การกระจายพื้นที่ 01

2 การกระจายพื้นที่ และการอพยพของประชากรที่ไม่มีใครบอก?

การกระจายพื้นที่และการอพยพของประชากร

การกระจายพื้นที่และการอพยพของประชากรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นฐานหรือการเคลื่อนย้ายที่อยู่ของประชากรจากสถานที่หนึ่งไปสู่สถานที่อื่น การกระจายพื้นที่และการอพยพของประชากรสามารถมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อมัน เช่น สาเหตุเชิงสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการย้ายถิ่นฐานหรือการอพยพของบุคคลแต่ละคน นอกจากนี้ยังมีการองค์กรหรือหน่วยงานที่มีบทบาทในการสนับสนุนและส่งเสริมการอพยพของประชากร เช่น องค์การสหประชาชาติ องค์การสหประชาชาติเพื่อการอพยพ (IOM) และองค์กรระดับประชากรศาสตร์ต่างๆ

การกระจายพื้นที่

การกระจายพื้นที่และการอพยพของประชากรสามารถมีผลกระทบต่อทั้งประชากรที่อพยพและที่ยังคงอยู่ในสถานที่เดิม ดังนั้น การวางแผนและการจัดการในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการกระจายพื้นที่และการอพยพจึงเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมและสภาพเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีความสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการอพยพและการอาศัยของประชากรในสถานที่ต่างการกระจายพื้นที่และการอพยพของประชากรมีผลต่อทั้งสังคมและเศรษฐกิจ ดังนี้

 1. การกระจายพื้นที่ การกระจายพื้นที่อย่างมีระบบสามารถช่วยลดความแออัดในพื้นที่ที่มีประชากรจำนวนมาก และสร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆ การกระจายพื้นที่เป็นการจัดที่อยู่ให้มีความสมดุลและเท่าเทียมกัน โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม การกระจายพื้นที่ที่ดีช่วยลดปัญหาทางสังคม เช่น การแยกแยะระดับรายได้ การเข้าถึงทรัพยากรสาธารณะ เช่น บริการสาธารณสุข และการศึกษา

 2. การอพยพของประชากร การอพยพของประชากรสามารถมีหลายสาเหตุ เช่น การมีงานที่ดีในพื้นที่ใหม่ การเปลี่ยนสภาพเศรษฐกิจ การติดตามครอบครัว หรือเหตุภัยธรรมชาติ การอพยพสามารถสร้างโอกาสใหม่ให้กับบุคคลและสังคมที่รับเข้าพื้นที่ใหม่ อย่างไรก็ตาม การอพยพยังสามารถส่งผลต่อพื้นที่ต้นทางและปลายทางได้ ซึ่งอาจเป็นที่ท้าทายในการจัดสรรทรัพยากร การบริหารจัดการสาธารณูปโภค และสิ่งอื่นๆ ที่ส่งผลต่อความสมดุลและความยั่งยืนของทั้งสองพื้นที่

การอพยพของประชากรสามารถมีผลในเศรษฐกิจด้วยการสร้างแรงงานใหม่ในพื้นที่ปลายทาง ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของทรัพยากรและธุรกิจในพื้นที่นั้น นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับสถานที่ต้นทางเมื่อมีการอพยพส่งออกของแรงงาน อย่างไรก็ตาม การอพยพก็อาจเป็นสาเหตุในการลดแรงงานและทรัพยากรในสถานที่ต้นทาง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและความยั่งยืนในสถานที่ดังกล่าว

การจัดการที่ดีในเรื่องของการกระจายพื้นที่และการอพยพของประชากรเกี่ยวข้องกับการวางแผนทางนโยบายที่เหมาะสม เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมในสถานที่ต้นทางและปลายทาง ซึ่งรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการอพยพและการอาศัยของประชากรในทั้งสองพื้นที่ นอกจากนี้ยังควรมีการสนับสนุนและการให้บริการที่เหมาะสมในการอพยพ เช่น การให้ข้อมูลและการประสานงานในกระบวนการอพยพ การเสริมสร้างทักษะและการศึกษา เพื่อให้ประชากรสามารถปรับตัวและผลักดันการพัฒนาตนเองในสถาานที่ใหม่ได้ดียิ่งขึ้น

ในทางปฏิบัติ, การกระจายพื้นที่และการอพยพของประชากรเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและหลากหลายขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขที่แตกต่างกันในทุกประเทศและภูมิภาค การวางแผนทางนโยบายและการดำเนินงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เตรียมพร้อมและส่งเสริมการกระจายพื้นที่และการอพยพของประชากรที่ยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมและเศรษฐกิจ หน่วยงานราชการและองค์กรสาธารณะต่างๆ สามารถร่วมมือกันในการวางแผนและดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการกระจายพื้นที่และการอพยพของประชากรให้เป็นไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับทุกคนในสังคม

การกระจายของประชากรโลก

การกระจายของประชากรโลกเป็นประเด็นที่ศึกษาและสำคัญเนื่องจากมีผลต่อสภาพปัญหาทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจในระดับโลก นี่คือบางข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายของประชากรโลก

 1. จำนวนประชากรโลก ในปี 2021 ประชากรโลกประมาณ 7.9 พันล้านคน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต โดยที่ประชากรมากที่สุดอยู่ในภูมิภาคเอเชีย.

 2. การกระจายของประชากร ประชากรโลกไม่กระจายพื้นที่เท่าๆ กัน ส่วนใหญ่ประชากรกลุ่มมากๆ อยู่ในพื้นที่เมืองและเมืองใหญ่ อัตราส่วนระหว่างประชากรเมืองและชนบทก็มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึงทรัพยากรและบริการในพื้นที่ต่างๆ.

 3. ภูมิภาคเอเชีย ภูมิภาคเอเชียมีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก โดยมีประชากรจีนและประชากรอินเดียเป็นกลุ่มคนที่มีจำนวนมากที่สุดในภูมิภาคนี้ การกระจายของประชากรในภูมิภาคเอเชียเป็นที่แตกต่างกันมากโดยมีเมืองใหญ่และเมืองที่แออัดเป็นประจำ อีกทั้งยังมีประชากรชนบทที่มีระดับการเข้าถึงทรัพยากรและบริการที่น้อยกว่า

 4. ภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือ ในภูมิภาคนี้มีการกระจายของประชากรที่ค่อนข้างมากกว่า โดยมีประชากรส่วนใหญ่อาศัยในพื้นที่เมืองใหญ่ แต่ยังมีพื้นที่ชนบทที่มีความสงบและมีแนวโน้มการอพยพของประชากรไปยังเมืองใหญ่

 5. การอพยพข้ามชาติ การอพยพข้ามชาติกำลังเป็นเรื่องที่สำคัญในการกระจายของประชากรโลก ผู้คนย้ายถิ่นฐานเพื่อเป็นนักบริหาร คนงานผู้เชี่ยวชาญ แรงงานต่างด้าว และผู้ที่มีสถานการณ์เสี่ยงในประเทศเกิดขึ้น สาเหตุของการอพยพเหล่านี้อาจเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการกระจายของประชากรในประเทศต้นทางและปลายทาง

ข้อมูลการกระจายของประชากรโลก

การกระจายของประชากรโลกเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและมีผลกระทบต่อหลายด้านของสังคมและเศรษฐกิจ การวางแผนและการดำเนินการที่รอบคอบเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชากรทั้งในพื้นที่เมืองและชนบทเป็นสิ่งสำคัญในการจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการกระจายของประชากรโลก

การย้ายถิ่นฐานของประชากร

การย้ายถิ่นฐานของประชากรเป็นกระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มคนตัดสินใจเปลี่ยนสถานที่อาศัยหรือที่ตั้งปัจจุบันเพื่อย้ายไปอาศัยหรือตั้งถิ่นฐานใหม่ที่สถานที่อื่น สาเหตุหลักที่ส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นฐานได้แก่การมีโอกาสงานใหม่ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การติดตามครอบครัว สภาพภูมิอากาศ สภาพสังคม สภาพการศึกษา ปัจจัยเชิงบุคลากร เป็นต้น

การย้ายถิ่นฐานของประชากรสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ได้แก่

 1. การย้ายทางเศรษฐกิจ คือการย้ายถิ่นฐานเพื่อหางานที่ดีขึ้นหรือโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า ผู้คนอาจเลือกย้ายไปยังเมืองหรือพื้นที่ที่มีอุตสาหกรรมหรือศูนย์กลางธุรกิจที่เจริญก้าวหน้ามากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางานหรือเพิ่มรายได้

 2. การย้ายที่ต้องการในเรื่องครอบครัว การย้ายถิ่นฐานเพื่อทำให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันหรือใกล้ชิดกันมากขึ้น เช่น การย้ายไปอยู่ใกล้คู่สมรส การอพยพเพื่อดูแลคนพิการหรือผู้สูงอายุในครอบครัว

 3. การย้ายทางการศึกษา การย้ายถิ่นฐานเพื่อการศึกษาเป็นประเทศหรือเขตพื้นที่ที่มีสถาบันการศึกษาที่ดีมากขึ้น อาจเป็นการย้ายไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ต้องการ

 4. การย้ายที่ต้องการในเรื่องสุขภาพ การย้ายถิ่นฐานเพื่อเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดีกว่า เช่น การย้ายไปอยู่ใกล้โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีคุณภาพดีกว่า

 5. การย้ายที่ต้องการในเรื่องสิ่งแวดล้อม การย้ายถิ่นฐานเพื่อหนีจากสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น การย้ายออกจากพื้นที่ที่เสี่ยงต่อภัยธรรมชาติ เช่น พื้นที่น้ำท่วม หรือการย้ายไปอยู่ใกล้ธรรมชาติเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต

การย้ายถิ่นฐานของประชากรมีผลกระทบต่อทั้งประชากรที่ย้ายและที่ยังคงอยู่ในสถานที่เดิม การย้ายต้องพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่น ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการย้ายถิ่นฐาน นอกจากนี้ยังมีการองค์กรหรือหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการย้ายถิ่นฐานของประชากร เช่น องค์การสหประชาชาติ องค์การสหประชาชาติเพื่อการอพยพ (IOM) และองค์กรระดับประชากรศาสตร์ต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผู้คนที่ย้ายถิ่นฐานสามารถได้รับการสนับสนุนในการปรับตัวและการทำงานใหม่ในสถานที่ใหม่ได้เพื่อให้พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายและมีชีวิตที่ยั่งยืนในสถานที่ใหม่ได้

ปัญหาการย้ายถิ่นฐาน สาเหตุ

การย้ายถิ่นฐานของประชากรสามารถเกิดปัญหาหรือความท้าทายต่าง ๆ ได้ ซึ่งสาเหตุของปัญหาเหล่านี้อาจมีดังนี้

 1. การสูญเสียสังคมและครอบครัว การย้ายถิ่นฐานอาจทำให้บุคคลเสียสัมผัสกับครอบครัว เพื่อน และชุมชนที่เคยรู้จัก สามารถทำให้บุคคลรู้สึกเหงา ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ทางสังคมของบุคคลนั้น ๆ

 2. สภาพเศรษฐกิจ การย้ายถิ่นฐานอาจเกิดขึ้นเพื่อมีโอกาสงานที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจในการย้ายอาศัยอาจเกิดจากสภาพเศรษฐกิจที่ท้าทาย เช่น การขาดงาน การลดลงในอุตสาหกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างเศรษฐกิจ

 3. สภาพสิ่งแวดล้อม บางครั้งการย้ายถิ่นฐานอาจต้องเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความไม่เอื้ออาทรในสถานที่เดิม

 4. การสูญเสียสิ่งที่รู้จัก การย้ายถิ่นฐานอาจเกิดความสูญเสียสิ่งที่รู้จักและเครียวยางสำคัญ อาทิเช่น ภาษาและวัฒนธรรม การปรับตัวใหม่ในสถานที่ใหม่อาจเป็นที่ยากและท้าทาย เนื่องจากต้องเรียนรู้ระบบการทำงานและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

 5. การเข้าถึงบริการและทรัพยากร การย้ายถิ่นฐานอาจสร้างความท้าทายในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข การศึกษา ทรัพยากรทางสังคม และบริการอื่น ๆ ที่อยู่ในสถานที่ใหม่ ส่วนใหญ่การย้ายถิ่นฐานของประชากรเริ่มต้นจากสถานที่ที่ขาดแคลนทรัพยากรสู่สถานที่ที่มีแหล่งทรัพยากรมากขึ้น แต่อาจไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นได้ในทันที

 6. ปัญหากฎหมายและการเอกสาร การย้ายถิ่นฐานอาจเจอปัญหาในการปรับตัวตามกฎหมายใหม่ การขอเอกสาร และการรับรองตนเองในสถานที่ใหม่ เช่น การย้ายไปในประเทศต่าง ๆ อาจต้องเรียนรู้กฎหมายที่แตกต่างและจัดหาเอกสารใหม่เพื่อสนับสนุนตนเองในสถานที่ใหม่

6 ปัญหาการย้ายถิ่นฐาน

การย้ายถิ่นฐานของประชากรเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีผลกระทบต่อบุคคลและสังคม การดำเนินการในด้านการย้ายถิ่นฐานควรพิจารณาถึงผลกระทบเหล่านี้และสนับสนุนให้บุคคลที่ย้ายถิ่นฐานมีความสามารถในการปรับตัวและเริ่มต้นใหม่ในสถานที่ใหม่ได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

ข้อดี และข้อ เสีย ของการย้ายถิ่นฐาน ของประชากร

การย้ายถิ่นฐานของประชากรสามารถมีข้อดีและข้อเสียต่าง ๆ ดังนี้

ข้อดีของการย้ายถิ่นฐาน

 1. โอกาสใหม่และการพัฒนา การย้ายถิ่นฐานอาจเปิดโอกาสใหม่ในด้านการหางานที่ดีขึ้นหรือโอกาสการศึกษาที่ดีกว่า ทำให้บุคคลมีโอกาสพัฒนาตนเองและเติบโตในทางด้านต่าง ๆ

 2. สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า การย้ายถิ่นฐานอาจเป็นโอกาสในการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่า เช่น สภาพอากาศที่สมบูรณ์ขึ้น คุณภาพน้ำที่ดีกว่า หรือสภาพสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

 3. การเรียนรู้และการเจริญสติปัญญา การย้ายถิ่นฐานอาจเป็นโอกาสในการได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้ใหม่ ได้รับความรู้ทางวัฒนธรรมและสังคม และเปิดโอกาสในการพัฒนาทักษะและความสามารถในการเรียนรู้

 4. การสร้างความรู้สึกของตนเอง การย้ายถิ่นฐานสามารถช่วยให้บุคคลรู้จักตนเองได้มากขึ้น มองการดำเนินชีวิตในมุมมองที่แตกต่าง ทำให้มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาตนเองอย่างสมบูรณ์แบบ

4 ข้อดี การย้ายถิ่นฐาน

ข้อเสียของการย้ายถิ่นฐาน

 1. ความเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว การย้ายถิ่่นฐานอาจทำให้เกิดความเครียดและความไม่สะดวกในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ บุคคลอาจต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต เช่น ภาษา วัฒนธรรม และรูปแบบการสื่อสาร

 2. การสูญเสียความเชื่อมั่นและความรู้สึกอุดมสมบูรณ์ การย้ายถิ่นฐานอาจทำให้บุคคลสูญเสียความรู้สึกของความเชื่อมั่นและความรู้สึกของความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ในสถานที่เดิม

 3. การแยกตัวจากครอบครัวและเพื่อนฝูง การย้ายถิ่นฐานอาจเป็นการแยกตัวจากครอบครัว และเพื่อนฝูงที่คุ้นเคย ซึ่งอาจทำให้รู้สึกเหงาและหายใจที่ตามใจยากขึ้น

 4. การเรียนรู้ใหม่และการปรับตัวในสภาพแวดล้อมใหม่ การย้ายถิ่นฐานอาจต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมใหม่ ระบบการทำงาน และวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งอาจใช้เวลาและความพยายามในการปรับตัวให้เหมาะสม

 5. การสูญเสียสิ่งที่รู้จัก การย้ายถิ่นฐานอาจทำให้บุคคลสูญเสียความรู้สึกของความรู้จักและความเชี่ยวชาญในสถานที่เดิม สิ่งแวดล้อม และระบบที่เคยรู้จัก

 6. ความไม่แน่นอนในการตัดสินใจ การย้ายถิ่นฐานอาจส่งผลให้บุคคลรู้สึกไม่แน่ใจหรือไม่มั่นใจในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการย้ายและสถานที่ใหม่

การย้ายถิ่นฐานของประชากรมีข้อดีและข้อเสียที่ต้องพิจารณาในการตัดสินใจ ควรพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมที่ต้องการเรียกออกจากสถานที่เดิมและสิ่งที่เป็นไปได้ในสถานที่ใหม่ อย่างไรก็ตาม ข้อดีและข้อเสียเหล่านี้จะแตกต่างไปตามสถานการณ์และบุคคล ควรพิจารณาอย่างรอบคอบและทำความเข้าใจเพื่อตัดสินใจที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล

สาเหตุการย้ายถิ่นฐานของประชากร

การย้ายถิ่นฐานของประชากรสามารถมีสาเหตุหลายประการ ซึ่งอาจเป็นเรื่องบุคคล สังคม หรือสภาพแวดล้อม ดังต่อไปนี้

 1. การหางานและโอกาสทางเศรษฐกิจ สาเหตุหนึ่งที่สำคัญในการย้ายถิ่นฐานคือการมีโอกาสงานที่ดีขึ้นหรือโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นในสถานที่ใหม่ บุคคลอาจต้องการย้ายเพื่อหางานที่มีรายได้สูงขึ้นหรือโอกาสที่ดีกว่าในการพัฒนาตนเองในด้านเศรษฐกิจ

 2. การเรียนรู้และการศึกษา บุคคลอาจเลือกย้ายถิ่นฐานเพื่อการศึกษาหรือการเรียนรู้ที่ดีกว่า โดยเฉพาะในระดับการศึกษาสูง อาจเป็นการย้ายไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงหรือโอกาสการเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมในสถานที่ใหม่

 3. ครอบครัวและความสัมพันธ์ บางครั้งการย้ายถิ่นฐานเกิดขึ้นเพื่ออยู่ใกล้ครอบครัวหรือผู้ที่มีความสัมพันธ์สำคัญ เช่น การย้ายไปอยู่ใกล้คู่สมรส การอพยพเพื่อดูแลคนพิการหรือผู้สูงอายุในครอบครัว

 4. สภาพสังคมและการค้นหาความเป็นตัวตน การย้ายถิ่นฐานอาจเกิดจากความต้องการในการค้นหาความเป็นตัวตนใหม่ บุคคลอาจเลือกย้ายถิ่นฐานเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพสังคมที่จำกัดหรือเพื่อสร้างชีวิตที่มีความเป็นตัวตนและความเป็นผู้สร้างสรรค์ใหม่

 5. สภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ บางครั้งการย้ายถิ่นฐานเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในสถานที่เดิม เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ หรือสภาพภูมิอากาศที่ไม่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัย

 6. การอพยพข้ามชาติและการอพยพเพื่อความปลอดภัย การอพยพเพื่อหนีจากสถานการณ์ที่เสี่ยงหรือการย้ายถิ่นฐานเพื่อความปลอดภัย อาจเกิดขึ้นเมื่อมีสงคราม ความไม่สงบ หรือสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่เสถียร

 7. องค์กรและโอกาสการเรียนรู้ บางครั้งการย้ายถิ่นฐานเกิดขึ้นเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมหรือองค์กรที่มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ เช่น การเรียนรู้ในองค์กรหรือการทำงานในกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญ

สาเหตุของการย้ายถิ่นฐานของประชากรขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพบุคคลแต่ละบุคคล และอาจมีหลายปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการย้ายถิ่นฐาน สำหรับบุคคลแต่ละราย

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com