หจกกับบริษัท

7 ข้อดี ข้อเสีย หจก&บริษัทเทียบกันให้เห็นชัดๆ

ข้อดี ข้อเสีย ระหว่าง หจก กับ บริษัท 

นี่คือการเปรียบเทียบระหว่างหจก (ห้างหุ้นส่วนจำกัด) และบริษัท (บริษัทจำกัด) ในรูปแบบตาราง

ลักษณะ หจก (ห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัท (บริษัทจำกัด)
การก่อตั้ง ง่ายและไม่ต้องมีทุนจดทะเบียนมากมาย ต้องมีทุนจดทะเบียนตามกฎหมาย
ความยืดหยุ่นในการดำเนินกิจการ มีความยืดหยุ่นสูงในการเปลี่ยนแปลงเจ้าของหุ้นและโครงสร้างองค์กร มีข้อจำกัดในการเปลี่ยนแปลงเจ้าของหุ้นและโครงสร้างองค์กร
การรับผิดชอบ เจ้าของหุ้นต้องรับผิดชอบส่วนตัว มีการรับผิดชอบของบริษัทแยกจากเจ้าของหุ้น
การระดมทุน มีข้อจำกัดในการระดมทุนเพื่อเติบโต มีความยืดหยุ่นในการระดมทุนเพื่อเติบโต
การตรวจสอบและรายงานทางการบัญชี มีความต้องการรายงานและการตรวจสอบทางการบัญชีน้อยกว่า มีความต้องการรายงานและการตรวจสอบทางการบัญชีมากกว่า
ข้อจำกัดในการขายหุ้น มีข้อจำกัดในการขายหุ้นแก่บุคคลทั่วไป มีความยืดหยุ่นในการขายหุ้นแก่บุคคลทั่วไป
การเข้าถึงทุนทางการเงิน ไม่สามารถเข้าถึงทุนทางการเงินที่ใหญ่โต สามารถเข้าถึงทุนทางการเงินที่ใหญ่โตได้

การเลือกใช้รูปแบบของหจกหรือบริษัทนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการและวัตถุประสงค์ของธุรกิจที่จะก่อตั้ง รวมถึงความเหมาะสมในการรับผิดชอบทางกฎหมายและการเงิน

โครงสร้าง หจก 

โครงสร้างของหจก (ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักต่อไปนี้

  1. ผู้ก่อตั้งหรือผู้ถือหุ้น เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสิทธิ์ถือหุ้นในหจก สามารถมีผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือมากกว่าหนึ่งคนได้ โดยสัดส่วนการถือหุ้นจะระบุในเอกสารก่อตั้งของหจก

  2. ผู้บริหาร เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ในการบริหารและดำเนินกิจการของหจก สามารถเป็นผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับหจก โครงสร้างการบริหารอาจเป็นผู้บริหารเดียวหรือมีผู้บริหารหลายคนตามที่กำหนดในเอกสารก่อตั้ง

  3. เจ้าของหุ้นและส่วนที่ถือหุ้น เจ้าของหุ้นคือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถือหุ้นในหจก โดยส่วนที่ถือหุ้นสามารถแบ่งออกเป็นส่วนหนึ่งๆ โดยมีรูปแบบการแบ่งส่วนที่ถือหุ้นต่างๆ ซึ่งกำหนดในเอกสารก่อตั้งของหจก

  4. คณะกรรมการ หจกสามารถกำหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อให้รับผิดชอบหรือดูแลเรื่องการบริหารงานของหจก คณะกรรมการสามารถมีสมาชิกหนึ่งคนขึ้นไป ซึ่งสมาชิกในคณะกรรมการอาจเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้ไม่เกี่ยวข้องกับหจก

  5. การประชุมผู้ถือหุ้น หจกมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เสนอแนะหรือลงความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของหจก การประชุมผู้ถือหุ้นอาจมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายหรือการดำเนินกิจการที่สำคัญ

โครงสร้างของหจกจะต้องเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่นที่รักษาเจ้าของหุ้นและผู้ถือหุ้นในรูปแบบที่เหมาะสมและป้องกันความขัดแย้งในการดำเนินกิจการ

เจ้าของ หจก เรียกว่า

เจ้าของหจกเรียกว่า “ผู้ถือหุ้น” (Shareholders) หรือ “ผู้ก่อตั้ง” (Founders) ขึ้นอยู่กับบุคคลที่ถือหุ้นในหจกนั้น ถ้าหากมีผู้ถือหุ้นหลายคนในหจก แต่ละคนจะถือหุ้นในสัดส่วนที่กำหนดไว้ในเอกสารก่อตั้งของหจก

หจก กับ บริษัท เสียภาษีต่างกันอย่างไร

นี่คือการเปรียบเทียบการเสียภาษีระหว่างหจก (ห้างหุ้นส่วนจำกัด) และบริษัท (บริษัทจำกัด) ในรูปแบบตาราง

ลักษณะ หจก (ห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัท (บริษัทจำกัด)
การเสียภาษี หจกไม่ได้เสียภาษีเป็นนิติบุคคล แต่ผู้ถือหุ้นต้องเสียภาษีต่อรายได้ของตนเอง บริษัทเป็นนิติบุคคลแยกตัวเองจากผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราที่กำหนดโดยกฎหมาย
อัตราภาษี อัตราภาษีรายได้ของผู้ถือหุ้นขึ้นอยู่กับรายได้รวมและอัตราภาษีบุคคลธรรมดา อัตราภาษีนิติบุคคลขึ้นอยู่กับประเภทกิจการและระดับรายได้ อัตราภาษีสูงขึ้นในทั่วไป
การลดหย่อนภาษี ผู้ถือหุ้นสามารถใช้การลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาตามกฎหมาย บริษัทสามารถใช้การลดหย่อนภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การลดหย่อนภาษีเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
การรายงานและตรวจสอบทางการบัญชี หจกมีความต้องการรายงานและตรวจสอบทางการบัญชีน้อยกว่า บริษัทมีความต้องการรายงานและตรวจสอบทางการบัญชีมากกว่า
การบริหารงานและการประชุมผู้ถือหุ้น หจกมีความยืดหยุ่นสูงในการบริหารงานและไม่จำเป็นต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีระเบียบและขั้นตอนในการบริหารงานและจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นระบบ
ความรับผิดชอบของเจ้าของหุ้น เจ้าของหุ้นในหจกต้องรับผิดชอบส่วนตัว เจ้าของหุ้นในบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบส่วนตัวและมีความเสี่ยงตามส่วนที่ถือหุ้นเท่านั้น
 
 
 
 
 
 

4 จุด ของความแตกต่าง ระหว่าง หจก. กับ บริษัท
หจก ต่างจาก บริษัท ตรงไหน

หจกกับบริษัท

1. ความรับผิดชอบ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2 คนขึ้นไปร่วมหุ้นกัน โดยมี 1 คนที่ไม่จำกัดความรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้น
บริษัท 3 คนขึ้นไป แบ่งเงินลงทุนออกเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นละเท่ากัน แต่ละคนถือมากน้อยเท่าหรือไม่เท่ากันก็ได้ ความรับผิดชอบจำกัดเฉพาะค่าหุ้นที่ยังส่งไม่ครบ

2. การบริหาร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด หุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิดชอบเป็นผู้จัดการไม่ได้ หุ้นส่วนที่ไม่จำกัดความรับผิดชอบ มีสิทธิ์เป็นผู้จัดการได้ หรือหุ้นส่วนทุกคนเห็นพ้องตั้งผู้จัดการคนนอกก็ได้(ต้องเห็นพ้อง) การดำเนินการหรือตัดสินใจของผู้จัดการต้องปรึกษากับหุ้นส่วนและต้องได้รับ การยินยอมจึงกระทำได้
บริษัท ผู้ลงทุน จัดตั้งบริษัท แล้วตั้งคณะกรรมการขึ้นมา จะเป็นตัวผู้ลงทุน หรือบุคคลอื่นก็ได้ กรรมการที่ตั้งขึ้นนี้ มีอำนาจการบริหาร

3. การแบ่งผลกำไร – ขาดทุน
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฉลี่ยตามสัดส่วนผู้เป็นหุ้นส่วน
บริษัท จ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้นที่ถือ

4. การเสียภาษี ทั้ง 2 อย่างเสียจากกำไรสุทธิ ตามอัตราก้าวหน้า

หจก กับ บริษัท

จุดต่างหจกกับบริษัท
จุดต่างหจกกับบริษัท
ความแตกต่างบริษัทหจก.
ความน่าเชื่อถือของบริษัทมีความมันคงน่าเชื่อถือมากกว่ามีความน่าเชื่อถือน้อยกว่า
ค่าธรรมเนียมจัดตั้ง5,000 บาท1,000 บาท
จำนวนผู้จัดตั้งอย่างน้อย 3 คนใช้แค่ 2
ความรับผิดรับผิดชอบตามจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเท่านั้นมี 2 แบบ
1คนรับผิดไม่จำกัด
อีก 1 คนรับผิดตามจำนวนหุ้นที่ลง
จัดการประชุมสามัญประจำปีจัดให้มีประจำทุกปีมีหรือไม่มีก็ได้
การเสียภาษีอัตราก้าวหน้าอัตราก้าวหน้า
ผู้เซ็นงบการเงินCPA เท่านั้นCPA,TA

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com