เขียนคำนำ

วิธีการเขียนคำนำพร้อมตัวอย่างให้โหลดประถมมัทยมมหาลัย 5 วิชา?

คํานํา

คํานํา ตัวอย่าง

การเขียนคำนำหน้าเป็นส่วนสำคัญของการเขียนบทความ หรืองานวิจัย เพราะจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ดังนั้น คำนำหน้าจึงควรเขียนให้ชัดเจน และเป็นไปตามมาตรฐานการเขียนวิชาการ เช่น การใช้คำว่า “คํานํา” เพื่อแสดงวัตถุประสงค์ของเรื่องที่จะพูดถึงในบทความนั้น ตลอดจนการอธิบายแนวคิดหรือประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับจากการอ่านบทความนั้นๆ ดังนั้น การเขียนคำนำหน้าถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการเขียนบทความหรืองานวิจัย.

ตัวอย่างคำนำ

 • คำนำ วิชา ดนตรี

คำนำรายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาดนตรี   ( ศ 32102 )  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๕   โดยมีจุดประสงค์ เพื่อการศึกษาเครื่องดนตรีสากลรายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาดนตรี ( ศ 32102 ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาความรู้เรื่องยุคสมัยของเครื่องดนตรี ซึ่งรายงานนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับยุคบาโรค ( Baroque Priod )  ที่มาของชื่อยุคลักษณะดนตรีในยุค ตลอดจนคีตกวีในยุคซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะสำคัญของยุค ผู้จัดทำได้เลือกหัวข้อนี้ในการทำรายงาน เนื่องมาจากเป็นเรื่องที่น่าสนใจผู้จัดทำจะต้องขอขอบคุณ อ.ผู้ให้ความรู้ และแนวทางการศึกษา เพื่อน ๆ ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด

ผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุก ๆ ท่าน

นายโชคดี มีชัย

คำนำ วิชา ดนตรี

คํานํา โครงงาน

คำนำหน้าเป็นส่วนสำคัญของโครงงานที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงงานได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ในการเขียนคำนำหน้าโครงงาน ควรระบุชื่อโครงงานและวัตถุประสงค์ของโครงงานให้ชัดเจน อีกทั้งยังต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่ต้องการแก้ไข หรือที่มาของการทำโครงงาน และระบุวิธีการที่ใช้ในการทำโครงงาน รวมถึงเป้าหมายที่ต้องการให้ผู้อ่านได้รับจากโครงงานด้วย

ยังควรระบุขอบเขตของโครงงาน และแนวทางการวิจัยหรือวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน รวมถึงการเสนอแนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานด้วย ทั้งนี้คำนำหน้าโครงงานควรเขียนอย่างสร้างสรรค์ และมีความน่าสนใจ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่านให้ต้องการอ่านต่อไปในส่วนของเนื้อหาของโครงงาน.

การเขียนคํานํา มหาลัย

การเขียนคำนำหน้าในเอกสารที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมีความสำคัญอย่างมาก เพราะมันช่วยเพิ่มความเข้าใจและเชื่อมโยงเนื้อหาให้สอดคล้องกันได้มากขึ้น ดังนั้น คำนำหน้าในเอกสารเหล่านี้ควรเริ่มต้นด้วยการระบุชื่อของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร และอธิบายวัตถุประสงค์หรือเหตุผลในการเขียนเอกสารนั้นๆ

ต่อมา ควรเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร อาทิเช่น ปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์ หรือ ค่านิยมของมหาวิทยาลัยนั้นๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้อ่านเข้าใจคุณค่าและความสำคัญของมหาวิทยาลัยดังกล่าว

ควรเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย เช่น ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ความร่วมมือกับชุมชน หรือการเป็นตัวกลางของการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยนั้นๆ

ควรจบคำนำหน้าด้วยการบอกขอบคุณหรืออวัยวะต่อผู้อ่านเพื่อเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้อ่านว่าเอกสารที่เขียนขึ้นมานั้นเป็นเอกสารที่สร้างขึ้นโดยมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน ดังนั้น การเขียนคำนำหน้าในเอกสารที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยควรเขียนอย่างสร้างสรรค์ ชัดเจน และเข้าใจง่ายเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจและมีความเชื่อมั่นในเอกสารนั้นๆ ในที่สุดควรจบคำนำหน้าด้วยคำขอบคุณอย่างสุภาพและเหมาะสมกับบรรดาผู้อ่านที่ได้อ่านเอกสารดังกล่าว

 

ตัวอย่าง คำนำ ตัวอย่างคำนำ

คํานํา คือ

คํานํา คือ ส่วนแรกที่เราได้เห็นเมื่อเปิดหนังสือหรือเล่มรายงาน โดยส่วนมาก จะกล่าวถึง วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการเขียนรายงานสำหรับหลักการเขียนสี้นนี้ลงในหัวรายงานนั้น หลักง่าย ๆ เลยก็คือ ต้องเขียนให้ผู้อ่าน สนใจ อยากจะอ่านรายงานของเรา โดยเริ่มต้นอาจจะเขียนถึงที่มาที่ไปของรายงานฉบับนี้

คํานํารายงาน คํา นํา คือ
การเขียนคํานํา รายงาน

การเขียนคำ นำรายงาน พบเจอเกือบทุกวิชาที่เรียนเนื่องจาก ผู้สั่งทำรายงานอยากให้คนทำรายงานศึกษา ค้นหว้า วิธีเขียน และให้รู้ถึงเรื่องที่ได้ศึกษามาว่า เข้าใจและสามารถอธิบายบอกต่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจตาม ได้หรือไม่? ตัวอย่างวิชาที่มีการทำรายงาน เช่น การทำคํา นําหนังสือ คํา นํารายงาน มหาลัย วิชา ภาษาไทย คํา นําพอร์ต วิชาพละ วิชา ภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา เป็นต้น

คำนำหมายถึง

การเขียนคํานํา

การเขียนที่ดีจะทำให้คนอ่านติดตามเรื่องของเราโดยตลอด ถ้าส่วนแรกที่ผู้อ่านรู้สึกไม่ชื่นชอบ หรือชักชวนมากพอ เขาจะหยุดอ่าน ดังนั้นในตอนต้นควรมีวิธีการชักชวนให้ผู้อ่านอ่านเรียงความของเราให้จบ โดยต้องสร้างความสนใจแก่ผู้อ่านให้มากที่สุด 

หลักการเขียนที่ดี มีดังนี้

 1. เขียนด้วยคำพังเพย หรือสุภาษิตที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง
 2. เขียนโดยการอธิบายความหมายของเรื่อง
 3. เขียนโดยขึ้นต้นด้วยคำกล่าวของบุคคลสำคัญ
 4. เขียนด้วยการเล่าเรื่อง
 5. เขียนด้วยคำถามหรือปัญหาที่สนใจ
 6. เขียนด้วยการอธิบายชื่อเรื่อง
 7. กล่าวถึงจุดประสงค์ของเรื่องที่เขียน
 8. เขียนโดยกล่าวถึงใจความสำคัญของเรื่องที่เขียน

ด้วยคุณสมบัติข้างต้นทั้ง 8 ข้อ ตามราชบัณฑิตยสถานระบุไว้ว่า “ คำนำที่ดีต้องมีลักษณะดังนี้ ” หากเขียนครบองค์ประปอบ ก็จะทำให้ ส่วนนี้ สมบูรณ์ที่สุด

หลักการเขียนคำนำ

วิธีการเขียน คำนำ

 1. เขียนคำว่า ” คำนำ ” ไว้บรรทัดแรก ตรงกลาง ห่างด้านบนลงมา 2 นิ้ว
 2. บรรทัดที่สอง เริ่มเขียนเนื้อหา โดยการ ย่อหน้า 1 ครั้ง ให้เว้นเนื้อหาที่จะเขียนไว้ 1.5 นิ้ว ( เผื่อเย็บเล่ม )
 3. เนื้อหาที่เขียน บอก วัตถุประสงค์ ในการเขียน อาจเริ่มด้วยข้อความ เช่น
  • รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อ
  • รายงานเล่นนี้เป็นส่วนหนึ่งของ เป็นต้น และเนื้อหาที่เขียนควรสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้อ่านอยากอ่านต่อ
 4. ย่อหน้าที่ 2 อาจเป็นการกล่าวขอบคุณผู้ที่ช่วยเหลือ หรือกล่าวขอบคุณผู้อ่าน อาจเริ่มด้วยข้อความ เช่น
  • ผู้จัดทำขอขอบคุณ
  • ผู้จัดทำหวังว่า
  • หวังเป็นอย่างยิ่ง
  • ขอขอบคุณ เป็นต้น
 5. เว้นระยะประมาณ 3 นิ้วลงมา และไว้ด้านขวาล่าง เพื่อเขียนชื่อผู้จัดทำ และใส่คำว่าว่า ” ผู้จัดทำ ” ไว้ด้านล่างชื่อ

ที่ดีจะทำให้คนอ่านติดตามเรื่องของเราโดยตลอด ถ้าเนื้อหาที่เริ่มเขียนไม่ดี เขาจะหยุดอ่าน ดังนั้น ในตอนต้นควรมีวิธีการชักชวนให้ผู้อ่านสนใจอ่านเรียงความของเราให้จบ โดยต้องสร้างความสนใจแก่ผู้อ่านให้มากที่สุด  วิธีเขียน รูปแบบ มักจะไม่ซับซ้อน และวัตถุงประสงค์เหมือน ๆ กัน 

วิธีเขียนรายงาน
วิธีเขียนรายงาน

เนื้อหาที่ควรหลีกเลี่ยงการเขียน 

 • ประวัติศาสตร์ หรือเรื่องพื้น ๆ ที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว
 • อย่างฟุ้งซ่าน จนไม่มีจุดหมายของเรื่อง
 • ไม่ควรขึ้นด้วยการบอกเล่าอันเกินควร
 • การออกตัวว่าไม่พร้อมหรือไม่เชี่ยวชาญเรื่องที่เขียน อาจทำให้ผู้อ่านไม่สนใจอ่านรายงานก็ได้
 • ไม่ควรเขียนซ้ำกับส่วนสรุป หรือความลงท้าย
 • ไม่กล่าวถึงสิ่งที่ ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง 

คำนำ รายงาน

คํานํา เรียงความ

การเรียงความในคำนำหน้าเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและมีลำดับตามหลักการของเนื้อหา ดังนั้น เรียงความในคำนำหน้าควรประกอบด้วยหัวข้อหลักๆ ตามลำดับดังนี้

 1. ประเภทของเอกสาร อธิบายประเภทของเอกสารนั้นๆ เช่น บทความวิชาการ, รายงานวิจัย, โครงงาน ฯลฯ
 2. ชื่อเอกสาร ระบุชื่อเอกสารโดยใช้ตัวหนา หรือสีที่เด่นชัด เพื่อชักชวนผู้อ่านให้ต้องการอ่านต่อ
 3. วัตถุประสงค์ อธิบายวัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่ทำให้ต้องเขียนเอกสารนั้นๆ โดยกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาหรือสนับสนุนแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
 4. ขอบเขต ระบุขอบเขตของเอกสารโดยกล่าวถึงว่าเอกสารนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆ และจะไม่ครอบคลุมเรื่องอื่นๆ
 5. วิธีการ อธิบายวิธีการที่ใช้ในการเขียนเอกสารโดยสรุปความสำคัญของขั้นตอนการเขียนและการวิจัยหรือวิเคราะห์ข้อมูล
 6. เนื้อหาสำคัญ อธิบายเนื้อหาสำคัญในเอกสารโดยระบุหัวข้อหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเชิงลึกและนำเสนอตามลำดับ
 7. สรุปผล สรุป

คํานํา portfolio

การเขียนคำนำหน้าใน Portfolio เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยเพิ่มความเข้าใจและเชื่อมโยงเนื้อหาให้สอดคล้องกันได้มากขึ้น ดังนั้น คำนำหน้าใน Portfolio ควรเริ่มต้นด้วยการระบุชื่อของผู้เขียนและสถาบันที่เกี่ยวข้องกับ Portfolio นั้น ๆ

ต่อมาควรอธิบายวัตถุประสงค์หรือเหตุผลในการสร้าง Portfolio ดังกล่าว โดยเน้นการอธิบายว่า Portfolio นี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำอะไร หรือเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงคุณค่าและความสำคัญของ Portfolio

นอกจากนี้ ควรระบุขอบเขตของ Portfolio โดยอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแสดงผลผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว หรือไฟล์เสียง

ต่อมาควรนำเสนอผลงานที่สำคัญของผู้เขียนใน Portfolio โดยเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ผู้เขียนศึกษา และยังต้องระบุวิธีการที่ใช้ในการสร้างผลงาน หรือขั้นตอนที่ผู้เขียนนำไปสู่การสร้างผลงานดังกล่าว

สุดท้ายควรจบคำนำหน้าด้วยการบอกขอบคุณหรืออวัยวะต่อผู้อ่าน โดยเน้นความเต็มใจและความพยายามของผู้เขียนในการสร้าง Portfolio นั้น ๆ ซึ่งอาจช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและมีความสนใจต่อ Portfolio นี้มากยิ่งขึ้น

คํานํา ของคอมพิวเตอร์

เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู (รหัสวิชา PC 54504) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน และเป็นผู้มีความสามารถมีทักษะในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปศึกษาค้นคว้าประยุกต์ใช้ และพัฒนาตนเองทั้งทางด้านการเรียนการสอน และการดำเนินชีวิตได้ เอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู แบ่งออกเป็น 8 หน่วย ในแต่ละหน่วยจะมีแผนบริหารการสอนประจำหน่วย และคำถามท้ายหน่วยการเรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครูเล่มนี้คงเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ไม่มากก็น้อย

ผู้จัดทำคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำเอกสารฉบับนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นอย่างดี

นายโชคดี มีชัย

คํา นํา ของ คอมพิวเตอร์ คํานํารายงาน มหาลัย

 • วิชา ภาษาไทย รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา  การศึกษาวรรณกรรมไทย เพื่อให้ได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของวรรณกรรมไทย โดยได้ศึกษาผ่านแหล่งความรู้ต่างๆ อาทิเช่น ตำรา หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร ห้องสมุด และแหล่งความรู้จากเว็บไซต์ต่างๆ โดยรายงานเล่มนี้ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความหมายของวรรณกรรม ประเภทของวรรณกรรม และ ความสำคัญของวรรณกรรมต่อวัฒนธรรมไทย

ผู้จัดทำคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำเอกสารฉบับนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา วรรณกรรมไทย เป็นอย่างดี

นายโชคดี มีชัย

 • วิชา วิทยาศาสตร์ รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา  วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา โดยได้ศึกษาผ่านการทดลองทำกิจกรรมการทดลองต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการทดลองทางตรงและได้ศึกษาอย่างเข้าใจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

          ผู้จัดทำคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาและต้องการประสบการณ์ในการทดลอง วิทยาศาตร์ เป็นอย่างดี

นายโชคดี มีชัย

คํา นํา รายงาน ศิลปะ

เอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมบางเขนและลพบุรีสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นวิถีทางที่จะสืบสานงานวัฒนธรรม งานประเพณีทางด้านพุทธศาสนาการหล่อเทียนและการแห่เทียนพรรษา โดยเฉพาะในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน งานประเพณีของไทยต่างๆซึ่งถ้าไม่ช่วยกันสืบสานไว้ก็จะค่อยๆ จางหายไปจากจิตสำนักของเยาวชนของเรา ทางสำนักๆจึงได้มุ่งเน้นที่ต้องการสืบสานประเพณีไทย เพื่อให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ได้ตระหนักเห็นคุณค่าของรากเหง้าของบรรพชนไทยที่สะท้อนถึงภูมิปัญญา ประเพณีไทยทางด้านศาสนา ดั้งเดิมให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่วิถีของคนไทยสืบต่อไป

ด้วยเหตุนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับคณะทุกคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดทำโครงการนี้เพื่อสืบสานความดีงามสืบต่อไปอีกทั้งในการจัดทำรายงานฉบับนี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นาย โชคชัย แสนสุข

ผู้จัดทำคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำเอกสารฉบับนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา ประวัติศาสตร์ไทย เป็นอย่างดี

นายโชคดี แสนสุข

คํา นํา รายงาน ศิลปะ คํา นํา ศิลปะ คำนำ ศิลปะ

 • วิชา สังคม รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของวิชา การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา  เพื่อให้ได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของการดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนสัมยอยุธยา โดยได้ศึกษาผ่านแหล่งความรู้ต่างๆ อาทิเช่น ตำรา หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร ห้องสมุด และแหล่งความรู้จากเว็บไซต์ต่างๆ โดยรายงานเล่มนี้ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ ความเป็นมาของผู้คนสมัยอยุธยา

ผู้จัดทำคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำเอกสารฉบับนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา ประวัติศาสตร์ไทย เป็นอย่างดี

นายโชคดี มีชัย

 • วิชา ภาษาอังกฤษ This report is prepared as part of the subject. The study of Thai literature In order to study and acquire knowledge in the stories of Thai literature By studying through various knowledge sources such as textbooks, books, newspapers, journals, libraries and knowledge sources from various websites. This report must contain content about Literary meaning Types of literature and their importance to Thai culture.

The authors highly anticipate that the preparation of this document will provide useful information for those interested in studying Thai literature.

Mr. Chokedee Meechai

คํานํา ภาษาอังกฤษ คํา นํา ภาษา อังกฤษ รูป แบบ รายงาน ภาษา อังกฤษ การ ทํา รายงาน ภาษา อังกฤษ บท นํา ภาษา อังกฤษ ทำ รายงาน ภาษา อังกฤษ คํา นํา รายงาน ภาษา อังกฤษ

 • วิชา พละศึกษา รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา พลศึกษา โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับกีฬา วิ่งระยะสั้น วิธีการฝึกซ้อม และวอมก่อนออกกำลัง หรือเล่นกีฬา ชนิดนี้ และวิธีการเล่น การแข่งขัน การฝึกเทคนิคและทักษะส่วนบุคคลในการเล่น การเคลื่อนไหวของร่างกายของร่างกาย รวมทั้งกฎและกติกาในการแข่งขัน
 • วิชา คณิตศาสตร์  ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์มีความต้องการให้ผู้เรียนที่มีความใฝเรียนใฝรู้วิชาคณิตศาสตร์จากการเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว อาจไม่สามารถทำให้นักเรียน คิด คำนวณ วิเคราะห์ หรือตีโจทย์ให้แตกได้ แต่ต้องการให้นักเรียนนักศึกษา ค้นคว้าจากแหล่งที่สามารถให้นักเรียนฝึกทำโจทย์ หรือฝึกตีโจทย์ให้แตกฉานได้
  • ในการจัดทำโครงงานนี้เป็นการใช้คณิตศาสตร์ขั้นเป็นพื้นในการเรียนรู้กับสิ่งที่อยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร กับสิ่งของหรือ จำนวนของที่เรามองเห็นหรือจับต้องได้ให้นักเรียนที่อยู่ระดับชั้นประถมศึกษาสามารถคำนวนเลขคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดียิ่ง

การ เขียน คํา นํา เรียงความ

บทนำ คือ

การเขียน บทนำ คือ การเกริ่นนำแสดงความจำเป็นและความสำคัญที่ทำรายงาน หรือเหตุผลที่ศึกษาเรื่องนี้  โดยกำหนดปัญหาอย่างชัดเจน ให้ผู้อ่านได้เข้าใจข้อเท็จจริงของปัญหา ด้วยวิธีการค้นคว้าด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสถิติ หรือสอบถามความเหตุจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเขียนโน้มน้าวให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความสำคัญของรายงานเรื่องนี้ โดยใช้ความคิดเห็นของตัวเองให้มากที่สุด

ตัวอย่าง บทนํา ตัวอย่าง บท นํา

เป็นการเกริ่นนำหรืออารัมภบทแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องทำวิจัย  หรือเหตุผลที่สมควรต้องมีการ ศึกษาปัญหาพิเศษเรื่องนี้ โดยพยายามกำหนดปัญหาให้ชัดเจนทั้งในด้านการเกิดความรุนแรง การกระจายตัวของปัญหา หรือด้านอื่น ๆ ให้เข้าถึงข้อเท็จจริงของปัญหาอย่างแท้จริง ด้วยการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบสถิติ สอบถามความเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง และแสวงหาเหตุผลที่น่าเป็นไปได้ จากทฤษฎีและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเขียนโน้มน้าว จูงใจให้ผู้อ่านคล้อยตามเห็นด้วยว่าทำไมต้องทำวิจัยเรื่องนี้ เช่นยังประสบปัญหาอยู่แก้ไขไม่ได้  โดยใช้ความคิดตัวเองให้มากที่สุด

 • ย่อหน้าแรก จะต้องอภิปรายถึงความเป็นมา ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย หรือข้อโต้แย้งของการทดลองที่ได้ทำการก่อนหน้า
 • ย่อหน้าที่สอง จะต้องอภิปรายถึงความสำคัญ ข้อดีของปัญหา รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องที่เราสนใจจะดำเนินการทำ ควรมีเอกสารหรือที่มาของปัญหาที่ที่อ้างอิงเพื่อสนับสนุนหรือโต้แย้งสิ่งที่ เราจะทำการทดลองนั้น
 • ย่อหน้าสุดท้าย ต้องอภิปรายสรุปเป้าหมายหรือเหตุผลที่จะทำ เพื่อแก้ปัญหาที่งานที่เราจะทำ และต้องทิ้งท้ายด้วยรูปแบบ

บทนํา คือ

ตัวอย่างบทนำ

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากรายวิชา TTH6216 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยมีมากหมายหลายด้าน ตั้งแต่ความรู้รอบตัว หลักภาษา หรือแม้แต่เทคนิคการสอนของอาจารย์ที่ชอบและประทับใจที่สุดคือเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่อาจารย์นำมาสอดแทรกให้ได้ศึกษาด้วยนอกจากเนื้อหาเรื่องการวัดและประเมินผล ที่แน่นด้วยคุณภาพก่อนเรียน วิชานี้ดิฉันมีความรู้ในเรื่องนี้ ดังนี้

การวัดและประเมินผลการเรียนมีความสัมพันธ์กับการสอนใน 3 ระยะ

 1. ก่อนการสอน
 2. ขณะดำเนินการสอน
 3. หลังการสอนสิ้นสุดถึง

ขั้นตอนในการวัดและประเมินผอการเรียน

 1. การกำหนดจุดประสงค์ในการวัดและประเมินผลการเรียน ก่อนที่จะวัดและประเมินผอการเรียนของนักเรียน ครูผู้สอนควรจะกำหนดจุดประสงค์ก่อนว่ำจะวัดอะไรวัดแค่ใหน และวัดเพื่ออะไร
 2. การเลือกและสร้างเครื่องมือ เมื่อทราบว่าการวัดและประเมินผลครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย อย่างไร และต้องการจะวัดคุณลักษณะหรือพฤติกรรมใดของผู้เรียน ขั้นต่อไปก็ควรพิจารณาว่า ในการวัดคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่กำหนดไว้นั้น ควรใช้เครื่องมืออะไรบ้างจึงจะวัดได้ตรงคามความต้องการอย่างครบถั่วเพราะเครื่องมือในการวัดมีหลายอย่าง บางอย่างก็เหมาะสมกับ การวัดพฤติกรรมทางชนิด การวัดในละครั้ง จึงต้องเลือกเครื่องมือให้เหมาะสม หรืออาจต้องใช้เครื่องมือหลายๆ ชนิดประกอบกันเพื่อวัดพฤติกรรมด้านต่าง ๆ กรบทุกค้านตามจุดประสงค์
 3. การนำเครื่องมือไปทำการสอบวัดผู้เรียน ครูผู้สอนหรือผู้คุมสอบควรจัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนทำขัอสอบหรือแก้ปัญหาได้อย่างเต็มความสามารถ ไม่ไห้สิ่งรบกวนสมาธิหรือเวลาขผูู้้เข้าสอบ รวมทั้งกำหนดเวลาสอบให้เหมาะสม
 4. การตรวจและนำผอเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ในชั้นนี้เป็นการรวบรวมและแปลงคำตอบของผู้เวียนให้เป็นคะแนนแล้วจคบันทึกไว้ จากนั้นจึงรวบรวมคะแนนของผู้เรียนที่ใด้จากการวัดทุกชนิด จากทุกระยะมาเปรียบเทียบกันเกณฑ์ที่กำหนดไว้
 5. การประเมินผล เป็นการตัดสินว่าผู้เรียนมีความสามรถขนาดไหน สูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์ แต่ละคนได้เกรดอะไร ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนเป็นเช่นไร หลังจากเรียนวิชานี้แล้วดิฉันได้ความรู้เพิ่มเดิมมากมาย ตังจะสรุปเป็นแผนภาพความคิด ตังที่จะได้นำเสนอต่อไป

วิธีการเขียนรายงาน

องค์ประกอบกรเขียนเรียงความรายงานมีอยู่ 3 ส่วน คือ

 1. ส่วนนำ ควรมีเนื้อหา 1 ย่อหน้าเท่านั้น
 2. เนื้อหา หลายย่อหน้าได้ตามแต่ละหัวข้อขอเรื่องที่เขียนจะแยกได้แต่ต้องเป็น
  • เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขียน
  • เรียงเรื่องราวตามลำดับตามเค้าโครงที่กำหนด
  • แต่ละย่อหน้าควรสัมพันธ์กัน
 3. สรุป ควรมีเนื้อหา 1 ย่อหน้าที่เป็นการเขียนสรุปเนื้อจากส่วนเนื้อเรือง
  • สรุปให้ได้ใจความและซาบซึ้งให้คนอ่านเนื้อหาทั้งหมดกินใจ

ตัวอย่างการเขียน

 1. ปัญหาที่เกิดขึ้น ความสำคัญ และการส่งผลกระทบต่ออะไร ปัญหากระทบยังไง ย่อหน้าแรก จะต้องอภิปรายถึงความเป็นมา ปัญหา ข้อดี ข้อเสีย หรือข้อโต้แย้งของการทดลองที่ได้ทำการก่อนหน้า
 2. โดยภาพกว้าง ๆ ว่าปัญหานี้ มีใครเคย แก้ไขมันมาก่อน จะต้องอภิปรายถึงความสำคัญ ข้อดีของปัญหา รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องที่เราสนใจจะดำเนินการทำ ควรมีเอกสารหรือที่มาของปัญหาที่ที่อ้างอิงเพื่อสนับสนุนหรือโต้แย้งสิ่งที่ เราจะทำการทดลองนั้น
 3. เจาะให้ลึกมากขึ้น เกี่ยวกับงานที่มีคนทำมาก่อน แต่ให้ใกล้ กับงานของเรามากขึ้น หรือใกล้เคียงกับงานของเรามากขึ้น ทำให้ผู้อ่าน เห็นแนวทางและความเป็นไปได้ในการทำโครงการ
 4. ช่วงสุดท้ายให้ อธิบายว่า จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นเรา จึงมี แนวคิด ว่าจะดำเนินการอย่างไร ต้องอภิปรายสรุปเป้าหมายหรือเหตุผลที่จะทำ เพื่อแก้ปัญหาที่งานที่เราจะทำ และต้องทิ้งท้ายด้วยรูปแบ

คำนำ กับ บทนำ

 • การเขียน คำนำ แตกต่างจากการวิธีเขียนบทนำ การเขียนต้อง บ่งบอก สิ่งที่จะนำพาไปสู่เนื้อหาที่อยู่ในรายงานเล่นนั้น ๆ ทำให้รายงานเล่นนั้นน่าสนใจ การเขียนส่วนนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญมากหากเนื่องจากคนส่วนใหญ่มักจะอ่าน หน้าแรกๆ ก่อนจะอ่านเนื้อหาภายในหากผู้เขียนอิบายและเรียบเรียงได้ดีจะทำให้เนื้อหาในเล่นน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
 • ส่วน บทนำ ที่ดีต้องเป็นความคิดใหม่ ความคิดแปลก หรือความคิดสนุก ต้องมีลักษณะนำ หรือเชิญชวนให้ผู้อ่าน อ่านเรื่องของเราให้จบให้ได้ คำ นำจึงเป็นส่วนสำคัญในการเรียกร้องความสนใจของผู้อ่านตั้งแต่เริ่มต้นอ่านเรื่อง และดึงดูดใจให้อ่านเรื่องไปตลอด

เพิ่มเติม : ภาษาที่ใช้เขียนรายงาน หากเป็นรายงานที่มีเนื้อหาทางวิชาการ ก็คงต้องภาษาทางการหน่อย แต่หากเป็นรายงานทั่ว ๆ ไป ไม่วิชาการมากนัก ก็ควรใช้ภาษาที่เป็นกันเองกับผู้อ่านจะดีกว่าและคำ นำรายงานกลุ่มแตกต่างจากการทำเดี่ยว ที่หน้าปกจะต้องมีการใส่รายชื่อคณะผู้จัดทำ มากกว่า 1 คนขึ้นไป

คำนำตัวอย่าง
คำนำ รายงาน
วิธีเขียนคำนำ
คำนำภาษาอังกฤษ
คำนำรายงาน
คำนำ
ตัวอย่างการเขียนคำนำรายงาน