cc

10 ซีซี/CC/ML/ย่อมาจาก ปริมาตรรวมคำย่อ CC ไว้จนครบ?

cc คือ

CC หรือ cc สามารถ หมายถึง

  1. หน่วยปริมาตร ซีซี มีค่าเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  2. ครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons, CC) – องค์กรเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
  3. เซอร์กิตซิตี (Circuit City) – ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกา สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองริชมอนด์ รัฐเวอร์จิเนีย
  4. Current Century – ยุคสมัยที่แต่งขึ้นในการ์ตูนเรื่อง เทิร์นเอกันดั้ม
  5. closed caption (CC) – เป็นซับไตเติลของรายการโทรทัศน์ ไว้สำหรับบริการคนพิการทางหู
  6. Carbon copy (CC) – คำย่อที่อยู่ในการจ่าหน้าการส่ง Email หมายถึง สำเนาถึง โดยไม่ต้องการให้ผู้รับอีเมลตอบกลับ
  7. .cc – โดเมนอินเทอร์เน็ตระดับบนสุดตามรหัสประเทศของหมู่เกาะโคโคส
  8. CC ใน เลขโรมัน มีค่าเท่ากับจำนวน 200
  9. ซีทู (C.C.) – ตัวละครจากการ์ตูนเรื่อง โค้ด กีอัส ภาคการปฏิวัติของ ลูลูช คำสั่งแปลโปรแกรมภาษา
  10. cc ในทางการค้า อาจหมายถึง ยกเลิกคำสั่งซื้อ

“ปริมาตร” หมายถึง ปริมาณของสิ่งของหรือสภาพสถานที่ในมิติทางกว้าง, ยาว, และสูง หรือสิ่งของที่มีขนาดที่สามารถวัดได้ในมิติเชิงคณิตศาสตร์ เช่น ปริมาตรของของเหลวสามารถวัดได้ในลิตรหรือมิลลิลิตร ส่วนปริมาตรของวัตถุของที่มีรูปทรงเรขาคณิตเช่น กล่องหรือกระบอกสามารถคำนวณได้ด้วยสูตรทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับรูปทรงนั้น ๆ

การวัดปริมาตรมีความสำคัญในหลายสาขาของวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม เช่น ในเคมี ปริมาตรของสารเป็นสิ่งสำคัญในการคำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมี ในวิทยาศาสตร์ทางเคมีและชีววิทยามักใช้หน่วยปริมาตรเช่น มิลลิลิตร (milliliters) หรือลิตร (liters) ในการวัดปริมาตรของสารต่าง ๆ

นอกจากนี้ การวัดปริมาตรยังมีความสำคัญในงานอุตสาหกรรม เช่น ในการผลิตสินค้าหรือสร้างสิ่งก่อสร้าง เพื่อความแม่นยำในการวางแผนและคำนวณวัสดุที่จะใช้ในการก่อสร้างหรือผลิตสินค้าต่าง ๆ การวัดปริมาตรเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการเหล่านี้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com