สระในภาษาอังกฤษ

17 ตัว สระภาษาอังกฤษมีกี่อือวิธีอ้าวคำอ่านเน้นจำง่าย?

สระภาษาอังกฤษ

สระภาษาอังกฤษ ไม่ได้มีแค่ a e i o u เอ อี ไอ โอว ยูข้างบนนี้ เสียงของสระ 5 ตัวนั้น แค่เป็นชื่อของมันเพราะที่จริง สระในภ.อังกฤษมีมากถึง 17 เสียงนะครับ ต่อไปนี้จะสอนให้รู้ว่ามีอะไรบ้าง

สระภาษาอังกฤษ a e i o u เรียกว่า

 1. 1. อี = e, ee, ea, ie, ei, be, eve, see, meet, sleep, meal, read, leave, sea, team, field, believe, receive
 2. อิ = i, y
  it, kiss, tip, pick, dinner, system, busy, pity, sunny
 3. เอ็ = – e, ea
  let, tell, press, send, end, bread, dead, weather, leather
 4. เอ = a, ai, ay, ei, ey, ea l
  ate, make, race, able, stable, aim, wait, play, say, day, eight, weight, they, hey, break, great, steak
 5. อะ = a
  cat, apple, land, travel, mad, last, class, dance, castle, half
 6. อาร์ = ar, a
  army, car, party, garden, park, father, calm, palm, drama, last, class, dance, castle, half
 7. ไอ = i, ie. y, uy, ice, find, smile, tie, lie, die, my, style, apply, buy, guy
 8. เอา = ou, ow
  out, about, house, mouse, now, brown, cow, owl, powder
 9. โอะ = o
  not, rock, model, bottle, copy
 10. ออ = or, o, aw, au, al, wa-ought more, order, cord, port, long, gone, cost, coffee, law, saw, pause, because, bought, thought, caught, hall, always, water, war, want
 11. ออย = oi, oy
  oil, voice, noise, boy, toy
 12. โอ = o, oa, ow
  go, note, open, old, most, road, boat, low, own, bowl
 13. ยู = u, ew, eu, ue, ui
  use, duty, music, cute, huge, tune, few, dew, mew, new, euphemism, feud, neutral, hue, cue, due, sue, suit
 14. อู = u,o, oo, ew, ue, ui, ou
  rude, Lucy, June,do, move, room, tool, crew, chew, flew, jewel, blue, true, fruit, juice, group, through, route, duty, new, sue, student
 15. อึ = oo, u, ou
  look, book, foot, good, put, push, pull, full, sugar, would, could, should
 16. เออะ = u, o, ou, a, e, o, i
  gun, cut, son, money, love, tough, enough, rough, about, brutal, taken, violent, memory, reason, family
 17. เออร์ = er, ur, ir, or, ar
  ear serve, herb, burn, hurt, girl, sir, work, word, doctor, dollar, heard, earn, earnest, earth

คำค้น : 5 ตัว อิ เทียบสระไทย เป็นไทย แบบฝึกหัด a e i o u แบบอักษรอิ สระ aeiou แปลไทย สระภาษาไทย เทียบ คําว่าอิ a-z

ที่มาบทความ : sites.google.com/site/englishinlifeeveryday/sra-phasa-xangkvs

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com