ตักบาตรเทโวโรหณะ

ตักบาตรเทโวโรหณะใส่อะไรบ้างไม่มีใครพูด 1 ค่ำเดือน 11?

ตักบาตรเทโวโรหณะ

               วันมหาปวารณาเพ็ญเดือน ๑๑ ถือว่าเป็นวันบุญ วันกุศลที่สำคัญวันหนึ่งของพุทธบริษัท รุ่งขึ้นจากวันนั้นเป็นวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ โบราณเรียกว่า วันพระเจ้าเปิดโลก จะมีการทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะกันเป็นการใหญ่ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเสด็จลงมาจากเทวโลกของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีระเบียบพิธีดังนี้ คือ

  1. ก่อนถึงวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ซึ่งมีการทำบุญกบาตร ทางคณะกรรมการวัดได้จัดให้มีงานทำบุญตักบาตร ซึ่งจะต้องมีการเตรียมพิธี และสิ่งของสำหรับทำบุญ
  2. ทายกทายิกา ผู้ศรัทธาจะทำบุญด้วยการตักบาตรเทโวโรหณะ เมื่อทราบกำหนดทางคณะกรรมการของวัดแล้วจะต้องเตรียม และดำเนินการ
  3. พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้ารับบาตรในพิธีทำบุญตักบาตรเทโววันนี้

               ถ้างานจัดขึ้นในบริเวณวัด พึงครองผ้าแบบลดไหล่ อุ้มบาตรทุกรูปตามนิยมออกบิณฑบาตรตามนอกวัด ให้ชักแถวเดินมีรอทรงหรือคานหามนำหน้าแถว รับไปตามลำดับผู้ใส่บาตรจนครบหรือจนเต็มบาตรจึงแยกแถวกลับกุฏิ เป็นว่าเสร็จพิธีรับบาตร ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะนี้ วัดเชียงทองบนจะจัดขึ้นทำปี ประเพณีนี้ถือว่าเป็นประเพณีของชาวอำเภอบ้านตาก เพราะได้กระทำกันทุกปีและไปตักบาตรเทโวกันมาก และจัดเพียงบางวัดเท่านั้น
               ประเพณีนี้ ครูบาแขก กาวิโร จัดเป็นครั้งแรกที่วัดสันป่าลาน

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com