โรงเรียนทางเลือก

1 โรงเรียนทางเลือก แรกมีที่ไหนบ้างใกล้ฉัน?

โรงเรียนทางเลือก

สถานศึกษารูปแบบโรงเรียนในระบบที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สช./อปท./สพฐ.) มีแนวคิด แนวทาง ปรัชญาการศึกษา ที่แตกต่างจากการศึกษาตามค่านิยมกระแสหลัก

รูปแบบนี้ คือ โรงเรียนในระบบ จัดการศึกษาในระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ก่อนอุดมศึกษา) ซึ่งจัดการศึกษาโดยมีแนวคิด แนวทาง ปรัชญาการศึกษา ตลอดจนจุดมุ่งหมายและกระบวนการที่ต่างไปจากโรงเรียนในระบบในค่านิยมกระแสหลัก

โรงเรียนทางเลือกคืออะไร
โรงเรียนทางเลือกคืออะไร

เครือข่ายการศึกษาทางเลือกในรูปแบบโรงเรียนทางเลือกนั้น มีทั้งโรงเรียนเอกชนทางเลือกซึ่งจัดโดยองค์กรเอกชนหรือนิติบุคคล ในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย และโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา (สพป./สพม.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ความแตกต่างหลักคือ โรงเรียนทางเลือกเป็นการจัดการศึกษาแบบก้าวหน้า  (Progressive education) เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่เพื่อข้ามให้พ้นข้อจำกัดของค่านิยมกระแสหลัก ศึกษานวัตกรรมที่หลากหลายในสากล ตัวอย่างเช่น มอนเตสซอรี่ วอลดอร์ฟ นีโอฮิวแมนนิส ซัมเมอร์ฮิลล์ จิตตศึกษา thinking school มาปรับใช้ผสมผสานให้เหมาะกับนักเรียนภายใต้บริบทหรือนิเวศการเรียนรู้ที่แตกต่างหลากหลายของสังคมต่าง ๆ ในประเทศไทย

ทั้งยังนิยมการพัฒนาหรือออกแบบต่อยอดขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องต่อบริบทเฉพาะต่าง ๆ มากที่สุด เช่น โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสัมมาชีพ และเน้น Active learning ให้นักเรียน/ผู้เรียนลงมือทำหรือปฏิบัติจริง ได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ลงมือทำ หรือให้สอดคล้องกับนิเวศการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

และบางแห่งได้จัดทำหลักสูตรอย่างบูรณาการตามเอกสารประกอบ “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ” ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเมื่อปี พ.ศ. 2555 อันเป็นเอกสารลักษณะคู่มือที่ให้ทั้งสถานศึกษาที่มีจุดเน้นของตัวเอง หรือที่มีนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ประยุกต์ใช้ได้ ทั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

คำค้น : ใกล้ฉัน คือ มัธยม เชียงใหม่ นนทบุรี พระราม2 ปทุมธานี กรุงเทพ บางนา ประถม มัธยม กรุงเทพ ชลบุรี ค่าเทอม ประถม กรุงเทพ โคราช รามอินทรา นานาชาติ ฝั่งธน มีที่ไหนบ้าง คืออะไร อนุบาล ภาษาอังกฤษ รังสิต มีโรงเรียนอะไรบ้าง สมุทรปราการ เชียงใหม่ ค่าเทอม หลักสูตร สายไหม

ขอบคุณที่มา:alternativeeducation.or.th/alternative-school/ (สกล)