ธงชาติไทย

3 สี ประวัติธงชาติไทย ประวัติความเป็นมารู้ก่อนจะไม่พลาด?

ประวัติธงชาติไทย

ธงชาติไทยมีมาตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชัด เชื่อกันว่าน่าจะเกิดขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เพราะปรากฏเรื่องราวอยู่ในหนังสือจดหมายเหตุของฝรั่งเศส โดยได้กล่าวไว้ว่าเมื่อวันที่
กันยายน พ.ศ. ๒๒๒๓
เรือรบของฝรั่งเศส ได้น้าเรือเข้ามาถึงปากแม่น้้าเจ้าพระยา เพื่อเจริญพระราชไมตรีและการค้า
ได้ยิงสลุต
(ยิงปืนให้ความเคารพ)
ให้แก่สยาม ในการที่เรือรบฝรั่งเศสได้ยิงสลุตให้นั้น ทางป้อมก็ชักธงชาติขึ้น แต่ในห้วง
เวลานั้น
ธงชาติสยามยังไม่มี จึงได้ชักธงชาติฮอลันดาขึ้นแทน แต่ฝรั่งเศสไม่ยอมยิงสลุต เพราะเห็นว่าไม่ใช่ธงของ
ชาติสยาม จึงแจ้งให้ทราบว่า
ให้เอาธงฮอลันดาลงเสีย แล้วชักธงอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นแทน เผอิญในสมัยนั้นธงสีแดง
ถือเป็นธงที่สยามใช้ส้าหรับเป็นธงน้าทัพอยู่แล้ว สยามจึงน้าธงแดงชักขึ้น
จากนั้นฝรั่งเศสจึงยิงสลุตให้ ด้วยเหตุนี้
สยามจึงถือเอาธงสีแดงเป็นธงชาติสยาม

สมัยกรุงธนบุรีและต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ก็ยังคงใช้ธงสีแดงเกลี้ยงชักเป็นเครื่องหมายประจ้าเรือค้าขายกับ

ต่างประเทศอยู่ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (รัชกาลที่
) มีพระบรมราชโองการให้ท้ารูป
“จักร” สีขาวติดไว้กลางธงสีแดงเป็นเครื่องหมายใช้เฉพาะเรือหลวง ส่วนเรือค้าขายของราษฎรทั่วไปนั้น ยังคงใช้

สีแดงเกลี้ยงอยู่


ขึ้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่
๒) พระองค์ท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้สร้างเรือ
ก้าปั่นของหลวงขึ้น ล้าเพื่อล่องค้าขายระหว่างสิงคโปร์และมาเก๊า โดยที่เรือหลวงทั้งสองล้า
ดังกล่าว
จะชักธงแดงตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยา กระทั่งวันหนึ่งประเทศอังกฤษซึ่งเป็น
เจ้าเมืองสิงคโปร์ได้บอกกับนายเรือหลวงของสยามให้มากราบบังคับทูลพระเจ้า
กรุงสยามว่า …”เรือเดินทะเล
ชาวมลายูที่ค้าขายกับสิงคโปร์ก็ชักธงแดงเหมือนกัน เพราะฉะนั้นจึงขอให้พระเจ้ากรุงสยามใช้ธงอย่างอื่นเสีย

เพื่อจะได้จัดการรับรองเรือหลวงได้สะดวกและไม่สับสน”…
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท้ารูปช้างสี
ขาวยืนพื้นอยู่ในวงจักรสีขาวติดไว้กลางธงแดงอันมีความหมายว่า
พระเจ้าแผ่นดินผู้มีช้างเผือก และธงรูปช้างเผือกสีขาวอยู่ในวงจักรสีขาวนี้ก็ใช้เฉพาะเรือหลวงเท่านั้

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) สยามได้มีการทำหนังสือสัญญาเปิดการค้าขายกับ
ชาวตะวันตกมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชด้าริว่าธงสีแดงซึ่งเป็นธงที่ใช้กับเรือ

ของสามัญชนชาวสยามนั้น ซ้้ากับประเทศอื่น ยากต่อการแยกแยะ สมควรยกเลิกเสีย และหันมาใช้ธงอย่างเรือหลวง

เป็นธงชาติสยามส้าหรับเรือสามัญชนด้วย
แต่โปรดเกล้าให้เอารูปวงจักรสีขาวออกเสีย เพราะเป็นของสูง
ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายเฉพาะของพระเจ้าแผ่นดินเท่านั้น โดยให้คงไว้แต่รูปช้างเผือกอยู่กลางธงแดง แต่ทว่า

ให้ปรับขนาดช้างเผือกให้ใหญ่ขึ้น โดยในช่วงแรกเป็นแบบช้างเผือกยืนพื้น
ต่อมาปรับรูปช้างเป็นแบบช้างเผือกปล่อย
โดยในช่วงแรกเป็นแบบช้างเผือกยืนพื้น ต่อมาปรับรูปช้างเป็นแบบช้างเผือกปล่อย

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่
๕) ก็ได้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยแบบอย่างธงสยาม
เป็นครั้งแรก ตรงกับรัตนโกสินทร์ศก
๑๑๐ ต่อมาคือพระราชบัญญัติธงสยาม รัตนโกสินทร์ศก ๑๑๖ และ
พระราชบัญญัติธงสยาม รัตนโกสินทร์ศก
๑๑๘ โดยทุกฉบับได้ยืนยันถึงลักษณะของธงชาติสยามเป็นแบบธงพื้น
สีแดงตรงกลางเป็นรูปช้างเผือกสีขาวปล่อยหันหน้าเข้าหาเสา

ภายหลังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) ได้ทรงพระราชด้าริว่า เมื่อมองธงชาติซึ่งใช้อยู่
ในขณะนั้นแต่ไกล จะมีลักษณะไม่ต่างจากธงราชการเท่าไร และรูปช้างที่อยู่กลางธงก็ไม่งดงาม จึงโปรดเกล้าฯ

ให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงรัตนโกสินท
ร์ศก ๑๒๙ โดยแก้ไขลักษณะธงชาติให้เป็นพื้นสีแดง
กลาย
เป็นรูปช้างเผือกทรงเครื่อง ยืนแท่น หน้าหันเข้าเสา ส้าหรับเป็นธงราชการ ซึ่งถือเป็นธงช้างรูปสุดท้ายของ
ธงในสมัยรัตนโกสินทร์


และช่วงท้ายในปีพ.ศ.
๒๔๕๙ ก็ได้มีการยกเลิกการใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่อง ยืนแท่น หน้าหันเข้าเสา
เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชด้าริเปลี่ยนธงช้างเป็นธงแถบสี เพราะทรงเห็น

ความล้าบากของราษฎรที่ต้องสั่งซื้อธงช้างมาจากต่างประเทศ และบางครั้
งเมื่อเกิดความสะเพร่าติดธงผิด
รูปช้างก
ลับเอาขาชี้ขึ้นเป็นที่น่าละอาย ซึ่งหากเปลี่ยนเป็นธงแถบสีแล้ว ราษฎรก็สามารถท้าธงใช้ได้เอง และจะ
ช่วยขจัดปัญหาการติดผิดพลาด


แต่เนื่องจากธงแดงขาวห้าริ้ว เมื่อดูไม่สง่างาม
จึงมีการปรับเปลี่ยนแถบตรงกลางซึ่งเป็นสีแดงให้เป็นสีน้้าเงินขาบ
พระบาทส
มเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้พระยาศรีภูริปรีชา ร่างประกาศแก้แบบธงชาติสยาม และได้
ทรงน้าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะเสนาบดีเพื่อฟังความเห็น ที่ประชุมลงมติเห็นชอบธงสามสีตามแบบที่คิดขึ้นใหม่

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นเรียกว่า

พระราชบัญญัติธง พระพุทธศักราช
๒๔๖๐ ออกประกาศเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๐ มีผลบังคับใช้ภายหลัง
วันออกประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาแล้ว
๓๐ วัน ซึ่งต่อมาธงสยามแบบล่าสุดนี้ถูกเรียกว่า “ธงไตรรงค์

คำค้น : ประวัติ ธงชาติ ไทย ประวัติธงชาติไทย แบบทดสอบเรื่อง ประวัติธงชาติไทย ประวัติ ธงชาติไทย ประวัติธงชาติไทย ppt

ขอบคุณที่มา:led.go.th/Actnews/2560/09/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4W001.pdf วันพุธ, 27 เมษายน 2565

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com