ปก การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

รูปแบบการจัด การเรียนการสอนออนไลน์รู้แล้วอย่างฮา 6 รูปแบบ?

การสร้างและจัดการระบบการเรียนรู้ออนไลน์

การสร้างและจัดการระบบการเรียนรู้ออนไลน์เป็นหนึ่งในวิธีการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ที่ก้าวไกลขึ้นในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา การสร้างและจัดการระบบการเรียนรู้ออนไลน์ต้องพิจารณาด้านต่างๆ เช่น การออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ รูปแบบการเรียนการสอน วิธีการประเมินผล การจัดการผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน การสื่อสาร และเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างและจัดการระบบการเรียนรู้ออนไลน์

6 แนวทาง การสร้างและจัดการระบบ

 1. การออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ การออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์การเรียนรู้และวัตถุประสงค์ของการสอน และสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมและน่าสนใจตามความต้องการของผู้เรียน

 2. รูปแบบการเรียนการสอน การเรียนรู้ออนไลน์สามารถใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบต่างๆ เช่น การเรียนรู้ที่อิสระ การเรียนรู้ที่มีผู้สอนออนไลน์ การเรียนรู้แบบเรียลไทม์ การเรียนรู้ผ่านวิดีโอและเอกสารเรียนรู้อื่นๆ

 3. วิธีการประเมินผล การประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์สามารถใช้วิธีการประเมินผลแบบต่างๆ เช่น การทดสอบออนไลน์ การส่งงานผ่านเว็บ การประเมินผลโปรเจกต์ การให้คะแนนการทำแบบฝึกหัดและโปรแกรมการเรียนรู้ที่สามารถวัดผลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 1. การจัดการผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน การจัดการผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอนในระบบการเรียนรู้ออนไลน์จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน และจัดการเวลาเรียนรู้และกำหนดงานให้กับผู้เรียน

 2. การสื่อสาร การสื่อสารในระบบการเรียนรู้ออนไลน์จำเป็นต้องเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยการใช้เครื่องมือการสื่อสารออนไลน์ เช่น การสนทนาทางออนไลน์ การส่งอีเมล และแชทบอท

 3. เทคโนโลยี เทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างและจัดการระบบการเรียนรู้ออนไลน์มีหลากหลาย เช่น แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ เครื่องมือสร้างเนื้อหาแบบออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (VR) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์มีรูปแบบหลายแบบตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้และความต้องการของผู้ใช้ ดังนี้

8 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

 1. การเรียนรู้ที่อิสระ (Self-paced learning) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามความต้องการของตนเอง โดยสามารถเรียนรู้จากเนื้อหาการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีอยู่แล้ว หรือผู้เรียนสามารถสร้างเนื้อหาการเรียนรู้ของตนเองด้วย

 2. การเรียนรู้ที่มีผู้สอนออนไลน์ (Instructor-led learning) ผู้เรียนเรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวิชาที่เรียน อาจารย์ผู้สอนสามารถให้การแนะนำและชี้แจงต่อผู้เรียนได้อย่างตรงไปตรงมา

 3. การเรียนรู้แบบเรียลไทม์ (Real-time learning) การเรียนรู้ที่ผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมเรียนรู้แบบเรียลไทม์ โดยใช้โปรแกรมการสนทนาทางออนไลน์ และเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพและความสมดุลในการเรียนรู้

 4. การเรียนรู้ผ่านวิดีโอและเอกสารเรียนรู้อื่นๆ (Video and other learning materials) ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากวิดีโอและเอกสารเรียนรู้อื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว เช่น คอร์สออนไลน์ วีดีโอบทเรียน และเอกสารเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งวิธีการเรียนรู้นี้เหมาะสมสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้ในเวลาว่าง หรือไม่สะดวกเรียนรู้ในเวลาเดียวกันกับผู้อื่น

 5. การเรียนรู้แบบแฟลชการ์ด (Flashcards learning) เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ใช้แฟลชการ์ด เพื่อช่วยในการจดจำคำศัพท์หรือข้อความต่างๆ โดยผู้เรียนสามารถสร้างแฟลชการ์ดของตนเองหรือใช้แฟลชการ์ดที่มีอยู่แล้ว

 6. การเรียนรู้แบบเกม (Gamification learning) เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ใช้เกมเพื่อช่วยในการสร้างความสนใจในการเรียนรู้ โดยใช้หลักการของการเล่นเกมในการส่งเสริมการเรียนรู้

 7. การเรียนรู้แบบจำลองเสมือน (Simulation learning) เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ใช้การจำลองเสมือนเพื่อสร้างสถานการณ์ที่เหมือนจริงเพื่อช่วยในการเรียนรู้ โดยมีการนำเอาเทคโนโลยี VR หรือ AR มาใช้เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยความสมจริง

 8. การเรียนรู้แบบบูรณาการ (Blended learning) เป็นการผสมผสานการเรียนรู้แบบออนไลน์และการเรียนรู้แบบดั้งเดิม (face-to-face) เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายและเต็มไปด้วยความสมดุล

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ต่างๆ นี้จะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และความต้องการของผู้ใช้งาน การเลือกใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 01

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์มีรูปแบบหลายแบบตามวัตถุประสงค์และการใช้งาน ดังนี้

 1. Learning Management System (LMS) เป็นระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีการจัดการเนื้อหาการเรียนรู้และตารางเวลาเรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึงการบันทึกผลการเรียนรู้และการประเมินผล เช่น Moodle, Blackboard, Canvas, Google Classroom

 2. Massive Open Online Courses (MOOCs) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีการเปิดให้ผู้เรียนเข้าร่วมเรียนรู้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีเนื้อหาการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีผู้เชี่ยวชาญในตัวแต่ละวิชาเป็นผู้สอน เช่น Coursera, edX, Udacity

 3. Social Learning เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และเรียนรู้จากกันและกันได้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, LinkedIn, Twitter

 4. Microlearning เป็นการเรียนรู้ที่เน้นเนื้อหาการเรียนรู้ที่สั้นๆ และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา เช่น วิดีโอย่อส่วน, แฟลชการ์ด, บทเรียนออนไลน์ที่สั้น

 5. Personalized Learning เป็นการเรียนรู้ที่มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความต้องการและสิ่งที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่กำหนดเองได้

 1. Mobile Learning เป็นการเรียนรู้ที่สามารถทำได้ผ่านอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ต ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์

 2. Adaptive Learning เป็นการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนเนื้อหาการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความสามารถและความรู้ของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมและเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

 3. Virtual Classroom เป็นการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ออนไลน์ที่เหมือนห้องเรียนจริง โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นำการเรียนรู้ และผู้เรียนสามารถสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เหมือนห้องเรียนจริง

 4. Collaborative Learning เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเรียนรู้ตามกลุ่ม โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เช่น Google Drive, Zoom, Slack

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นี้สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้และความต้องการของผู้ใช้งาน การเลือกใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด 19

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้สถานศึกษาต้องปิดที่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งผู้เรียนต้องเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อรักษาการศึกษาต่อไป การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 มีรายละเอียดดังนี้

 1. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ โรงเรียนและมหาวิทยาลัยได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมต่อการสื่อสารและการเรียนรู้ของผู้เรียนและอาจารย์ผ่านโปรแกรมทางวิดีโอ และช่องทางออนไลน์อื่น ๆ เช่น Zoom, Microsoft Teams, Google Meet ฯลฯ

 2. การพัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้ อาจารย์ได้พัฒนาเนื้อหาการเรียนรู้เพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ และปรับปรุงเนื้อหาการเรียนรู้เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

 3. การประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ จะต้องใช้เครื่องมือและเทคนิคการประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่น แบบทดสอบออนไลน์

 1. การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ สถานศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่นการใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อสอบถามและติดตามความเข้าใจของผู้เรียน และการใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันของผู้เรียน

 2. การจัดการเวลาเรียนรู้ การเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา แต่ก็จะต้องมีการจัดการเวลาเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของผู้เรียน เช่น การกำหนดเวลาเรียนรู้ที่ตรงกับเวลาว่างของผู้เรียน

 3. การสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ ได้เป็นการสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างที่สุด

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลให้การเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์กลายเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในการศึกษาของผู้เรียนในปัจจุบัน โดยเทคโนโลยี่

การเรียนการสอนแบบออนไลน์

การเรียนการสอนแบบออนไลน์คือการเรียนรู้และสอนรู้ผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยผู้เรียนสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างสะดวกสบายและมีความยืดหยุ่นในการจัดเวลาเรียนรู้

วิธีการเรียนการสอนแบบออนไลน์สามารถแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบดังนี้

วิธีการเรียนการสอนแบบออนไลน์

 1. การเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ (Learning Management System, LMS) การเรียนรู้ผ่าน LMS เป็นการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่มีการจัดการเรียนรู้อย่างมีระบบ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ของ LMS ได้ ซึ่งระบบ LMS จะมีเนื้อหาการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม
 2. การเรียนรู้ผ่านวิดีโอคอร์สออนไลน์ การเรียนรู้ผ่านวิดีโอคอร์สออนไลน์เป็นการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่ผู้สอนใช้วิดีโอและเนื้อหาการเรียนรู้ที่บันทึกไว้เพื่อสอนผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้และวิดีโอได้ตามต้องการ

 3. การเรียนรู้ผ่านวิทยากรหรือผู้สอนออนไลน์ การเรียนรู้ผ่านวิทยากรหรือผู้สอนออนไลน์เป็นการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่ผู้สอนสอนผ่านการสนทนาทางออนไลน์ โดยผู้เรียนสามารถเข้าร่วมการสนทนาผ่านโปรแกรมสื่อสารออนไลน์ เช่น Skype หรือ Zoom เพื่อเรียนรู้และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากวิทยากรหรือผู้สอน

 4. การเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชัน การเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันเป็นการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาที่สะดวก

 5. การเรียนรู้ผ่านแชทบอท การเรียนรู้ผ่านแชทบอทเป็นการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing, NLP) ในการสื่อสารกับแชทบอทเพื่อเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถสอบถามคำถามหรือข้อมูลที่ต้องการเรียนรู้ผ่านแชทบอทได้ตลอดเวลา

การเรียนการสอนแบบออนไลน์มีข้อดีอย่างมาก สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่เรียน

การเรียนการสอนออนไลน์ หมายถึง

การเรียนการสอนออนไลน์ คือ การเรียนรู้และสอนรู้ผ่านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยผู้เรียนสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างสะดวกสบายและมีความยืดหยุ่นในการจัดเวลาเรียนรู้

การเรียนการสอนออนไลน์สามารถเป็นไปได้ในหลายรูปแบบ โดยทั่วไปแล้วจะมีการใช้แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ (Learning Management System, LMS) เพื่อจัดการและจัดส่งเนื้อหาการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีการใช้วิดีโอคอร์สออนไลน์ และการสอนผ่านแอปพลิเคชัน รวมถึงการเรียนรู้ผ่านการสนทนาทางออนไลน์กับวิทยากรหรือผู้สอนออนไลน์ และการเรียนรู้ผ่านแชทบอทเพื่อเรียนรู้ได้อย่างยืดหยุ่นและสะดวกสบาย

การเรียนการสอนออนไลน์มีข้อดีอย่างมาก สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่เรียน นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้ในช่วงเวลาที่สะดวกและเหมาะสมกับตัวผู้เรียนได้ ทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การเรียนออนไลน์ โควิด

วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 มีหลายเป้าหมาย แต่เป้าหมายหลักของการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงนี้คือการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์หลักอย่างน้อย 3 เป้าหมาย ดังนี้

 1. ให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง การเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงโควิด-19 เป็นทางเลือกที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตลอดเวลาที่สะดวกและเหมาะสมกับตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในช่วงเช้า บ่าย หรือดึก เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

 2. ลดผลกระทบจากการปิดโรงเรียน การเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงโควิด-19 เป็นทางเลือกที่ดีในการลดผลกระทบจากการปิดโรงเรียน โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากที่บ้าน หรือจากที่ไกล้เคียงโรงเรียนเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรค

 3. สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม การเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงโควิด-19 เป็นทางเลือกที่สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียน เพื่อให้การเรียนการสอนออนไลน์เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ โดยสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมจะมีลักษณะต่าง ๆ ดังนี้

 4. มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เหมาะสม ผู้เรียนจำเป็นต้องมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เหมาะสมเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งอาจเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนออนไลน์

 5. มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียร การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรและเร็วเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนการสอนออนไลน์ เพราะการสะดวกในการเข้าถึงและใช้งานแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

 6. มีแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ที่เหมาะสม การเลือกใช้แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ได้ง่าย และมีการสื่อสารกับผู้สอนและผู้เรียนได้อย่างราบรื่น

 7. มีการออกแบบหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนการสอนที่เหมาะสม การออกแบบหลักสูตรและเนื้อหาการเรียนการสอนที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนออนไลน์ โดยการออกแบบหลักสูตรและเนื้อหาที่เหมาะสมจะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และความต้องการของผู้เรียน

 8. มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการเรียนการสอนออนไลน์ โดยเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนได้อย่างสะดวกสบาย

การเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงโควิด-19 เป็นทางเลือกที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของผู้เรียน โดยการเรียนการสอนออนไลน์จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่เรียน นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้ในช่วงเวลาที่สะดวกและเหมาะสมกับตัวผู้เรียนได้

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 02

การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์

การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ เป็นการนำเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มการเรียนรู้มาใช้เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์นั้นมีลักษณะการจัดการที่เหมือนกับการจัดการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม โดยใช้หลักการของการวางแผนการเรียนการสอน การสร้างเนื้อหาการเรียนรู้ การบริหารจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ แต่จะต้องมีการปรับปรุงและการพัฒนาเพื่อเหมาะสมกับการเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยสามารถแบ่งประเภทการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ได้ดังนี้

 1. การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ตามเวลาจริง (Synchronous Online Learning) คือ การเรียนรู้ที่มีการสอนและเรียนพร้อมกันตามเวลาที่กำหนด โดยผู้เรียนจะต้องเชื่อมต่อกับผู้สอนและเพื่อนร่วมเรียนที่เวลาที่กำหนด เพื่อทำกิจกรรมการเรียนรู้ หรือการสนทนากันในเวลาจริงผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์

 2. การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ไม่ตามเวลาจริง (Asynchronous Online Learning) คือ การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเมื่อ โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับผู้สอนหรือเพื่อนร่วมเรียนในเวลาเดียวกัน โดยผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาที่ต้องการผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ และสามารถติดตามเนื้อหาการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

 1. การจัดการเรียนรู้แบบฮิวบายซ์ (Hybrid Online Learning) คือ การเรียนรู้แบบผสมระหว่างการเรียนรู้แบบออนไลน์แบบไม่ตามเวลาจริงและแบบตามเวลาจริง โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้และสนทนากับผู้สอนและเพื่อนร่วมเรียนได้ในเวลาที่กำหนดและยังสามารถเรียนรู้เนื้อหาการเรียนรู้ได้ในเวลาอื่น ๆ ที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับผู้สอนหรือเพื่อนร่วมเรียน

 2. การจัดการเรียนรู้แบบแฟล็กซิเบิ้ล (Flexible Online Learning) คือ การเรียนรู้แบบสั้น ๆ ในช่วงเวลาที่ว่าง โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ เช่น การเรียนรู้ผ่านวิดีโอสอน การเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันการเรียนรู้ หรือการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์

 3. การจัดการเรียนรู้แบบมอบหมายงาน (Task-based Online Learning) คือ การเรียนรู้ที่ต้องมีการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาหรือเรียนรู้จากประสบการณ์ทางการจริง โดยผู้เรียนจะต้องทำงานตามที่กำหนด เพื่อฝึกการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทักษะการทำงาน การเรียนรู้แบบมอบหมายงานส่วนใหญ่จะใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์เป็นเครื่องมือในการประมวลผลผลงาน การให้คำปรึกษากับผู้เรียน และการให้การติดตามและตรวจสอบผลงานของผู้เรียน

โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์มีข้อดีอยู่หลายอย่าง เช่น

 1. สะดวกสบาย ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์เชื่อมต่อ ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่เรียน

 2. ประหยัดเวลา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาที่สะดวกและเหมาะสมกับตัวผู้เรียน

 3. การเรียนรู้ตามระบบ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามประเด็นที่ต้องการ โดยไม่ต้องเรียนรู้ทุกเนื้อหาการเรียนรู้ตามลำดับ

 4. อัตราส่วนผู้เรียนต่อผู้สอน อัตราส่วนผู้เรียนต่อผู้สอนในการเรียนรู้ออนไลน์สามารถเป็นไปได้สูงกว่าในการเรียนรู้แบบดั้งเดิม

 5. ปรับปรุงทักษะการใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้ออนไลน์ช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสในการฝึกฝนทักษะการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จำเป็นในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันในอนาคต

 1. ตัวเลือกการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนสามารถเลือกการเรียนรู้ที่ตรงตามความต้องการและสนใจของตนเอง และเรียนรู้จากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกได้

 2. การให้การติดตามและการประเมินผล ผู้สอนสามารถติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างสะดวกสบาย และทำให้ผู้เรียนได้รับคำแนะนำที่ตรงประเด็นเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ในอนาคต

 3. ประหยัดค่าใช้จ่าย การเรียนรู้ออนไลน์สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การเช่าที่พัก และค่าอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

 4. ประหยัดพื้นที่ การเรียนรู้ออนไลน์ไม่ต้องการการใช้พื้นที่สำหรับห้องเรียนและอุปกรณ์เครื่องมือเพิ่มเติม ทำให้ผู้เรียนไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางเข้าถึงห้องเรียน

การเรียนรู้รูปแบบออนไลน์เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีในการเรียนรู้ในสมัยนี้ โดยเป็นการเรียนรู้ที่สะดวกสบาย มีประสิทธิภาพสูง และตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนในการเรียนรู้ในวันนี้และอนาคต

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 03

ระบบ LMS ฟรี

LMS (Learning Management System) เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งมีหลายระบบที่มีค่าใช้จ่าย แต่ในขณะเดียวกันก็มีระบบ LMS ฟรีที่สามารถใช้ได้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้

 1. Moodle เป็นระบบ LMS ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน มีการพัฒนาโดยชุมชนและมีฟีเจอร์ที่ครบครัน เช่น ระบบการสอนออนไลน์ ระบบการติดตามผลการเรียน ระบบสร้างแบบทดสอบและการประเมินผล เป็นต้น

 2. Google Classroom เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ถูกพัฒนาโดย Google มีความสะดวกสบายในการใช้งานและสามารถเชื่อมต่อกับ G Suite ได้อย่างเป็นระบบ

 3. Edmodo เป็นระบบ LMS ที่มีฟีเจอร์ครบครัน เช่น ระบบการสอนออนไลน์ ระบบการติดตามผลการเรียน ระบบสร้างแบบทดสอบและการประเมินผล และระบบส่งข้อความในชั้นเรียน

 4. Canvas เป็นระบบ LMS ที่มีความยืดหยุ่นสูงในการปรับแต่งและใช้งาน มีฟีเจอร์ที่หลากหลาย เช่น การสร้างแบบทดสอบและการประเมินผล การติดตามผลการเรียน การส่งข้อความและการแชร์ไฟล์ เป็นต้น

 5. Schoology เป็นระบบ LMS ที่มีความคล้ายคลึงกับ Google Classroom มีฟีเจอร์ที่ใช้งานง่าย

 1. OpenEdX เป็นระบบ LMS โอเพนซอร์สที่มีความยืดหยุ่นสูงในการปรับแต่งและใช้งาน และให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างและแบ่งปันเนื้อหาการเรียนการสอนได้ มีฟีเจอร์ที่ครบครัน เช่น การสร้างแบบทดสอบและการประเมินผล การติดตามผลการเรียน การส่งข้อความและการแชร์ไฟล์ เป็นต้น

 2. Chamilo เป็นระบบ LMS ที่ได้รับความนิยมในหมู่โรงเรียนและสถาบันการศึกษา มีความคล้ายคลึงกับ Moodle และมีฟีเจอร์ที่ครบครัน เช่น การสร้างแบบทดสอบและการประเมินผล การติดตามผลการเรียน การส่งข้อความและการแชร์ไฟล์ เป็นต้น

 3. ILIAS เป็นระบบ LMS ที่มีความยืดหยุ่นสูงในการปรับแต่งและใช้งาน มีฟีเจอร์ที่ครบครัน เช่น ระบบการสอนออนไลน์ ระบบการติดตามผลการเรียน การสร้างแบบทดสอบและการประเมินผล และระบบสื่อการสอน

 4. Claroline เป็นระบบ LMS ที่มีความสามารถในการปรับแต่งและใช้งานอย่างง่ายดาย มีฟีเจอร์ที่ครบครัน เช่น ระบบการสอนออนไลน์ ระบบการติดตามผลการเรียน การสร้างแบบทดสอบและการประเมินผล และระบบสื่อการสอน

โดยทั้งหมดนี้เป็นระบบ LMS ฟรีที่ให้ฟีเจอร์ที่ครบครันในการจัดการเรียน

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com