มารยาทในการพูด 1

7 มารยาทในการพูด มีบทบาทอย่างไรในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน?

มารยาทในการพูดมีบทบาทอย่างไรในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน?

มารยาทในการพูดเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างความเข้าใจร่วมกันในการสื่อสารระหว่างบุคคล มันมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้คนให้เข้ากันได้ นี่คือบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของมารยาทในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน

 1. การเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสม การใช้คำพูดที่เหมาะสมและเหมาะสำหรับบริบทและผู้ฟังช่วยลดความสับสนและเพิ่มความชัดเจนในข้อความที่ถูกส่งต่อ ประเด็นสำคัญคือการหลีกเลี่ยงคำพูดที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือสร้างความสับสนให้กับผู้ฟัง

 2. การใช้ภาษาที่เข้าใจได้ การใช้ภาษาที่ผู้ฟังเข้าใจได้ช่วยลดอุปสรรคในการเข้าใจข้อความ ความง่ายในการเข้าถึงความหมายที่ถูกส่งต่อจะช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจได้ดีกว่า

 3. การใช้ตัวอย่างและเหตุผลที่ชัดเจน การใช้ตัวอย่างหรือเหตุผลที่ชัดเจนช่วยเสริมความเชื่อถือในข้อความที่ถูกสื่อสาร การอธิบายด้วยเหตุผลที่มีเนื้อหามั่นคงช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจเหตุผลของคำพูด

 4. การฟังและเข้าใจผู้อื่น การสร้างความเข้าใจร่วมกันไม่เพียงแต่อยู่ที่การพูดเท่านั้น การฟังอีกฝ่ายและพิจารณาจากมุมมองของเขาเช่นกันสำคัญ เพื่อเข้าใจและตอบสนองต่อความคิดเห็นและรูปแบบความรู้สึกของอีกฝ่าย

 5. การสร้างสัมพันธภาพ การใช้มารยาทในการพูดช่วยสร้างสัมพันธภาพและความร่วมมือระหว่างบุคคล การให้ความเคารพและคำชมเช่นกันช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี

 6. การแก้ความเข้าใจผิด มารยาทในการพูดยังเกี่ยวข้องกับการแก้ไขความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น การชี้แจงให้ความรู้สึกเมื่อเกิดความเข้าใจผิดช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจความตั้งใจหรือแนวคิดที่ถูกต้อง

 7. การให้ข้อมูลเพิ่มเติม การให้ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นช่วยเสริมความเข้าใจและช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจภาพรวมหรือรายละเอียดของเรื่องที่ถูกพูดถึง

ด้วยบทบาทเหล่านี้ มารยาทในการพูดช่วยสร้างสภาวะที่เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเข้าใจร่วมกันในสังคมและการสื่อสารของเราทุกคน

นอกจากบทบาทที่ได้กล่าวมาแล้ว นี่คือบทบาทเพิ่มเติมที่มารยาทในการพูดมีต่อการสร้างความเข้าใจร่วมกัน

 1. การใช้ภาษาสัมพันธ์ การใช้ภาษาสัมพันธ์ช่วยเชื่อมโยงความคิดหรือเหตุผลที่เกี่ยวข้องกัน เช่น “เช่น”, “ดังตัวอย่าง”, “อย่างเช่น”, เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความคิดและข้อมูลต่าง ๆ
 2. การใช้สัญลักษณ์และอุปมาน การใช้สัญลักษณ์หรืออุปมานช่วยในการสื่อความหมายที่ซับซ้อนหรือยากต่อการอธิบาย สัญลักษณ์เหล่านี้อาจช่วยให้คำพูดมีความเข้าใจเกินคำพูดเดียว

 3. การให้คำแนะนำหรือคำแนะนำ การให้คำแนะนำหรือคำแนะนำในกรณีที่ถูกต้องและเหมาะสมช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือดำเนินการต่าง ๆ

 4. การใช้คำพูดที่เป็นกฎหมายหรือเอทิกัล ในบางกรณี เช่น เวลาที่คุณต้องการอธิบายเงื่อนไขการใช้บริการหรือข้อกำหนดแบบเอทิกัล เป็นต้น การใช้ภาษาทางกฎหมายหรือเอทิกัลช่วยให้ความเข้าใจเป็นไปตามมาตรฐานที่เข้าใจง่าย

 5. การใช้สื่อต่าง ๆ การใช้สื่อแสดงให้เห็นหรือเสียง เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ผังเค้าโครง เป็นต้น ช่วยเสริมความเข้าใจร่วมกันอย่างมากเพิ่ม

 6. การสร้างความไว้วางใจ การใช้มารยาทในการพูดเพื่อสร้างความไว้วางใจช่วยทำให้ผู้ฟังรู้สึกสบายใจและมั่นใจในข้อมูลหรือข้อความที่ถูกสื่อสาร

ในทุกกรณี การใช้มารยาทในการพูดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างบุคคล มันช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสัญญาณเชื่อมโยงที่ดีในสังคมที่ซับซ้อนของเรา

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com