สมการอะไรที่เกี่ยวข้องกับ

4 สมการอะไร ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างรัศมีความสูง?

สมการอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างรัศมีและความสูงของทรงกระบอก?

ความสัมพันธ์ระหว่างรัศมี (r) และความสูง (h) ของทรงกระบอกสามารถสรุปได้โดยใช้สมการของปริมาตรของทรงกระบอก (สูตรของปริมาตร) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกัน ดังนี้

ปริมาตรของทรงกระบอก (V) คือ �=43��2ℎ

ในสมการนี้

  • คือ ปริมาตรของทรงกระบอก
  • คือ ค่าพาย (ประมาณ 3.14159)
  • คือ รัศมีของทรงกระบอก
  • คือ ความสูงของทรงกระบอก

จากสมการปริมาตรของทรงกระบอกข้างต้น สามารถแก้สมการเพื่อหาค่า หรือ ออกมา หากทรรศน์ข้อมูลเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

  1. หา จาก และ �=3�4�ℎ

  2. หา จาก และ ℎ=3�4��2

ดังนั้น เมื่อทราบค่าปริมาตรของทรงกระบอก และความสูง หรือรัศมี คุณสามารถใช้สมการเหล่านี้เพื่อคำนวณค่าที่ขาดหายได้ โดยใช้ค่าพาย ในการคำนวณ.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com