คำคุณศัพท์ beautiful

2 คำคุณศัพท์ “beautiful” และ “ugly” เป็นตัวอย่างของคำคุณศัพท์ประเภทใด?

คำคุณศัพท์ “beautiful” และ “ugly” เป็นตัวอย่างของคำคุณศัพท์ประเภทใด?

คำคุณศัพท์ “beautiful” และ “ugly” เป็นตัวอย่างของคำคุณศัพท์ทางลักษณะ (adjectives of appearance) หรือที่เรียกอีกชื่อว่าคำคุณศัพท์ทางรูปร่าง (adjectives of physical appearance) คำคุณศัพท์ทางลักษณะใช้ในการอธิบายลักษณะภายนอกของสิ่งต่าง ๆ เช่น คน, สัตว์, วัตถุ และมีบทบาทในการสร้างภาพลวงตาและความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะภายนอก

ในที่นี้

  • “Beautiful” ใช้เพื่ออธิบายลักษณะที่น่างดงามและสวยงาม เช่น ลักษณะของคนหรือสิ่งต่าง ๆ ที่มีความสวยงาม
  • “Ugly” ใช้เพื่ออธิบายลักษณะที่น่าสะอิดสะเอียนหรือไม่สวยงาม เช่น ลักษณะของคนหรือสิ่งต่าง ๆ ที่มีความไม่สวยงาม

ทั้ง “beautiful” และ “ugly” จะช่วยเสริมความแม่นยำในการอธิบายลักษณะทางภายนอกและเสนอภาพลวงตาให้กับผู้รับข้อมูล เพื่อให้ความรู้สึกและการเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะที่กำลังพูดถึง.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com