การใช้วรรณยุกต์และเครื่องหมาย

8 การใช้วรรณยุกต์และเครื่องหมายในประโยคมีบทบาทอะไร?

การใช้วรรณยุกต์และเครื่องหมายในประโยคมีบทบาทอะไร?

การใช้วรรณยุกต์และเครื่องหมายในประโยคมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงความชัดเจนและความหมายของประโยค โดยมีบทบาทหลักๆ ดังนี้

  1. การแบ่งประโยค เครื่องหมายจุลภาค (comma) ใช้ในการแบ่งประโยคหรือส่วนประโยค โดยช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจความหมายของประโยคได้ง่ายขึ้น เช่น “I went to the store, and then I bought some groceries.” (ฉันไปร้าน และหลังจากนั้นฉันซื้อของชำร่วย)

  2. การกำหนดความหมาย เครื่องหมายคำพูด (quotation marks) ใช้ในการล้อมข้อความที่เป็นคำพูด เพื่อระบุว่านี่คือคำพูดของบุคคลอื่น หรือข้อความที่ถูกเสนอเป็นคำพูด เช่น She said, “I’ll be there at 2 o’clock.” (เธอกล่าวว่า “ฉันจะมาที่นั่นเวลา 2 โมง”)

  3. การแสดงระยะเวลาและวันที่ เครื่องหมายลูกน้ำ (semicolon) และเครื่องหมายจุด (colon) ใช้ในการแบ่งประโยคหรือส่วนประโยคที่เกี่ยวข้องกับการแสดงเวลาและวันที่ เช่น “The conference will start at 900 AM; please be on time.” (การประชุมจะเริ่มต้นเวลา 900 โปรดมาถึงเวลา)

  4. การแสดงความสัมพันธ์ เครื่องหมายจุดฟ้า (ellipsis) ใช้ในการแสดงการกระโดดหรือการตัดข้อความที่ไม่เป็นจำเป็นออก เพื่อแสดงความสัมพันธ์หรือความต่อเนื่อง เช่น “She waited for a while… then he arrived.” (เธอรอสักครู่… แล้วเขามาถึง)

  5. การแสดงคำอธิบาย เครื่องหมายขีดกลาง (hyphen) ใช้ในการเชื่อมคำคุณศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายคำนาม ทำให้ความหมายของประโยคเข้าใจได้ถูกต้อง เช่น “a well-known author” (ผู้เขียนที่รู้จักกันดี)

  6. การสร้างลิสต์ เครื่องหมายจุด (period) หรือเครื่องหมายจุดประสงค์ (semicolon) ใช้ในการแยกสมาชิกในลิสต์ เพื่อให้สมาชิกแต่ละตัวมีความชัดเจน เช่น “I need to buy apples, bananas, and oranges.” (ฉันต้องการซื้อแอปเปิ้ล, กล้วย, และส้ม)

  7. การเขียนตัวย่อ เครื่องหมายจุดทศนิยม (period) ใช้ในการแสดงตัวย่อ เช่น “Dr.” (ดร.) สำหรับ “Doctor” (หมอ)

  8. การแสดงการกระทำและความหมาย เครื่องหมายประสาท (exclamation mark) และเครื่องหมายคำถาม (question mark) ใช้ในการแสดงความรู้สึกหรือการสอบถาม เช่น “Wow! That’s amazing!” (ว้าว! น่าอัศจรรย์), “What time is it?” (ตอนนี้เวลาเท่าไร?)

การใช้เครื่องหมายทางภาษามีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความชัดเจนและความหมายในประโยค โปรดใช้เครื่องหมายต่างๆ ในประโยคอย่างมีสติและถูกต้องเพื่อให้คนอื่นเข้าใจข้อความของคุณได้อย่างถูกต้อง

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com