ประโยคสามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ประโยคสามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภท 7 ประโยค?

ประโยคสามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภท?

ประโยคสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะและโครงสร้างต่าง ๆ ดังนี้

 1. ประโยคอย่างง่าย (Simple Sentence) ประโยคที่ประกอบด้วยซับเจ็กต์ (Subject) และพรีดิเคต (Predicate) เท่านั้น ไม่มีประโยคย่อยอื่นที่เชื่อมต่อมาด้วยคำเชื่อม (conjunction) หรือคำวิเศษ (subordinating word).

  ตัวอย่าง “She sings beautifully.”

 2. ประโยคซับเจ็กต์ (Compound Sentence) ประโยคที่ประกอบด้วยสองหรือมากกว่าประโยคย่อย (clause) ที่เชื่อมต่อกันด้วยคำเชื่อม (conjunction) หรือคำวิเศษ (subordinating word).

  ตัวอย่าง “She sings beautifully, and he plays the guitar.”

 3. ประโยคสมบูรณ์ (Complex Sentence) ประโยคที่ประกอบด้วยประโยคหลัก (main clause) และประโยคย่อยหรือประโยคที่เสริมเติม (subordinate clause) ที่เชื่อมต่อกัน ประโยคย่อยเสมอไปยังความหมายของประโยคหลัก.

  ตัวอย่าง “I will go to the party if I finish my work.”

 4. ประโยคสั่ง (Imperative Sentence) ประโยคที่ใช้เพื่อสั่งให้ใครบางคนทำบางสิ่ง ประโยคสั่งมักไม่มีซับเจ็กต์ (Subject) และใช้คำกริยาคำสั่ง (imperative verb) ในรูปของคำสั่ง.

  ตัวอย่าง “Please pass the salt.”

 5. ประโยคคำถาม (Interrogative Sentence) ประโยคที่ใช้เพื่อถามคำถาม เป็นประโยคที่มักมีคำถามเริ่มต้นด้วยคำถามอย่าง “what,” “when,” “where,” “why,” “who,” “how,” หรือคำถามอื่น ๆ.

  ตัวอย่าง “Where are you going?”

 6. ประโยคแสดงความประหลาดใจหรือเสียดาย (Exclamatory Sentence) ประโยคที่ใช้เพื่อแสดงความประหลาดใจ ความตื่นตาตื่นใจ หรือความเสียดาย มักมีคำนำหน้าอย่าง “how” หรือคำนำหน้าอื่น ๆ เพื่อแสดงความลักษณะของประโยค.

  ตัวอย่าง “How beautiful the sunset is!”

 7. ประโยคบอกคำสมาน (Declarative Sentence) ประโยคที่ใช้เพื่อแสดงคำพูดหรือคำสมานเป็นประโยคปกติ ประโยคบอกคำสมานมักมีโครงสร้างเป็นประโยคอย่างง่าย.

  ตัวอย่าง “I am going to the store.”

มีประเภทอื่น ๆ ของประโยคเพิ่มเติมอีกหลายประเภท เช่น ประโยคซับเจ็กต์คุณลักษณะ (Complex Sentence with an Appositive), ประโยคกระทำต่อตนเอง (Reflexive Sentence), และอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและแต่ละประเภทจะมีลักษณะและโครงสร้างเฉพาะของมันเอง.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com