ประโยคมีส่วนประกอบอะไรบ้าง

6 ประโยคมีส่วนประกอบอะไรบ้าง?

ประโยคมีส่วนประกอบอะไรบ้าง?

ประโยคประกอบด้วยส่วนประกอบหลาย ๆ ส่วนที่มีบทบาทและหน้าที่ต่าง ๆ ในการสร้างความหมายของประโยค ส่วนประกอบหลัก ๆ ของประโยคประกอบด้วย

 1. ซับเจ็กต์ (Subject) ซับเจ็กต์คือส่วนของประโยคที่ระบุผู้หรือสิ่งที่กระทำการหรือถูกกระทำ. ซับเจ็กต์สามารถเป็นคำนาม (noun) หรือวลีคำนาม (noun phrase). ซับเจ็กต์มักอยู่ข้างหน้าพรีดิเคต (Predicate) ซึ่งเป็นส่วนที่บอกถึงการกระทำหรือสถานะของซับเจ็กต์.

  ตัวอย่าง

  • เขา อ่านหนังสือ. (ซับเจ็กต์ “เขา”)
  • รถ สีแดงจอดอยู่ข้างถนน. (ซับเจ็กต์ “รถสีแดง”)
 2. พรีดิเคต (Predicate) พรีดิเคตคือส่วนของประโยคที่บอกถึงการกระทำหรือสถานะของซับเจ็กต์. พรีดิเคตสามารถเป็นคำกริยา (verb) หรือวลีคำกริยา (verb phrase) และมักประกอบด้วยคำกริยาและอาจจะมีการใช้คำหนุน (modifiers) เพื่อเสริมความหมาย.

  ตัวอย่าง

  • เขา อ่าน หนังสือ. (พรีดิเคต “อ่าน”)
  • รถ สีแดงจอด อยู่ข้างถนน. (พรีดิเคต “สีแดงจอดอยู่”)
 3. อ็อบเจ็กต์ (Object) อ็อบเจ็กต์คือส่วนของประโยคที่บอกถึงสิ่งหรือผู้ถูกกระทำต่อโดยการกระทำของซับเจ็กต์ (พรีดิเคต) อ็อบเจ็กต์สามารถเป็นคำนาม (noun) หรือวลีคำนาม (noun phrase) และมักอยู่หลังคำกริยา.

  ตัวอย่าง

  • เธอ อ่าน หนังสือ. (อ็อบเจ็กต์ “หนังสือ”)
  • เขา ให้ ของขวัญ. (อ็อบเจ็กต์ “ของขวัญ”)
 4. อ็อบเจ็กต์คุณลักษณะ (Object Complement) อ็อบเจ็กต์คุณลักษณะคือส่วนของประโยคที่เสริมความหมายของอ็อบเจ็กต์ อ็อบเจ็กต์คุณลักษณะสามารถเป็นคำนาม (noun) หรือวลีคำนาม (noun phrase) และมักอยู่หลังอ็อบเจ็กต์.

  ตัวอย่าง

  • เขา เปลี่ยนรถ เป็นรถสีแดง. (อ็อบเจ็กต์คุณลักษณะ “รถสีแดง”)
  • เธอ ตั้งชื่อลูกชาย เป็นแม็ค. (อ็อบเจ็กต์คุณลักษณะ “แม็ค”)
 5. คำหนุน (Modifiers) คำหนุนคือคำที่ใช้เพื่อเสริมความหมายของซับเจ็กต์, พรีดิเคต, อ็อบเจ็กต์ หรือประโยคโดยทั่วไป. คำหนุนสามารถเป็นคำคุณศัพท์ (adjective), คำคุณศัพท์วลี (adjective phrase), คำกริยา (adverb), คำกริยาวลี (adverb phrase), หรือคำนามวลี (noun phrase) และมักปรากฏก่อนคำหลักที่เป็นเนื้อหาหลัก.

  ตัวอย่าง

  • เขา อ่าน หนังสือน่าสนใจ. (คำหนุน “น่าสนใจ”)
  • เขา อ่าน อย่างรวดเร็ว. (คำหนุน “รวดเร็ว”)
  • รถ สีแดง ของเขา ต้องการ การซ่อมแซม. (คำหนุน “สีแดง,” “การซ่อมแซม”)
 6. เครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation) เครื่องหมายวรรคตอนใช้ในประโยคเพื่อระบุลักษณะและโครงสร้างของประโยค และช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจความหมายได้ถูกต้อง. เครื่องหมายวรรคตอนรวมถึงเครื่องหมายจุลภาค (comma), เครื่องหมายจุลภาคคู่ (semicolon), เครื่องหมายจุลภาคหลังคำสุดท้ายในรายการ (comma after the last item in a list), เครื่องหมายอัปเวิร์ด (apostrophe), เครื่องหมายคำพูด (quotation marks), เครื่องหมายวรรคตอนคำถาม (question mark), เครื่องหมายวรรคตอนคำชี้แจง (exclamation point), และอื่น ๆ.

เหล่าส่วนประกอบเหล่านี้ร่วมกันในการสร้างประโยคที่มีความหมายและโครงสร้างที่ชัดเจนและถูกต้องในภาษาอังกฤษและในภาษาอื่น ๆ ด้วย.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com

ดูเรื่องนี้