ประโยคภาษาอังกฤษมีคำสั่งอะไรบ้าง

ประโยคภาษาอังกฤษมีคำสั่งอะไรบ้าง 9 ประโยค?

ประโยคภาษาอังกฤษมีคำสั่งอะไรบ้าง?

ประโยคภาษาอังกฤษสามารถใช้เพื่อสื่อคำสั่งหลายประเภทตามความจำเป็นและเชิงบวกหรือลบของสิ่งที่คุณต้องการให้ผู้อื่นทำ คำสั่งอาจมีความเข้มงวดหรืออ่อนหวานขึ้นอยู่กับบทบาทและบรรยากาศ. นี่คือหลายประเภทของคำสั่งในภาษาอังกฤษ

 1. คำสั่งทั่วไป (General Commands) คำสั่งที่ใช้เพื่อสั่งให้ทำบางสิ่ง โดยไม่ต้องระบุบุคคลที่จะทำหรือประกอบการกระทำ.

  • “Close the door.”
  • “Turn off the lights.”
  • “Please be quiet.”
 2. คำสั่งแจ้งการกระทำ (Imperative Commands) คำสั่งที่ใช้เพื่อสั่งให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทำบางสิ่งหรือปฏิบัติตามคำสั่ง.

  • “Bring me a glass of water.”
  • “Don’t forget to call me.”
  • “Pass the salt, please.”
 3. คำสั่งแบบเตือน (Warning Commands) คำสั่งที่ใช้เพื่อเตือนหรือเตือนความเสี่ยง.

  • “Watch out for the slippery floor.”
  • “Be careful with that knife.”
  • “Don’t touch the hot stove.”
 4. คำสั่งแบบขอร้อง (Request Commands) คำสั่งที่ใช้ขอร้องหรือขอความกรุณาให้ทำบางสิ่ง.

  • “Could you please pass me the menu?”
  • “Would you mind helping me with this?”
  • “Can you turn down the volume a bit?”
 5. คำสั่งแบบสั้น ๆ (Short Commands) คำสั่งที่สั้นและกระชับ บางครั้งอาจเป็นคำพร้อมที่เช่น “Stop!” หรือ “Help!”

 6. คำสั่งที่ใช้ในการแนะนำหรือเสนอ (Suggestion or Offer Commands) คำสั่งที่ใช้เพื่อแนะนำหรือเสนอตัวเองให้ผู้อื่นเลือก.

  • “Why don’t we go to the movies tonight?”
  • “Let me help you with your bags.”
 7. คำสั่งแบบตัวเลขหรือวันที่ (Numeric or Date Commands) คำสั่งที่ระบุจำนวนหรือวันที่เฉพาะ.

  • “Set the temperature to 25 degrees.”
  • “Submit your report by June 30th.”
 8. คำสั่งการเรียนการสอน (Instructional Commands) คำสั่งที่ใช้ในการสอนหรือแนะนำวิธีการทำบางสิ่ง.

  • “Mix the ingredients thoroughly.”
  • “Follow these steps to install the software.”
 9. คำสั่งต่อสู้หรือกระตุ้น (Battle or Rally Commands) คำสั่งที่ใช้ในสถานการณ์ทางทหารหรือกีฬาเพื่อกระตุ้นหรือส่งเสริมผู้อื่น.

  • “Charge forward!”
  • “Let’s go, team!”

คำสั่งมีหลายลักษณะและเชิงอารมณ์ต่าง ๆ และสามารถใช้ในสถานการณ์และบทบาทต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและการสื่อสาร.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com