ประโยคภาษาอังกฤษมีส่วนประกอบอิสระอย่างไร

ประโยคภาษาอังกฤษมีส่วนประกอบอิสระอย่างไร 6 ประโยค?

ประโยคภาษาอังกฤษมีส่วนประกอบอิสระอย่างไร?

ประโยคภาษาอังกฤษประกอบด้วยส่วนประกอบอิสระหลายอย่างที่มีบทบาทแตกต่างกันในการสร้างความหมายในประโยค ส่วนประกอบอิสระหลักประกอบด้วย

  1. Subject (Sub) คือ ส่วนของประโยคที่กล่าวถึงเรื่องหรือผู้กระทำของประโยค มักเป็นคำนามหรือวลีที่เป็นนามแสดงผู้หรือสิ่งของประโยค.

  2. Verb (V) คือ ส่วนของประโยคที่บอกการกระทำหรือสถานะของเรื่องหรือผู้กระทำในประโยค อาจเป็นคำกริยาหรือวลีกริยา.

  3. Object (Obj) คือ ส่วนของประโยคที่บอกถึงสิ่งหรือผู้ถูกกระทำต่อโดยกระทำของประโยค มักเป็นคำนามหรือวลีที่เป็นนามแสดงสิ่งของหรือผู้ถูกกระทำ.

  4. Complement (Comp) คือ ส่วนของประโยคที่เสริมความหมายให้กับเฉพาะประโยค อาจเป็นคำนามหรือวลีที่ใช้เสริมความหมายของประโยค.

  5. Adverbial (Adv) คือ ส่วนของประโยคที่บอกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระทำหรือสถานะ อาจเป็นคำกริยากระทำและวลีคำกริยากระทำ.

  6. Prepositional Phrase (PP) คือ ส่วนของประโยคที่ประกอบด้วยคำบรรยายและวัตถุนิยมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม.

เรียงลำดับแล้วประโยคภาษาอังกฤษมักจะมีโครงสร้างเป็นตัวอักษรย่อของส่วนประกอบอิสระ ยกตัวอย่าง

  • She (Sub) reads (V) a book (Obj).
  • The cake (Sub) tastes (V) delicious (Comp).
  • They (Sub) are working (V) very hard (Adv).
  • He (Sub) is in the park (PP).

ข้อมูลเพิ่มเติม ในภาษาอังกฤษยังมีส่วนประกอบเสริมอื่น ๆ เช่น Relative Clauses (ประโยคที่ใช้ข้อมูลเสริมเกี่ยวกับคำนาม), Infinitive Clauses (ประโยคที่ใช้คำกริยากระทำร่วมกับ “to”), และอื่น ๆ ซึ่งเพิ่มความซับซ้อนในประโยคได้อีก.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com