ประโยคภาษาอังกฤษมีความหมาย

ประโยคภาษาอังกฤษมีความหมายทางวรรณกรรมและสัญลักษณ์คืออะไร 6 ประโยค?

ประโยคภาษาอังกฤษมีความหมายทางวรรณกรรมและสัญลักษณ์คืออะไร?

ประโยคในภาษาอังกฤษมีความหมายทางวรรณกรรมและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังนี้

 1. ความหมายทางวรรณกรรม (Literal Meaning)

  • ความหมายทางวรรณกรรมคือความหมายที่เป็นที่จับต้องได้โดยตรง คือความหมายที่ถูกตัดจากคำและวลีในประโยคตามความหมายของคำที่ใช้ นี่คือความหมายที่สื่อถึงสิ่งจริงจังและตรงไปตรงมา เช่น “The sky is blue.” มีความหมายทางวรรณกรรมคือท้องฟ้าสีฟ้า.
 2. ความหมายแบบสัญลักษณ์ (Figurative Meaning)

  • ความหมายแบบสัญลักษณ์คือความหมายที่ถูกสร้างขึ้นจากการใช้ภาษาแบบบางอย่างเพื่อแสดงความหมายที่เป็นความหมายลอกเลียนหรือสัญลักษณ์ ไม่ใช่ความหมายตรงไปตรงมา เช่น “He has a heart of gold.” มีความหมายแบบสัญลักษณ์คือเขามีใจที่ดี.
 3. การใช้สัญลักษณ์และอ比โมลี (Symbolism and Allegory)

  • ในบางกรณี ประโยคอาจถูกใช้เพื่อแสดงสัญลักษณ์หรือสร้างอรรถรส ในการเล่าเรื่องหรือเขียนวรรณกรรม เช่น “The dove is a symbol of peace.” ในกรณีนี้ ‘นกโอร์’ เป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ.
 4. การใช้นักประพันธ์ (Metaphor)

  • นักประพันธ์เป็นการใช้คำและวลีที่มีความหมายแบบสัญลักษณ์เพื่อเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งอื่นที่ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน เช่น “Time is money.” การใช้คำว่า ‘เวลา’ เปรียบเทียบกับ ‘เงิน’ เพื่อแสดงความคิดเห็นว่าเวลามีค่ามากเหมือนเงิน.
 5. การใช้อุปมา (Allusion)

  • อุปมาคือการใช้การอ้างอิงถึงเหตุการณ์, ผู้สำคัญ, หรือสรรพสิ่งที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์, วรรณกรรม, หรือวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มความลึกและความหมายในประโยค เช่น “He had the strength of Hercules.”
 6. การใช้การวนเกิด (Irony)

  • การใช้การวนเกิดคือการใช้คำหรือประโยคที่มีความหมายที่ขัดแย้งกับสิ่งที่เป็นจริง โดยมักใช้เพื่อสร้างความตลกหรือความรำคาญ เช่น “What a beautiful day!” เมื่อวันนั้นเป็นฝนตก.

การใช้ความหมายทางวรรณกรรมและสัญลักษณ์ในประโยคภาษาอังกฤษช่วยเพิ่มความความรู้สึก ความลึกลับ และความน่าสนใจให้กับข้อความ และช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังมีประสบการณ์ทางความหมายที่หลากหลายและน่าสนใจมากขึ้น

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com