ศีล

5 ข้อ ศีลห้ามมีอะไรบ้าง ขันธ์เบญจทำดีที่ไม่มีใครพูด?

ศีล คือ

“ศีล” คุณค่าความเป็นมนุษย์
๑. ศี ลคืออะไร
คำว่า ศี ล มาจากคำศัพท์หลายคำ คือ
มาจากคำว่า สิระ ซึ่งแปลว่า ศีรษะ หรือ ยอด
มาจากคำว่า สีละ ซึ่งแปลว่า ปกติ
มาจากคำว่า สีตะละ ซึ่งแปลว่า เย็น
มาจากคำว่า สิวะ ซึ่งแปลว่า ปลอดโปร่ง

ดังนั้น ศี ล จึงเป็นคุณธรรมที่ทำให้เข้าถึงความเป็นยอดคน เป็นบุคคลผู้สมบูรณ์แบบ มีความเป็นปกติ เป็นผู้ที่เย็นกาย เย็นใจ และมีชีวิตที่ปลอดโปร่ง ปลอดภัยอยู่เสมอ

ส่วนความหมายที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคนั้น พระสารีบุตรได้กล่าวว่า

“ศี ล คือ เจตนา ความตั้งใจ ที่จะงดเว้นจากกายทุจริต ๓ (ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม) และวจีทุจริต ๔ (ไม่พูดเท็จ ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดเพ้อเจ้อ)

ศี ล คือ เจตสิก หมายถึง การงดเว้นจากมโนทุจริต ๓ (ไม่อยากได้ของผู้อื่น ไม่พยาบาท มีความเห็นถูก)

ศี ล คือ ความสำรวมระวัง ปิดกั้นความชั่ว

ศี ล คือ การไม่ล่วงละเมิดข้อห้าม

แม้ศี ลจะมีหลายความหมาย แต่ที่สำคัญที่สุดคือ เจตนา

ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า
“ศี ล คือ ความตั้งใจที่จะงดเว้นจากความชั่ว ความทุจริต สิ่งที่ไม่ดีทุกประการ”

ที่มา:kalyanamitra.org

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com