บทกรวดน้ำ 1

2 รู้ก่อน บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมอุทิศส่วนกุศลสมบูรณ์ที่สุด?

บทกรวดน้ำ

บทกรวดน้ำเป็นกิจกรรมอันหาทางออกในการช่วยเหลือผู้คนในสภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ซึ่งการอุทิศส่วนกุศลในการกรวดน้ำนั้นถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดของกิจกรรมนี้ การกรวดน้ำแบบมีอุทิศส่วนกุศลที่สมบูรณ์ที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อผู้กรวดน้ำให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่อยู่ในสภาวะอันตรายโดยไม่คาดหวังในการได้รับความรู้จักหรือความชื่นชมจากผู้อื่น และทำเพื่อผลักดันการเผยแพร่ของความเอาใจใส่และสังคมที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

อุทิศส่วนกุศลที่สมบูรณ์ที่สุดในการกรวดน้ำจะเกิดขึ้นเมื่อผู้กรวดน้ำมีจิตใจที่เต็มไปด้วยความสามารถในการเข้าใจและเห็นภาพของสภาวะอันตรายในมุมมองของผู้ประสบภัย และใช้ความรู้และทักษะของตนเพื่อช่วยเหลืออย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ผู้กรวดน้ำยังต้องเข้าใจถึงสิ่งที่ผู้ประสบภัยต้องการและมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือโดยไม่หวังผลกำไรใดๆ ทั้งสิ้น

บท กรวดน้ำ อุทิศส่วนกุศล สมบูรณ์ที่สุด

 • อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา

คำแปล : ด้วยบุญนี้ อุทิศให้อุปัชฌาย์ ผู้เลิศคุณ

 • อาจะริยูปะการาจะ มาตาปิตา จะ ญาตะกา ( ปิยา มะมัง )

คำแปล : และอาจารย์ผู้เกื้อหนุน ทั้งพ่อแม่ และปวงญาติ

 • สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ

คำแปล : สูรย์จันทร์ และราชา ผู้ทรงคุณหรือสูงชาติ

 • พรัหมะมารา จะ อินทา จะ โลกะปาลา จะ เทวะตา
 • พรหม มาร และอินทราช ทั้งทวยเทพ และโลกบาล
 • ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ
 • ยมราช มนุษย์มิตร ผู้เป็นกลาง ผู้จองผลาญ
 • สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม

คำแปล : ขอให้สุขศานติ์ทุกทั่วหน้า อย่าทุกข์ทน บุญผองที่ข้าทำจงอำนวยศุภผล

 • สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง

คำแปล : ให้สุขสามอย่างล้น ให้ลุถึงนิพพานพลัน

 • อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุททิเสนะ จะ

คำแปล : ด้วยบุญนี้ที่เราทำ และอุทิศให้ปวงสัตว์

 • ขิปปังหัง สุละเภ เจวะ ตัณหุปาทานะเฉทะนัง

คำแปล : เราพลันได้ซึ่งการตัดตัวตัณหาอุปาทาน

 • เย สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง

คำแปล : สิ่งชั่วในดวงใจ กว่าเราจะถึงนิพพาน

 • นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว

คำแปล : มลายสิ้นจากสันดาน ทุกๆ ภพ ที่เราเกิด

 • อุชุจิตตัง สะติปัญญา สัลเลโข วิริยัมหินา

คำแปล : มีจิตตรง และสติปัญญาอันประเสริฐ พร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหาย

 • มารา ละภันตะ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เม

คำแปล : โอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารทั้งสิ้นทั้งหลาย เป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจม

 • พุทธาทิปะวะโร นาโถธัมโม นาโถ วะรุตตะโม

คำแปล : พระพุทธผู้บวรนาถ พระธรรมที่พึ่งอุดม

 • นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง
 • พระปัจเจกะพุทธะสมทบ พระสงฆ์ ที่ผึ่งพยอง
 • เตโสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุ มา

คำแปล : ด้วยอานุภาพนั้น อย่าเปิดโอกาสให้แก่มาร เทอญ

 • อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

คำแปล : ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุข

 • อิทัง เม ญาตินัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

คำแปล : ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข

 • อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา

คำแปล : ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์จงมีความสุข

 • อิทัง สัพพะ เทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

คำแปล : ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลาย ขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุข

 • อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา

คำแปล : ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลาย ขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุข

 • อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี

คำแปล : ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงมีความสุข

 • อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพสัตตา

คำแปล : ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข

บทกรวดน้ำ ให้เจ้ากรรม

คำกล่าว : ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนายบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ

บทกรวดน้ำ ให้ผู้ล่วงลับ

บทสวดกรวดน้ำอิมินา พร้อมทั้งเป็นบทสำหรับแผ่เมตตา

คำกล่าว (บทนำ) หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะ คาถาโย ภะณามะ เส ฯ

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ                              อุปัชฌายา คุณุตตะรา                  (วรรคที่ 1)

อาจาริยูปะการา จะ                                              มาตาปิตา จะ ญาตะกา

สุริโย จันทิมา ราชา                                             คุณะวันตา นะราปิ จะ

พรหมะมารา จะ อินทา จะ                                   โลกะปาลา จะ เทวะตา

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ                                     มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ

สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ                                        ปุญญานิ ปะกะตานิ เม

สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ                                            ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง

อิมินา ปุญญะ กัมเมนะ                            อิมินา อุททิเสนะ จะ                    (วรรคที่ 2)

ขิปปาหัง สุลาเภ เจวะ                                          ตัณหุปาทานะเฉทะนัง

เย สันตาเน หินา ธัมมา                                         ยาวะ นิพพานะโต มะมัง

นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ                                       ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว

อุชุจิตตัง สะติปัญญา                                           สัลเลโข วิริยัมหินา

มารา ละภันตุ โนกาสัง                                         กาตุญจะ วิริเยสุ เม

พุทธาธิปะวะโร นาโถ                                         ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม

นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ                                       สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง

เตโสตตะมานุภาเวนะ                                          มาโรกาสัง ละภันตุ มา ฯ

บทกรวดน้ำ หลังสวดมนต์

บทกรวดน้ำหลังสวดมนต์เป็นกิจกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความเอาใจใส่และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติหลังจากที่ได้สวดมนต์เพื่อเสริมสร้างความเชื่อและความเป็นไปได้ในการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่เกิดขึ้นภายใต้การศึกษาศาสนาต่างๆ เช่น ศาสนาพุทธ, ศาสนาอิสลาม, ศาสนาคริสต์ และอื่นๆ

หลังจากการสวดมนต์เสร็จสิ้นแล้ว ผู้กรวดน้ำจะเริ่มดำเนินการกรวดน้ำในลักษณะที่สอดคล้องกับสภาวะและความต้องการของผู้ประสบภัยพิบัติ การกรวดน้ำจะประกอบไปด้วยการให้คำแนะนำและสอนการเตรียมตัวก่อนภัยพิบัติเกิดขึ้น การตรวจสอบสภาพแวดล้อมและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมในขณะนั้น การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการอพยพหรือการอพยพไปยังที่ปลอดภัย และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อการเก็บรักษาอาหารและน้ำดื่มในระหว่างการอพยพ

บทกรวดน้ำ ให้เจ้ากรรม แบบสั้น

การกรวดน้ำ มีหลากหลายรูปแบบ เช่น กรวดแบบสั้น ( แบบย่อ ) ให้เทวดาประจำตัว ให้เฉพาะเจ้ากรรมนายเวร แบบอุทิศส่วนกุศล ให้คนที่เกลียด หรือศัตรูหมู่มาร ให้อโหสิกรรมที่เราเคยล่วงเกินกระทำความผิดทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา โดยทางตรงและทางอ้อม

กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร หรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

บทกรวดน้ำ หลังใส่บาตร

 • คำกล่าว : อิทัง เม ญาตินัง โหนตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
 • คำแปล  : ขอบุญกุศลนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข ด้วยเทอญ……

การกรวดน้ำแบบสั้น ค่อนข้างสะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะ การใส่บาตรตอนเช้า ได้อุทิศบุญกุศลจากการทำบุญในช่วงเช้า เนื่องจากสังคมคนเมืองและในยุคปัจจุบัน ระยะเวลาที่รีบเร่งจำกัด เพราะต้องทำงานนอกบ้าน เข้างานตามเวลาของออฟฟิศ จึงทำให้ต้องมีกุศโลบายด้วยบทสวดสั้นๆ แบบย่อ แบบอุทิศบุญที่ค่อนข้างสะดวกเอื้ออำนวยให้ตรงยุคตรงสมัย แต่ได้บุญกุศลเช่นเดียวกัน

การกรวดน้ำแบบสั้น การกล่าวคำกรวดน้ำแบบย่อ ที่มักเรียกสั้นๆกันว่า การกรวดน้ำ อิทังเม ซึ่งจะมีความแตกต่างกว่า การกรวดน้ำอิมินา เนื่องจาก บทกรวดน้ำอิมินา จะค่อนข้างมีขนาดยาวและต้องใช้ระยะเวลาสักหน่อยสำหรับการกล่าวคำกรวดน้ำ แต่ไม่ว่าจะกล่าวคำกรวดน้ำตามแบบฉบับใด ก็เป็นวิธีกรวดน้ำที่ถูกต้อง หลังจากการทำบุญตามหลักการอุทิศบุญตามแนวทางคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธมามะกะที่ควรยึดถือและปฏิบัติกัน

บทกรวดน้ำย่อ

บท กรวดน้ำ พลิกชีวิต

บทกรวดน้ำ (ฉบับเต็ม) โดย ดร.แม่ชีทศพร
หลังจากสวดมนต์ไหว้พระหรือเจริญภาวนาแล้ว
ท่านก็กรวดน้ำตอนจบ ตามบทดังนี้(เตรียมน้ำเอาไว้ 1 ขวด)
พระจัตตุโลก พระยมกทั้งสี่ ขอส่งน้ำอุทิศนี้ เข้าไปในลังกาทวีป ในห้องพระสมาธิเป็นที่ประชุมการใหญ่ของแม่พระธรณี ขอให้แม่พระธรณี จงมาเป็นทิพย์ญาณ เป็นผู้ว่าการในโลกอุดร ขอให้แม่พระธรณี จงนำเอากุศลผลบุญของข้าพเจ้า ที่ได้กระทำในวันนี้ นำส่งให้แก่ข้าพเจ้า ในกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
พุทธังอนันตัง ธัมมังจักรวาลัง สังฆังนิพพานัง ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ให้แก่สรรพสัตว์ที่มีดิน น้ำ ลม ไฟ และขอถวายเป็นปฏิบัติบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระอริยเจ้า พระอริยสงฆ์ พระปัจเจกโพธิเจ้า พระอรหันตเจ้า
ข้าพเจ้าขอนำส่งให้บิดา มารดา ตระกูลพ่อ ตระกูลแม่ ตระกูลพี่ ตระกูลน้อง ตระกูลปู่ ตระกูลย่า ตระกูลตา ตระกูลยาย ญาติพี่น้องทั้งหลาย เพื่อนสนิทมิตรสหายทั้งหลาย จงนำและได้รับส่วนบุญส่วนกุศล ที่ข้าพเจ้าได้พึงกระทำในครั้งนี้ ขอให้บุคคลที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกิน ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี. ที่ตั้งใจก็ดี. ที่ไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งในภพนี้และในภพที่เคยผ่านมา. จงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าพึงได้กระทำ เมื่อได้รับอานิสงส์แล้ว ขอจงปลดปล่อยกรรม ปลดปล่อยกรรม ปลดปล่อยกรรม ด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวของข้าพเจ้า ทั้งตระกูลพ่อ ตระกูลแม่ ตระกูลพี่ ตระกูลน้อง ตระกูลปู่ ตระกูลย่า ตระกูลตา ตระกูลยาย
ข้าพเจ้าขอนำส่งให้พระราชามหากษัตริย์ ที่สืบสานพระศาสนา ตั้งแต่พุทธกาลจนถึงปัจจุบัน มีพระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าอโศกมหาราช พระราชามหากษัตริย์ไทย มีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และวีระกษัตรีย์ พระราชินี ทุกๆ พระองค์ อันได้แก่ สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา ฯลฯ
ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ จตุสดมภ์ทั้ง 4 ขุนเวียง ขุนวัง ขุนคลัง ขุนนา ท่านแม่ทัพ นายกอง หัวหมู่ ขุนพล ทหารหาญทั้งหลาย ข้าทาสบริพาร ครูหมัด ครูมวย ครูหอก ครูดาบ ครูศาสตราวุธ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจทุกกรมกอง
ข้าพเจ้าขอนำส่งให้เศรษฐี มหาเศรษฐีที่อุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตั้งแต่พุทธกาลจนถึงปัจจุบัน
มี อนาถบิณฑิกะเศรษฐี. นางวิสาขา พร้อมทั้งข้าพเจ้า (บอกชื่อ นามสกุล) ด้วย
ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ แม่พระธรณี แม่พระคงคามหาสมุทร แม่พระโพสพ แม่พระเพลิง แม่พระพาย เจ้าทะเล เจ้าบาดาล เจ้าพิภพ
ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ สุริยจักรวาล มีพระอาทิตย์ พระจันทร์
ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ สัตตะโลหะ นวโลหะ รัตนชาติ แร่ธาตุทั้งหลาย ช้างศึก ม้าศึก. ช้างเสบียง ม้าเสบียงทั้งหลาย วัว ควายทั้งหลาย หมู เห็ด เป็ด ไก่ กุ้ง หอย ปู ปลา ทั้งสัตว์น้ำจืด สัตว์น้ำเค็ม และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำทั้งหลาย สัตว์ปีกทั้งหลาย สัตว์ปีนป่ายทั้งหลาย สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย สัตว์ในไข่ทั้งหลาย สัตว์ในครรภ์ทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าเข่นฆ่าก็ดี บริโภคก็ดี อยู่ในเนื้อ อยู่ในหนัง อยู่ในเลือด อยู่ในกระดูก อยู่ในตับไตไส้พุง อยู่ในทั้งหมดในอาการ 32 ของตัวข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ สัมมาอาชีพและปัจจัยสี่ของข้าพเจ้า ที่ได้มีกินมีใช้ ขอให้สัมมาอาชีพและปัจจัยสี่. จงได้รับอานิสงส์ผลบุญนี้
ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ ทุกพยัญชนะ. ทุกตัวอักษร ทุกภาษา ที่เป็นภาษาสื่อในโลกนี้ ทั้งเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด จงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ ทรัพย์ของแผ่นดิน
ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ ดวงจิต ดวงวิญญาณ ทั้งหลายที่เคยจะเกิดมาเป็นลูกเป็นหลานแล้วไม่ได้เกิด จงได้รับในบุญกุศล และจงเว้นจากการจองเวร
ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ ดวงจิตของข้าพเจ้าที่เคยตกหล่นเป็นกรรม อยู่ในนรกภูมิ ที่อยู่ทุกๆ ขุมนรก จงหลุดพ้นจากอุปกรรม วิบากกรรมเคราะห์กรรมด้วยกุศลในครั้งนี้
ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ เชื้อโรค เชื้อรา เชื้อร้ายเชื้อมะเร็งทั้งหลาย เชื้อไวรัสทั้งหลาย เชื้อโรคทั้งหลาย จงมีส่วนได้รับในบุญกุศลนี้ และโรคร้ายทั้งหลาย. ขออย่าพึงมี อย่าได้เกิดกับลูกหลานของข้าพเจ้า. จงหยุดที่ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ ตั้งแต่นรกภูมิ อบายภูมิ สัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย เปรตทั้งหลาย อสูรกายทั้งหลาย ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน นรกทุกชั้น นรกทุกขุม ทุกภูมิ สัมภเวสีทั้งหลาย ทั้งที่เป็นญาติและไม่ใช่ญาติ ทั้งที่อยู่ใกล้และอยู่ไกล ที่รู้จักก็ดี ที่ไม่รู้จักก็ดี ที่เอ่ยถึงก็ดี ที่ไม่เอ่ยถึงก็ดี ที่ล่วงลับดับขันธ์ไปแล้ว ทั้งที่มีกายและไม่มีกาย ทั้งที่มีธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ และไม่มีธาตุ จงมารับเอาส่วนกุศลที่ได้กระทำในครั้งนี้
ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ พระอินทร์ พระพรหม พระยายม พระยายักษ์ พระสยามเทวาธิราช พระหลักเมือง. พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระกาฬชัยศรี เจ้าพ่อเจตคุป
เจ้าพ่อหอกลอง ท้าวเวสสุวัณ ท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์
ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ พญาครุฑ พญานาค พญาอนันตนาคราช พญางู พญานางเงือก พญาหนุมาน พญาเสือ พญาสิงห์ พญาเต่า พญาจระเข้ พญาปลาไหล พญาตะขาบ พญาแมงป่อง ปู่ฤาษีทั้ง 108 พระองค์ ปู่อินตา ครูยา หมอยา เจ้าป่า เจ้าเขา เจ้าทุ่ง เจ้าท่า เจ้าที่ที่บ้าน เจ้าที่ที่ทำงาน รุกขเทวดา และนางไม้ทั้งหลาย
ข้าพเจ้าขอนำส่งให้ ธนบัตรทุกสกุล เงินตราของโลกนี้ ที่เป็นทรัพย์ภายนอก จงได้รับในกุศลผลบุญของข้าพเจ้า
กรรมใดก็ดี ที่ข้าพเจ้าเคยมีกรรมต่อทรัพย์ของแผ่นดิน คนของแผ่นดิน ทำผิดเป็นถูก ทำถูกเป็นผิด และกรรมใดที่ข้าพเจ้า เคยสร้างกรรมกับผู้ใดไว้ ไม่ว่าอดีตชาติ หรือปัจจุบันชาติ ไม่ว่ามนุษย์และสัตว์ ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยสร้างเวร. สร้างกรรมต่อท่าน จงได้รับในอานิสงส์ผลบุญของข้าพเจ้า เมื่อได้รับผลบุญของข้าพเจ้าแล้ว. จงปลดปล่อยกรรม ปลดเปลื้องกรรม งดเว้นจากการจองเวร และขอดวงจิตที่เกิดในภพนี้ ชาตินี้ ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ด้วยกุศลในคราวครั้งนี้ด้วยเทอญ
คำอธิษฐานตอนที่เทน้ำ (อ่านออกเสียง)
ข้าพเจ้าขอนำฝากแม่พระธรณี เมื่อใดที่น้ำถึงพื้น ขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าจงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ
จงพลันสำเร็จ ตั้งแต่ตอนนี้. เดี๋ยวนี้ เวลานี้ ด้วยเทอญ
 

บทกรวดน้ำ 3 โลก

ขออาราธนาบารมี องค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า องค์ปฐม และพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ จนถึงองค์ปัจจุบันเป็นที่สุด เป็นประธานสัพทุกขา สัพพพะยา สัพพโรคา วินาศสันตุ ด้วยเดชะผลบุญที่ข้าพเจ้าได้พึงกระทำในขณะนี้ ทั้งในอดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบัน ด้วยกาย วาจา อีกทั้งน้ำใจเลื่อมใสศรัทธา อันประกอบด้วยการให้ทาน รักษาศีล สวดมนต์ การแสดงธรรม ฟังธรรมะ และการแผ่กุศล เจริญธรรมสมาธิภาวนา แผ่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา พร้อมทั้งผลบุญกุศล ในอดีตชาติ ปัจจุบันชาติ และในขณะนี้ จงเป็นบุญบารมี บุญญานุภาพ เป็นพลังอำนาจ บันดาลตัวข้าพเจ้า บิดามารดา วงศาคณาญาติ บรรพบุรุษ จงมีแต่ความสุขกาย สบายใจ สุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีความเจริญในทางธรรม มีแต่บริวารที่ดีมีเมตตาจิตต่อกัน มีดวงตาเห็นธรม รู้แจ้งในสัจธรรม อันเป็นหนทางแก่การพ้นทุกข์ ตัดภพ ตัดชาติ ให้ได้เกิดในพระพุทธศาสนา มีปัญญา ศรัทธา วิริยะบารมี มีอาการครบ 32 เกิดเป็นมนุษย์ ขอให้ถึงพร้อมด้วยทิพยสมบัติ อริยะสมบัติ โภคทรัพย์สมบัติ นิพพานสมบัติ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ในวัฏฏะสงสาร ขอวิมุตหลุดพ้น ขอให้เข้าถึงพร้อมด้วยทิพยสมบัติ อริยะสมบัติ โภคทรัพย์สมบัติ นิพพานสมบัติที่อุดมสมบูรณ์ ขอวิมุตหลุดพ้น ให้เข้าถึงศีล ทาน ภาวนา สมาธิ ปัญญา คือมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ หรือในอนาคตกาลเบื้องหน้าโน้นเทอญ
#ขอให้ความปรารถนาพุทธภูมิจงสำเร็จด้วยการบำเพ็ญบุญนี้ ตัวข้าพเจ้า ขอน้อมถวาย เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐมต้น จนถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาลทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรมเจ้า พระอริยสงฆ์เจ้า หมู่สงฆ์สาวก พระอรหันต์เจ้าทั้งหลาย ที่สำเร็จแล้ว มีมากกว่า เม็ดทรายในท้องมหาสมุทร พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ พระโพธิสัตว์อวโรกิตเตศวร ตั้งแต่อดีตกาล พุทธกาล ปัจจุบันกาลและอนาคตกาล เพื่อขอขมากรรมที่ตัวข้าพเจ้า และทุกๆคน ได้เคยล่วงเกิน ด้วยกายกรรม3 วจีกรรม4 มโนกรรม5 ในทุกภพทุกชั้น ทุกภูมิ ที่เคยเวียนว่ายตายเกิดมาจนถึงชาติปัจจุบันนี้ ได้โปรดยกโทษ และอโหสิกรรมให้ด้วย ขอให้ทุกๆพระองค์แผ่เมตตาบารมี นำทางให้ประสบความสำเร็จ ตามที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกประการ ทั้งทางโลกและทางธรรม ข้าพเจ้าขออุทิศผลบุญกุศล ให้แก่พระคุณบิดามารดา บรรพบุรุษวงศาคณาญาติ สี่สกุลเจ็ดชั่วโคตร ผู้มีพระคุณทั้งหลาย บริวารมิตรสหาย คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณ ผู้มีอุปการคุณสูงสุดทั้งทางโลกและทางธรรม ทางจิตวิญญาณ เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รอบครอบจักรวาลในเมืองมนุษย์ รอบครอบจักรวาลในเมือง เทวโลก รอบครอบจักรวาลในเมืองพรหมโลก เจ้ากรรมนายเวร เจ้ากรรมเจ้าที่ คู่เวรคู่กรรม เจ้าบุญนายคุณ โรคกรรมโรคเวรที่ติดตามทาสทั้ง4 ขันธ์ทั้ง5 อาการ32 อวัยวะทุกๆส่วนที่เป็นสังขารนี้ สิ่งศักสิทธิ์เทพยดา ที่รักษาตัวข้าพเจ้า และที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ตลอดจนถึงผู้ที่เคยมีบุญบารมีผูกพัน กับข้าพเจ้าในอดีตชาติ จนถึงชาติปัจจุบัน พระภูมิเจ้าที่ เจ้าป่าเจ้าถ้ำ เจ้าเขาเจ้าหนอง เจ้าคลองห้วยบึง เจ้ากรุงเจ้าเมืองพาลี พระแม่นางธรณี พระแม่นางคงคา พระเพลิง พระพาย พระพิรุณ พระแม่โพสพ แม่ซื้อพันจิต ทั้งท้าวสักกะเทวราช ท้าวมหาพรหมธาดา หมื่นโลกธาตุแสนโกฐิจักรวาล ปู่พรหมโลก ปู่มนุษย์โลก ปู่ยมโลก ปู่เทพสุวรรณ พระพิฆเณศวร พระศิวะ พระนารายณ์ ปู้ท้าวมหาพรหมธาดา ปู่ท้าวผกาพรหม ท้าวมหาพรหมชินะปัญจะ ปู่ท้าวสหัสบดีพรหม ท้าวมหาพรหมทุกๆพระองค์ เทพพรหมเทวดา ที่รำลึกได้ก็ดี รำลึกไม่ได้ก็ดี รุกขเทวดา อารักษ์เทวดา ภูมิเทวดา เหล่าเทวดา เทพทั้งหลาย ทั่วรอบครอบสากลพิภพ เทวดาประจำวันเกิด วันอาทิดย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ พระเกตุพระราหู พระอินทร์พระพรหม พระกาฬ พระเสื้อเมืองพระหลักเมือง พระทรงเมือง บูรพามหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ ตั้งแต่ต้นสมัยเมืองสยาม จนถึงราชการปัจจุบัน และเชื้อพระวงศ์ทุกๆพระองค์ องค์พระสยามเทวาธิราช พระยายมราช ยมทูต ยมโลก ยมบาล นายนิริยะบาล ทั้งท้าวจตุโลกบาลทั้ง4 ศิริพุทธอำมาตย์ ชั้นจาตุมหาราชิกาเบื้องบนจนถึงที่สุดพรหมมา เบื้องต่ำตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นมา จนถึงมนุษยโลก พรหมโลก เทวโลก ยมโลก โดยรอบสุดขอบจักรวาล อนันตจักรวาลหมู่ฤๅษีทั้ง 108 มีหมู่ฤๅษีตาไฟ หมู่ฤๅษีนารอด หมู่ฤๅษีกษก เป็นต้น พญานาค นาคา ยมยักษ์ ผีบ้านผีเรือน ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ เหล่าสัพสัตว์ทั้งหลายที่มองเห็น และมองไม่เห็นก็ดี อันมีสัตว์เลื้อยคลานปราศจากเท้า สัตว์สองเท้า สัตว์สี่เท้า สัตว์มากเท้า บนบก และในน้ำ ในอากาศ วิญญาณทั้งหลาย ที่ล่องลอยไปมา ไม่มีที่จุดหมาย มีรูปวิญญาณ อรุวิญญาณที่สถิตอยู่ ณ ที่นี้ก็ดี ตามถนนหนทางก็ดี ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ก็ดี เหล่าพญามารทั้งหลาย อบายภูมิทั้ง4 คือ นรก เปรต อสูรกาย สัตว์เดียรฉาน สัมพเวสี โอปาติกา จงมาร่วมเสวยผลบุญ ที่ข้าพเจ้าทำไว้ ด้วยกันทุกท่านเทอญ
#ขอสัตว์ทั้งหลายที่ได้ทราบหรือไม่ทราบก็ดี ถึงผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ ด้วยกันทุกท่าน ขอสัตว์ทั้งหลายโปรดไปบอกให้ทราบด้วย จงมีส่วนในผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วในอดีตจนถึงขณะนี้ พร้อมอุทิศบุญกุศล แผ่ให้ทุกๆท่าน ท่านทั้งหลาย ที่มีความทุกข์ ขอให้พ้นทุกข์ ท่านทั้งหลายที่มีความสุข ขอให้มีสุขยิ่งๆขึ้นไป ด้วยเดชะผลบุญบารมีที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ไปนี้ จงเป็นอุปนิสัย ปัจจัยให้ส่งถึงพระนิพพาน ในปัจจุบันและอนาคตกาล ทุกภพทุกชาติ ทุกชั้น ทุกภูมิ ทั้งในอดีตชาติปางก่อน และในชาติปัจจุบัน ตัวข้าพเจ้าเคยล่วงเกินก็ดี ไม่เคยล่วงเกินก็ดี ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี รู้เท่าถึงการณ์ก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ขอให้ทุกๆท่าน มารับส่วนบุญกุศลนี้เพื่ออโหสิกรรมซึ่งกันและกัน อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย หมดหนี้หมดเวรต่อกันและกัน ไปอยู่ภพภูมิที่สูงๆยิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ จงเป็นสุขเป็นสุขเทอญ พุทธังอนันตัง ธัมมังจักรวรัง สังฆังนิพพานปัตจะ โหตุ สุขิตา โหนตุยาตะโญ ขอผลบุญนี้จงสำเร็จ แด่คุณบิดาและมารดา ครูบาอาจารย์ ปู่ย่าตายาย และบรรพบุรุษ สี่ตระกูลเจ็ดชั่วโคตรด้วยเทอญ…
 
ที่มา เฟส Pon 3D
 
 
 

ทำไมต้องกรวดน้ำ

พุทธศาสนิกชนเมื่อได้ทำบุญเสร็จแล้วในตามหลักของพระพุทธศาสนา การให้ทาน การรักษาศีล การเจริญภาวนา การปฏิบัติธรรม การสวดมนต์ไหว้พระ การใส่บาตร การถวายสังฆทาน และการทำบุญในรูปแบบลักษณะอื่นๆ การกรวดน้ำ มาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ดังนี้

 1. แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
 2. แก่เทวดาประจำตัว
 3. ท่านท้าวมหาพรหมทุกๆชั้น ท่านพระอินทร์ และเทวดาทุกๆที่สถิตย์ตามสถานที่แม่น้ำลำคลอง
 4. เทวดารักษาถนนหนทาง เทพเทวดาที่ปกปกรักษาดูแลรถยนต์ท่านแม่ย่านางรถ
 5. ท่านผู้มีบุญคุณ ท่านผู้มีอุปการะคุณ พ่อแม่ในปัจจุบัน พ่อแม่ในอดีตชาติทุกๆภพทุกชาติ
 6. ครูบาอาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
 7. ท่านพญายมราช ท่านพญามัจจุราช ท่านพญายมฑูต ท่านนายนิรยบาล ท่านท้าวเวสสุวรรณ
 8. ท่านพญาครุฑ ท่านพญานาคราช
 9. ผีบ้านผีเรือนเทวดารักษาที่ปกครองรักษาบ้านเรือน รักษาสถานที่ทำงาน
 10. ท่านรุกขเทวดาที่ปกปักดูแลต้นไม้
 11. แม่พระโพสพ แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระเพลิง แม่พระพาย แม่พระพิรุณ ท่านอบายภูมิท่านสี่ ท่านพญามาร เป็นต้น

ตลอดจนกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร สามารถนำน้ำเป็นสื่อเพื่ออุทิศบุญกุศล เนื่องจากการกรวดน้ำแผ่บุญกุศลให้กับสรรพสิ่งดวงวิญญาณ และสัตว์ทั้งหลาย สามารถกระทำได้ตลอดทั้งวัน ทุกวัน เพราะเป็นกุศลแห่งการกระทำความดีที่สามารถประพฤติปฏิบัติได้อย่างไม่มีขอบเขต ซึ่งผู้ใดทำมากย่อมได้ผลลัพธ์มาก

เวลากรวดน้ำ ต้องพูดอะไร ? 

สำหรับการใช้คำกล่าวเพื่อท่องตอนกรวดน้ำแบบเป็นภาษาบาลี การกรวดแบบสั้น มีทั้งการกล่าวคำเป็นภาษาไทยโดยการกำหนดคำและรูปแบบได้ด้วยตนเอง หรือการกล่าวบทกรวดน้ำเป็นภาษาบาลีที่นิยมใช้กันในปัจจุบันนี้

เนื่องจากจุดประสงค์หลักของการกรวดน้ำ คือ การตั้งใจเพื่ออุทิศส่วนบุญและส่วนกุศลที่ตั้งใจทำเอาไว้แล้วไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไป พร้อมๆทั้งการกล่าว บทกรวดน้ำลงดิน รินน้ำให้ค่อยๆไหลลงไปที่บนแม่พระธรณีหรือพื้นแผ่นดินที่รองรับโดยให้เทที่โคนรอบๆของต้นไม้

ประวัติของการกรวดน้ำ

ทางศาสนาพุทธการกรวดน้ำนั้นเริ่มขึ้นตั้งแต่ในครั้งสมัยพุทธกาล ซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เทศนาสอนให้ พระเจ้าพิมพิสาร หลังจากได้มาทำบุญเลี้ยงพระ ให้กล่าวบทสวดหลังใส่บาตรให้ทรงหลั่งทักษิโณทก กล่าวให้เจ้ากรรมนายเวร พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ให้กรวดน้ำหลังใส่บาตรทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ล่วงลับ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่พระญาติที่ล่วงลับของพระองค์ไปแล้ว และกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร  ซึ่งนับตั้งแต่นั้นมา เวลาทำบุญแล้วเสร็จเมื่อใด จึงนิยมใช้กล่าวคำกรวดน้ำและคำอุทิศส่วนกุศลเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้อื่นด้วย

กรวด น้ำ

บทกรวดน้ำแผ่เมตตา            

วิธีกรวดน้ำ ฉบับของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม เป็นทั้งบทกรวดน้ำและบทแผ่เมตตา ที่มีอานุภาพให้ผลบุญมาก หลังจากการทำบุญทุกครั้งกล่าวคำอุทิศบุญตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • คำกล่าว : อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
 • คำแปล   : ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข
 • คำกล่าว : อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
 • คำแปล   : ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข
 • คำกล่าว : อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา
 • คำแปล   : ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข
 • คำกล่าว : อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
 • คำแปล   : ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข
 • คำกล่าว : อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
 • คำแปล   : ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข
 • คำกล่าว : อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี
 • คำแปล   : ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข
 • คำกล่าว :  อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
 • คำแปล   :  ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง มีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

บทกรวดน้ำแผ่เมตตา

บทกรวดน้ำโบราณ

 • ท่อง  : นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (จำนวน 3 ครั้ง)

ตั้งจิตอธิษฐาน อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ พร้อมค่อยๆกรวดน้ำเทรินให้น้ำไหลลงบนแม่พระธรณีให้ท่านเป็นสักขีพยาน เป็นบทอุทิศส่วนกุศล กล่าวดังนี้

บุญทานที่ทำกลายเป็นข้าวน้ำ                    เครื่องทิพย์นานา

เป็นวิมานทองเรืองรองโสภา                                กับทั้งนางฟ้าพันหนึ่งบริวาร

เครื่องทิพย์ครั้งนี้                                                 ส่งถึงชนนีบิดาอย่านาน

ถึงญาติทุกหมู่ครูบาอาจารย์                                  พ้นทุกข์อย่านานได้วิมานทอง

ฝูงเปรตทั้งหลาย                                                 นรกอสูรกาย หมู่สัตว์ทั้งผอง

เต่า ปลา ปู หอย กุ้งน้อยเนืองนอง                          จงตั้งใจปองรับเอาส่วนบุญ

สัตว์น้อย  สัตว์ใหญ่                                             ตัวเรานี้ไซร้ได้กระทำทารุณ

ด้วยกายน้ำใจฝากไว้เป็นทุน                                 รับเอาส่วนบุญอย่าเป็นเวรกรรม

อินทราเทวา อีกทั้งพรหมา                                    ท้าวเวสสุวรรณ

พระภูมิเจ้าที่ พระอาทิตย์ พระจันทร์                      พระอังคาร พุธธัญ พฤหัสบดี

บทกรวดน้ำโบราณ

พระศุกร์ พระเสาร์                                              เทพเจ้าทั้งหลายสิบสองราศี

พระยมพระกาฬ  จตุโลกบาลทั้งสี่                          ครุฑา  นาคี  กินรี  กินรา

เทพเจ้าทั้งหลาย ทั้งหญิงและชาย                           จงอนุโมทนา

รับเอากุศลผลบุญนี้หนา                                       ทั้งพสุธาคงคาวารี

ชื่อว่าเข็ญใจ                                                       ขอจงอย่าได้ไปบังเกิดมี

ความยากอย่าได้เห็น                                            ขอให้เป็นเศรษฐี คฤหบดี มนตรี พระยา

คนพาลอย่าได้พบ                                                ขอให้ประสบคนมีปัญญา

เดชะกุศลให้พ้นอสุรา                                          ขอให้ตัวข้าพบพระศรีอาริย์

ได้ฟังคำสอนจิตใจ                                               โอนอ่อนสำเร็จอย่านาน

ลุถึงเมืองแก้ว กล่าวแล้วนิพพาน                            ดับชาติสังขารจากโลกโลกีย์

บท กรวดน้ำ

กรวดน้ำให้เทวดาประจำตัว

การถวายบุญหรือการใช้บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเทวดาประจำตัว หลังจากทำบุญทุกๆอย่าง เสมือนเป็นช่องเปิดทาง ช่วยนำแสงสว่าง แก้ไขปัญหาได้ในชีวิต เป็นบทสวดอุทิศส่วนกุศล ซึ่งเป็นวิธีการกรวดน้ำที่ถูกต้อง ขั้นตอน คือ การนำน้ำสะอาด 1 ขวดหรือ 1 ขัน และนำจรดระหว่างคิ้ว เพื่อเตรียมการกรวดน้ำ พร้อมกล่าวคำอุทิศให้ คำอธิษฐานจิต วิธีกรวดน้ำ ดังต่อไปนี้

กรวดน้ำให้กับเหล่าเทวดาอารักษ์

กรวดน้ำให้กับเหล่าเทวดาอารักษ์

 • คำสวด : นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (จำนวน 3 ครั้ง)
 • นะ โม พุท ธา ยะ  ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นองค์ประธาน

อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา   ขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้ จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้า ชื่อ……………สกุล…………….  ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข (ค่อยๆเริ่มเทน้ำลงบนพื้นแผ่นดิน) ลูกขอฝากน้ำอุทิศบุญนี้ไปกับ ท่านพระแม่ธรณี ท่านพระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพย์พยาน เป็นสักขีพยาน

             ขออานิสงค์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้วนี้ ชื่อ……………สกุล……………. ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่ปกปักรักษาและดูแลตัวของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์……………………… (เรื่องที่กำลังประสบปัญหา) ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพใด ในภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ผลบุญดังกล่าวนี้โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

ที่กรวดน้ำ

บทกรวดน้ํา อิมินา

คำแปลบทกรวดน้ำอิมินา

ในวรรคที่ 1 อุทิศบุญสวดให้แก่บุพการี คนมีอุปการะ อุปัชฌาย์ครูอาจารย์ บิดามารดา พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระราชา พระพรหม พระอินทร์ ท้าวจตุโลกบาล เทวดาทั้งหลาย พระยม ญาติสนิท มิตรสหาย และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้ได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลโดยทั่วกัน

ด้วยบุญนี้ อุทิศนี้                                     อุปัชฌาย์ ผู้เลิศคุณ

แลอาจารย์ ผู้เกื้อหนุน                                          ทั้งพ่อแม่ แลปวงญาติ

สูรย์จันทร์ แลราชา                                              ผู้ทรงคุณ หรือสูงชาติ

พรหม มาร และอินทราช                                     ทั้งทวยเทพ และโลกบาล

ยมราช มนุษย์มิตร                                               ผู้เป็นกลาง ผู้จองผลาญ

ขอให้ เป็นสุขศานติ์                                             ทุกทั่วหน้า อย่าทุกข์ทน

บุญผอง ที่ข้าทำ                                                  จงช่วยอำนวยศุภผล

ให้สุข สามอย่างล้น                                             ให้บรรลุถึง นิพพานโดยพลันฯ

ในวรรคที่ 2 สวดให้แก่ตนเองผู้ทำบุญกุศลในครั้งนี้ หากยังไม่บรรลุคุณวิเศษใดๆในชาติภพนี้ ก็ขอให้เป็นผู้ที่มีจิตซื่อตรงดำรงคงไว้ซึ่งสติปัญญาเฉียบแหลม คิดไว ชาญฉลาด ให้มีความเพียรแก่กล้า สามารถขัดเกลากิเลสให้สิ้นสูญสลายหายไปได้

ด้วยบุญนี้ที่เราทำ                                    แลอุทิศให้ปวงสัตว์

เราพลันได้ซึ่งการตัด                                           ตัวตัณหา อุปาทาน

สิ่งชั่วในดวงใจ                                                   กว่าเราจะถึงนิพพาน

มลายสิ้นจากสันดาน                                           ทุกๆภพที่เราเกิด

มีจิตตรง และสติ                                                 ทั้งปัญญาอันประเสริฐ

พร้อมทั้ง ความเพียรเลิศ                                       เป็นเครื่องขูดกิเลสหาย

โอกาสอย่าพึงมี                                                  แก่หมู่มาร สิ้นทั้งหลาย

เพื่อเป็นช่องประทุษร้าย                                       ทำลายล้างความเพียรจม

พระพุทธผู้ บวรนาถ                                            พระธรรมที่พึ่งอุดม

พระปัจเจกกะพุทธสมทบ                                     พระสงฆ์ที่พึ่งผยอง

ด้วยอานุภาพนั้น                                                 ขอหมู่มารอย่าได้ช่อง

ด้วยเดชบุญ ทั้งสิบป้อง                                        อย่าเปิดโอกาสแก่มารเทอญฯ

ใส่บาตรกรวดน้ำรับพร

บทกรวดน้ำฉบับของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

อิทัง ปุญญะผะลัง

คำแปลบทกรวดน้ำย่อ

ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญ มาแล้ว ณ.โอกาสบัดนี้  ข้าพเจ้าขอกล่าวคำอุทิศบุญส่วนกุศลนี้  ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้วตั้งแต่ชาติก่อนก็ดี ในปัจุบันชาตินี้ก็ดี ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาส่วนบุญกุศลนี้ และขอให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ

และข้าพเจ้าขอกล่าว บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร ที่เคยล่วงเกินในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ขอทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวร และขอตั้งจิตเพื่ออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทวดาเทพธิดาทั้งหลาย ที่ปกปักรักษาตัวของข้าพเจ้า  และเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ  ทั้งท่านพญายมราช ท่านพญามัจจุราช  ขอให้เทพเจ้าทั้งหลาย จงได้ร่วมอนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลนี้ เพื่อจงเป็นสักขีพยานสำหรับการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้  ให้แก่ท่านทั้งหลาย  ที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี ที่เป็นญาติก็ดีและมิใช่ญาติก็ดี ขอให้ท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์  และความสุข  เช่นเดียวกับข้าพเจ้า จะพึงได้รับ ณ.กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึง  ซึ่งพระนิพพาน ในชาติปัจจุบันนี้เทอญ

บทกรวดน้ำอิมินา ที่เริ่มต้นการกล่าวคำสวด อิมินาปุญญะกัมเมนะ และบทกรวดน้ำฉบับของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นบทกรวดน้ำที่ได้อานิสงส์แรง ด้วยคำอุทิศบุญ และคำแปลของบทสวดกรวดน้ำอิมินา และของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนั้น ครูบาอาจารย์ตลอดจนพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมากมาย ให้ความรู้ว่า เป็นการกรวดน้ำที่ให้อานิสงส์มาก ได้ผลลัพธ์ที่ดี เป็นวิธีการกรวดน้ำที่ถูกต้อง จะเป็นวิธีการกรวดแบบใช้น้ำและการกรวดน้ำแห้ง จะกล่าว คำกรวดน้ำแบบสั้น หรือ บทกรวดน้ำอิมินาแบบเต็ม สามารถเลือกใช้เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ทั้งการระบุเจาะจงบทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร สำหรับการทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้หมั่นทำบุญกรวดน้ำทุกๆครั้ง

บทสวดหลังใส่บาตร

หลวงพ่อจรัญ แห่งวัดอัมพวัน หรือ “ท่านพระธรรมสิงหบุราจารย์” สั่งสอนแนะนำ การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลพร้อมๆกับการกล่าวคำใส่บาตร บทกรวดน้ำแผ่เมตตาของท่าน สำหรับการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับที่มีบุญคุณ อย่างพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ญาติ เทวดา ทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวร เปรต และสรรพสัตว์ต่างๆ

ขั้นตอนการปฏิบัติ ก่อนใส่บาตร

จุดธูปจำนวน 3 ดอก กลางแจ้ง เพื่อขอขมากรรม กล่าวบทสวดมนต์ให้ผู้ล่วงลับ พร้อมทั้งเริ่มตั้งจิต เพื่ออุทิศบุญกุศล

 • คำสวด : นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (จำนวน 3 ครั้ง)
 • คำแปล : ข้าพเจ้าขอขมากรรม ต่อเจ้ากรรมนายเวร ศัตรู หมู่มาร หมู่พาล ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิกรรม ให้ตัดขาดจากกันไปตั้งแต่บัดเดี๋ยวนี้

ขั้นตอนการปฏิบัติ หลังใส่บาตร

ท่อง  : นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (จำนวน 3 ครั้ง)

กุศลที่ลูกได้ทำแล้ว ขอถวายแด่ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ ขอให้ทุกพระองค์ นำส่งบุญให้ข้าพเจ้า มีเดช ปัญญา โภคะ ขอให้สมหวัง สมปรารถนาในทุกๆเรื่อง ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น เกิดตามสภาวะธรรม ตามบุญวาสนาที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมและกระทำมา จากในทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทอญ และ ขอให้หยาดน้ำที่หลั่งรินบนพื้นดิน นำส่งอุทิศให้ถึง เจ้ากรรมนายเวร ทุกภพทุกชาติทั้งวิญญาณและมนุษย์ ศัตรูหมู่มารหมู่พาลทั้งหลาย (สามารถระบุชื่อ หรือรายบุคคลได้ มนุษย์, เจ้านาย, หุ้นส่วน, เพื่อน,ในครอบครัว) ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิกรรม ขอให้ขาดจากกัน ณ.เดี๋ยวนี้ เทอญ ขอให้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจมาอุดหนุนอุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้าให้ได้มาสะสมกระทำความดี ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ต่อสังคมและต่อประเทศชาติและต่อพื้นแผ่นดินที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในปัจจุบันด้วยเทอญ

กรวดน้ำอุทิศสส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

กรวดน้ำอุทิศสส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

การทำบุญตามหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาพุทธ ตามแนวทางขอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น การอุทิศบุญจากบทกรวดน้ำ สามารถอุทิศให้กับบุคคลที่ล่วงลับ และมีชีวิตอยู่ สามารถกรวดน้ำให้กับคนที่มีพระคุณ คนที่รักและการกรวดน้ำให้ศัตรู เพื่อเป็นการแผ่บุญกุศล ให้ศัตรูกลับกลายเป็นมิตร ดลจิตใจให้กลับมาดีต่อกัน ไม่คิดทำร้ายร้างกันอีก

ในบางครั้งศัตรูของมนุษย์อาจมาในรูปแบบของวิญญาณที่ตามจองเวรตามอาฆาต วิญญาณร่อนเร่ วิญญาณพเนจร เปรต อสูรกาย ยม ยักษ์ ภูตผีปีศาจ ผีสางนางไม้ เจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าทุ่งเจ้าท่า สรรพสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร สงสารวัฏ  ฉะนั้นแล้วการนำบทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร จะเลือก บทสวดอุทิศส่วนกุศลแบบโบราณ บทสวดอุทิศส่วนกุศลแบบแผ่เมตตา บทสวดอุทิศส่วนกุศลแบบย่อ หรือการกล่าวคำอธิฐานจิตในลักษณะของการอุทิศบุญให้แบบเฉพาะเจาะจงแต่เพียงผู้เดียว บทกรวดน้ำนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆ สามารถแผ่อานิสงส์กระแสผลบุญได้กว้างในทุกๆภพภูมิ

แม้เพียงบุญกุศลที่ทำนั้นอาจจะเล็กน้อย หรือการสละทรัพย์เพียงไม่มาก หรือไม่ได้สละทรัพย์สินใดๆเลย เช่น การใส่บาตร การหยอดตู้บริจาค การสวดมนต์ไหว้พระ การนั่งสมาธิเจริญในพระกรรมฐาน การถวายสังฆทาน ตลอดจนการถวายสิ่งที่มีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ต่อสถานศึกษาและต่อสถานพยาบาล การร่วมทำบุญโลงศพ การร่วมบุญถ่ายชีวิตโคกระบือ และการทำบุญตามหลัก บุญกิริยาวัตถุทั้ง 10 ประการ อย่าง การช่วยเหลือสังคมรอบๆข้าง การยอมรับและการยินดีในการทำความดีหรือการทำบุญของผู้อื่น โดยการกล่าวคำว่า “สาธุ” แบบตั้งใจนั้นเอง เป็นการได้เปิดโอกาสให้คนอื่นได้มาร่วมทำบุญกับเรา ตลอดจนการฟังธรรมคำสั่งสอนและน้อมนำมาประพฤติปฏิบัตินั้น

การกรวดน้ำในงานแต่งงาน

การกรวดน้ำในงานแต่งงาน

ซึ่งทั้งหมดนี้ผู้กระทำต้องกระทำด้วยความตั้งใจ ตั้งใจมั่น ใช้ความเพียรพยายาม มีความปรารถนาที่ดี ทำให้กุศลผลบุญของภาพกรวดน้ำ การส่งกระแสบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลมีอานุภาพอย่างน่าอัศจรรย์ สามารถเปลี่ยนแปลงและพลิกชะตาชีวิตจากร้ายให้กลายเป็นดี หรือจากเหตุการณ์ที่ต้องประสบพบเจอหนักๆให้บรรเทาหรือทุเลาลงไปได้จนน่ามหัศจรรย์ยิ่งนัก ดั่งเช่นคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสไว้ และท่านพระอาจารย์หลวงปู่ชา สุภทฺโท นำมาถ่ายทอดและอบรมสั่งสอนลูกศิษย์มากมาย คือ

“ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ วิญญูชนรู้ได้เฉพาะตัว”

ไม่ต้องเชื่อคำพูดจากบุคคลอื่นที่คอยบอกกล่าว แต่ให้เชื่อในการทำบุญกุศลและการอุทิศบุญตามแนวทางที่องค์พระพุทธเจ้าของเราได้ทรงตรัสรู้และอบรมสั่งสอนตามหลักคำสอนพระธรรมที่ได้เป็นสักขีพยาน

แหล่งอ้างอิง :

วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร. (2549).สวดมนต์ฉบับอุบาสิกา. กรุงเทพมหานคร : อาทรการพิมพ์.
หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน. ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม และบทสวดมนต์ ทำวัตรเช้า – เย็น วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี. : รุ่งเรืองวิริยะพัฒนาโรงพิมพ์
ไพโรจน์ ชื่นอารมณ์. (2564).คติธรรม…นำสุข. มิตรประชา ทอ.01 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร : ชินอักษรการพิมพ์.
https://www.sanook.com/horoscope/218049/
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?t=44532
https://www.facebook.com/notes/355266519055168/
https://varitymeeinfo.blogspot.com/2016/05/blog-post_1.html
http://www.kanlayanatam.com/sara/sara41.htm
http://www.dhammathai.org/monktalk/dbview.php?No=1989

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com