เบญจธรรม

5 ข้อ เบญจธรรมประการขันธ์ผลการปฏิบัติที่ไม่มีใครพูด?

เบญจธรรม 5 ข้อ

เบญจธรรม, ปัญจธรรม หรือ ธรรมห้า หมายถึง ข้อพึงปฏิบัติห้าประการตามคำสอนในพุทธศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติเจริญก้าวหน้า ปลอดเวร ปลอดภัย เพิ่มพูนความดีแก่ผู้ทำ

เบญจธรรมเป็นข้อพึงปฏิบัติห้าประการ คู่กับ เบญจศีล อันเป็นข้อไม่พึงปฏิบัติห้าประการ

เบญจธรรม 5 ประการ ได้แก่

  1. เมตตากรุณา คือ ความรัก ความปรารถนาดี
  2. สัมมาอาชีวะ คือ การประกอบสัมมาอาชีวะ การประกอบอาชีพสุจริต
  3. กามสังวร คือ การสำรวมในกาม
  4. สัจจะ คือ การพูดความจริง ไม่หักรานประโยชน์ผู้อื่น
  5. สติสัมปชัญญะ คือ ความระลึกได้และความรู้ตัว
เบญจธรรม5ข้อ
เบญจธรรม5ข้อ

คำค้น : คือ เบญจศีล 5 ข้อ 5 ปัญหาวิชาเบญจศีล- ธรรมศึกษาชั้นตรี เฉลย 2562 หมาย ถึง เบญจศีล การ์ตูน ข้อใด ส่งเสริมเรื่องความซื่อสัตย์ ในการเลี้ยงชีพ คือ อะไร เฉลยวิชาเบญจศีล- ธรรม ศึกษา ชั้นตรี 2562 ตาราง เปรียบเทียบ เบญจศีล ข้อสอบวิชาเบญจศีล ชั้นตรี ข้อสอบ เบญจศีล พร้อม เฉลย 2562 นิทานเบญจศีล ความ หมาย ของ เบญจศีล เบญจศีล- ภาษา บาลี รูปเบญจศีล ใบงานเบญจศีล ป.2 ความ หมาย ของ เบญจศีล ภาษา บาลี เบญจศีล คือ อะไร ภาพเบญจศีล ข้อสอบ เบญจศีล ภาพการ์ตูน ข้อสอบเบญจศีล การ์ตูน ปัญหาวิชาเบญจศีล- ธรรมศึกษาชั้นตรี เฉลย 2564 ใบงานเบญจศีล ใบงาน เบญจศีล ป. 2 ข้อ 1 เฉลยวิชาเบญจศีล- ธรรมศึกษาชั้นตรี

ขอบคุณที่มา:th.wikipedia.org