ปก เทคโนโลยีในการเกษตร

5 เทคโนโลยีในการเกษตร ที่ลดการใช้สารเคมีทำได้อย่างเจ๋ง!

เทคโนโลยีในการเกษตรที่ลดการใช้สารเคมี

เทคโนโลยีในการเกษตรที่ลดการใช้สารเคมีได้แก่

 1. เทคโนโลยีการควบคุมแมลงและศัตรูพืช การใช้เทคโนโลยีเฝ้าระวังและควบคุมศัตรูพืชและแมลงที่มากำลังในแปลงเกษตร โดยใช้ระบบตรวจจับและระบบควบคุมอัตโนมัติ เช่น การใช้ระบบกล้องตรวจจับศัตรูพืชและแมลง และระบบพ่นสารฆ่าแมลงแบบที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการ ซึ่งช่วยลดการใช้สารเคมีที่ไม่จำเป็นได้

 2. เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยที่ปรับแต่ง การใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับแต่งปุ๋ยให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชและสภาพดิน เช่น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยเคมีที่มีสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ประสิทธิภาพสูงและลดปริมาณสารเคมีที่ใช้

 3. เทคโนโลยีการใช้น้ำและการจัดการความชื้น การใช้ระบบการเจือปนน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงและการจัดการความชื้นในแปลงเกษตร เช่น ระบบน้ำหยดที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการของพืช และการใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจวัดความชื้นในดิน เพื่อให้สามารถปรับการให้น้ำให้เหมาะสมและลดการใช้น้ำได้

 4. เทคโนโลยีการควบคุมวัชพืช การใช้เทคโนโลยีเพื่อควบคุมวัชพืชในแปลงเกษตร โดยใช้ระบบตรวจจับและควบคุมอัตโนมัติ เช่น การใช้ระบบระบายสารฆ่าวัชพืชที่ถูกปรับแต่งได้เฉพาะพื้นที่ที่มีวัชพืช ซึ่งช่วยลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดวัชพืช

 5. เทคโนโลยีการตรวจวัดและควบคุมโรคพืช การใช้ระบบตรวจวัดและระบบควบคุมอัตโนมัติในการตรวจจับและควบคุมโรคพืช โดยใช้เทคโนโลยีเชิงพันธุกรรม การใช้สารชีวภาพ หรือการใช้ระบบที่ควบคุมอัตโนมัติในการพ่นสารฆ่าเชื้อราเฉพาะพื้นที่ที่มีโรคพืช ซึ่งช่วยลดการใช้สารเคมีในการควบคุมโรคพืช

5 เทคโนโลยีสารเคมีใช้ในการเกษตร

เทคโนโลยีเหล่านี้มีศักยภาพในการลดการใช้สารเคมีในการเกษตร โดยช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างการผลิตที่ยั่งยืนในอนาคต

เทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่

เทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่คือการนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาใช้ในสายอาชีพการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นี่คือบางตัวอย่างของเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่

 1. เทคโนโลยีการเฝ้าระวังและควบคุมอัตโนมัติ การใช้ระบบเฝ้าระวังและควบคุมอัตโนมัติ เช่น เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoT) ร่วมกับเซนเซอร์และระบบควบคุมเพื่อตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อมที่สำคัญ เช่น อุณหภูมิอากาศ ความชื้น ระดับน้ำ แสงสว่าง ฯลฯ เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการจัดการพื้นที่เกษตรอย่างเหมาะสมและลดการใช้ทรัพยากร รวมถึงลดการใช้สารเคมีที่ไม่จำเป็น

 2. เทคโนโลยีด้านข้อมูลใหญ่ (Big Data) และการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลจากต่างๆ แหล่ง เช่น เซนเซอร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการทำนายโมเดล ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์และทำนายพฤติกรรมการเพาะปลูกพืช และสภาพแวดล้อม เพื่อช่วยในการวางแผนการเกษตร การจัดการแปลงเกษตร และการตัดสินใจทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 3. เทคโนโลยีระบบพ่นศัตรูพืชอัตโนมัติ การใช้ระบบพ่นสารฆ่าแมลงและศัตรูพืชแบบอัตโนมัติ เช่น โดรนพ่นสารฆ่าแมลงและศัตรูพืชที่ได้รับคำแนะนำจากระบบควบคุม โดยสามารถปรับแต่งการพ่นสารให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมและความต้องการของพืช ซึ่งช่วยลดปริมาณสารเคมีที่ใช้และลดความเสี่ยงในการสูญเสียของสารฯ

 4. เทคโนโลยีการเพาะปลูกแบบทดลองและอินทีกรีน (Precision Farming) การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพาะปลูก โดยใช้ระบบการทำแผนที่และการจัดการแปลงเกษตรอย่างแม่นยำ ซึ่งสามารถปรับการให้ปุ๋ย การให้น้ำ การควบคุมศัตรูพืช และการเก็บเกี่ยวได้ตามโครงสร้างพื้นที่และความต้องการของพืช ซึ่งช่วยในการประหยัดทรัพยากรและลดความสูญเสีย

 5. เทคโนโลยีการปลูกพืชในสภาวะปิด การใช้ระบบการปลูกพืชในสภาพแวดล้อมปิด เช่น โรงเรือนเพาะปลูก (Greenhouse) หรือระบบเพาะปลูกในอากาศปิด (Vertical Farming) ที่ควบคุมสภาพแวดล้อมอย่างแม่นยำ เพื่อสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืช ช่วยในการป้องกันโรคและศัตรูพืช ลดการใช้สารเคมีและการใช้น้ำในระดับสูง

เทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่เหล่านี้ช่วยให้เกษตรกรมีความสามารถในการจัดการแปลงเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดต้นทุน ลดการใช้สารเคมี และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง

เทคโนโลยีในการเกษตร 02

เทคโนโลยีทางการเกษตร มีอะไรบ้าง

มีหลากหลายเทคโนโลยีทางการเกษตรที่นำเข้ามาใช้ในสายอาชีพการเกษตร เราสามารถกล่าวถึงบางตัวอย่างได้ดังนี้

 1. เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoT) นำเทคโนโลยี IoT มาใช้ในการเชื่อมต่อเซนเซอร์และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ระดับน้ำ แสงสว่าง เพื่อให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบและควบคุมสภาพแวดล้อมในแปลงเกษตรได้อย่างสะดวกและแม่นยำขึ้น

 2. เทคโนโลยีด้านข้อมูลใหญ่ (Big Data) การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น เซนเซอร์ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการทำนายและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร เช่น การทำนายอากาศ ความต้องการน้ำของพืช และการจัดการแปลงเกษตรอย่างแม่นยำ

 3. เทคโนโลยีระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems) การใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลเพื่อช่วยเกษตรกรในการตัดสินใจที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและเป้าหมายทางธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์เพื่อแนะนำการใช้ปุ๋ย การจัดการระบบน้ำ หรือการจัดการสภาพภูมิอากาศในแปลงเกษตร

 4. เทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และโรบอติกส์ การใช้หุ่นยนต์และโรบอติกส์ในกระบวนการเกษตร เช่น หุ่นยนต์เก็บเกี่ยว หุ่นยนต์ปลูกถ่ายทอด เครื่องจักรเกี่ยวข้าวอัตโนมัติ ที่ช่วยลดการใช้แรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

 5. เทคโนโลยีด้านการประมวลผลภาพและการรู้จำ (Computer Vision and Image Recognition) การใช้เทคโนโลยีการรู้จำและประมวลผลภาพในการตรวจสอบสภาพของพืช การตรวจจับแมลงและโรคพืช รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต ซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถรับรู้และตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของแปลงเกษตรได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

 6. เทคโนโลยีสมาร์ทแฟร์ม (Smart Farming) การนำเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาใช้ในการเกษตร เช่น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสมาร์ทเซ็นเซอร์ เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อม การจัดการแปลงเกษตร การตรวจวัดและรายงานผลผลิต การตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการใช้แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการและควบคุมแปลงเกษตร

เทคโนโลยีทางการเกษตร

เทคโนโลยีทางการเกษตรยังคงเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เครื่องมือเทคโนโลยีการเกษตร

เครื่องมือเทคโนโลยีการเกษตรมีหลากหลาย ตั้งแต่เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อมในแปลงเกษตร ไปจนถึงเครื่องมือที่ช่วยในกระบวนการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการจัดการแปลงเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ เรามาดูบางตัวอย่างเครื่องมือเทคโนโลยีการเกษตรที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

 1. เซ็นเซอร์ (Sensors) เซ็นเซอร์ที่ติดตั้งในแปลงเกษตรเพื่อวัดและระบุสภาพแวดล้อมที่สำคัญ เช่น เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ ความชื้น ระดับน้ำ แสงสว่าง เพื่อให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบและควบคุมสภาพแวดล้อมในเวลาจริงได้

 2. โรงเรือนเพาะปลูกอัตโนมัติ (Automated Greenhouses) โรงเรือนเพาะปลูกที่ใช้ระบบอัตโนมัติในการควบคุมสภาพแวดล้อม เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และการให้น้ำ รวมถึงระบบระบายอากาศ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกพืช

 3. โดรนเกษตร (Agricultural Drones) โดรนที่ใช้ในการตรวจสอบแปลงเกษตร โดยสามารถส่งเซ็นเซอร์ไปวัดสภาพแวดล้อม เช่น การตรวจวัดความชื้นในดิน การตรวจสอบพื้นที่ที่มีศัตรูพืช หรือการใช้กล้องถ่ายภาพเพื่อตรวจสอบสภาพของพืช

 4. เครื่องควบคุมการให้น้ำอัตโนมัติ (Automated Irrigation Systems) ระบบการให้น้ำที่ใช้เซ็นเซอร์และโปรแกรมควบคุมในการวัดและควบคุมปริมาณน้ำที่ให้ต่อพืช โดยให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสมตามความต้องการของพืชและสภาพแวดล้อม

 5. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System, GIS) ระบบที่ใช้ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อช่วยในการวางแผนการเกษตร การจัดการแปลงเกษตร และการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกพืช

 6. ระบบการเพาะปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics Systems) ระบบการเพาะปลูกพืชที่ไม่ใช้ดิน แต่ใช้น้ำที่เติมสารอาหารเข้าไปเพื่อให้พืชเจริญเติบโต โดยมีการควบคุมสภาพแวดล้อมอย่างแม่นยำ เช่น ระบบให้น้ำและปรับความเป็นกรด-ด่างของน้ำให้เหมาะสม

เครื่องมือเทคโนโลยีการเกษตรเหล่านี้ช่วยให้เกษตรกรสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการผลิต ลดต้นทุน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อดี ข้อเสีย เทคโนโลยี การเกษตร

เทคโนโลยีในการเกษตรมีข้อดีและข้อเสียต่างๆ ดังนี้

ข้อดีของเทคโนโลยีการเกษตร

 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เทคโนโลยีการเกษตรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยลดการสูญเสียทรัพยากร ลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ และเพิ่มผลผลิตของพืชและสัตว์เลี้ยง

 2. ลดต้นทุนและเพิ่มกำไร การใช้เทคโนโลยีช่วยในการปรับปรุงกระบวนการการเกษตรช่วยลดต้นทุนในด้านต่างๆ เช่น การใช้น้ำและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมศัตรูพืชและโรค รวมถึงลดการใช้สารเคมีที่ไม่จำเป็น ทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มกำไรได้มากขึ้น

 3. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการเกษตรสามารถช่วยลดการใช้สารเคมีในการควบคุมแมลง ศัตรูพืช และโรค ลดการใช้น้ำในการเพาะปลูก และลดการใช้พื้นที่ดิน ทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง

 4. ปรับใช้สภาพแวดล้อม เทคโนโลยีการเกษตรสามารถช่วยปรับใช้สภาพแวดล้อมตามความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ เช่น การใช้โรงเรือนเพาะปลูก ระบบการให้น้ำและปุ๋ยอัตโนมัติ และการควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยำ

4 ข้อดี เทคโนโลยีการเกษตร

ข้อเสียของเทคโนโลยีการเกษตร

 1. ความยากในการเรียนรู้และการปรับตัว การนำเทคโนโลยีในการเกษตรอาจมีความซับซ้อนและความยากในการใช้งาน ทำให้เกษตรกรต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวตามเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาใช้งาน

 2. ค่าใช้จ่ายสูง บางเทคโนโลยีการเกษตรอาจมีค่าใช้จ่ายสูง เช่น การใช้โดรนเกษตร หรือการติดตั้งระบบอัตโนมัติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในเรื่องการลงทุน

 3. ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เทคโนโลยีการเกษตรอาจทำให้เกิดการลดงานที่ต้องการแรงงานมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของบางกลุ่มเกษตรกร และส่งผลต่อความสมดุลทางสังคมในพื้นที่ที่มีการใช้เทคโนโลยีเกษตรสูง

 4. การขาดแคลนพลังงานและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การนำเทคโนโลยีในการเกษตรอาจต้องใช้พลังงานและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนหรือความไม่เสถียรในบางพื้นที่ที่ไม่ได้รับการพัฒนาพื้นฐานเทคโนโลยีเพียงพอ

การใช้เทคโนโลยีการเกษตรมีข้อดีและข้อเสียเหมือนกับการใช้เทคโนโลยีในด้านอื่น ควรพิจารณาและคำนึงถึงความเหมาะสมและผลกระทบที่เกิดขึ้นในสถานการณ์และทรัพยากรที่มีอยู่ก่อนการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการเกษตร

เทคโนโลยีในการเกษตร 01

เทคโนโลยีทางการเกษตร มีกี่ประเภท

เทคโนโลยีทางการเกษตรมีหลากหลายประเภท ดังนี้

 1. เทคโนโลยีเซ็นเซอร์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoT) ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งในแปลงเกษตรและเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อรวบรวมและส่งข้อมูลสภาพแวดล้อมต่างๆ ไปยังเครื่องมือและระบบที่ใช้ในการจัดการแปลงเกษตรอัตโนมัติ

 2. เทคโนโลยีด้านข้อมูลใหญ่ (Big Data) ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำนายและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้อย่างแม่นยำ

 3. เทคโนโลยีด้านการรู้จำและวิเคราะห์ภาพ (Computer Vision and Image Analysis) ใช้ในการตรวจจับและวิเคราะห์ภาพเพื่อตรวจสอบสภาพของพืช การตรวจจับศัตรูพืช และการวิเคราะห์คุณภาพผลผลิต

 4. เทคโนโลยีการควบคุมและอัตโนมัติ (Control and Automation Systems) รวมถึงการใช้หุ่นยนต์และโรบอติกส์ในกระบวนการเกษตร เช่น การเก็บเกี่ยวอัตโนมัติ การพ่นสารเคมี และการควบคุมสภาพแวดล้อม

 5. เทคโนโลยีด้านการเกษตรอินทีกรีน (Precision Agriculture) ใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงและควบคุมกระบวนการการเพาะปลูก การให้น้ำ การให้ปุ๋ย การควบคุมศัตรูพืช โดยใช้ระบบการทำแผนที่และการจัดการแปลงเกษตรอย่างแม่นยำ

 6. เทคโนโลยีด้านการเพาะปลูกในสภาวะปิด (Protected Cultivation) รวมถึงการใช้โรงเรือนเพาะปลูกและระบบเพาะปลูกในอากาศปิด เพื่อควบคุมและปรับสภาพแวดล้อมอย่างแม่นยำในการเพาะปลูกพืช

นี่เป็นเพียงตัวอย่างของเทคโนโลยีการเกษตรที่มีอยู่ การพัฒนาเทคโนโลยีในการเกษตรกำลังเป็นที่นิยมและยังคงเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดการแปลงเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิผลในอนาคต

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com