มีทฤษฎีหรือวิธีการสำหรับการคำนวณ

5 ทฤษฎี วิธีการสำหรับ การคำนวณเลขประจำวันในวันที่นั้นๆ?

มีทฤษฎีหรือวิธีการสำหรับการคำนวณเลขประจำวันในวันที่นั้นหรือวันเดือนปีที่แตกต่างกันหรือไม่?

ในการคำนวณเลขประจำวัน (Life Path Number) ของบุคคล จะใช้วันเดือนปีเกิดของบุคคลเป็นพื้นฐานในการคำนวณ ไม่ว่าวันที่นั้นจะแตกต่างกันหรือไม่ โดยทั่วไปแล้ว วิธีการคำนวณเลขประจำวันจะคงเป็นเดิมสำหรับทุกคน ดังนี้

 1. การหาเลขประจำวันหลักตัวเลขเดือน (Month)

  • เริ่มต้นด้วยการแปลงเดือนเกิดของคุณเป็นตัวเลข โดยใช้ตารางต่อไปนี้
   • มกราคม = 1
   • กุมภาพันธ์ = 2
   • มีนาคม = 3
   • เมษายน = 4
   • พฤษภาคม = 5
   • มิถุนายน = 6
   • กรกฎาคม = 7
   • สิงหาคม = 8
   • กันยายน = 9
   • ตุลาคม = 10 (หรือ 1)
   • พฤศจิกายน = 11 (หรือ 2)
   • ธันวาคม = 12 (หรือ 3)
  • ตัวอย่าง ถ้าคุณเกิดในเดือนสิงหาคม (August) ค่าเดือนที่ใช้ในการคำนวณคือ 8.
 2. การหาเลขประจำวันหลักตัวเลขวัน (Day)

  • คำนวณเลขรวมของวันเกิดของคุณ โดยรวมเลขในวันที่มีหลักเดียวเข้าด้วยกัน
  • ตัวอย่าง ถ้าคุณเกิดในวันที่ 27 ค่าวันที่ในการคำนวณคือ 2 + 7 = 9.
 3. การหาเลขประจำวันหลักตัวเลขปี (Year)

  • คำนวณเลขรวมของปีเกิดของคุณ โดยรวมเลขทุกหลักในปีเกิด
  • ตัวอย่าง ถ้าคุณเกิดในปี 1990 ค่าปีที่ใช้ในการคำนวณคือ 1 + 9 + 9 + 0 = 19 แล้วคำนวณต่อเป็น 1 + 9 = 10 และ 1 + 0 = 1.
 4. การคำนวณเลขประจำวันแบบรวมทุกหลัก

  • หลังจากคำนวณเลขประจำวันของแต่ละส่วน (เดือน, วัน, ปี) ให้รวมเลขทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อหาเลขประจำวันแบบรวมทุกหลัก โดยทำการรวมเลขในทุกส่วนของวันเดือนปีเกิด.
  • ตัวอย่าง ถ้าค่าเดือน = 8, ค่าวัน = 9, ค่าปี = 1 จะคำนวณเลขประจำวันโดยทำ 8 + 9 + 1 = 18 แล้วคำนวณต่อเป็น 1 + 8 = 9.
 5. ค่าเลขประจำวันที่เป็นหลักเดียว

  • ในบางกรณีเลขประจำวันสามารถเป็นหลักเดียว แล้วไม่จำเป็นต้องคำนวณต่อ
  • ตัวอย่าง ถ้าค่าเดือน = 6, ค่าวัน = 6, ค่าปี = 2 จะเป็นเลขประจำวันที่เป็นหลักเดียวคือ 6.

ดังนั้น, การคำนวณเลขประจำวันใช้วันเดือนปีเกิดของบุคคลเป็นพื้นฐานและจะให้คำตอบเดียวกันไม่ว่าวันที่จะแตกต่างกันหรือไม่ แต่อาจมีเลขประจำวันที่เป็นหลักเดียวได้ในบางกรณีด้วย โดยการคำนวณเลขประจำวันแบบรวมทุกหลักเป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการนี้.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com