การนับเลขประจำวันมีเทคนิค

7 การนับเลขประจำวันมีเทคนิค หรือแนวคิดทางคณิตศาสตร์?

การนับเลขประจำวันมีเทคนิคหรือแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นไปได้ในการใช้ในการคำนวณ?

การคำนวณเลขประจำวันไม่ใช่เทคนิคหรือแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เป็นไปได้ แต่เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แห่งจิตวิทยา (psychological science) หรืออำนาจของจิต (numerology) ซึ่งสร้างขึ้นจากความเชื่อทางวิศวกรรมมนุษย์ว่าตัวเลขสามารถมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับลักษณะบุคคลและความหมายในชีวิตของบุคคล โดยไม่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ที่รองรับเสริม.

ในกระบวนการนับเลขประจำวัน จะใช้วันที่เกิด และแปลงเป็นตัวเลขรวมกันเรื่อย ๆ จนเหลือเลขหลักเดียว ซึ่งเรียกว่า “เลขจากการรวม” หรือ “เลขผลรวม” (summed or reduced number) เช่น ถ้าวันเดือนปีเกิดเป็น 25 มีนาคม 1985 จะคำนวณได้ดังนี้

2 + 5 + 3 + 1 + 9 + 8 + 5 = 33

จากนั้น ควรคำนวณเลขผลรวมอีกครั้ง

3 + 3 = 6

ดังนั้นเลขประจำวันของบุคคลในกรณีนี้คือ 6.

โดยค่าของเลขประจำวันจะมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและลักษณะบุคคลของบุคคลนั้น ๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ในคำถามก่อนหน้านี้.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com