ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

12 บทบาท ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์อย่างไรไม่แปลกที่ไม่รู้?

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

 1. ด้านการศึกษา
  – ช่วยนำเสนอข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ
                  – ช่วยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในแหล่งข้อมูลเดียวกัน
                  – ช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
                  – ช่วยแลกเปลี่ยนและนำเสนอแนวความคิดของผู้เรียนและผู้อื่น           
 2. ด้านการสื่อสาร
  – ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
                  – เป็นสื่อกลางในรับและส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
                  – ช่วยกระจายข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหนึ่งไปยังผู้ใช้ทุกคน
 3. ด้านการบริหารประเทศ
  – เป็นช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากประชาชน
                  – เป็นช่องทางการนำเสนอข้อมูลไปสู่ประชาชน
                  – ส่งเสริมการแสดงออกซึ่งประชาธิปไตย
                  – เพิ่มทัศนคติที่เกี่ยวกับการบริหารประเทศด้านบวกให้แก่ประชาชน
 4. ด้านสังคมศาสตร์
                  – ช่วยเก็บข้อมูลสถิติด้านสังคมศาสตร์
                  – ช่วยคำนวณแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
                  – ช่วยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของกราฟ  แผนภูมิ  หรือภาพ 3 มิติ  ทำให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูล
  ต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น
 5. ด้านวิศวกรรม
                  – ช่วยออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้านและอาคาร
                  – สร้างโมเดลจำลองก่อนการสร้างโมเดลจริง
                  – ควบคุมการทำงานด้านก่อสร้างที่มีความละเอียดอ่อน
                  – ช่วยประมวลผลและประเมินสถานการณ์ที่อาจเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต
 6. ด้านวิทยาศาสตร์
                  – ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลในงานวิจัยและการทดลองต่าง ๆ
                  – เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์นั้น
                  – ช่วยทำงานวิจัยหรืองานทดลองที่มีความละเอียดและมีขนาดที่เล็ก ๆ ได้
                  – สร้างแบบจำลองงานทดลองเพื่อลดความผิดพลาดจากการทดลองกับของจริง
 7. ด้านการแพทย์
                  – ลดความผิดพลาดและเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาโรค
                  – เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
                  – ช่วยลดเวลาในการักษาโรค
 8. ด้านอุตสาหกรรม
                  – ช่วยควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามต้องการ
                  – ช่วยทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยหรืองานที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้
                  – ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
                  – ช่วยคำนวณปริมาณวัตถุดิบ  สินค้า  และกำไร
 9. ด้านธุรกิจ
                  – เป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้า
                  – ช่วยตรวจสอบและสั่งซื้อสินค้าต่าง ๆ
                  – ขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ที่มีเงินทุนต่ำ
                  – ช่วยคำนวณตัวเลขทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ
                  – เพิ่มความสะดวกในการซื้อและขายสินค้าจากทั่วโลก
 10. ด้านธนาคาร
                  – ลดขั้นตอนในการดำเนินงาน
                  – ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร  ทำให้สามารถจัดการด้านการเงินได้ทุกที่ตลอดเวลา
                  – ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในส่วนกลาง  ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าได้จากทุกธนาคาร
 11. ด้านสำนักงาน
  – ใช้สร้างงานนำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ
                  – ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
                  – ช่วยเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
 12. ด้านความบันเทิง
  – ช่วยให้เกิดความสนุกสนานและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
                  – เพิ่มทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
                  – ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
                  – ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสมอง

คำค้น : ในชีวิตประจำวัน กราฟิก ด้านการแก้ปัญหา ช่วยสอน การติดต่อสื่อสาร การสร้างงาน การแก้ปัญหา การสร้างความบันเทิง ด้านการค้นหาข้อมูล 10 ข้อ กราฟิก มีอะไรบ้าง ยกตัวอย่าง มา 3 ข้อ พร้อมอธิบาย ด้านการติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล ด้านต่างๆ การสร้างงาน ด้านการสร้างงาน กราฟิก มีอะไรบ้าง คืออะไร และการนำไปใช้ ppt 10ข้อ ในงานด้านต่างๆ การแก้ปัญหา ประโยชน์ ของคอมพิวเตอร์ 15 ข้อ 20 ข้อ

ที่มา:sites.google.com/site/karyktawxyangngan/home

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com