สับปะรดภูแล

2520 สับปะรดภูแล แกนนางตราดสีทองเชียงรายโคตรเจ๋ง?

สับปะรดภูแล

เมื่อปี พ.ศ. 2520 นายเอนก ประทีป ณ ถลาง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้นำหน่อพันธ์ สับปะรดภูเก็ต ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มสายพันธุ์ควีนจากจังหวัดภูเก็ต มาปลูกครั้งแรกที่ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นแหล่งภูมิศาสตร์ของสับปะรดที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคเป็นอย่างดีสับปะรดนางแลแต่ด้วยปัจจัย ทางธรรมชาติและปัจจัยจากมนุษย์ ทําให้สับปะรดที่ปลูกได้ในแหล่งภูมิศาสตร์นี้มีลักษณะที่แตกต่างจากสับปะรดภูเก็ต คือขนาดผลเล็ก รูปร่างทรงกลม จุกใหญ่ ตั้งตรง รับประทานได้ทั้งเนื้อและแกน หวาน กรอบ อร่อย ซึ่งต่อมาได้เรียกชื่อสับปะรดดังกล่าวว่า ” สับปะรดภูแล ” โดยการนําเอาชื่อ ” ภูเก็ต ” ซึ่งเป็นแหล่งปลูกเดิมมาผสมคํากับแหล่งปลูกใหม่คือ ” นางแล ” และขยายพื้นที่ การปลูกครอบคลุมสามตําบล คือ ตำบลนางแล ตำบลท่าสุด และ
ตําบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สับปะรดภูแล

พื้นที่ตำบลนางแล ตำบลท่าสุด และตําบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบ เชิงเขา เนินเขา และภูเขาสูง อยู่ในด้านทิศตะวันตก อันเป็นแหล่งกําเนิดลําห้วยหลายสายเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญ พื้นที่มี ความสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลยี่ประมาณ 400 เมตร ทำให้อากาศเย็นสบาย แต่มีอากาศหนาวในฤดูหนาว ประกอบ กับสภาพพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่มีความลาดเอียง ทําให้การปลูกสับปะรดในพื้นที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับโรครากเน่า ลักษณะของดิน ระบายน้ำได้ดี การซึมซับของน้ำอยู่ในระดับปานกลาง การไหลบ่าของน้ำผิวดินอยู่ในระดับปานกลางถึงเร็ว ระดับน้ำใต้ดิน ไม่ลึก และดินมีแร่ธาตุตา่งๆ เช่น ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม คาร์บอน ไนโตรเจน ลักษณะภูมิอากาศ มีอณุหภูมิเฉลี่ย 24 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนตกโดยเฉลี่ย 1757.4 มิลลิเมตรต่อปี จำนวนวันฝนตกเฉลี่ย 140 วันในหนึ่งปี ความชื้นสัมพัทธ์ เฉลี่ยร้อยละ 76

สับปะรด-ภูแล

คำค้น : แช่อะไร จังหวัดอะไร มาจากไหน png กี่แคล ประวัติ พันธุ์ วิธีปลูก ทําไมหวาน ปลูกที่ไหน pantip ฉะเชิงเทรา สับปะรดภู แล ขายส่ง ราคา ภาษาอังกฤษ การ์ตูน ภูเก็ต เชียงราย ต้นพันธุ์

ที่มา:sites.google.com/site/pphulae/home

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com