กลอนสุภาพคืออะไร

7 กลอนสุภาพคืออะไรและคุณสร้างมันอย่างไร?

กลอนสุภาพคืออะไรและคุณสร้างมันอย่างไร?

กลอนสุภาพเป็นรูปแบบกลอนที่มีลักษณะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบง่าย ความเงียบสงบ ความสดใส และความสวยงามของธรรมชาติ มักมีลักษณะทางภาษาและวรรควิทยาที่สมดุลและเป็นรูปแบบ การสร้างกลอนสุภาพนั้นมีขั้นตอนเบื้องต้นที่สามารถสรุปได้ดังนี้

  1. เลือกหัวข้อหรือเรื่องราว เลือกหัวข้อหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบง่าย ความรัก ความสวยงามของธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสงบและพอเพียงในชีวิตประจำวัน

  2. วางแผนเนื้อหา กำหนดโครงสร้างของกลอนสุภาพ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นวรรคต่างๆ และกำหนดลำดับของเหตุการณ์หรือความคิดที่จะนำเสนอ

  3. ใช้คำศัพท์ที่สอดคล้อง ใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบง่ายและความสวยงามของธรรมชาติ เลือกคำศัพท์ที่สร้างภาพเชิงสัมผัสและสร้างบรรยากาศ

  4. สร้างรูปแบบวรรค กลอนสุภาพมักมีจำนวนพยางค์ที่เท่าเทียมหรือใกล้เคียงกันในแต่ละวรรค สร้างลำดับวรรคที่มีรูปแบบเป็นรูปแบบ

  5. สร้างบทความในรูปแบบกลอน เริ่มเขียนบทความในรูปแบบกลอนตามโครงสร้างและคำศัพท์ที่เลือกไว้ ค่อยๆ เพิ่มเนื้อหาเข้าไปในแต่ละวรรคตามแผนที่วางไว้

  6. สรุปหรือจบเรื่อง ในวรรคสุดท้ายของกลอนสุภาพมักจะสรุปหรือจบเรื่องราวในกลอน สร้างความสงบเรียบง่ายและบรรยากาศปิดตัวของกลอน

  7. แก้ไขและปรับปรุง หลังเขียนเสร็จ ควรทำการแก้ไขและปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้บทความมีความเป็นรูปแบบและตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ

สร้างกลอนสุภาพเป็นกระบวนการที่สนุกและสร้างความสนใจในการเลือกคำศัพท์และสร้างรูปแบบภาษาที่สวยงาม

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com