ปก การจัดการเชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการขั้นตอนอะไรบ้างทำได้อย่างเจ๋ง 7 กลยุทธ์?

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางกลยุทธ์และการดำเนินการเพื่อบริหารสถานการณ์และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทหรือองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยองค์กรสามารถกำหนดกลยุทธ์เฉพาะที่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวและสภาวะทางธุรกิจของตนเอง นี่คือเค้าโครงของกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่สามารถช่วยให้องค์กรเติบโตและประสบความสำเร็จได้

การจัดการเชิงกลยุทธ์ 01

 1. การวิเคราะห์และวางแผน กลยุทธ์ในการบริหารจัดการเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์สภาวะภายนอกและภายในขององค์กรเพื่อเข้าใจแนวโน้มของตลาดและสภาวะธุรกิจ จากนั้นจึงทำการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานในระยะยาว การวางแผนควรมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ทันสมัยและเกี่ยวข้องกับเป้าหมายขององค์กร

 2. การออกแบบองค์กร องค์กรที่มีโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่เหมาะสมมักจะมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การออกแบบองค์กรเกี่ยวข้องกับการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน รวมถึงการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อให้มีการทำงานที่ราบรื่นและไม่มีความสับสนในการสื่อสารภายในองค์กร

 3. การจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารจัดการองค์กร ความสามารถในการสร้างทีมงานที่มีความสามารถและคุณภาพสูง การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาของบุคลากร และการจัดการปัญหาและขัดแย้งที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน เป็นต้น เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรบุคคลในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

 4. การจัดการทรัพยากรการเงิน การบริหารทรัพยากรการเงินเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องมีการวางแผนการเงินที่ดีและการควบคุมงบประมาณให้มีความสมดุล การจัดการทรัพยากรการเงินรวมถึงการบริหารจัดการเรื่องภาษี การเงิน การเงินทุน และการดำเนินการทางการเงินอื่น ๆ เพื่อให้องค์กรมีความมั่นคงทางการเงิน

 5. การติดตามและปรับปรุง การติดตามและปรับปรุงเป็นกระบวนการที่สำคัญในการบริหารจัดการ เพื่อตรวจสอบว่ากลยุทธ์และแผนงานที่กำหนดไว้สามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมายหรือไม่ การใช้ระบบการวัดและการตรวจสอบสำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนด เพื่อให้สามารถปรับปรุงและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือแผนงานได้ตรงจุด

 6. การสร้างสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสาร การสร้างสัมพันธ์ที่ดีและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในและภายนอกองค์กรเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารจัดการ การสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างผู้บริหารและบุคลากรจะช่วยให้องค์กรมีการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

 7. การนำเสนอความสำเร็จและการตลาด การเสนอผลงานและการตลาดมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความประทับใจและความไว้วางใจให้กับลูกค้า นักลงทุน หรือผู้สนับสนุน การใช้กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม เช่น การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การวางแผนการทำสื่อ และการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อสินค้าหรือบริการขององค์กร

นี่เป็นเพียงตัวอย่างของกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่สามารถนำไปใช้ในองค์กร โดยควรพิจารณาสถานการณ์และความเหมาะสมของแต่ละกลยุทธ์กับองค์กรและธุรกิจในที่สุด

การจัดการเชิงกลยุทธ์ 4 ขั้นตอน

การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการที่ใช้ในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสำเร็จในระยะยาวขององค์กร มีขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้

 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ขั้นตอนแรกคือการทำการวิเคราะห์เพื่อเข้าใจสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่องค์กรต้องดำเนินกิจกรรมในนั้น ภาวะการแข่งขันในตลาด ความเสี่ยงและโอกาส และปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อความสามารถขององค์กร เช่น การวิเคราะห์ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) เพื่อระบุความแข็งแกร่ง ความอ่อนแอ โอกาส และอุปสรรคขององค์กร

 2. การกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมาย ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ต้องการให้องค์กรบรรลุในระยะยาว วิสัยทัศน์เป็นภาพลักษณ์ขององค์กรที่ต้องการเป็นในอนาคต ส่วนเป้าหมายเป็นเป้าหมายที่ต้องการที่จะบรรลุในระยะเวลาที่กำหนด เช่น เป้าหมายการเติบโตขององค์กร การเปิดตลาดใหม่ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

 3. การวางกลยุทธ์ หลังจากกำหนดเป้าหมายแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการวางกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น กลยุทธ์เป็นกรอบแนวทางที่ใช้ในการดำเนินการเพื่อให้ไปสู่เป้าหมาย มันอาจเป็นการกำหนดวิธีการเติบโตในตลาด การก้าวขึ้นระดับสินค้าหรือบริการ หรือการสร้างความแตกต่างในตลาด เป็นต้น

 4. การดำเนินการและติดตามผล ขั้นสุดท้ายคือการดำเนินการตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ซึ่งนำมาสู่การปฏิบัติงานและการดำเนินกิจกรรมที่ตรงกับกลยุทธ์ ต่อมาจะต้องมีการติดตามผลและการประเมินความสำเร็จในการปฏิบัติกลยุทธ์ เพื่อให้สามารถปรับปรุงและปรับแก้กลยุทธ์ต่อไปได้ตรงจุด

4 ขั้นตอน การจัดการเชิงกลยุทธ์

การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการที่ต้องศึกษาและวางแผนอย่างรอบคอบ และต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนและปรับปรุงกลยุทธ์ได้ตามความเหมาะสม

การจัดการเชิงกลยุทธ์ มีอะไรบ้าง

การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการที่มีหลายองค์ประกอบและด้านที่สำคัญ นี่คือบางประการที่ควรพิจารณาในการจัดการเชิงกลยุทธ์

 1. การวิเคราะห์แวดล้อมภายนอก การทำการวิเคราะห์เพื่อเข้าใจสภาพแวดล้อมภายนอกที่องค์กรดำเนินธุรกิจอยู่ ซึ่งรวมถึงการศึกษาแนวโน้มตลาด การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อองค์กร

 2. การวิเคราะห์ภายในองค์กร การทำการวิเคราะห์เพื่อประเมินและรับรู้ความแข็งแกร่งและอ่อนแอขององค์กร เช่น ทรัพยากรทางมนุษย์ ทรัพยากรทางการเงิน โครงสร้างองค์กร และกระบวนการธุรกิจภายใน

 3. การกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมาย การกำหนดทิศทางที่องค์กรต้องการเดินหน้าไปสู่ ซึ่งรวมถึงวิสัยทัศน์ (Vision) ที่เป็นภาพลักษณ์ขององค์กรในอนาคตและเป้าหมาย (Goals) ที่ต้องการที่จะบรรลุในระยะยาว

 4. การวางกลยุทธ์ การกำหนดและวางแผนกลยุทธ์ที่จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น การแข่งขันในตลาด ภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และความต้องการของลูกค้า

 5. การดำเนินการและการปรับปรุง การทำงานจริงขององค์กรในการดำเนินกิจกรรมตามกลยุทธ์ที่วางไว้ รวมถึงการตรวจสอบและปรับปรุงกลยุทธ์ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

 6. การติดตามและการวัดผล การติดตามและวัดผลเพื่อประเมินความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมตามกลยุทธ์ โดยใช้ตัวชี้วัดและตัวชี้วัดที่เหมาะสม

 7. การนำเสนอและการสื่อสาร การสื่อสารกับผู้บริหารและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับกลยุทธ์ และการนำเสนอผลสำเร็จตามกลยุทธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจ

7 ตัวอย่าง การจัดการเชิงกลยุทธ์

การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการที่ต้องพิจารณาและวางแผนอย่างรอบคอบ และต้องปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมและเป้าหมายขององค์กรในทุก ๆ ช่วงเวลา

กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์มี 5 ขั้นตอน

กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่มี 5 ขั้นตอนที่สามารถนำมาใช้ในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมขององค์กร

 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก การทำการวิเคราะห์เพื่อเข้าใจสภาพแวดล้อมภายนอกที่องค์กรต้องดำเนินกิจกรรมในนั้น ซึ่งรวมถึงการศึกษาแนวโน้มตลาด การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อองค์กร

 2. การวิเคราะห์ภายในองค์กร การทำการวิเคราะห์เพื่อประเมินและรับรู้ความแข็งแกร่งและอ่อนแอขององค์กร เช่น ทรัพยากรทางมนุษย์ ทรัพยากรทางการเงิน โครงสร้างองค์กร และกระบวนการธุรกิจภายใน

 3. การกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมาย การกำหนดทิศทางที่องค์กรต้องการเดินหน้าไปสู่ ซึ่งรวมถึงวิสัยทัศน์ (Vision) ที่เป็นภาพลักษณ์ขององค์กรในอนาคตและเป้าหมาย (Goals) ที่ต้องการที่จะบรรลุในระยะยาว

 4. การวางกลยุทธ์ การกำหนดและวางแผนกลยุทธ์ที่จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น การแข่งขันในตลาด ภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และความต้องการของลูกค้า

 5. การดำเนินการและการปรับปรุง การทำงานจริงขององค์กรในการดำเนินกิจกรรมตามกลยุทธ์ที่วางไว้ รวมถึงการตรวจสอบและปรับปรุงกลยุทธ์ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

กระบวนการนี้ช่วยให้องค์กรมีการวางแผนและดำเนินการที่มีความเป็นระบบและเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จในระยะยาว

การจัดการเชิงกลยุทธ์ ตัวอย่างบริษัท

นี่คือตัวอย่างบริษัทที่มีการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่น่าสนใจ

 1. บริษัท Apple Inc. บริษัท Apple เน้นกลยุทธ์ในด้านนวัตกรรมและการออกสินค้าใหม่ เช่น การพัฒนาและการตลาดสมาร์ทโฟน iPhone และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความแตกต่างและความสามารถในตลาด

 2. บริษัท Toyota Motor Corporation Toyota เน้นกลยุทธ์คุณภาพและความเป็นเลิศในการผลิตรถยนต์ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการผลิตและนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อให้ได้รถยนต์ที่มีคุณภาพและมีระดับความพึงพอใจสูง

 3. บริษัท Coca-Cola Company Coca-Cola เน้นกลยุทธ์ในการสร้างและส่งเสริมแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งรวมถึงการทำการตลาดที่เน้นความสนุกสนานและการสร้างความเชื่อมั่นในผู้บริโภค

 4. บริษัท Amazon.com Inc. Amazon เน้นกลยุทธ์ในด้านการบริการลูกค้าและความสะดวกสบาย โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่การจัดส่งสินค้า และการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพสูง เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในลูกค้า

 5. บริษัท Nike Inc. Nike เน้นกลยุทธ์ในการสร้างและส่งเสริมแบรนด์ที่เน้นความกีดกันและการออกแบบที่ทันสมัย โดยการคัดสรรนักกีฬาชื่อดังเป็นตัวแทนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นวัตกรรม เพื่อก่อให้เกิดความชื่นชอบและความต้องการในตลาด

5 บริษัท การจัดการเชิงกลยุทธ์

เหล่าบริษัทเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยของบริษัทที่มีการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่สำเร็จ และสามารถดึงดูดความสนใจของตลาดและลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่

การจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่นำเสนอการใช้เครื่องมือและแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมธุรกิจ นี่คือบางเรื่องที่เป็นที่นิยมในการจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่

 1. การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเตรียมตัวและปรับตัวให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เช่น การนำเทคโนโลยีดิจิตอลและการปฏิบัติงานอัตโนมัติเข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจ

 2. การนำเข้านวัตกรรมและการค้าอิเล็กทรอนิกส์ การใช้นวัตกรรมและการค้าอิเล็กทรอนิกส์ในการสร้างแนวคิดและสร้างความแตกต่างในตลาด เช่น การใช้เทคโนโลยี AI และ Big Data เพื่อวิเคราะห์และทำนายแนวโน้มของตลาด

 3. การเร่งรีบการตอบสนองและความยืดหยุ่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการของลูกค้าในสมัยใหม่ ต้องการความเร็วในการตอบสนองและความยืดหยุ่นในการปรับปรุงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

 4. การสร้างความสัมพันธ์และการตลาดผ่านช่องทางดิจิตอล การใช้ช่องทางการตลาดออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และแอปพลิเคชัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์และสร้างความสนใจในสินค้าหรือบริการ

 5. การเน้นความยั่งยืนและความรับผิดชอบสังคม การเชื่อมโยงกลยุทธ์ทางธุรกิจกับความยั่งยืนและความรับผิดชอบทางสังคม เช่น การใช้วัสดุและแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนภาครัฐและองค์กรท้องถิ่น และการสร้างความเป็นธรรมในธุรกิจ

เหล่าบริษัทสมัยใหม่นี้นำเสนอตัวอย่างของการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ปฏิวัติและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมเพื่อความสำเร็จในอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสมัยใหม่.

การจัดการเชิงกลยุทธ์ 02

การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง

การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการวางแผนและดำเนินการเพื่อสร้างความสำเร็จในระยะยาวขององค์กร โดยการบริหารเชิงกลยุทธ์มุ่งเน้นการเลือกทิศทางที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว และวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมทั้งในระดับย่อยขององค์กรและในระดับทั้งหมดขององค์กร เพื่อให้องค์กรเป็นผู้นำในตลาดและสร้างความได้เปรียบเชิงยั่งยืน

การบริหารเชิงกลยุทธ์มักเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพื่อตระหนักถึงความแข็งแกร่งและอ่อนแอขององค์กร และรูปแบบการแข่งขันในตลาด ซึ่งจะช่วยให้สามารถกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนในระยะยาวได้ จากนั้นจะใช้กลยุทธ์ในการเลือกทิศทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมาย เช่น กลยุทธ์ในด้านการตลาด กลยุทธ์ในด้านการเจริญเติบโต หรือกลยุทธ์ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และต่อมาจะมีการดำเนินการและติดตามผลเพื่อให้กลยุทธ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงตามความเหมาะสมในสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปตามบริบทขององค์กร

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com