strategy

3 ข้อ กลยุทธ์ธุรกิจระดับองค์กรวิธีนี้ไม่เคยมีใครบอกคุณ?

กลยุทธ์

กลยุทธ์ คือ

        วิถีทางหรือแนวทางที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อจัดสรรและวางตำแหน่งกำลังทรัพยากรทางทหารในสนามรบ ด้วยจุดมุ่งหมายแห่งการพิชิตศัตรู กลวิธีหรือแบบแผนสำคัญที่ถูกวางไว้สำหรับการดำเนินงานใดๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสำเร็จ และส่งผลให้บรรลุ

แผน กลยุทธ์ คือ

        กลยุทธ์เป็นแผนที่รวมทุกอย่างซึ่งสามารถรวมทิศทางการดำเนินในอนาคตได้ สามารถกำหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กรได้บรรลุตามภารกิจและวัตถุประสงค์ ซึ่งสามารถแข่งขันอยู่ในตลาดได้ หากกล่าวอย่างสั้นๆ แผนกลยุทธ์คือ แผนที่ทำให้องค์กรอยู่รอดในระยะยาวและได้เปรียบการแข่งขันในตลาด ผู้วางแผนกลยุทธ์จะต้องสามารถมองไปข้างหน้า มองไปในอนาคตได้อย่างถูกต้อง

เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น รักษาฐานะทางการบริหารและการแข่งขันให้เหนือกว่าองค์กรอื่นและดำรงอยู่ในธุรกิจนั้นตลอดไป การวางแผนกลยุทธ์เป็นกระบวนการกำหนดกลยุทธ์และการนำกลยุทธ์ไปใช้ การกำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร การเลือกกลยุทธ์ที่จะทำให้องค์กรสามารถไปสู่วัตถุประสงค์นั้นได้

การวางแผนกลยุทธ์จะเกี่ยวข้องกับ 3 หัวข้อ ที่สำคัญ คือ

 1. การวิเคราะห์กลยุทธ์
 2. การกำหนดกลยุทธ์
 3. การนำกลยุทธ์ไปใช้

มีความสัมพันธ์ต่อความรับผิดชอบของผู้บริหารลำดับขั้นของกลยุทธ์ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ในกลยุทธ์ระดับต่างๆ ขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ตลอดจนการสร้างระบบต่างๆ ในองค์กรเพื่อนำกลยุทธ์ไปใช้

กลยุทธ์ ทางการ ตลาด คือ

           การบริหารการตลาด ด้วยกระบวนการวิเคราะห์  การวางแผน  การปฏิบัติการ และการควบคุมแผนงาน  เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บริโภคกับกิจการ  ทำให้กิจการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยมีขอบข่ายของงานการบริหารการตลาดดังนี้

 • ต้องปฏิบัติสืบเนื่องกันตามขั้นตอนโดยตลอด
 • มีเป้าหมายชัดเจน
 • ผู้ปฏิบัติสามารถฝึกฝน แสวงหาประสบการณ์  ความชำนาญ  ได้จากงานในภาคปฏิบัติ
 • เน้นหนักในด้านการประสานงานให้เกิดความกลมกลืน เช่นการใช้ กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด

 

กลยุทธ์ CSR คือ อะไร

CSR ย่อมาจาก Corporate Social Responsibility

corporate หมายถึง การจัดกิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไร

social หมายถึง สังคม กลุ่มสังคม เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ อยู่ที่ต้องการพัฒนาสังคมไหน

responsibility หมายถึง การร่วมรับผิดชอบ ทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อการทำธุรกิจ จนมาถึงการทำกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

        CSR หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย CSR สามารถแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

ระดับ 1 Mandatory Level

          ข้อกำหนดตามกฎหมาย คือ การที่ธุรกิจมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค,กฎหมายแรงงาน, การจ่ายภาษี

ระดับ 2 Elementary Level

             ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ คือ การที่ธุรกิจคำนึงถึงความสามารถในการอยู่รอดและให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งกำไรที่ได้นั้นต้องมิใช่กำไรซึ่งเกิดจากการเบียดเบียนสังคม

ระดับ 3 Preemptive Level

             จรรยาบรรณทางธุรกิจ คือ การที่ธุรกิจสามารถสร้างผลกำไรแก่ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราที่เหมาะสมและผู้ประกอบธุรกิจได้ใส่ใจเพื่อให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สังคมมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมใกล้ที่อยู่รอบข้างที่มีความคาดหวังว่าจะได้รับการดูแล หรือเอาใจใส่จากผู้ประกอบธุรกิจ

ระดับ 4 Voluntary Level

              ความสมัครใจ คือ การดำเนินธุรกิจควบคู่กับการปฏิบัติตามแนวทางของ CSR ด้วยความสมัครใจไม่ได้ถูกเรียกร้องจากสังคม ซึ่งการประกอบธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นสำคัญ

กิจการทางธุรกิจต้องดำเนินการตามเกณฑ์ในระดับ 1 เป็นอย่างน้อย ส่วนการดำเนินการในระดับต่อไปให้ขึ้นกับความพร้อมของแต่ละองค์กร โดยหัวใจหลักสำคัญของการปฏิบัติตามแนวทาง CSR ควรอยู่บนหลักพอประมาณที่ธุรกิจต้องไม่เบียดเบียนตนเอง และขณะเดียวกันก็ต้องไม่เบียดเบียนสังคม

เนื่องจากการทำ CSR จะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาด มีความสำคัญต่อการวางกลยุทธ์ เพื่อไม่ให้ผู้อื่นรู้สึกได้ว่า เป็นการสร้างภาพลักษณ์มากจนเกินไป ที่สำคัญควรทำด้วยใจ เพราะไม่เพียงสร้างผลประโยชน์แก่องค์กรเท่านั้น แต่ชุมชน มูลนิธิ หรือคนอื่นๆ ก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกันไปด้วย

หลักการ CSR ที่ดีจะต้องสร้างความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ ที่สำคัญควรจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้การทำ CSR นั้นเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาดได้ ที่สำคัญสามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างภาพลักษณ์ในสายตาคนในสังคมได้

กลยุทธ์ การ ตลาด คือ

         เป็นกลยุทธ์กระบวนการของสินค้าหรือบริการ ซึ่งทำให้ผู้บริโภครายบุคคล/กลุ่มผู้บริโภค ได้รับสิ่งที่ตนเองจำเป็น Need ต้องการ Want ผ่านการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการด้วยสิ่งของมีมูลค่ากับอีกฝ่าย

เป็นการสร้างและบริการ Social and managerial process ซึ่งแต่ละบุคคล กลุ่มบุคคลได้รับสิ่งทีสนองความจำเป็น need ความต้องการ want ของเขาจากการสร้างสรรค์create การนำเสนอ offering การแลกเปลี่ยน Exchanging สินค้าหรือบริการ ที่มีคุณค่า Value กับบุคคลอื่นได้อย่างเสรี.

          การยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญของการตลาด คุณภาพการบริการลูกค้าต้องดี เป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีอันยาวนาน พนักงานต้องได้รับการอบรมให้รู้จักสินค้าของตนเป็นอย่างดี เพื่อจะได้สามารถช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ ขณะเดียวกัน องค์การควรมอบความไว้วางใจให้พนักงาน โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการทำงาน เพื่อให้เกิดการกระตุ้น เกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วม หรือให้พนักงานมีส่วนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อการเป็นเจ้าของร่วม ทำให้เกิดกำลังใจในการทำงาน

คุณค่า(Value) = ประโยชน์ =  ประโยชน์ตามหน้าที่ + ประโยชน์ทางอารมณ์จิตใจ

                        ต้นทุน            ต้นทุนที่เป็นตัวเงิน + เวลา+ พลังงาน + สุขภาพจิต

คุณค่า (Value) หมายถึง คุณค่าสินค้าหรือบริการเพื่อจูงใจให้ผลิตภัณฑ์เกิดการแลกเปลี่ยน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้กับลูกค้าต้องมีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า ต้องมีแตกต่างจากคู่แข่งขัน (Competitive differentiation)  นักการตลาดต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้มีคุณค่าเพิ่ม (Value added) ในสายตาของลูกค้า

 

กลยุทธ์ ระดับ องค์กร คือ กลยุทธ์ระดับองค์กร หรือ Corporate Level Strategy

           เป็นกลยุทธ์ระดับมหภาคที่ครอบคลุมทุกแง่มุมในการดำเนินธุรกิจ เป็นจุดเริ่มที่สำคัญที่ทุกองค์กรควรจะกำหนดขึ้นก่อนเริ่มธุรกิจเพราะจะช่วยทำให้เห็นวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมุ่งเน้นความมุ่งหมายขององค์กรว่า ต้องการจะทำอะไรในระยะยาวให้สำเร็จ

 1. กำหนดขอบเขตเนื้อหา (area) ของธุรกิจที่จะเข้าดำเนินการ
 2. ระบุเป้าหมายและนิยามที่ชัดเจนของตลาดและลูกค้าว่ามีลักษณะหรือองค์ประกอบเป็นอย่างไร
 3. กำหนดวิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

กลยุทธ์ ระดับ ธุรกิจ คือ กลยุทธ์ระดับธุรกิจ หรือ Business Level Strategy

         เป็นกลยุทธ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อแปลงวิสัยทัศน์หรือความมุ่งหวังของกลยุทธ์ระดับองค์กรให้มีความจำเพาะเจาะจงมากขึ้น เช่น ขั้นตอนในรายละเอียดของวิธีการที่จะนำมาใช้เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 

 1. กำหนดวิธีการ (tactic) ที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละสายธุรกิจและแต่ละตลาด
 2. วางแผนว่าจะใช้วิธีการนั้นๆ อย่างไรในแต่ละสายธุรกิจ

กลยุทธ์ CRM คือ อะไร

        Customer Relationship Management (CRM) โดยเน้นในด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีศักยภาพและโอกาสในการทำกำไรสูงให้กับธุรกิจโดยกิจการต้องการให้ลูกค้าอยู่กับกิจการอย่างยาวนาน โดยเน้นกิจกรรมทางการตลาด  ตลอดจนให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาดที่ให้ผลตอบแทนสูง

กลยุทธ์ seo คือ

      ย่อมาจาก Search Engine Optimization หมายถึง กลยุทธ์การโปรโมทเว็บไซต์ให้ติดอยู่ในอันดับต้นๆ บน Search Result Page หรือหน้าแสดงผลการค้นหา เมื่อกรอก Keyword หรือคำค้นหา ที่ผ่านทางช่อง Search Engine หรือเครื่องมือค้นหา ในโปรแกรมอินเตอร์เน็ท Google, Yahoo!, Bing ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มีเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการเพิ่มยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ในระยะยาว

กลยุทธ์ ระดับ หน้าที่ คือ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ หรือ Functional Level Strategies

        เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในงานประจำวันซึ่งต้องจัดทำเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรกำลังมุ่งไปสู่เป้าหมาย การทำงานตามภาระหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายของกลยุทธ์ระดับธุรกิจและระดับองค์กร บางภาระหน้าที่จัดเป็นสายงานหลัก (line) ในขณะที่บางภาระหน้าที่จัดเป็นสายสนับสนุน (staff)

 1. ทำเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานรายวันให้อยู่ในเส้นทางที่ทำให้กลยุทธ์ระดับธุรกิจและกลยุทธ์ระดับองค์กรบังเกิดผล
 2. มุ่งให้เกิดความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันในการทำงานระหว่างส่วนงาน หน่วยงาน และทีมงาน
 3. เพื่อให้ภารกิจประจำวันได้รับการปฏิบัติและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ยกตัวอย่างกลยุทธ์ระดับหน้าที่ เช่น กลยุทธ์ crm คือ

     CRM  ป็นทั้งกลยุทธ์ของพนักงานในองค์กรที่จะในการให้บริการแก่ลูกค้า  เพื่อให้องค์กรสามารถสร้างและรักษาความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อองค์กรและเป็นผู้สร้างกำไรระยะยาวให้กับองค์กร สามารถช่วยให้องค์กรคาดการณ์ส่วนแบ่งทางการตลาดได้    แต่ว่าจะต้องให้ความสำคัญกับทั้งลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร

การทำ CRM จะประสบความสำเร็จได้อย่างไร  Key สำคัญก็อยู่ที่ขั้นตอน  ดังนี้

 1. มีการร่วมมือกันอย่างทุมเทในการดำเนินกลยุทธ์ CRM ของบุคลากรทุกระดับในองค์กร
 2. พนักงานทุกระดับและทุกหน่วยเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนระบบ CRM อย่างถูกต้อง
 3. เครื่องมือ CRM จะต้องสอดคล้องกับตัวระบบการให้บริหารเพื่อให้พนักงานและลูกค้ามีความสะดวกในการใช้งาน
 4. ใช้ข้อมูลรายงาน CRM ที่จำเป็นและมีการแบ่งปันไปสู่ทีมงาน
 5. การดำเนินกลยุทธ์ CRM นั้นไม่ใช่การมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีราคาแพงเป็นหัวใจสำคัญแต่องค์การสามารถใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ ถึงแม้ว่าจะเป็นเทคโนโลยีราคาถูกแต่องค์กรสามารถใช้ให้เกิดประสิทธิภาพได้  

กลยุทธ์ synergy คือ

       กลยุทธ์แห่งการรวมพลังที่เกิดจากการรวมกันย่อมมีมากกว่าแต่ละส่วนดำเนินการเอง ในด้านการบริหารกลยุทธ์ผู้บริหารจะต้องส่งเสริมให้การบริหารบรรลุพลังรวมทั้ง 4 อย่างคือ ต้นทุน เทคโนโลยีและการบริหารให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แนวคิดทางด้านพลังรวมนี่เองที่ทำให้เกิดการตัดสินใจรวมธุรกิจเข้าด้วยกัน เพื่อทำให้บริษัทมียอดขายและกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมาก

กลยุทธ์ ป่า ล้อม เมือง คือ

        กลยุทธ์การตีตลาดจากพื้นที่รอบข้างที่มีคู่แข่งน้อย เข้าสู่ภายในที่มีคู่แข่งที่แข็งแรง ใช้ความได้เปรียบจากฐานลูกค้าและพื้นที่ทำเล ที่ถึงแม้มีน้อยและอ่อนแอกว่า แต่ก็อยู่ในตำแหน่งที่ล้อมคู่แข่งไว้ จนคู่แข่งไม่สามารถขยับขยายตัวได้

เป็นคำศัพท์เชิงทหารจากตำราพิชัยสงคราม นำมาใช้ในหลักการทำธุรกิจ คือการตีตลาดจากต่างจังหวัดพื้นที่รอบๆข้างที่มีจำนวนคู่แข่งน้อยราย ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจน้อยก่อนถึงปริมาณลูกค้าจะไม่มาก แต่จะใช้พื้นที่นี้ในการสร้างฐานที่แข็งแกร่งสู่การเข้าไปตีตลาดหลัก

กลยุทธ์ 4p คือ

           สูตรผสมกลยุทธ์ของการตลาด4P เป็นคาถาแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทางการตลาดกันเลยทีเดียว  หรือที่เรียกกันว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ประกอบด้วย   Product Price Place  Promotion ซึ่งเป็นมุมมองทางด้านของผู้ประกอบการ     

อาทิเช่น กลยุทธ์ ผลัก คือ Push Strategy การส่งเสริมการตลาดแบบผลักหมายความว่าแบรนด์จะใช้พนักงานขายบวกกับการส่งเสริมการขายไปยังคนกลางซึ่งอาจจะเป็นร้านโชว์ห่วย ร้านค้าปลีกต่างๆ ด้วยการโฆษณา หรือการส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม

Pull Strategy หรือ การส่งเสริมการตลาดแบบดึง แบรนด์จะโปรโมทสินค้าผ่านเครื่องมือต่างๆ ไปยังผู้บริโภค ทั้งการโฆษณา การส่งเสริมการขาย เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคอยากซื้อสินค้า และหากทำสำเร็จ ตลาดก็จะเกิดความต้องการขึ้น ช่องทางจัดจำหน่าย คนกลาง ร้านค้าปลีก ก็จะต้องการสินค้านั้นไปขาย

กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด 

 1. กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์และบริการ คือ Product
 2. กลยุทธ์ ราคา คือ Price
 3. กลยุทธ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย คือ Place
 4. กลยุทธ์ การส่งเสริมการตลาด คือ Promotion

กลยุทธ์ การ ตลาด 4p คือ Marketing  Mix เป็นเครื่องมือวางแผนการตลาดผ่านการวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาด 4 ส่วน

กลยุทธ์ imc คือ

      Promotion ใช้ IMC เรียงลำดับความสำคัญของเครื่องมือ โดยเน้นวัตถุประสงค์  5 กลยุทธ์

 1. กลยุทธ์การโฆษณา ต้องบอกว่าโฆษณาแบบไหนถึงจะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย ความถี่ในการโฆษณา ถ้าไม่มี Service Television -Media ทางไหนจะเข้าถึงผู้บริโภคได้อีก
 2. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ไม่ได้โฆษณาโดยตรง เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าหรือสถาบัน
 3. กลยุทธ์การมีพนักงายขาย ทำหน้าที่สื่อสินค้าไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
 4. กลยุทธ์การการส่งเสริมการขาย ( Sales –Promotion ) เป็นเครื่องมือที่ต้องใช้ความพยายามมาก ในการดึงลูกค้าให้เข้ามาหาเรา ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายด้วย เวลาที่จะนำมาใช้ต้องดูกลุ่มเป้าหมาย
 5. กลยุทธ์การการตลาดทางตรง ( Direct -Marketing ) เช่น การเปิด Website การขายตรง

กลยุทธ์ differentiation คือ

          กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง หรือ Differentiated  marketing  ตามแนวทางจะเลือกส่วนแบ่งตลาดที่มากกว่า 1 ส่วน  เป็นตลาดเป้าหมาย โดยออกแบบผลิตภัณฑ์ และส่วนผสมทางการตลาดให้ต่างกันตามความเหมาะสมกับแต่ละส่วนตลาด  การใช้นโยบายการตลาดที่แตกต่างกันมีทั้งข้อดี  และข้อเสีย

 1. กิจการสามารถสร้างยอดขายได้มากกว่าวิธีแรก  โดยยอดขายของบริษัทจะเพิ่มขึ้น ถ้าบริษัทมีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น  และการผ่านสื่อโฆษณาหลายประเภทเพิ่มขึ้น
 2. ต้นทุนทางด้านต่างๆเพิ่มขึ้น

สำหรับการตลาดที่ต่างกันประกอบด้วย

 1. ต้นทุนในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
 2. ต้นทุนการผลิต
 3. ต้นทุนในการส่งเสริมการตลาด

กลยุทธ์ ต้นทุน ต่ำ คือ

           กลยุทธ์ความได้เปรียบทางด้านต้นทุนต่ำ หรือ Cost leadership ก็คือ องค์การผลิตสินค้าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่งขันและเปรียบเทียบกับประโยชน์ใช้สอยของสินค้านั้น โดยปกติต้นทุนต่ำจะเกิดขึ้นเมื่อตลาดใหญ่มากและสินค้าที่ผลิตจะต้องเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานเดียวกัน การที่มีต้นทุนของสินค้าเพียงอย่างเดียวหรือสองอย่างต่ำเท่านั้นไม่เพียงพอ แต่จะต้องเป็นต้นทุนส่วนรวมขององค์การและของทุกผลิตภัณฑ์ ผลดีของต้นทุนต่ำก็คือ บริษัทมีกำไรสูงกว่ากำไรปกติและขณะเดียวกันป้องกันคู่แข่งไม่ให้ลดราคาลง ป้องกันลูกคาและผู้ขายวัตถุดิบกดดันในด้านราคาเพราะต้นทุนต่ำอยู่แล้ว

กลยุทธ์ white ocean strategy คือ

     กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญและเสริมสร้างความดีงามของสังคม สิ่งแวดล้อม ประยุกต์/มีความยืดหยุ่นในการใช้กลยุทธ์การตลาดสีใดก็ได้ ตามที่มั่นคง แข็งแกร่ง ยั่งยืนเป็นฐานที่ มั่นในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน หากผู้บริหารและองค์กรมีความยึดมั่นอยู่บนคุณงามความดี ศีลธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความจริง และปรับมุมมองจากที่คอยตักตวงผลประโยชน์จากสังคม มาเป็นการช่วยเหลือ แบ่งปัน และเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวม แสวงหาจุดสมดุลระหว่าง People, Planet, Profit และ Passion เป็นแรงขับเคลื่อนในการบริหารงานทุกภาคส่วน ใช้ CSR วัตถุประสงค์ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรสู่สังคม มีพันธกิจ วิสัยทัศน์ นโยบาย การผลิต การบริหาร การตลาด การสื่อสาร การบริหารงานบุคคล ฯลฯ นับจากวันก่อเกิดองค์กร แต่งงบประมาณสูง ส่งผลให้อาจขาดความต่อเนื่องได้

กลยุทธ์ 7ps คือ

         การเพิ่มกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะกับ ‘ธุรกิจบริการ’ ประกอบด้วย

 1. Product คือ สินค้า บริการ
 2. Price คือ ราคา
 3. Place คือ ช่องทางการจำหน่ายหรือสถานที่
 4. Promotion คือ การส่งเสริมการขายสินค้าและบริการ
 5. People คือ บุคลากร
 6. Process คือ กระบวนการ
 7. Physical Evidence คือ องค์ประกอบทางกายภาพ ส่วนที่ลูกค้าจะสัมผัสได้จากสินค้าและการบริการ เช่น การออกแบบร้าน, การบริการที่รวดเร็ว, บรรยากาศการพูดคุย, รายละเอียดของสินค้าและการบริการ

ประเภทกิจกรรม กลยุทธ์ csr คือ สามารถแบ่งได้ออกมาเป็น 5 ประเภทหลักดังนี้ 

 1. การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering CSR) การระดมให้พนักงาน หรือคู่ค้าธุรกิจสละเวลาและแรงงานเพื่อช่วยเหลือชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ใกล้กับองค์กรการอาสาสมัครเป็นวิธีการให้องค์กรสามารถเข้าร่วมกับชุมชน แล้วก็สร้างสัมพันธ์กับพนักงานในองค์กรได้เป็นอย่างดี
 2. การบริจาคเพื่อการกุศล (Philanthropic CSR) การบริจาคเพื่อการกุศลหลายองค์กรมีทรัพย์สินทรัพยากรมากมาย และการแปลทรัพย์สินมาสู่การทำกิจกรรมเพื่อสังคม จึงออกมาในรูปแบบการบริจาคเงินโดยตรง หรือการบริจาคตามความต้องการของสังคม
 3. จริยธรรมในองค์กร (Ethical CSR) จริยธรรมตั้งแต่วิธีการดูแลและให้สวัสดิการพนักงาน ขั้นตอนในการปฏิบัติงานต่างๆ การเลือกคู่ค้าทางธุรกิจที่มีจริยธรรมที่เท่าเทียม
 4. การรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) การช่วยเหลือสังคม อย่างการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข ด้านความปลอดภัย การแก้ปัญหาความแตกต่างในชนชั้นสังคม องค์กรใหญ่ๆออกมาทำการช่วยเหลือประชาชนหรือประเทศเวลาที่มีปัญหาต่างๆ เช่นกันออกมาช่วยระดมทุนให้กับโรงพยาบาล การช่วยสร้างงานเพิ่มตอนเศรษฐกิจวิกฤต หรือการบริจาคในเวลาที่ประเทศชาติกำลังมีปัญหาหรือมีสถานการณ์คับขัน
 5. ความรับผิดชอบสังคมต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental CSR) ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติกิจกรรมลดปัญหาโลกร้อน ปัญหาพลาสติก ควันฝุ่น ปัญหาทรัพยากรทางธรรมชาติ

กลยุทธ์ 3 ระดับ คือ

 1. กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy) คือสิ่งที่บอกถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของกิจการ ได้แก่
 • กลยุทธ์มุ่งเน้นการเติบโต (Growth Strategy) เป็นการขยายธุรกิจไปในทิศทางต่าง ๆ เช่น

 –  ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกื้อหนุนธุรกิจเดิม โดยเป็นธุรกิจที่อยู่ต้นทางหรือปลายทางของธุรกิจเดิม (Forward – Backward Integration)

– ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่แตกต่างไปจากธุรกิจเดิมโดยสิ้นเชิง (Conglomerate Diversification) เพื่อกระจายความเสี่ยงของการลงทุน

– จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Alliance Strategy) เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้ธุรกิจเดิมโดยไม่ต้องลงทุนเอง

 • กลยุทธ์คงตัว (Stability Strategy) ไม่มีการลงทุนใด ๆ ในช่วงนี้ แต่มุ่งเน้นในธุรกิจเดิมให้เข้มแข็ง
 • กลยุทธ์การลดขนาดกิจการ (Retrenchment Strategy)

– ขายทิ้งกิจการบางส่วน (ที่ไม่ทำกำไร หรือขาดทุน)

– ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ (Restructure)

 1. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) คือ การดึงจุดเด่นขององค์กรขึ้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์และ ส่งเสริมกลยุทธ์ระดับองค์กร
 • กลยุทธ์เป็นผู้นำด้านต้นทุน (ที่ต่ำกว่าคู่แข่งขัน) (Cost Leadership Strategy) ทำให้สามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาถูกกว่าคู่แข่ง
 • กลยุทธ์เน้นความแตกต่างของสินค้า (Differentiation Strategy) สามารถสร้าง Value Added ใหม่ ๆ ให้กับสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ ๆ ของผู้บริโภค
 • กลยุทธ์มุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Focus Strategy) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ทำให้กิจการสามารถตั้งราคาสินค้าได้สูงขึ้น
 1. กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Functional Level Strategies) ในด้านต่างๆ ได้แก่
 • กลยุทธ์การบริหารจัดการ เป็นการสร้างระบบการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
 • กลยุทธ์การตลาด เป็นการกำหนดแผนงานด้านการตลาดเพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์ระดับธุรกิจ เช่น กลยุทธ์ st คือ กลยุทธ์เชิงป้องกัน
 • กลยุทธ์การผลิต เป็นการกำหนดแผนงานด้านการผลิตให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
 • กลยุทธ์การเงิน เป็นการกำหนดแผนงานด้านการเงินให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับธุรกิจ

ดังนั้นทำให้ กลยุทธ์ มี 3 ระดับ คือ แบ่งตามขนาดโครงสร้าง มีตามระดับองค์กร ตามระดับธุรกิจ และตามระดับปฏิบัติการ

กลยุทธ์ retrenchment คือ กลยุทธ์การลดขนาดกิจการ หรือกลยุทธ์หดตัว ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ บริษัทไม่สามารถทำกำไรได้ เกิดความขาดทุนในกิจการ

กลยุทธ์ 3c คือ

 1. Customer share ต้องเปลี่ยนจาก Market share มาเน้นที่การสร้าง Customer share เพื่อมุ่งที่จะเพิ่มส่วนแบ่งในท้องของผู้บริโภค โดยเสนอสินค้าที่หลากหลาย เพื่อยึดลูกค้าให้อยู่กับตนอย่างยาวนาน โดยยึดหลักที่ว่า “รักใครไม่ว่า แต่รักเราให้มากกว่า”
 2. Customization การเปลี่ยนจากการขายสินค้าที่เหมือน ๆ กัน ให้กับทุก ๆ คนในตลาดเป้าหมายเดียวกัน หันมาเน้นการตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล เฉพาะตัวมากขึ้น ทั้งด้านข่าวสารและสิ่งที่นำเสนอให้ลูกค้า
 3. Customer relationship Management (CRM) สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยาวนาน เน้นกิจกรรมทางการตลาด

นอกจาก 3C แล้ว ถ้าต้องการเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าต้องอาศัยการทำ 2I ดังนี้คือ

Integration  การรวมเข้าด้วยกัน  นั่นคือ การรวมข้อมูลของลูกค้าให้แผนกต่าง ๆ ของบริษัทรับรู้ข้อมูลข่าวสารของลูกค้าอย่างทั่วถึง ทั้งบริษัท ไม่ว่าลูกค้าจะติดต่อมาจากทางแผนกใด ๆ ก็ตามต้องตอบคำถามของลูกค้าได้โดยไม่มีการปฏิเสธและต้องรู้ข้อมูลของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เพื่อตอบสนอง การทำการตลาดแบบตัวต่อตัว ซึ่งคือ C ตัวที่ 2 Customization นั่นเอง

Interaction การทำการตลาดแบบตอบโต้  การสนทนาตอบโต้กับลูกค้ายุคของข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำการตลาดแบบเฉพาะบุคคลเพื่อให้เข้าใจได้ถึงความต้องการของลูกค้ามากขึ้นโดยการเลือกสื่อที่สามารถเข้าถึงลูกค้าอย่างทันท่วงทีเช่น อินเทอร์เน็ต

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ คือ

 • วิสัยทัศน์ (Vision) คือ ภาพของกิจการที่ต้องการจะเป็นในอนาคต โดยมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงในปัจจุบัน
 • พันธกิจ (Mission) คือ งานที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกิจการ
 • เป้าหมาย (Goal) คือ การกำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการจากพันธกิจของกิจการ โดยแบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น (1 ปี) ระยะปานกลาง (3-5 ปี) และระยะยาว (5 ปีขึ้นไป) ทั้งนี้เป้าหมายในแต่ละระยะเวลาควรสอดคล้องกัน สามารถวัดผลได้ และระบุเวลาที่แล้วเสร็จอย่างชัดเจน
 • กลยุทธ์ (strategy) ได้แก่ การกำหนดกลยุทธ์และการนำไปใช้ วิธีการที่ทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วยวิธีที่ถูกต้อง ซึ่งมีอีกคำหนึ่งว่า กลเม็ดหรือกลวิธี (tactic) ซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้บรรลุผลสำเร็จโดยไม่คำนึงว่าผิดหรือถูก

กลยุทธ์ 3r คือ

    เป็นกลยุทธ์ที่ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาทรัพยากรทางธรรมชาติ การลดไม่ให้เกิดขยะและปัญหาโลกร้อน

 1. R : Reduce คือ การลดการใช้ เก็บทรัพยากรด้านพลังงานไว้ใช้ได้นานขึ้น ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 2. R : Reuse คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ำ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงานพลังงาน และยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม สามารถประดิษฐ์สิ่งของไว้ใช้งานได้
 3. R : Recycle คือ การนำหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมารีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นการลดการใช้ทรัพยากรในธรรมชาติจำพวกต้นไม้ แร่ธาตุต่างๆ

 

กลยุทธ์ tows matrix คือ

           TOWS Matrix คือ การสร้างกลยุทธ์ใหม่จากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร ที่มีการต่อยอดมาจาก SWOT Analysis ด้วยการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกขององค์กร

SWOT Analysis ประกอบด้วย

 • S (Strength)  จุดแข็ง ข้อเด่น
 • W (Weaknesses) จุดอ่อน ปัญหา ข้อด้อย
 • O (Opportunities) โอกาส
 • T (Threats)  อุปสรรค

วิเคราะห์สิ่งดีที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ (Product)  และบริษัท

ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่

 1. ปัจจัยภายใน – Strength (จุดแข็ง) และ Weakness (จุดอ่อน)
 2. ปัจจัยภายนอก – Opportunity (โอกาส) และ Threat (ความเสี่ยง)

         เมื่อนำปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมาจับคู่กัน จะทำให้เกิดเป็นการวิเคราะห์ของ TOWS Matrix ได้ออกมาเป็นกลยุทธ์ 4 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่

 1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO)

Strength และ Opportunity หมายถึง การใช้จุดแข็งร่วมกับโอกาส

       เป็นกลยุทธ์ที่เน้นสร้างผลลัพธ์ที่ให้ประโยชน์สูงสุด ผ่านการวิเคราะห์จุดแข็งของธุรกิจร่วมกับโอกาสที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในตลาดให้ดียิ่งขึ้น จุดแข็งเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถส่งเสริมให้ธุรกิจเจริญเติบโตได้อย่างที่ต้องการ จึงจำเป็นต้องมองถึงโอกาสในปัจจุบันหรือโอกาสที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างก้าวกระโดด หรือที่เรียกกันว่า “ถูกจุด ถูกเวลา”

 1. กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)

Weakness และ Opportunity หมายถึง การใช้โอกาสลดจุดอ่อน

          กลยุทธ์การอุดจุดอ่อนอาจเป็นเรื่องของจังหวะเวลา ที่จะเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจแก้ไขจุดอ่อนหรือลดทอนจุดอ่อนของตัวเองลงไปได้ เช่น ช่วงโควิดที่คนต้องกักตัวอยู่บ้านสามารถปิดจุดอ่อนด้วยการหันไปขายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ และวางกลยุทธ์โฆษณาร้านบนสื่อออนไลน์มากขึ้นสามารถจับเทรนด์ในตลาด และเข้าถึงลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)

 1. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST)

Strength และ Threat หมายถึง การใช้จุดแข็งรับมืออุปสรรค

        กลยุทธ์จุดแข็งที่มีอยู่มาป้องกันหรือหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรบุคคลหรือเครื่องมือในองค์กรก็ตาม เนื่องจากหลายองค์กรที่กำลังเติบโตอย่างมาก มักมีความต้องการใช้จุดแข็งเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรุกเพียงอย่างเดียว จนอาจมองข้ามการนำจุดแข็งมาเตรียมรับมือกับอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น

 1. กลยุทธ์เชิงรับ (WT)

Weakness และ Threat หมายกึง การแก้ไขจุดอ่อนและเลี่ยงอุปสรรค

         กลยุทธ์แบบนี้จะแตกต่างจากอีก 3 กลยุทธ์ที่ ป้องกันเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แต่เป็นกลยุทธ์เชิงรับที่มีไว้เพื่อพยุงสถานการณ์ของที่เกิดขึ้นไม่ให้แย่ลง ด้วยการพยายามบรรเทาปัญหาหรือหลีกเลี่ยงไม่ให้ปัญหาเกิดเพิ่ม ลักษณะเป็นกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ การ ตลาด สมัยใหม่ ยุค 3.0 คือ อะไร

Marketing 3.0 เป็นยุคของการใช้ค่านิยมเป็นตัวผลักดันการตลาด (values-driven era) โดยอาศัยองค์ประกอบ (building blocks) 3 ประการได้แก่ Collaborative, Cultural และ Spiritual Marketing

แนวคิดแบรนด์ใหม่ด้วย 3i Model การสร้างแบรนด์ในความคิดใหม่ยุค 3.0 จะเป็นโมเดล 3I  คือ

 1. Brand Identity เน้นสร้างจุดยืนใน customer’s mind เหตุผลว่าแบรนด์ดีอย่างไร แตกต่างอย่างไร
 2. Brand Image เน้นภาพลักษณ์ เน้นการสร้างประสบการณ์ และ 5 ด้าน รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เพื่อสร้างอารมณ์ลูกค้า
 3. Brand Integrity คุณงามความดี การสร้างความน่าเชื่อถือ การมีรางวัล หรือมีมาตรฐานการรับรอง การยืนยัน นอกจากพื้นฐานยังมีการทำเพื่อสังคม ประเทศชาติ สิ่งแวดล้อม หรือส่วนรวม

ช่วยให้องค์กรมีการสร้าง 3 มิติ คือ เหตุผล อารมณ์ และจิตวิญญาณ  มองลูกค้าเป็นคนที่มีจิตวิญญาณ ต้องการมีส่วนร่วมทั้งส่วนตัวและสังคม

กลยุทธ์ CSV คือ

       CSV ย่อมาจาก Creating Shared Value หมายถึง กลยุทธ์การสร้างวิถีคุณค่าทางธุรกิจ โดยการใช้แนวคิด และรูปแบบทาธุรกิจ ผนวกเข้ากับความสามารถในการแสวงหากำไร และการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร โดยใช้ทรัพยากร และความชำนาญการขององค์กรเพื่อสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจสู่สังคมไปพร้อมกัน

 1. การนำทรัพยากร และความเชี่ยวชาญขององค์กรมาใช้ให้เกิดคุณค่าสูงสุด
 2. ตอบสนองต่อประเด็นปัญหา หรือความจำเป็นทางสังคมที่ชัดเจน
 3. สามารถแสดงประโยชน์ทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิผล
 4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการสร้างคุณค่าร่วม ต่อผู้เกี่ยวข้องและสังคม
 5. การแสวงหาพันธมิตร และแนวร่วมขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 6. การกำหนดแนวทางจัดสรรทรัพยากร และการจัดการภายในองค์กร สำหรับรองรับการดำเนินงาน และขยายผล
 7. มีขั้นตอนสำหรับการประเมิน ติดตาม ปรับปรุง พัฒนาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ blue ocean คือ

          กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างตลาดใหม่ที่ไร้การแข่งขัน ทำให้คู่แข่งขันไร้ความหมาย สร้างและเน้นลูกค้าใหม่ กรองความต้องการของผู้บริโภค สร้างความต้องการที่ไม่เคยมีมาก่อน ราคาไม่มีผลต่อคุณค่าของสินค้า สร้างความแตกต่างและที่ต้นทุนต่ำ เป็นกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันแบบดั้งเดิม ผู้ประกอบการต้องพยายามพัฒนาสินค้าให้มีความแตกต่าง หรือต้องสร้างความต้องการใหม่ ๆ (New Demand) โดยใช้ Innovation ใหม่ๆ เนื่องมาจากมีเครื่องมือสนับสนุนที่มีความเป็นปัจจุบัน ดังนั้น หากผู้ประกอบการจะสร้างกลยุทธ์ขององค์กรให้เป็นกลยุทธ์แบบ “ทะเลสีน้ำเงิน” เพื่อสร้างโอกาสให้ธุรกิจ ผู้ประกอบการต้องพิจารณาก่อนว่าลูกค้าในอุตสาหกรรมของตนเอง ในเวลานี้ซื้อสินค้าหรือบริการด้วยเหตุผลด้วยราคาที่ต่ำ หรือซื้อที่ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ หลังจากนั้นจึงเริ่มมาวิเคราะห์ว่าใครคือผู้ที่ไม่ใช่ลูกค้าของธุรกิจเรา? (Non-Custommer)

กลยุทธ์ 5c คือ

กลยุทธ์ 5C มีความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมภายนอก

 • ประชากร (ความแตกต่างในแต่ละท้องถิ่น  ต้องศึกษาพฤติกรรมการบริโภค)
 • ด้านสังคม/วัฒนธรรม (มีความแตกต่างด้านค่านิยม ความเชื่อ )
 • เศรษฐกิจ (รายได้มีผลต่ออำนาจซื้อส่งผลถึงพฤติกรรมการบริโภค)
 • การเมือง/กฎหมาย (สิทธิของผู้ถือหุ้น,ผู้บริโภค นโยบายการเมืองสนับสนุนธุรกิจ
 • เทคโนโลยี (ความก้าวหน้าทางเทคโนฯ ต้องตามให้ทัน แต่ต้องเหมาะสม และควบคุมได้

มีความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมภายในบริษัท 

 • ลูกค้า/ตลาดเป้าหมาย ความจำเป็นความต้องการ อำนาจซื้อ  เต็มใจซื้อ  ความพึงพอใจ
 • คนกลางทางการตลาด ความสามารถในการกระจายสินค้า
 • ผู้ขายวัตถุดิบ ความเหมาะสม คุณภาพ  ราคา  การบริการ  การขนส่ง
 • คู่แข่ง ใคร  จุดอ่อน  จุดแข็ง

กลยุทธ์ 5C ประกอบไปด้วย

 1. บริษัท (Company)
 2. ลูกค้า (Customer)
 3. คู่แข่ง (Competitor)
 4. ผู้ร่วมมือ (Collaborator)
 5. สภาพแวดล้อม (Climate)

กลยุทธ์ Strategic สำหรับนักบริหาร อ้างอิงจาก หนังสือการจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEO
โดย รองศาสตราจารย์ อาจารย์บุญเกรียติ ชีวะตระกูลกิจ
“ถ้าคุณจะนั่งเครื่องบิน ….  อย่าไปหัวลำโพง”

แหล่งอ้างอิง :
หนังสือเรียน “ประเด็นในปัจจุบันทางการตลาด” โดย ดร.วิวัฒน์ กิตติพงศ์โกศล : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตหัวหมาก กรุงเทพฯ
หนังสือเรียน “การจัดการการตลาด” โดย ดร.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตหัวหมาก กรุงเทพฯ
หนังสือเรียน “การจัดการเชิงกลยุทธ์” โดย ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ, อาจารย์วีระ วีรขจรศักดิ์ และดร.ธณษ์วรรณ ร่างใหญ่ : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตหัวหมาก กรุงเทพฯ
หนังสือ “การจัดการเชิงกลยุทธ์ : การสร้างและการดำเนินกลยุทธ์” แปลและเรียบเรียง โดย ดร. ทรรศนะ บุญขวัญ
หนังสือ “มองโลกให้ บวก” โดย ดร. ทรรศนะ บุญขวัญ
เอกสารประกอบการบรรยาย “การจัดการการเชิงกลยุทธ์” โดยอาจารย์ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตหัวหมาก กรุงเทพฯ
หนังสือ “หนังสือการจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEO” โดย รองศาสตราจารย์บุญเกรียติ ชีวะตระกูลกิจ
หนังสือ “การบริหารการตลาดยุคใหม่” โดย ร.ศ. ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ
https://greedisgoods.com/retrenchment-strategy-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD/
http://research.swu.ac.th/downloads/PROMOTIONAL%20STRATEGY.pdf
https://thaiwinner.com/surrounding-your-competitions/
https://mbamagazine.net/index.php/intelligent/esg-chapter/item/1888-csv
https://thaiwinner.com/surrounding-your-competitions/

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com