ใบเสร็จรับเงิน

2 สิ่ง ควรรู้วิธีเขียนใบเสร็จรับเงินตัวอย่างที่ถูกต้อง?

ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน ( Receipt ) หรือ ใบเสร็จ คือ เอกสารที่ผู้รับเงินออกให้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าได้รับเงินเป็นการถูกต้องแล้ว การออกเอกสารดังกล่าวบางกรณีอาจออกเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในใบจะ

มักระบุรายการสินค้าหรือบริการที่ซื้อขายกันและราคาที่ตกลงชำระ ซึ่งอาจระบุข้อมูลภาษีที่เกี่ยวข้องที่ผู้รับชำระเงินเก็บและนำส่งรัฐบาลอีกด้วย

ใบเสร็จรับเงิน

การออก ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สรรพากร

 1. สามารถออกโดยผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม อย่างถูกต้อง
 2. สามารถออกจากผู้ประกอบการที่ไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่มีข้อมูลที่อยู่ลูกค้า เช่น เอกสารแผ่นเล็ก ๆ ที่ได้มาเมื่อซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อ ถือว่าเป็นใบเสร็จและใบกำกับภาษีในใบเดียวกัน
 • คำว่า “ใบเสร็จรับเงิน” หรือ “ใบกำกับภาษี
 • ชื่อที่อยู่ ของผู้ขายสินค้าหรือบริการ (ระบุ สนง. หรือ สาขา)
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขายสินค้าหรือบริการ(ถ้ามี)หมายเลขหรือลำดับของเลขที่ออก
 • วันที่ออกใบเสร็จ
 • ชื่อที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ
 • รายละเอียดสินค้าหรือบริการที่ออกหรือใบกำกับภาษี
 • จำนวนเงินที่ได้รับ เพื่อนำมาคำนวณภาษี(ถ้ามี)

เพิ่มเติม : ผู้ประกอบการจะออกได้ ก็ต่อเมื่อ ให้บริการ หรือเกิดการขายและได้รับเงินตามจำนวนที่ได้ให้บริการ หรือขาย แล้วเท่านั้น ไม่ขอก็ต้องออกให้!! ( มาตรา 127 ทวิ ตามประมวลรัษฎากร )

สามารถออกคู่กับใบ ต่าง ๆได้ เช่น

 • ใบเสร็จ รับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จ รับ เงิน
 • ใบส่งของ/ใบเสร็จ รับเงิน เป็นต้น

กรณี ยังไม่มีใช้ในกิจการ : สามารถหาซื้อบิลเงินสดทั่วไป โดยเขียนชื่อบริษัทด้วยลายมือ หรือ การใช้ตารางประทับตราชั่วคราวไปก่อนก็ได้

กรณีปอลม เอกสารปลอม ผิดกฎหมายหรือไม่? หากถามว่าผิดไหม ก็อาจจะตอบได้ไม่ยากในทางความคิด คือ ต้องผิด!! อยู่แล้ว แต่การออกใบปลอม ไม่ได้มีแค่ความผิดเดียวแน่ ๆ แถมส่งผลกระทบต่อหลายฝ่าย หากใบนั้นมีมูลค่าสูง ผมกระทบก็สูงไปตามไปด้วย ซึ้งตัวอย่างที่เห็นได้ชัด อาจผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264 ความว่า

ใบเสร็จรับเงิน

ทั้งนี้ความผิด ตามกฎหมายอื่นก็ขึ้นอยู่กับผู้เสียหายว่าจะดำเนินการฟ้องในคดีใดได้บ้างอีกด้วย

กิจการใดบ้างที่ต้องใช้ใบเสร็จ

ใบเสร็จซื้อของ การเขียนใบเสร็จ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ก็มีสิทธิออก แต่โดยปกติแล้วหากเป็นกิจการที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็จะใช้ ใบเสร็จ หรือ บิลเงินสด เกือบทั้งหมด หากแต่กิจการของท่านจำเป็นต้อง ประกอบการค้าหรือทำธุรกิจ กับบุคคล หรือ นิติบุคคล ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ท่านก็ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินเพียงอย่างเดียวได้ จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (จด VAT) เพื่อออก (ใบรับเงิน/ใบกำกับภาษี ) ควบคู่กันไปด้วย

กิจการไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่สามารถนำใบเสร็จ มาใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ แต่ต้องดูว่าเอกสารมีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากกิจการพิสูจน์ได้ว่าเป็นการจ่ายจริง ( มีชื่อที่อยู่ผู้ขาย และชื่อที่อยู่ผู้รับ ) และ ค่าใช้จ่ายนั้น เกี่ยวข้องกับกิจการ

บุคคลธรรมดา ออกบิลเงินสด

การประกอบกิจการคนเดียวก็สามารถออกใบได้ โดยปกติแล้วการค้าขายจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ผู้ซื้อจ่ายเงิน ผู้ขายยื่นของให้ ก็เป็นการจบกระบวนการ แต่!! หากในปัจจุบัน การค้าขายแบบนี้หายากมากขึ้น เนื่องบางครั้งผู้รับเงินหรือผู้จ่ายเงินเอง ก็อยากนำค่าใช้จ่าย หรือรายรับนั้น ๆ จากการค้าขายมาใช้สิทธิคำนวณภาษีอีกด้วย

ข้อดี

 1. สร้างความน่าเชื่อถือของกิจการ ธุรกิจของตน
 2. หากมีชื่อร้านสถานที่ ถือเป็นการโฆษณาร้านไปในตัว
 3. เป็นหลักฐานการ รับเงิน/จ่ายเงิน เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในตัวสินค้า (คืน/เปลี่ยนได้)
 4. กันผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน ลืมว่าได้รับสินค้ามาวันไหน เป็นต้น

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างที่ 1

 • วันที่ 1 ม.ค. 63 ซื้อผ้าม่าน จำนวนเงิน 2,350 บาท จาก นาง วิจิตรา
 • วันที่ 17 ม.ค 63. ซื้อกระเบื้องปูพื้น จาก นาย นัฐพร เป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท

ใบเสร็จรับเงิน บุคคลธรรมดา

ใบเสร็จรับเงิน บุคคลธรรมดา

ใบเสร็จรับเงิน ค่าจ้าง

ใบเสร็จรับเงิน ค่าขนส่ง

ใบเสร็จรับเงิน ค่าอุปกรณ์การเรียน

ใบเสร็จรับเงิน ค่าอาหาร

ใบเสร็จรับเงิน ค่ารักษาพยาบาล

ใบเสร็ตรับเงิน ค่าเช่าบ้าน

ตัวอย่างที่ 2

 • วันที่ 8 ม.ค. 63  ซื้ออุปกรณ์สำนักงานจาก บริษัท ออฟฟิศ เซอร์วิส จำกัด เป็นเงิน 20,000 บาท
 • วันที่ 28 ม.ค. 63 ซื้อ เครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง เป็นเงิน 10,780 บาท จากบริษัท พริ้นติ้ง ออฟฟิศ จำกัด

ใบเสร็จรับเงิน นิติบุคคล

ใบเสร็จรับเงิน นิติบุคคล

ข้อสังเกตุ
จะสังเกตเห็นได้ว่า บริษัท ออฟฟิศ เซอร์วิส จำกัด ออก ใบเสร็จ รับเงิน/ใบกำกับภาษี และ หาก บริษัท ปังปอน จำกัด อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(จด vat)ก็สามารถนำ ​“ใบเสร็จรับ เงิน” ใบนี้มาลงเป็น ค่าใช้จ่ายทางภาษีได้อีกด้วย

ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สรรพากร

ใบเสร็จ ภาษาอังกฤษ

ใบเสร็จรับเงิน ภาษาอังกฤษ

ใบเสร็จรับเงิน Express (แบบเก่า)

Express (แบบเก่า)

ใบเสร็จรับเงิน Express (แบบใหม่)

Express (แบบใหม่)

ดาวน์โหลด ใบเสร็จรับเงิน บุคคลธรรมดา excel

ใบเสร็จรับเงิน doc

ใบเสร็จรับเงินไฟล์word

ใบเสร็จรับเงิน excel ฟรี

ภาษาอังกฤษ Pdf

ภาษาอังกฤษ Word

ภาษาอังกฤษ Excel