ความรู้เรื่องบริษัท

2 สิ่ง ความรู้เรื่องบริษัททั่วไปที่ไม่มีใครรู้มาก่อน?

ความรู้เรื่องบริษัท

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทจำกัด

เนื่องจากการประกอบกิจการในรูปแบบของกิจการเจ้าของคนเดียวหรือห้างหุ้นส่วนต่างมีข้อจำกัดในเรื่องการลงทุนและการดำเนินงาน ดังนั้น กิจการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เงินทุนจำนวนมากจึงมักจะเลือกการประกอบกิจการในรูปแบบของบริษัทจำกัด เพราะสามารถระดมเงินทุนจากผู้สนใจให้มาลงทุนในลักษณะของผู้ถือหุ้นได้ และจากการที่บริษัทเป็นนิติบุคคล จึงสามารถมีทรัพย์สินเป็นของตนเองและสามารถทำนิติกรรมต่างๆได้ บริษัทจำกัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

ความรู้เรื่องบริษัท

บริษัทเอกชนจำกัด

 1. บริษัทเอกชนจำกัด คือ (Private Company Limited) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่า บริษัทจำกัด อันว่าบริษัทจำกัดนั้นคือบริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่าๆกัน โดยมีผู้ถือหุ้นต่างรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ ลักษณะที่สำคัญของบริษัทจำกัดมีดังนี้
  • มีการแบ่งทุนออกเป็นหุ้น แต่ละหุ้นมีค่าเท่าๆกัน และหุ้นหนึ่งมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 5 บาทโดยที่ผู้ถือหุ้นจะรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบตามมูลค่าของหุ้นที่ตนถือเท่านั้น
  • คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นไม่เป็นสาระสำคัญ คือ บริษัทยังดำเนินการต่อไปได้ถึงแม้ว่าจะมีผู้ถือหุ้นคนใดตาย ไร้ความสามารถหรือล้มละลาย

การดำเนินการจัดตั้งบริษัทเอกชนจำกัด

ในการจัดตั้งบริษัทเอกชนจำกัดจะต้องดำเนินการ ดังนี้บริษัทเอกชน

 • ต้องมีผู้เริ่มก่อการ ตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปเข้าชื่อกันทำหนังสือบริคณห์สนธิ และนำหนังสือบริคณห์สนธิไปยื่นขอจดทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนบริษัทแห่งท้องที่นั้น
 • เมื่อผู้เริ่มก่อการได้รับใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้วต้องจัดให้มีผู้เข้าชื่อจองหุ้นจนครบตามที่กำหนดไว้
 • เมื่อมีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นครบจำนวนแล้ว ผู้เริ่มก่อการจะต้องเรียกประชุมผู้เข้าชื่อซื้อหุ้น เพื่อประชุมจัดตั้งบริษัทโดยต้องส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม การประชุมใหญ่ครั้งแรกนี้เรียกว่า การประชุมตั้งบริษัท สาระสำคัญของเรื่องที่ต้องพิจารณาในการประชุมคือ
  • ทำความตกลงเกี่ยวกับการตั้งข้อบังคับต่างๆของบริษัท
  • อนุมัติค่าใช้จ่ายการจัดตั้งบริษัทที่ผู้เริ่มก่อการได้จ่ายไป และได้ให้สัตยาบันแก่สัญญาต่างๆที่ผู้เริ่มก่อการได้ทำไว้
  • กำหนดจำนวนเงินที่จะให้แก่ผู้เริ่มก่อการ ถ้ามีเจตนาว่าจะให้
  • กำหนดลักษณะของหุ้นบุริมสิทธิ ถ้าบริษัทจะมีหุ้นชนิดนี้
  • กำหนดจำนวนหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิที่จะออกให้บุคคลใดที่เสมือนว่าได้ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว เพราะบุคคลนั้นได้ชำระด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน
  • เลือกตั้งกรรมการ ผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
 • เมื่อได้มีการประชุมตั้งบริษัทแล้ว ผู้เริ่มก่อการต้องมอบหมายกิจการให้คณะกรรมการบริษัทที่ได้แต่งตั้งขึ้นเข้าบริหารงานต่อไป
 • คณะกรรมการบริษัทเรียกให้ผู้เริ่มก่อการและผู้เข้าชื่อ ซื้อหุ้นชำระค่าหุ้นอย่างน้อยร้อยละยี่สิบห้า และเมื่อได้รับชำระค่าหุ้นและกรรมการจะต้องนำหนังสือบริคณห์สนธิ รายงานการประชุมและข้อบังคับของบริษัทไปขอจดทะเบียนการตั้งบริษัทภายใน 3 เดือนนับจากประชุมตั้งบริษัท

บริษัทมหาชนจำกัด

 1. บริษัทมหาชนจำกัด คือ (Public Company Limited) บริษัทมหาชนจำกัดคือ บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วย วัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน โดยผู้ถือหุ้นมีความรับผิดชอบจำกัดไม่เกินจำนวนเงินหุ้นที่ต้องชำระ และบริษัทดังกล่าวได้ระบุความประสงค์เช่นนั้นไว้ ในหนังสือบริคณห์สนธิ ลักษณะที่สำคัญของบริษัทมหาชนจำกัดมีดังนี้
 • บริษัทมหาชนจำกัดจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขายหุ้นต่อประชาชน
 • หุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน โดยมีมูลค่าหุ้นและไม่ต่ำกว่าห้าบาท และผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระตลอดจนคุณสบัติของผู้ถือหุ้นไม่เป็นสาระสำคัญเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนจำกัด

บริษัทมหาชนการดำเนินการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด

ในการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องดำเนินการ ดังนี้

 • ต้องมีผู้เริ่มจัดตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิและนำไปยื่นขอจดทะเบียน ณ กรมทะเบียนการค้า หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 • เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิแล้ว ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทจึงจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนได้
 • เมื่อมีผู้จองหุ้นครบจำนวนตามที่กำหนดไว้ในมาตร 27 แล้ว ผู้เริ่มจัดตั้งจะต้องให้มีการประชุมจัดตั้งบริษัทภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่มีการจองหุ้นครบตามจำนวนที่กำหนด หรือไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ โดยจะต้องมีผู้จองหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้องกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จองแล้วมาประชุมจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยสาระสำคัญของการประชุมจะเหมือนกับการประชุมจัดตั้งบริษัทเอกชนจำกัด
 • เมื่อประชุมจัดตั้งบริษัทและภายใน 7 วัน ผู้เริ่มจัดตั้งบริษัทจะต้องส่งมอบกิจการให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อเข้าบริหารงานต่อไป
 • เมื่อได้รับมอบกิจการมาแล้ว คณะกรรมการจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้จองหุ้นชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนภายในเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง และถ้าเป็นการชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นที่มิใช่ตัวเงินต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้บริษัทภายในกำหนดเวลาในหนังสือแจ้ง
 • เมื่อได้รับชำระค่าหุ้นครบตามจำนวนที่กำหนดไว้แล้ว คณะกรรมการต้องทำการขอจดทะเบียนบริษัทภายใน 3 เดือน

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com