ใบสั่งซื้อ

Purchase Order มี ใบสั่งซื้อ Excel โหลดวิธีเขียนอย่างง่าย 2 Purchase?

purchase order คือ

ใบสั่งซื้อ ( purchase order ) หมายถึง ใบสั่งซื้อสินค้า เป็นเอกสารข้อตกลงหรือสัญญาในเชิงพาณิชย์ ที่ออกโดยผู้ซื้อเพื่อสั่งซื้อพัสดุ สินค้าหรือบริการจากผู้ขาย โดยระบุชนิด จำนวน และราคา พร้อมทั้งอาจจะรวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ได้ตกลงกับผู้ขาย

สินค้า หรือ วัตถุดิบ อาจไม่เพียงพอ ในการผลิต หรือให้บริการ แก่ลูกค้า พนักงานที่มีหน้าที่ตรวจนับสินค้า หรือ วัตถุดิบภายในบริษัท จึงต้องรวบรวมสิ่งที่ต้องการแล้วทำ ใบ pr (เอกสารที่จัดทำขึ้นภายในองค์กร) เพื่อเสนอให้แก่ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายจัดซื้อจึงทำการจัดหาสินค้าจากบุคคลภายนอก (ผู้ขาย) เมื่อผู้ขาย เสนอราคามา ฝ่ายจัดซื้อจึงมีหน้าที่จัดทำ ใบ po เพื่อออกให้แก่บุคคลภายนอก (ผู้ขาย)

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ

รายละเอียดในใบ po 

 • ชื่อบริษัท ที่อยู่บริษัท เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • เลขที่ วันที่ ครบกำหนด
 • ถึง ( บริษัทที่เราต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ )
 • กำหนดวันส่งสินค้า
 • เงื่อนไขการชำระเงิน
 • ชื่อ/รายละเอียดสินค้า
 • จำนวนสินค้า ราคาต่อหน่วย
 • จำนวนเงิน
 • หมายเหตุ
 • ราคารวม
 • ลายเซ็นผู้สั่งและผู้อนุมัติ

ใบ-po-excel

purchase-order-คือ

ใบสั่ง-ซื้อ-ภาษา-อังกฤษ

วิธีทำใบสั่งซื้อ-excel

ใบสั่งซื้อ ภาษาอังกฤษ

ประโยชน์ ใบขอซื้อ purchase requisition คือ

 • ควบคุมปริมาณการสั่งซื้อ
 • เปรียบเทียบราคาแต่ละบริษัท
 • มีข้อมูลการซื้อกับผู้ขายรายใหญ่ที่มีของส่งแน่นนอน สามารถติดต่อธุรกิจได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
 • ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง เมื่อผิดสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งมีผลตามกฎหมาย
 • สร้างความน่าเชื่อถือในการติดต่อธุรกิจ
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกาบันทึกบัญชี

ใบ-pr

ใบขอซื้อ  ( pr ) เป็นเอกสารที่ บอกถึงความต้องการในการจัดซื้อ ว่าต้องการอะไรบ้าง เพื่อให้ฝ่ายจัดซื้อ ไปจัดหาร วัตุดิบ สินค้า หรือ สิ่งของที่ต้องการ เพื่อเปรียบเทียบราคา หรือ ความเร็วในการจัดส่งสินค้า ของแต่ละเจ้า เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อที่มีหน้าที่ใกล้เคียงกับใบสั่งซื้อ “ใบขอซื้อ” เป็นเอกสารที่ถูกใช้ภายในกิจการถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อขออนุมัติการซื้อ เมื่อผ่านการอนุมัติแล้วต่อมาก็จะเป็นการออกเอกสาร และ ถูกส่งให้ผู้ขายต่อไปใบ

ใบ pr po คือ 

ใบ-po

ใบ-pr

 • ใบขอซื้อ ( pr ) เป็นเอกสารที่ถูกใช้ภายในกิจการถูกจัดทำขึ้นมาเพื่อขออนุมัติการซื้อ
  • จะเป็นความต้องการที่เกิดจากการดำเนินงานภายในกิจการ เมื่อผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ วัตถุดิบ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ หรือ สินค้า เมื่อใกล้หมดหรือ ดูแล้วไม่เพียงพอต่อความต้องการขอลูกค้า ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็จะจัดทำ การขอซื้อ เผื่อ ขออนุมัติการสั่งซื้อมาใช้ในการดำเนินกิจการต่อไป
 • ใบสั่งซื้อ ( po ) เป็นเอกสารข้อตกลงหรือสัญญาในเชิงพาณิชย์ ที่ออกโดยผู้ซื้อเพื่อสั่งซื้อพัสดุ สินค้าหรือบริการจากผู้ขาย
  • เป็นเอกสารที่เป็นความต้องการจากลูกค้าที่ต้องการ สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งที่เรามีอยู่ เมื่อกิจการจัดทำ การเสนอราคา แล้วผู้ซื้อมีความต้องการ กิจการอาจทำ การสั่งซื้อแล้วอ้างอิง เลขที่ การเสนอราคา เพื่อทำการตกลงซื้อขายกัน

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าระบบการค้าของกิจการท่านมีขนาดไหน หากเป็นกิจการที่มีระบบ การจัดซื้อ ที่ต้องใช้เอกสารพวกนี้ ก็จำเป็นต้องจัดทำ pr และ po นั้นเอง

po pr ย่อมาจาก

 • PO : purchase order 
 • PR : purchase requisition

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด-ใบสั่งซื้อ-ฟรี

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ-excel

แบบที่ 1

ตัวอย่างใบ-po