ลาออก

ฟอร์มใบลาออกล่าสุดอสมฟอร์มใบลาบริษัทครบถ้วน 3 ฟอร์ม?

ใบลาออก

การลาออก หมายถึง การแสดงให้เห็นว่าออกจากตำแหน่งการงานอย่างเป็นทางการ เมื่อลูกจ้างเลือกที่จะละตำแหน่งการงานของตนจะถูกพิจารณาว่าเป็นการลาออก ซึ่งตรงกันข้ามกับ “การไล่ออก” ซึ่งลูกจ้างสูญเสียตำแหน่งการงานอย่างไม่เต็มใจ แต่ระหว่างการลาออกกับการไล่ออก ต่างก็เป็นหัวข้อถกเถียงกันในบางครั้ง เนื่องจากในหลายสถานการณ์ ลูกจ้างที่ถูกไล่ออกก็ควรที่จะได้รับ

ใบลาออก
ใบลาออก

ลาออก ภาษาอังกฤษ Resign

การลาออกเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลที่จะออกจากตำแหน่ง แต่ก็อาจเกิดจากแรงกดดันภายนอก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนายจ้าง ว่าจะให้ความเป็นธรรมแก่ลูกจ้างมากน้อยเพียงใด

ลาออกโดยไม่เขียนใบลาออก

ลาออกได้เลยไหม​? ตามกฎหมายแรงงานลูกจ้างสามารถ ลาออกได้เลย โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้าก่อน 30 วัน เว้นแต่กรณีที่มีการเซ็นสัญญาว่าจ้างแรงงาน หากในข้อกำหนดก่อนเริ่มทำงานมีการทำสัญญาว่าต้องอยู่ให้ ครบ ต้องแจ้งล่วงหน้า แล้วลูกจ้างรับรู้ก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียนขอบริษัทนั้น ๆ หรือหากจะลาออกได้อย่างถูกต้อง ก็ควรมีการเซ็นอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง อย่างถูกต้อง

ประเด็นนี้ เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ไม่น้อย เรื่องการ “ลาออก” เลย โดยไม่แจ้งล่วงหน้า ว่า ผิดกฎหมาย!! หรือไม่? โดยปกติแล้ว หากการลาออกของพนักงานทำให้งานเกิดความเสียหายเป็นจำนวนที่มูลค่ามากพอที่จะฟ้องร้อง นายจ้างก็อาจใช้สิทธิตามกฎหมาย ฟ้องร้องแก่ลูกจ้างได้ 

การเขียนจดหมายลาออก

หนังสือลาออก

การแจ้งล่วงหน้าก่อน 30 วัน ก่อนลาออก  หรือบอกกล่าวล่วงหน้ากับนายจ้าง ว่าจะลาออก ถือเป็นสากล ที่บริษัทส่วนใหญ่ใช้ เพื่อให้นายจ้างเตรียมหาคน หรือจัดการ งานที่ลูกจ้างได้ปฏิบัติไว้ ให้ดำเนินต่อไปได้ ทั้งนี้ถือเป็นการให้เกียรติแก่ตัวเองและสถานที่ทำงานของเรา จะถือว่าเป็นมรรยาทในทางปฏิบัติก็ได้

ใบลาออก
ใบลาออก

สิทธิต่าง ๆ ที่จะได้รับหลังลาออก

โดยปกติการลาออกโดยสมัครใจ จะไม่ได้รับสิทธิค่าชดเชยการทำงานตามกฎหมายแต่อย่างใด แต่การลาออก จะยังได้รับสิทธิจากประกันสังคมที่ บริษัท หัก และนำส่งให้เราเป็นประจำทุกเดือน แต่ลูกจ้างก็ต้องอยู่ในระบบประกันสังคม อย่างน้อย 6 เดือน จึงจะได้สิทธิตามกระบวนการของกฎหมาย  

ใบลาออกภาษาอังกฤษ

ใบลาออก ภาษาอังกฤษ

ใบลาออก ภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบลาออก

ใบลาออกภาษาอังกฤษ