ลูกหยนี้กรมสรรพากร

2 จับตาสู่ระบบลูกหนี้กรมสรรพากรวิธีการจัดการ?

ลูกหนี้กรมสรรพากร

ลูกหนี้กรมสรรพากร คือ (Revenue Department receivable) หมายถึง ภาษีที่ขอคืนได้ จากกรมสรรพกร เกิดเมื่อ ปิดบัญชี ภาษีซื้อ ภาษีขาย แล้วจำนวนภาษีขายน้อยกว่า ภาษีซื้อ ทำให้สามาถขอคืนจากกรมสรรพากรได้ หรือจะนำไปใช้ในเดือนถัดไป เมื่อเกิดกรณี จำนวนภาษีขาย มากกว่า จำนวนภาษีซื้อ

ลูกหนี้กรมสรรพากร อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

ลูกหนี้กรมสรรพากร

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี