หนังสือมอบอำนาจ

7 หนังสือมอบอํานาจ ทั่วไป WORD โอนรถที่ดินขนส่งโหลด?

หนังสือมอบอํานาจ

ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ บุคคลทั่วไป

ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจ

แบบฟอร์มหนังสือมอบอํานาจ บุคคลทั่วไป

ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจบริษัท

ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจบริษัท

หนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

หนังสือมอบอำนาจบุคคลธรรมดา

หนังสือมอบอำนาจ

                                                                        เขียนที่………………………………………………………………

                                                                        วันที่…………….เดือน…………………………….. พ.ศ……………

            โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ………………………………………………………………………….. บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ………………………………………………อายุ………….ปี เชื้อชาติ……………..สัญชาติ……………..อยู่บ้านเลขที่…………………หมู่ที่………………ตรอก/ซอย………………………………….ถนน………………………………………….. ตำบล/แขวง………………………………อำเภอ/เขต………………………………….จังหวัด………………………………………………..

            ได้มอบอำนาจให้ (นาย / นาง / นางสาว)………………………………………………………………………………………..บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ………………………………………………อายุ………….ปี เชื้อชาติ……………..สัญชาติ……………..อยู่บ้านเลขที่…………………หมู่ที่………………ตรอก/ซอย………………………………….ถนน………………………………………….. ตำบล/แขวง…………………………. …..อำเภอ/เขต………………………………….จังหวัด………………………………………………..

เป็นผู้มีอำนาจจัดการ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการและข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้ากระทำลงไปเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตัวเอง  เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานในที่นี้แล้ว

                                                            ลงชื่อ …………………………………………………………… ผู้มอบอำนาจ

                                                                      (………………………………………………………….)

                                                            ลงชื่อ …………………………………………………………… ผู้รับมอบอำนาจ

                                                                      (………………………………………………………….)

                                                            ลงชื่อ …………………………………………………………… พยาน

                                                                      (………………………………………………………….)

                                                            ลงชื่อ …………………………………………………………… พยาน

                                                                      (………………………………………………………….)

หมายเหตุ : (ติดอากรแสตมป์ 10 บาท หรือ 30 บาท)

หนังสือมอบอำนาจ

(ทั่วไป)

ทำที่………………..……………………

วันที่……….เดือน………………..………พ.ศ…………

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า…………………………………….ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร…………………………เลขที่………………………ออกให้ ณ …. ………………..เมื่อวันที่………………………อยู่บ้านเลขที่……..…..ตรอก/ซอย………….…….ถนน……………..………แขวง/ตำบล …………………. เขต/อำเภอ …………….…จังหวัด……………………………

ขอมอบอำนาจให้………………………………………ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร………………………………….

เลขที่ ………….. ออกให้ ณ ………………………. เมื่อวันที่ …………………… อยู่บ้านเลขที่ ……………… ตรอก/ซอย…………………ถนน……………………แขวง/ตำบล………………….เขต/อำเภอ………………….จังหวัด………………………………

เป็นผู้มีอำนาจ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ

ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปตามหนังสือมอบอำนาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทั้งสิ้น

เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ…………………………………..ผู้มอบอำนาจ

(………………………………….)

ลงชื่อ………………………….…….ผู้รับมอบอำนาจ

(………………………………….)

ต่อหน้า2

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้มอบอำนาจ  และผู้มอบอำนาจได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือต่อหน้าข้าพเจ้า

ลงชื่อ……………………………………..พยาน

(…………………………………….)

ลงชื่อ……………………………………….พยาน

(……………………………………..)

หนังสือมอบอำนาจ

เขียน……………………………………………..

วันที่………เดือน…………………………..พ.ศ……………….

ข้าพเจ้า………………………………………………….โดย………………………………………… เชื้อชาติ…………….

สัญชาติ……………..อายุ……….ปี สำนักงานตั้งอยู่เลขที่……………..ถนน………………….ตำบล……………………………………..

อำเภอ…………………….จังหวัด……………………… ได้มอบอำนาจให้……………………………………เชื้อชาติ……………………..

สัญชาติ……………..อายุ…………ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่………….ถนน…………………….ตำบล…………………………………….

อำเภอ……………………………………………..จังหวัด…………………………………………………………….เป็นผู้มีอำนาจจัดการใน

เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….แทนข้าพเจ้า

จนเสร็จการและข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้าได้ทำไปตามที่มอบอำนาจนี้

เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้ทำการด้วยตนเอง

(ลงชื่อ)……………………………………………..ผู้มอบอำนาจ

(…………………………………………..)

(ลงชื่อ)……………………………………………..ผู้รับมอบอำนาจ

(…………………………………………..)

(ลงชื่อ)………………………………………………พยาน

(…………………………………………..)

(ลงชื่อ)………………………………………………พยาน

(…………………………………………..)

หมายเหตุ

  1. ผู้มอบอำนาจที่เป็น ห้างร้าน บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ประทับตราของห้างร้าน บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไว้ที่ชื่อผู้มอบอำนาจ (ถ้ามี)
  2. ผู้มอบอำนาจหมายถึงบุคคลต่อไปนี้

2.1 เจ้าของร้านหรือเจ้าของกิจการ สำหรับกิจการที่เป็นร้านค้า หรือบุคคลธรรมดา

2.2 หุ้นส่วนผู้จัดการตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนสำหรับกิจการที่เป็นหุ้นส่วนจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

2.3 กรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนสำหรับกิจการที่เป็นบริษัท

  1. การติด อากรแสตมป์ ใบมอบอำนาจถ้ามอบอำนาจให้ยื่นซองอย่างเดียว ติดอากร 10 บาท แต่ถ้ามอบเกิน 1 อย่าง ต้องติดอากร 30 บาท

ตัวอย่างหนังสือมอบอํานาจบริษัท

วิธีเขียนหนังสือมอบอํานาจ บุคคลทั่วไป

ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ

ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ ขอเบอร์โทรศัพท์ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ scaledการเขียนมอบอํานาจ scaled

ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ เอกสารสูญหายตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจ scaled

ดาวโหลด แบบฟอร์มหนังสือมอบอํานาจ

หนังสือมอบอํานาจ Word

หนังสือมอบอํานาจ บุคคลทั่วไป word

แบบคำขอเปลี่ยนแปลงของนิติบุคคล ไทยพาณิชย์

ใบมอบฉันทะ

ใบมอบฉันทะรับเงิน

เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจสั่งจ่าย-ชื่อบัญชี-ลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่าย

เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจสั่งจ่าย-ชื่อบัญชี-ลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่าย

เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจสั่งจ่าย-ชื่อบัญชี-ลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่าย

หนังสือขอยกเลิกเบอร์โทรศัพท์-TOT

หนังสือขอยกเลิกอินเตอร์เน็จ-3bb

หนังสือมอบอํานาจการไฟฟ้า

หนังสือมอบอำนาจ-คปภ

หนังสือมอบอำนาจ-แจ้งที่พักคนต่างด้าว

หนังสือมอบอำนาจ-ตม.

หนังสือมอบอำนาจ-ตม.

หนังสือมอบอำนาจ-ท.013

หนังสือมอบอำนาจ-ศาล

หนังสือมอบอำนาจ-ศาล

หนังสือมอบอำนาจ-อย.

หนังสือมอบอำนาจ-อากรแสตมป์

หนังสือมอบอำนาจกรมที่ดิน

หนังสือมอบอำนาจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หนังสือมอบอำนาจ-ขนส่ง

หนังสือมอบอำนาจ-AIS

หนังสือมอบอำนาจกระทรวงแรงงาน

หนังสือมอบอำนาจกระทรวงแรงงาน

หนังสือมอบอำนาจการประปา

หนังสือมอบอำนาจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หนังสือมอบอำนาจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หนังสือมอบอำนาจขึ้นศาลแทน

หนังสือมอบอำนาจคัดสำเนาทะเบียนบ้าน

หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

หนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

หนังสือมอบอำนาจแจ้งความ

หนังสือมอบอำนาจแจ้งความ

หนังสือมอบอำนาจแจ้งที่พักอาศัย-ต่างด้าว

หนังสือมอบอำนาจต่อวีซ่า

หนังสือมอบอำนาจต่างด้าว-เปลี่ยนที่ทำงาน

หนังสือมอบอำนาจทั่วไป

หนังสือมอบอำนาจทั่วไป

หนังสือมอบอำนาจทำบัตรนายจ้าง

หนังสือมอบอำนาจที่ดิน

หนังสือมอบอำนาจธนาคารธนชาติ

หนังสือมอบอำนาจนายจ้าง

ตัวอย่างการเขียนหนังสือมอบอํานาจโอนรถ

หนังสือมอบอำนาจ ภาษาอังกฤษ

หนังสือมอบอำนาจทั่วไป ภาษาอังกฤษ

หนังสือมอบอำนาจทั่วไป ภาษาอังกฤษ

หนังสือมอบอำนาจทั่วไป ไทย-ภาษาอังกฤษ

หนังสือมอบอำนาจทั่วไป ไทย-ภาษาอังกฤษ

หนังสือมอบอำนาจทั่วไป ไทย-ภาษาอังกฤษ