หนังสือMOU

5 หนังสือบริคณห์สนธิ บริษัทล่าสุดเอกสารที่ใครๆก็ทำเองได้?

บริคณห์สนธิ คือ

หนังสือบริคณห์สนธิ คือ ตราสารในการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด โดยผู้ร่วมก่อตั้งจะต้องตกลงร่วมกันจัดทำขึ้น เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์เกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ร่วมก่อตั้ง รายละเอียดการประกอบธุรกิจ และทุนจดทะเบียนรวมไปถึงหุ้นส่วนอีกด้วย โดยสามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า (Memorandum of association)

หนังสือบริคณห์สนธิ-คือ-

หนังสือบริคณห์สนธิ-คือ

ตัวอย่างหนังสือบริคณห์สนธิ

ขั้นตอนการจดบริคณห์สนธิ

ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ขั้นตอน

 1. ผู้เริ่มก่อตั้งคนใดคนหนึ่งจองชื่อ และชื่อที่ใช้ จะต้องไม่ซ้ำกับชื่อของบริษัทอื่น 
 2. เมื่อจองชื่อผ่านแล้ว ต้องนำเอกสารยื่นต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน ก่อนชื่อหมดอายุ ให้ผู้ร่วมก่อตั้ง อย่างน้อย 3 คน ลงชื่อ ขอจดหนังสือบริคณห์สนธิ
  • จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

   จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

   เป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นนิติบุคคลไม่ได้ 

  • มีอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป 
  • จะต้องจองซื้อหุ้นอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น

นอกจากนี้ หนังสือบริคณห์สนธิ ยังจำเป็นต้องมีข้อมูลที่แสดงให้บุคคลภายนอกเห็นอย่างชัดเจนตามเจตนารมณ์ของบริษัท เนื่องจากบางครั้ง หนังสือบริคณห์สนธิ มีผลต่อบุคคลภายนอก หากบริษัทของท่านเปิดจำหน่ายหุ้นเพื่อระดมทุน

ข้อมูลประกอบ

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ คือ

 1. ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด) 
 2. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้า
 3. ทุนจดทะเบียน จะต้องแบ่งเป็นหุ้นๆ มีมูลค่าหุ้นเท่าๆ กัน (มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท)
 4. ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ อายุ เลขที่บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และจำนวนหุ้นที่ ผู้เริ่มก่อการจองซื้อไว้และลายมือชื่อของผู้เริ่มก่อการนั้นทุกคน
 5. ชื่อ ที่อยู่ อายุ เลขที่บัตรประชาชน หรือบัตรอื่นๆ (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของพยาน 2 คน และ ลายมือชื่อพยานซึ่งรับรองลายมือชื่อของผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัท

เอกสารที่ต้องใช้

เอกสารที่ใช้จดบริคณห์สนธิ

เอกสารที่ใช้จดบริคณห์สนธิ

เอกสารที่ต้องเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

 1. คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (แบบ บอจ.1) 
 2. หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.2) ชำระค่าอากรแสตมป์ 200 บาท 
 3. แบบวัตถุที่ประสงค์ (แบบ ว.) 
 4. ใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ 
 5. แบบขอใช้ชื่อนิติบุคคลเป็นภาษาต่างประเทศ(ถ้ามี) 
 6. หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะ ในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุม)
 7. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการทุกคน 
 8. สำเนาหลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)  
 9. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองก็มอบอำนาจ ให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนโดยทำหนังสือมอบอำนาจและผนึกหรือชำระค่าอากรแสตมป์ 10 บาท)
หนังสือ-บริคณห์สนธิ

หนังสือ-บริคณห์สนธิ

โดยปกติแล้วการจด หนังสือบริคณห์สนธิ มักจะจัดทำในวันเดียวกับที่ จดจัดตั้งบริษัท รายละเอียดที่ใช้ ข้อบังคับต่างๆ มักจะยึดข้อบังคับตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อความสะดวกและถูกต้องในการดำเนินกิจการ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมบริคณห์สนธิ

ค่าธรรมเนียมบริคณห์สนธิค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กฎกระทรวงกำหนด ดังนี้

ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กฎกระทรวงกำหนด ดังนี้

 1. การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ ทุกจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท แห่งจำนวนทุนที่กำหนดไว้ 50 บาท เศษของ 100,000 บาท ให้คิดเป็น 100,000 บาท ทั้งนี้รวมกันไม่ให้ต่ำกว่า 500 บาท และไม่ให้เกิน 25,000 บาท 
 2. กรณีขอให้นายทะเบียนรับรองเอกสารคำขอจดทะเบียน หน้าละ 50 บาท

***หมายเหตุ หากท่านใช้บริการบุคคลภายนอก เช่น สำนักงานบัญชี หรือ สำนักงานทนายความ ค่าบริการก็ขึ้นอยู่กับ                              ที่ตกลงกันไว้ ควรสอบถามก่อนใช้บริการว่ามีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมหรือไม่

แบบฟอร์ม คำขอหนังสือบริคนห์สนธิ :  แบบคำขอจด บริคณห์สนธิ pdf

หนังสือบริคณห์สนธิมีกี่หน้า

หนังสือบริคณห์สนธิมีกี่หน้า มีทั้งหมด 2 หน้า โดยแต่ละหน้าจะต้องกรอกข้อมูลจริงทุกประการและต้องถูกต้องสามารถให้นายทะเบียนตรวจสอบได้ ซึ่งแยกออกเป็น 2 หน้าดังนี้

  • หน้าที่ 1 : ชื่อผู้เริ่มก่อการจดทะเบียน
  • หน้าที่ 2 : ชื่อผู้เป็นพยาน

กรณีใดบ้างที่มีผลต่อหนังสือบริคณห์สนธิ 

เมื่อดำเนินกิจการมาสักระยะ แล้วมีเหตุให้เปลี่ยนแปลงตามกรณีที่กล่าวมาจำเป็นแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อเจ้าพนักงานนายทะเบียน เพื่อขอหนังสือบริคณห์สนธิฉบับแก้ไขใหม่ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการต่อ

 1. เปลี่ยนชื่อบริษัท
 2. เปลี่ยนแปลงที่เดิมที่ใช้จัดตั้งบริษัท
 3. วัตถุประสงค์ของกิจการ
 4. กรรมการบริหาร อำนาจกรรมการ
 5. มูลค่าหุ้น

ขั้นตอนการแก้ไข หนังสือ บริคณห์สนธิ

 1. ออกหนังสือนัดประชุม – โดยลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่อย่างน้อย 1 คราว และ ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือส่งมอบถึงตัวผู้ถือหุ้น (ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน และระบุวาระ การประชุมเรื่องที่จะแก้ไขให้ครบถ้วน)
 2. จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมมีมติพิเศษด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่ต่ำกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

 3. จัดทำคำขอจดทะเบียน และ ยื่นขอจดทะเบียน

***หมายเหตุ   – กรณีเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท มีการใช้ตรายาง ให้นำตรายางเดินประทับหรือ นำยื่นต่อนายทะเบียนด้วย                              – สามารถทำหนังสือ มอบอำนาจ ให้ผู้อื่นกระทำการแทนได้ ทั้งจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และ                                        แก้ไข้หนังสือบริคณห์สนธิ

ตัวอย่างบริคณสนะิ ฉบับแก้ไข 724x1024 1
ตัวอย่าง หนังสือบริคณห์สนธิ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ตัวอย่างหนังสือบริคณห์สนธิ

หนังสือบริคณห์สนธิ

หนังสือบริคณห์สนธิ

หนังสือบริคณห์สนธิ บอจ 2

หนังสือบริคณห์สนธิ บอจ 2

หนังสือบริคณห์สนธิ บอจ 2

หนังสือบริคณห์สนธิ บอจ 2

แบบ บอจ. 2

ตัวอย่างหนังสือรับรองธนาคาร เพิ่มทุน