kpi

2 KPi ตัวชี้วัด ความสำเร็จ แบบประเมินผล ความลับจะเปิดเผย!

KPI คือ

KPI คือ (Key performance indicators) ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของผลงาน ซึ่งจะเป็นการนำผลงานมาประเมินโดยเทียบกับมาตรฐานที่ได้ทำการกำหนดกันไว้ โดยผลงานนั้นจะประเมินออกมาเป็น ตัวเลข / จำนวน / ปริมาณ ที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นว่าศักยภาพของพนักงานนั้นมีมากน้อยเพียงใด และมีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่

kpis-คือ

kpis-คือ

การวัดผล KPI นั้น จะสามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 แบบ คือ

 1. การวัดผลทางตรง (เชิงปริมาณ)
  • การวัดผลวิธีนี้นนั้นจะแสดงผลออกมาเป็นตัวเลขที่ตรงไปตรงมา ไม่ต้องนำไปตีความใดๆเพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นตัวเลขที่แสดงค่าขึ้นมาตามความจริง  และมีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ เช่น ยอดขาย จำนวนสินค้า น้ำหนัก ส่วนสูง เป็นต้น
 2. การวัดผลทางอ้อม  (เชิงคุณภาพ)
  • การวัดผลด้วยวิธีนี้  ผลที่ได้จะไม่แสดงออกมาอย่างชัดเจนจะต้องนำไปวัดผลร่วมกับปัจจัยอื่นๆด้วย เช่น ความสำเร็จของผลงาน เป็นต้น ซึ่งผลการประเมินที่ได้นั้นจะก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจผู้ประเมิน ทำให้ในกรณีที่ผู้ประเมินเป็นคนละคนผลที่ได้ก็มีโอกาสที่จะต่างกันออกไป

การตั้งเป้าหมายให้กับ KPI

โดยการจะทำให้ KPI ได้อย่างน่าเชื่อถือนั้น ก็ควรจะกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการประเมินขึ้นมานั้นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า SMART KPI ซึ่งจะหมายถึง

ความ-หมาย-ของ-kpi-

ความ-หมาย-ของ-kpi-

กระบวนการดำเนินการ KPI

 1. องค์กรวางแผนกำหนด KPI
 2. องค์กรณ์ทำการติดตามผล
 3. พัฒนาผลการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมผู้ปฎิบัติงานให้ทำผลงานได้ดีขึ้น
 4. องค์การทำการประเมินวัดความสำเร็จของผลงาน
 5. นำผลการประเมินมาประกอบการพิจรณาตอบแทนความดีแก่ผู้ปฏิบัติงาน
kpis

kpis

ตัวอย่าง KPI

วัตถุประสงค์คุณภาพ เกณฑ์ในการวัด วิธีการวัด อธิบายเพิ่มเติม
1.ความถูกต้องของบิล มากกว่า 98%ของจำนวนบิลทั้งหมด (จำนวนบิลที่พิมพ์ผิด /จำนวนบิลทั้งหมด) × 100
2.รายการบัญชีที่มีการแก้ไขหลังปิดบัญชี ไม่เกิน 5 % ของรายการบัญชีทั้งหมด (รายการที่มีการแก้ไข  / รายการบัญชีทั้งหมด) ×100
3.การใช้งบประมาณเกินกำหนด ไม่เกิน 5 % ของงบประมาณทั้งหมด (ยอดงบประมาณที่ใช้เกิน / งบประมาณทั้งหมด) × 100
 • แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงาน KPI
ประเมิน-kpi

ประเมิน-kpi

แบบประเมิน-kpi

แบบประเมิน-kpi

ตัวอย่าง แบบประเมิน kpi

ตัวอย่าง แบบประเมิน kpi

 • Performance Assessment

Performance Assessment คือ การประเมินคุณภาพของผู้เรียน ด้วยวิธีลงมือปฏบัติหลังจากที่เรียนรู้ทฤษฏีแล้ว เพื่อให้ทราบถึงความรู้ความเข้าใจ และการพัฒนาของนักเรียนว่าอยู่ในระดับใด ซึ่งระดับในการประเมินการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนั้นก็จะสามารถประเมินเป็นข้อๆได้ดังนี้

 1. สามารถปฏิบัติตามได้
 2. สามารถปฏิบัติเองได้
 3. สามารถปฏิบัติได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด
 4. สามารถปฏิบัติได้อย่างชำนาญ

การวัดและการประเมินความสามารถของผู้เรียน

ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันนั้น สามารถทำให้ผู้เรียนนั้นมีการตอบสนอง และแสดงออกที่ต่างกันไปจากแต่ละคนซึ่งสถานการณ์จำลองต่างๆ ที่ว่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ฝึกสอนสามารถนำมาเป็นตัวช่วยในการประเมิน ถึงกระบวนการทำงาน กระบวนการคิด การแสดงออก และคุณภาพของผลงานที่ได้ว่าอยู่ในระดับใด  ซึ่ง

ลักษณำคัญในการประเมินความสามารถ คือ

 1. กำหนดวัตถุประสงค์ของงาน
 2. วิธีการทำงาน
 3. ผลสำเร็จของงาน
 4. มีคำสั่งควบคุมสถานการณ์ในการปฏิบัติงาน
 5. มีเกณฑ์การให้คะแนนอย่างชัดเจน

กระบวนการประเมินความสารถที่แสดงออกของผู้เรียน  มีวิธีต่างๆดังนี้

 1. การมอบหมายงานให้ทำ
 2. การกำหนดชิ้นงานให้ผู้เรียน
 3. การกำหนดตัวอย่างแล้วให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม ขั้นตอนต่างๆ
 4. การสร้างสถานการณ์จำลองที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงของผู้เรียน
 5. การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบข้อเขียน

Performance Management (PM)

ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน คือ กระบวนการดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดันให้การปฏิบัติงานต่างๆขององค์กรนั้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ การชี้นำวิธีต่างๆให้พนักงงานบรรลุเป้าหมายในการทำงาน ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม และยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ให้แก่หุ้นส่วน และ พนักงาน ในการช่วยกับปรับปรุงแก้ปัญหา พัฒนางานให้ดีขึ้น และวิธีการนี้ยังเป็นตัวช่วยในการชี้วัดผลการปฏิบัติงานได้ด้วย

กระบวนการดำเนินการจะมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

 1. ขั้นตอนการวางแผน
 2. ขั้นตอนการดำเนินงานให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย
 3. ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 4. ตอบแทนด้วยสิ่งจูงใจ

evaluate

evaluate คือ การประเมิน การนำข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ มาเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดแล้วตัดสินใจว่าข้อมูลนั้นมีคุณภาพในระดับใด

ตัวอย่างการประเมินคะแนนของนักศึกษา

1.ทำการวัดความรู้ของนักศึกษา  70 คะแนน

2.กำหนดเกณฑ์การประเมินความรู้ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ได้คะแนน 80             คะแนนขึ้นไป      ดีมาก

ได้คะแนน 70-79       คะแนนขึ้นไป      ดี

ได้คะแนน 60-69       คะแนนขึ้นไป      ปานกลาง

ได้คะแนนต่ำกว่า 60  คะแนนขึ้นไป      ควรปรับปรุง

 • target

หมายถึง เป้าหมายที่ใช้ในการกำหนดวางแผนการปฏิบัติเพื่อให้สำเร็จลุล่วงอย่างเป็นระบบในอนาคต

 • ข้อสำคัญของการจัดทำหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน

เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของการจัดทำหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานนั้น จำเป็นต้องทำโครงสร้างรายวิชาเป็นอันดับแรก ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 1. ศึกษาตัวชี้วัดในคำอธิบายวิชา
 2. จัดกลุ่มตัวอย่างที่เนื้อหาใกล้เคียงกัน
 3. กำหนดสาระสำคัญของแต่ละหน่วย
 4. กำหนดชั่วโมง และ คะแนนสำหรับแต่ละหน่วยให้เหมาะสม

การจัดทำหน่วยการเรียนรู้อิงตามมาตรฐาน มีดังนี้

 1. กำหนดเป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้
 2. กำหนกหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายการเรียนรู้ที่กำหนด
 3. ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ตามเป้าหมาย

Work from  Home (wfh)

Work From Home คือ การทำงานจากที่บ้าน เนื่องจากสถานการ์ณในปัจจุบัน ทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหา โรคระบาด Covid-19 ทำให้บริษัทต่างๆต้องออกมาตรการ Work From Home ขึ้นมา เพื่อให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน รักษาระยะห่างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดโรคมากกว่าเดิม