ธุรกิจท่องเที่ยว

7 เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัททัวร์นําเที่ยวเช็คทัวร์?

จดทะเบียนบริษัททัวร์

เปิดบริษัททัวร์
เปิดบริษัททัวร์

การจะเปิดบริษัทนำเที่ยวได้จะต้องศึกษากฎหมายตาม หลัก ๆ ตาม พระราชบัญญัติ ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการทำบริษัททัวร์ ทั้งนี้ยังมีกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

และครอบคลุมกับการท่องเที่ยวหรือลักษณะการบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น พระราชบัญญัติ โรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗ พระราชบัญญัติ สถานบริการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔ หรือ พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้น

ความหมาย 

 • ธุรกิจนําเที่ยว หมายความว่า ธุรกิจเกี่ยวกับการนํานักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวหรือ เดินทางไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น โดยจัดให้มีบริการหรือการอํานวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง อันได้แก่ สถานที่พัก อาหาร มัคคุเทศก์ หรือบริการอื่นใดตามที่กําหนดใน กฎกระทรวง
 • นักท่องเที่ยว หมายความว่า ผู้เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อประโยชน์ในการ พักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาหาความรู้ การบันเทิง หรือการอื่นใด
 • มัคคุเทศก์ หมายความว่า ผู้ให้บริการเป็นปกติธุระในการนํานักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ ต่างๆ โดยให้บริการเกี่ยวกับคําแนะนําและความรู้ด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว
 • ผู้นําเที่ยว หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการดูแลและอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ในการเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ

ประกอบกิจการทัวร์ เริ่มต้นบริษัทท่องเที่ยว

 1. ต้องการเปิดเป็นบริษัทต้องเริ่มด้วยต้นด้วยการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทว่า ให้บริการการนำเที่ยว และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย หากระบุวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถประกอบกิจการประเภทนี้ได้
 2. ต้องมีการวางหลักประกันซึ่งได้แก่ เงินสด หนังสือ ค้ำประกันของธนาคาร พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไทย ค้ำประกันตนเงินและดอกเบี้ย อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ต่อนายทะเบียนเพื่อเป็น หลักประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตามจํานวนเงินทกี่ กำหนดในกฎกระทรวง
 3. ต้องจัดให้มีการประกันอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นําเที่ยวในระหว่างเดิน ทางท่องเที่ยว
 4. ต้องชำระค่าธรรมเนียมประกอบธรุกิจนําเที่ยวทุกสองปี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว

การจดทะเบียนธุรกิจท่องเที่ยว 

แบ่งธุรกิจการท่องเที่ยวได้เป็น 4 ประเภท พร้อมทั้งต้องวางเงินหลักประกันที่จะได้คืนเมื่อเลิกกิจการ 

ขอใบอนุญาตท่องเที่ยว ดังนี้

 1. การท่องเที่ยวทั่วไป
  • การท่องเที่ยวเฉพาะพื้นที่ประเภททั่วไป ใบอนุญาตินี้จะทำให้คุณสามารถทำธุรกิจท่องเที่ยวได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศและต้องมีการชำระเงินประจำมัดจำไว้นจำนวน 200,000 บาท
 2. นำนักท่องเที่ยวเข้ามาภายในประเทศ
  • ประเภทนำนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศ เป็นการทำธุรกิจท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาและนักท่องเที่ยวที่ใช้บยริการ เป็นการเที่ยวในประเทศไทย และสามารถจัดการท่องเที่ยวแบบ Inbound และแบบ Domestic ได้เท่านั้นจำนวนเงินที่ต้องชำระคือ 100,000 บาท
 3. การท่องเที่ยวภายในประเทศ
  • ประเภทในประเทศ ใบอนุญาติประเภทนี้คุณจะสามารถจัดการการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวในประเทศเท่านั้นเป็นการเที่ยวแบบ Domestic ใช้เงินประกันอยู่ที่ 50,000 บาท
 4. การท่องเที่ยวประเภทเฉพาะพื้นที่
  • ประเภทเฉพาะพื้นที่ ใบอนุญาตนี้สามารถจัดการการท่องเที่ยวได้เฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเท่านั้นเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นใช้เงินประกันอยู่ที่ 10,000 บาท

การจดทะเบียนท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิคส์ เพื่อขอใบอณุญาติสำหรับการท่องเที่ยว หรือซื้อขายตั๋วท่องเที่ยว ทำทัวร์ ที่คุณสามารถนำมาจัดการธุรกิจท่องเที่ยวได้ในเว็บไซร์ โดยดำเนินการผ่านหน้าเว็บไซร์ได้เลย

การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว บุคคลธรรมดา

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว บุคคลธรรมดา
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว บุคคลธรรมดา

การออกใบอนุญาต ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล

บุคคลธรรมดา

คุณสมบัติในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ดังนี้

 • มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในวันยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว
 • มีสัญชาติไทย
 • มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย (๒) ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
 • ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรือ ใบอนุญาต เป็นมัคคุเทศก์
 • หากถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับ กฎหมายการท่องเที่ยว ต้องพ้นมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี

กรณีนิติบุคคล

 • เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
 • วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการ ท่องเที่ยว
 • มีสำนักงานอยู่ในราชอาณาจักรไทย
 • กรรมการหรือผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติ
  • มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในวันยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว
  • มีสัญชาติไทย
  • มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย (๒) ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์
  • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
  • ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวหรือ ใบอนุญาต เป็นมัคคุเทศก์
  • หากถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับ กฎหมายการท่องเที่ยว ต้องพ้นมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี
 • กรณีถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ผู้เป็นหุ้นส่วนประเภท ไม่จํากัดความรับผิดต้องเป็นผู้มี สัญชาติไทย ถ้าเป็นบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ทุนของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด ต้องเป็นของบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย และกรรมการของบริษัทเกินกึ่งหนึ่งต้องเป็นผู้มี สัญชาติไทย

มัคคุเทศก์

การจะเป็นมัคคุเทศก์ ต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์จาก นายทะเบียน การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทน ใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

มัคคุเทศก์
มัคคุเทศก์

ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

คุณสมบัติของมัคคุเทศก์ตามกฎหมาย

 • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
 • มีสัญชาติไทย
 • สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขามัคคุเทศก์หรือสาขาการ ท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ หรือสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาในสาขามัคคุเทศก์หรือ สาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการกําหนดหรือได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกําหนด
 • ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการ กําหนด
 • (ข) ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์หรือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ นําเที่ยว
 • ไม่อยู่ในระหว่งการเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามมาตรา ๔๖ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) หรือใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา ๖๓ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) และยังไม่พ้นกําหนดห้าปีนับถึง วันยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
 • ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามมาตรา ๔๖ (๕) หรือใบอนุญาต เป็นมัคคุเทศก์ตามมาตรา ๖๓ (๕)

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

 • ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวต้องแสดงใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวไว้วนที่ เปิดดเผยเห็นไดง่าย ณ สถานที่ประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ระบุไว้ในใบอนญุาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว
 • ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวต้องไม่กระทําการใดอันจะก่อให้เกิดความเสีย หายแก่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว หรือนักท่องเที่ยว
 • ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวต้องปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ กำหนด
 • ในการโฆษณาหรือชี้ชวนเกี่ยวกับการนำเที่ยว ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
  1. ชื่อผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว และสถานที่และเลขที่ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว
  2. ระยะเวลาที่ใช้ในการนําเที่ยว
  3. ค่าบริการและวิธีการชําระค่าบริการ
  4. ลักษณะและประเภทของยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
  5. จุดหมายปลายทางและที่แวะพัก รวมทั้งสถานที่สําคัญในการนําเที่ยว
  6. ลักษณะและประเภทของที่พัก และจํานวนครั้งของอาหารที่จัดให
  7. จํานวนมัคคุเทศก์ หรือผู้นําเที่ยวในกรณีที่จัดให้มีมัคคุเทศก์หรือผู้นําเที่ยว
  8. จํานวนขั้นต่ำของนักท่องเที่ยวสําหรับการนําเที่ยวในกรณีมีเงื่อนไขว่าต้องมีนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าจํานวนที่กําหนด

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวสาขา ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
 • ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท
 • ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
 • ใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวสาขา ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
 • ใบแทนใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
 • การต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว ครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท
 • การต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวสาขา ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท
 • การต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท

รหัสธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รหัสธุรกิจลายละเอียด
79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง (Travel agency activities)
บริการของธุรกิจตัวแทนที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นในการขายหรือบริการด้านการเดินทาง การท่องเที่ยว การจัดหาพาหนะและที่พักแรมให้แก่สาธารณชนทั่วไปและแก่ลูกค้าทางธุรกิจ
79120ธุรกิจจัดนำเที่ยว (Tour operator activities)
การจัดรายการนำเที่ยวซึ่งขายผ่านตัวแทนธุรกิจการเดินทาง หรือขายโดยธุรกิจจัดนำเที่ยวโดยตรง รายการนำเที่ยวอาจรวมถึงการจัดหาพาหนะ ที่พักแรมอาหารและการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ สถานที่ทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม การแสดงมหรสพ ดนตรีหรือกิจกรรมกีฬา รวมถึงการพาคนไปประกอบพิธีฮัจย์ และฮุมเราะห์
เช็ครหัสธุรกิจนำเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ : https://tsic.dbd.go.th/index