agile

9 Agile แนวคิด รูปแบบทำงานวัฒนธรรมองค์กร?

Agile คือ

A g i l e เป็นแนวคิดที่ช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น ลดขั้นตอนการทำงานและงานด้านเอกสารที่ไม่จำเป็นลง ให้ความสำคัญกับเรื่องการสื่อสารในทีม มีการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการขึ้นมา และให้ความสำคัญกับ Value มากที่สุด จากนั้นจึงทดสอบ ประเมินผลและนำไปแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ให้รวดเร็วขึ้น และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานรวมถึงผู้บริโภคอยู่เสมอ ส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น

แนวคิดในการทำงาน

คุณลักษณะที่สําคัญอย่างหนึ่งสําหรับผู้ที่ประสบความสําเร็จในการทํางาน คือ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ทัศนคติที่ดี ความอดทน ความเชื่อมั่นในตัวเอง ความรอบคอบ ความมีวินัยและทักษะในการเข้ากับสังคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพที่ต้องการของหน่วยงาน

ลักษณของผู้ที่ประสบความสําเร็จในการทํางาน

  1. ความรอบรู้และวิจารณญาณ
  2. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
  3. ทักษะด้านการปฏิบัติงาน
  4. ทักษะด้านการเป็นผู้นำ
  5. ความรับผิดชอบที่มีต่องาน
  6. แรงจูงใจในการทํางาน

การทำงานในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี การแข่งขันด้านการค้า ธุรกิจต่างๆ ซึ่งส่งผลไปถึงความต้องการของผู้บริโภคที่แปรผันไปตามกระแสสังคม องค์กรทุกองค์กร และเกือบทุกสายงาน

จึงต้องมีการเพิ่มขีดความสามารถและปรับตัวด้วย “ความรวดเร็ว” เพื่อให้เท่าทันต่อกระแสยุคดิจิตอล ความอยู่รอด และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในยุคปัจจุบัน ด้วยโจทย์ขององค์กรที่ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว จึงมีแนวคิดการทำงานที่เรียกว่า

ที่มา:www2.si.mahidol.ac.th/km/knowledgeassets/kmexperience/kmarticle/17939/

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com