เครื่องมือการเงิน 7

7 เครื่องมือการเงิน ในตลาดอะไรบ้างรู้ก่อนจะไม่พลาด?

เครื่องมือการเงิน

ตราสารทางการเงิน คือ สินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่สามารถซื้อขายได้ เช่น หุ้น พันธบัตร ตราสารอนุพันธ์ สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงิน เครื่องมือเหล่านี้มักใช้เพื่อให้นักลงทุนมีวิธีจัดการความเสี่ยง กระจายพอร์ตการลงทุน และอาจได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ตราสารทางการเงินสามารถซื้อขายได้ในตลาดต่างๆ รวมถึงตลาดหุ้น ตลาดที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ และแพลตฟอร์มการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่างของเครื่องมือทางการเงิน ได้แก่ หุ้น กองทุนรวม ออปชัน ฟิวเจอร์ส และกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF)

เครื่องมือการเงิน 4

เครื่องมือทางการเงิน 6 ชนิด

เครื่องมือทางการเงินมีหลายประเภท แต่เครื่องมือทั่วไปบางประเภท ได้แก่:

1. หุ้น – แสดงความเป็นเจ้าของในบริษัท
2. พันธบัตร – เป็นตัวแทนภาระหนี้ของบริษัทหรือรัฐบาล
3. กองทุนรวม – เป็นตัวแทนของกองทุนรวมที่รวบรวมจากนักลงทุนหลายรายและลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ
4. ตัวเลือก – เป็นตัวแทนของสัญญาที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อผูกมัดในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในราคาและเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
5. ฟิวเจอร์ส – เป็นตัวแทนสัญญาที่กำหนดให้ผู้ซื้อต้องซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในราคาและเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
6. กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) – เป็นตัวแทนของตะกร้าหลักทรัพย์ที่สามารถซื้อและขายได้เหมือนหุ้นแต่ละตัว

เครื่องมือการเงิน 1

เครื่องมือทางการเงินในตลาดเงิน

เครื่องมือทางการเงินในตลาดเงินมีหลากหลายประเภท โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 1. เครื่องมือการลงทุน (Investment Instruments) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการลงทุนในตลาดเงิน เช่น หุ้น (Stocks) ตราสารหนี้ (Bonds) กองทุนรวม (Mutual Funds) และอื่นๆ

 2. เครื่องมือการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Instruments) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงในการลงทุน เช่น ตัวเลือก (Options) ซึ่งเป็นสัญญาณซื้อขายสินทรัพย์ที่มีการกำหนดราคาล่วงหน้า และ contractions for difference (CFDs) ซึ่งเป็นการซื้อขายสัญญาณที่ใช้ในการเงินโดยที่ไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์ต้นฉบับ

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมืออื่นๆ เช่น การลงทุนในตลาดสัมพันธ์ (Derivatives) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการซื้อขายสัญญาณซึ่งมีพื้นฐานมาจากสินทรัพย์เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน โดยตัวอย่างของการลงทุนในตลาดสัมพันธ์ที่นิยมใช้กันได้แก่ สกุลเงินเพื่อการค้า (Forex) ซึ่งเป็นการลงทุนในการซื้อขายสกุลเงินของประเทศต่างๆ และสินค้าเพื่อการค้า (Commodities) ซึ่งเป็นการลงทุนในสินค้าที่มีค่าเพิ่มมากขึ้น

เครื่องมือการเงิน 5

เครื่องมือนโยบายการเงิน (Monetary Policy Tools) คือ เครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลาง (Central Bank) เพื่อควบคุมการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ โดยเครื่องมือเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ได้แก่

 1. เพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยสามารถช่วยส่งเสริมการกู้ยืมเงิน และเพิ่มการลงทุนของบริษัท และส่วนบุคคล รวมถึงช่วยลดการเงินส่วนบุคคลและเพิ่มการเงินของธุรกิจ

 2. เปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate) โดยการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสามารถช่วยปรับค่าเงินของประเทศ เพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าและบริการ หรือเพิ่มการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในประเทศ

 3. การซื้อขายตราสารหนี้ (Open Market Operations) โดยการซื้อขายตราสารหนี้สามารถช่วยปรับจำนวนเงินในระบบการเงิน และช่วยปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

 4. ตัวเลือกเงินเฟ้อ (Inflation Targeting) โดยการตั้งเป้าหมายในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในสินค้าและบริการของประเทศ และช่วยลดความไม่แน่นอนในการลงทุน

เครื่องมือการเงิน 6

เครื่องมือการเงินและการคลัง (Financial and Treasury Management Tools) ได้แก่

 1. การบริหารจัดการเงินสด (Cash Management) โดยการวางแผนการใช้จ่ายเงินสดให้เหมาะสม รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินตามกำหนด อาทิ การจัดสรรเงินสดให้เพียงพอ หรือการลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินทุน

 2. การบริหารจัดการเอกสารการเงิน (Financial Document Management) โดยการจัดเก็บเอกสารการเงินทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อการตรวจสอบและการดำเนินการทางการเงินได้อย่างถูกต้อง

 3. การบริหารจัดการหนี้สิน (Debt Management) โดยการวางแผนการยืมเงินและการคืนหนี้เพื่อควบคุมระดับหนี้สินในระดับเหมาะสม

 4. การบริหารจัดการลูกหนี้ (Accounts Receivable Management) โดยการบริหารจัดการให้ลูกค้าชำระหนี้ตามกำหนดและการติดตามหนี้สินที่ค้างชำระอยู่

 5. การบริหารจัดการการลงทุน (Investment Management) โดยการเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่เหมาะสม รวมถึงการวางแผนการลงทุนเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท

 6. การบริหารจัดการภาษี (Tax Management) โดยการวางแผนการชำระภาษีและการดำเนินการเงินเพื่อลดภาระภาษีและเพิ่มกำไรของบริษัท

 7. การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) โดยการวางแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือการเงิน 3

เครื่องมือนโยบายการเงิน มีอะไรบ้าง

เครื่องมือนโยบายการเงิน (Financial Policy Tools) นั้นเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงินขององค์กร โดยมุ่งเน้นไปยังการดำเนินงานในแนวทางเป้าหมายทางการเงินที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงการใช้ทรัพยากรทางการเงินเพื่อเติบโตและควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนตัวอย่างเครื่องมือนโยบายการเงินได้แก่

 1. นโยบายการเงิน (Financial Policy) ซึ่งเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทางการเงิน และการกำหนดแผนการเงินในระยะยาว

 2. นโยบายการเงินสด (Cash Management Policy) ซึ่งเป็นการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเงินสด เพื่อให้มีการใช้เงินสดอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม

 3. นโยบายการบริหารจัดการเอกสารการเงิน (Financial Document Management Policy) ซึ่งเป็นการกำหนดวิธีการจัดการเอกสารการเงิน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบและการดำเนินการทางการเงิน

 4. นโยบายการบริหารจัดการหนี้สิน (Debt Management Policy) ซึ่งเป็นการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการหนี้สินเพื่อควบคุมระดับหนี้สินในระดับเหมาะสม

 

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com