ปก Data Analytics

5 Data Analytics วิเคราะห์ข้อมูลตัดสินใจธุรกิจโคตรเจ๋ง?

การใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุผล

การใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เป็นกระบวนการที่สำคัญในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุผล เนื่องจากสามารถนำเสนอข้อมูลที่เป็นหลักฐานทางตัวเลขและความจริงเพื่อช่วยให้ผู้บริหารและผู้ตัดสินใจในองค์กรมีความเข้าใจที่เป็นระบบและอ้างอิงสู่ข้อมูลที่ถูกต้องนี่คือเหตุผลหลักที่การใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลมีความสำคัญในการตัดสินใจทางธุรกิจ

5 เหตุผล สำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล

 1. การเข้าใจและพิจารณาสภาพการทำธุรกิจ การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจและวิเคราะห์สภาพการทำธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มและรูปแบบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วยให้สามารถตัดสินใจในการกำหนดยุทธวิธีและแผนการทำธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง

 2. การตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ และช่วยคัดกรองข้อมูลที่ไม่เพียงพอหรือข้อมูลที่อาจมีข้อผิดพลาด เพื่อให้ผู้ตัดสินใจสามารถพิจารณาข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเชื่อถือได้

 3. การค้นหาความสัมพันธ์และแนวโน้ม การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยในการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่แตกต่างกัน และการตรวจสอบแนวโน้มในข้อมูล ซึ่งอาจช่วยให้ผู้บริหารสามารถระบุแนวทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมกับแนวโน้มทางตลาดและกลุ่มเป้าหมายลูกค้า

 4. การสร้างความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยในการสร้างความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ ตั้งแต่พฤติกรรมการซื้อสินค้า ความต้องการ และความพึงพอใจ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

 5. การวิเคราะห์ผลกระทบและการทำนาย การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยในการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมและการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมถึงการใช้เทคนิคต่างๆ เช่นการทำนายแนวโน้มธุรกิจในอนาคต ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารมีการวางแผนและดำเนินธุรกิจในทิศทางที่เหมาะสม

การใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุผลช่วยให้องค์กรมีข้อมูลที่เป็นระบบและมีความเชื่อถือได้เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มโอกาสในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมธุรกิจอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

Data Analytics 02

ขั้นตอนของการทำ data analytics

ขั้นตอนของการทำ Data Analytics สามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

 1. กำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้กับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยระบุว่าต้องการหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในด้านใด ตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างแผนการตลาดหรือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการธุรกิจ

 2. รวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ข้อมูลอาจมาจากแหล่งต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลภายในองค์กร แหล่งข้อมูลภายนอก เว็บไซต์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

 3. วิเคราะห์และความเชื่อถือข้อมูล นำข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทางสถิติ และเทคนิควิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้องของข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้

 4. นำเสนอผลการวิเคราะห์ จัดทำรายงานหรือนำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและมีความชัดเจน เพื่อให้ผู้ตัดสินใจและผู้บริหารสามารถเข้าใจและนำไปใช้ในการตัดสินใจได้

 5. การตรวจสอบผลการวิเคราะห์ ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ และทำการปรับปรุงหากจำเป็น

 6. การนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ นำผลการวิเคราะห์มาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยปรับแผนและกลยุทธ์ธุรกิจ ปรับแต่งกระบวนการธุรกิจ หรือวางแผนการตลาดใหม่ เพื่อให้สามารถปรับปรุงผลลัพธ์และผลประโยชน์ของธุรกิจได้เป็นอย่างดี

คำแนะนำที่สำคัญคือการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูล และการปรับใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีประสิทธิภาพและความถูกต้องในการให้ข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีเหตุผล

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูล data analytics

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) มีประโยชน์มากมายต่อธุรกิจ ซึ่งรวมถึงดังนี้

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูล

 1. การตัดสินใจที่มีมูลค่า การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้ผู้บริหารและผู้ตัดสินใจสามารถทำการตัดสินใจที่มีมูลค่ามากขึ้น โดยการใช้ข้อมูลที่มีพื้นฐานทางตัวเลขและความจริงในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและการดำเนินงาน ทำให้สามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสสำเร็จในธุรกิจ

 2. การเข้าใจลูกค้า การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าใจลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง รวมถึงความต้องการและพฤติกรรมการซื้อสินค้า ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจสามารถปรับแผนการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. การพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามแนวโน้มตลาด และทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของตลาด ทำให้ธุรกิจสามารถปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานเพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ในการแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 4. การประหยัดทรัพยากร การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดทำแผนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดทำแผนการผลิต หรือการจัดทำแผนการจัดซื้อ-จัดหาทรัพย์สิน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจ

 5. การค้นพบโอกาสใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยให้ธุรกิจสามารถค้นพบโอกาสใหม่ รวมถึงการตรวจสอบแนวโน้มและการพยากรณ์เพื่อการขยายธุรกิจ ทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตและสร้างรายได้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 6. การบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์ข้อมูลช่วยในการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจ โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นข้อมูลที่มีค่าและมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจทางธุรกิจ การใช้ Data Analytics ช่วยให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งและมีการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาวะทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

Data Analytics 01

การวิเคราะห์ข้อมูลมีกี่ขั้นตอน

การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนหลักๆ ได้ดังนี้

 1. การกำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูล โดยระบุว่าต้องการค้นหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในด้านใด เช่นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับแผนการตลาดหรือการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการธุรกิจ

 2. การรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ข้อมูลอาจมาจากแหล่งต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลภายในองค์กร แหล่งข้อมูลภายนอก เว็บไซต์ หรือสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

 3. การตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูล ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รวบรวม โดยตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และทำการคัดกรองข้อมูลที่ไม่เพียงพอหรือข้อมูลที่อาจมีข้อผิดพลาด

 4. การวิเคราะห์และการสร้างความเข้าใจ นำข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทางสถิติและเทคนิควิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและทำความเข้าใจกับข้อมูล อาจใช้กราฟ แผนภูมิ หรือเทคนิคการทำนายเพื่อพยากรณ์แนวโน้มข้อมูลในอนาคต

 5. การสรุปผลและการนำเสนอ จัดทำรายงานหรือนำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและมีความชัดเจน เพื่อให้ผู้ตัดสินใจและผู้บริหารสามารถเข้าใจและนำไปใช้ในการตัดสินใจได้

 6. การตรวจสอบผลการวิเคราะห์ ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ และทำการปรับปรุงหากจำเป็น

การวิเคราะห์ข้อมูลมีขั้นตอนที่สอดคล้องกับกระบวนการวิจัยและการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ แต่สามารถปรับเปลี่ยนหรือประยุกต์ใช้ตามสภาพแวดล้อมและวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ได้

การวิเคราะห์ข้อมูล มีอะไรบ้าง

การวิเคราะห์ข้อมูลมีหลายวิธีและเทคนิคที่สามารถนำมาใช้ได้ บางเทคนิคอาจเหมาะสมกับประเภทข้อมูลและวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ นี่คือบางเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล

 1. การวิเคราะห์ทางสถิติ ใช้เครื่องมือสถิติเพื่อวิเคราะห์และสรุปข้อมูล อาทิเช่นการคำนวณค่าเฉลี่ย การคำนวณความแปรปรวน การทดสอบสมมติฐาน เป็นต้น

 2. การทำนายและการตรวจสอบแนวโน้ม ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อทำนายผลหรือแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อาทิเช่นการใช้การจัดกลุ่ม (clustering) และการสร้างแบบจำลอง (modeling) เพื่อทำนายพฤติกรรมหรือผลลัพธ์ที่เป็นไปได้

 3. การวิเคราะห์แนวโน้มและความสัมพันธ์ ใช้กราฟและแผนภูมิต่างๆ เช่น แผนภูมิเส้น (line chart) แผนภูมิแท่ง (bar chart) แผนภูมิเครื่องหมายเส้น (scatter plot) เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

 4. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบมาตรฐาน ใช้เทคนิคการนำเข้าข้อมูลให้มีค่าที่มีความหมายเดียวกัน อาทิเช่นการทำการตรวจสอบและการแก้ไขข้อมูลที่ขาดหายหรือผิดพลาด เพื่อให้ข้อมูลมีความเป็นระบบและพร้อมใช้งานในการวิเคราะห์

 5. การทำความเข้าใจลึกซึ้ง ใช้เทคนิคการสกัดความรู้และแนวคิดที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล อาทิเช่นการใช้เทคนิคข้อมูลที่ซับซ้อน เช่น การกระจายความสัมพันธ์ (correlation analysis) หรือการทำความเข้าใจกฎเกณฑ์ (pattern recognition) เพื่อค้นหาความสัมพันธ์และแนวโน้มที่ไม่เป็นธรรมชาติ

 6. การวิเคราะห์ข้อมูลทางเชิงประยุกต์ การนำเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในสถานการณ์ทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดเพื่อปรับแผนการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลการเงินเพื่อการวิเคราะห์ศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ เป็นต้น

การวิเคราะห์ข้อมูลไม่จำกัดเฉพาะเทคนิคดังกล่าวเท่านั้น การเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์และประเด็นที่ต้องการศึกษาจะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีประสิทธิภาพและความสำเร็จที่ดีกว่า

Data analytics หมายถึง

Data analytics หมายถึง กระบวนการใช้เทคนิคและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์และแปลงข้อมูลเป็นข้อมูลที่มีความหมายและสาระสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจหรือการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การใช้งาน Data analytics เน้นการนำเข้าข้อมูลที่มีปริมาณมากและที่เกิดขึ้นในระบบและโครงสร้างที่ซับซ้อน เพื่อวิเคราะห์และแสดงข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจและดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับ

Data analytics มีขั้นตอนหลายขั้นตอน เช่น การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การทำความสะอาดข้อมูล การสร้างและใช้ตัวบ่งชี้ทางสถิติ การทำการจัดกลุ่ม (clustering) และการสร้างแบบจำลอง (modeling) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล

การใช้ Data analytics ช่วยให้ธุรกิจสามารถตรวจสอบแนวโน้มทางธุรกิจ ปรับกลยุทธ์และกระบวนการธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่างๆ อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามสภาพการแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com