รายได้

รวมรายได้ บริษัท 110 มีกี่ประเภทอะไรบ้างแหล่งที่มารายได้?

รายได้ หมายถึง

รายได้ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของงบการเงินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัดผลการดำเนินงาน กำไร หรือขาดทุนสุทธิเกิดจากการคำนวน ที่เข้าใจง่าย ๆ โดยทั่วไป คือ รายรับทั้งหมด หัก ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

รายได้ คือ
รายได้ คือ

มาตรฐานการบัญชี เรื่อง รายได้ ให้คํานิยามไว้ ดังนี้

รายรับ คือ ( Income ) การเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแสเข้า หรือการเพิ่มค่าของสินทรัพย์ หรือการลดลงของหนี้สิน อันส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ไม่รวมเงินทุนที่ ได้รับจากผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของ ตามคำนิยามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินหรือแม่บทบัญชี

ทุ ละ กิ ด

กรอบแนวคิดฯ กําหนดว่า รายการที่ถือเป็นรายได้ต้องเป็นไปตามคํานิยามของรายได้ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงรายการกําไร และรายได้ที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมตามปกติของกิจการ เช่น รายได้จากการขาย รายได้จากการให้บริการ รายได้ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยรับรายได้ค่าสิทธิ รายได้เงินปันผล รายการกําไรจากอัตรา แลกเปลี่ยน รายการกําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ เป็นต้น

revenue แปล

รายได้ คือ (Revenue) กระแสรับของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ในรอบระยะเวลา บัญชี ซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกิจการ เมื่อกระแสรับนั้นส่งผลให้ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น ทั้ง ไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากผู้มีส่วนร่วมในส่วนของเจ้าของตามคำนิยามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินหรือแม่บทบัญชี

income กับ revenue
income กับ revenue

ข้อสังเกตความแตกต่างระหว่าง รายได้ ( Income ) กับ รายได้ ( Revenue )

รายได้ (Income) รายได้ (revenue)
รายได้ (Income) ประกอบด้วย รายได้ ( revenue ) และรายการหรือผลกำไร รายได้ (revenue) เป็นรายได้ขั้นต้นที่เกิดจากกิจกรรมหลักของการดำเนินงานตามปกติ จึงแสดงด้วยมุลค่าขั้นตั้น (Gross Value) หรือรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย

รายได้ มีอะไรบ้าง บัญชี

รายได้ในทางการบัญชีแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ รายได้โดยตรง และรายได้อื่น 

 • รายได้โดยตรง ( Direct Revenues ) หมายถึง รายได้ที่เกิดขึ้นตามวิถีทางการค้าโดยปกติ ของกิจการ ถ้าเป็นกิจการซื้อขายสินค้ารายได้โดยตรงของกิจการนี้คือ รายได้จากการขายสินค้า ถ้า เป็นกิจการที่ให้บริการ เช่น ธนาคาร รายได้โดยตรงของธนาคารคือ ดอกเบียค่าธรรมเนียม เป็นต้น ทั้งนี้ กิจการอาจมีรายได้โดยตรงได้หลายประเภทตามวิถีการค้าโดยปกติของกิจการ
 • รายได้อื่น ( Other Revenues ) หมายถึง รายได้ที่มิได้เกิดขึ้นตามวิถีทางการค้าโดยปกติ ของกิจการ ส่วนใหญ่เป็นรายได้อันเกิดจากการนําเงินที่เหลือจากการใช้ในการดําเนินงานไปลงทุนซื้อ หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือซื้อหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ โดยผลประโยชน์ที่ได้รับคือเงินปันผล รับหรือดอกเบี้ยรับ เป็นต้น

รายได้ ที่กิจการได้รับไม่จําเป็นต้องได้เป็นเงินสดเสมอไป อาจได้มาในรูปสินทรัพย์อย่างอื่น เช่น ลูกหนี้การค้าหรือตั๋วเงินรับ ทั้งนี้เงินสดที่กิจการได้รับทุกรายการ ไม่จําเป็นต้องเป็นรายได้ของกิจการ เสมอไป

ประเภทของรายได้
ประเภทของรายได้

ตัวอย่างเช่น บริษัท กิติ จํากัด ขายสินค้าให้บริษัทสันติ จํากัด จํานวนเงิน 100,000 บาท บริษัทกิติจ่ายเงินสดให้ทันที 70,000 บาท ส่วนที่เหลือจะชําระให้ในงวดถัดไป ดังนั้น รายได้ของ บริษัทสันติในงวดบัญชีนี้คือ 100,000 บาท ซึ่งได้มาในรูปของเงินสด 70,000 บาท และลูกหนี้การค้า 30,000 บาท ครั้นเมื่อลูกค้าน้ําเงินสดมาชําระหนี้จํานวน 30,000 บาทในงวดถัดไป บริษัทจะไม่ ถือว่าเป็นรายได้ของงวดบัญชีที่รับชําระ แต่ให้ถือเป็นการรับชําระหนี้จากลูกค้าอันเนื่องจากรายได้ที่ เกิดขึ้นแล้วในงวดก่อน เป็นต้น

ราย ได้มี กี่ ประเภท

รายได้สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะและแหล่งที่มาของรายได้ ต่อไปนี้เป็นประเภทของรายได้ที่พบได้บ่อยๆ

 1. รายได้จากการทำงาน เงินเดือนที่ได้รับจากการทำงานในองค์กรหรือบริษัท

 2. รายได้จากธุรกิจส่วนตัว รายได้ที่ได้จากกิจการที่คุณเปิดขึ้นเอง เช่น ร้านค้า, บริการ, หรือการผลิตสินค้า

 3. รายได้จากการลงทุน รายได้ที่ได้จากการลงทุนในหลายอสังหาริมทรัพย์ เช่น ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร, ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นหรือตราสารทางการเงินอื่นๆ

 4. รายได้จากการเช่า รายได้ที่ได้จากการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น เช่าบ้านหรืออพาร์ทเมนท์ให้ผู้เช่า

 5. รายได้จากการทำงานอิสระ รายได้ที่ได้จากการทำงานอิสระหรือฟรีแลนซ์ให้กับลูกค้าหลายคน โดยได้รับค่าตอบแทนตามโครงการหรืองานที่ทำ

 6. รายได้จากการให้บริการอื่นๆ รายได้ที่ได้จากการให้บริการเช่น ค่าตอบแทนจากการเป็นครูสอนพิเศษ, ค่าบริการจากงานที่ต้องการทักษะพิเศษ เช่น ช่างไฟฟ้า, ช่างรถ, หรือการให้คำปรึกษาทางด้านต่างๆ

 7. รายได้จากอินเตอร์เน็ต รายได้ที่ได้จากการทำธุรกิจออนไลน์ เช่น การขายสินค้าออนไลน์, การทำงานเป็นผู้เขียนหรือนักแปลอิสระ, การเป็นครีเอเตอร์ในยูทูป, หรือการเป็นบล็อกเกอร์

นี่เป็นเพียงตัวอย่างของประเภทรายได้ที่พบได้บ่อย ๆ และยังมีประเภทรายได้อื่น ๆ อีกมากมายขึ้นอยู่กับสถานการณ์และอาชีพของแต่ละบุคคล

สร้างรายได้ หมายถึง

การสร้างรายได้หมายถึงการทำกิจกรรมหรือกระบวนการใดๆ ที่นำมาเพื่อสร้างเงินหรือรายได้ให้กับตนเอง โดยทั่วไปแล้วการสร้างรายได้เกิดจากการให้บริการหรือผลิตสินค้าที่มีความต้องการ หรือผ่านการลงทุนหรือกิจกรรมทางการเงินอื่น ๆ โดยการสร้างรายได้มุ่งหวังที่จะได้รับเงินเข้ามาเพื่อใช้ในการประกอบชีวิต การลงทุน หรือการซื้อสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการในชีวิตประจำวัน

การสร้างรายได้สามารถทำได้หลายวิธี อาจเป็นการทำงานเป็นพนักงานประจำในองค์กรหรือบริษัท หรือเปิดกิจการส่วนตัวเพื่อขายสินค้าหรือบริการ สร้างรายได้ผ่านการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ หรือตราสารการเงินอื่นๆ รวมถึงการสร้างรายได้ผ่านอินเตอร์เน็ต เช่น การขายสินค้าออนไลน์ การทำงานเป็นฟรีแลนซ์ การให้บริการออนไลน์ หรือการสร้างเนื้อหาสื่อสารมวลชน อื่นๆ

สร้างรายได้เป็นกระบวนการที่สำคัญในการสร้างความมั่งคั่งและความเสถียรในชีวิต และอาจมีความหลากหลายตามอุปสงค์และเป้าหมายของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม ควรมีการวางแผนการเงินและการบริหารรายได้อย่างรอบคอบเพื่อให้การสร้างรายได้เป็นไปอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพในระยะยาว

รายได้หลัก คือ

รายได้หลักคือรายได้ที่มาจากแหล่งหลักของรายได้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งส่วนมากจะมาจากกิจกรรมหรืออาชีพที่คุณทำอยู่ นี่คือตัวอย่างของรายได้หลักที่พบได้บ่อยๆ

 1. เงินเดือน หากคุณมีงานประจำหรือสัญญาจ้างกับองค์กรหนึ่ง รายได้หลักของคุณจะเป็นเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือน

 2. รายได้จากธุรกิจส่วนตัว หากคุณมีธุรกิจหรือกิจการของตัวเอง รายได้หลักของคุณอาจมาจากการขายสินค้าหรือบริการที่คุณให้

 3. รายได้จากการเช่า หากคุณเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านหรืออพาร์ทเมนท์ รายได้หลักของคุณอาจมาจากการเช่าให้ผู้เช่า

 4. รายได้จากการลงทุน หากคุณลงทุนในหลายอสังหาริมทรัพย์ เช่น หุ้น, พันธบัตร, เงินฝากธนาคาร รายได้หลักของคุณอาจมาจากผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่ได้รับจากการลงทุนนั้น

 5. รายได้จากงานอิสระหรือฟรีแลนซ์ หากคุณทำงานอิสระหรือเป็นฟรีแลนซ์ให้กับลูกค้า รายได้หลักของคุณจะมาจากค่าตอบแทนที่ได้รับจากงานหรือโครงการที่คุณทำ

อย่างไรก็ตาม รายได้หลักขึ้นอยู่กับสถานะและอาชีพของแต่ละบุคคล คุณอาจมีรายได้หลักจากแหล่งอื่นๆ ที่ไม่ได้ถูกกล่าวมาด้านบน สำหรับบุคคลที่มีรายได้หลักจากธุรกิจส่วนตัว การลงทุน หรืออื่นๆ อาจมีการสร้างรายได้อื่นๆ อีกมากมายในชีวิตประจำวันของพวกเขา

รายได้จากการขาย มีอะไรบ้าง
 

รายได้จากการขายสามารถมาจากหลากหลายแหล่งตามลักษณะสินค้าหรือบริการที่คุณขาย นี่คือบางตัวอย่างของรายได้ที่มาจากการขายที่พบได้บ่อยๆ

 1. การขายสินค้าทางการค้า การขายสินค้าที่คุณซื้อมาเพื่อนำไปขายต่อ สามารถเป็นสินค้าที่คุณผลิตหรือนำเข้ามาขาย

 2. การขายสินค้าออนไลน์ การขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ, แอปพลิเคชันมือถือ, หรือทางสื่อสังคมออนไลน์

 3. การขายสินค้าหน้าร้าน การขายสินค้าที่เกิดขึ้นในร้านค้าหรือที่ตั้งทางธุรกิจของคุณ

 4. การขายบริการ การขายบริการที่คุณมีความเชี่ยวชาญ อาจเป็นการให้คำปรึกษา, การสอน, การบริการด้านการออกแบบ หรือการให้บริการด้านเทคโนโลยี

 5. การขายสินค้าจากการผลิต หากคุณมีกิจการผลิตสินค้าเอง รายได้จะมาจากการขายสินค้าที่คุณผลิตให้กับตลาด

 6. การขายสินค้าอีเมล์ การส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการผ่านทางอีเมล์ โดยการสร้างความสนใจและส่งข้อเสนอแนะถึงลูกค้าทางอีเมล์

 7. การขายสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ การขายสินค้าหรือบริการข้ามพรมแดนไปยังตลาดต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม การขายสินค้ามีลักษณะและวิธีการหลากหลาย และสามารถปรับใช้ตามบริบทและอุปสงค์ของธุรกิจของคุณ

ลักษณะของรายได้ 

ลักษณะของรายได้ ( Nature of Revenues ) ถือเป็นผลตอบแทนที่ธุรกิจได้รับจากการขายสินค้าและ/ หรือบริการให้กับลูกค้า ซึ่งคำนวนได้เป็นจำนวนเงินที่แน่นอน และรวมถึงกำไรที่ได้จากการซื้อขายสินทรัพย์ รายได้ดอกเบี้ย (ดอกเบี้ยรับ) รายได้ค่าเช่า รายได้เงินปันผล

ชนิดของรายได้

ชนิดของบัญชีรายได้ ( Type of Revenue Accounts ) บัญชีรายได้แต่ละกิจการไม่จําเป็นต้องมีเหมือนกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจการ ซึ่งอาจมี การแบ่งรายได้ไม่เหมือนกัน บางกิจการอาจมีรายได้จากการขายสินค้า รายได้จากการบริการและ/หรือ รายได้อื่น ๆ ด้วย เป็นต้น

 • บัญชีขาย ( Sales Account ) ใช้บันทึกรายการค้าที่เกิดจากการส่งมอบสินค้า สินทรัพย์ สิทธิ หรือบริการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสด สิทธิเรียกร้องให้ชําระเงิน หรือสิ่งอื่นที่มีมูลค่าคิดเป็นเงินได้
 • บัญชีรายได้จากการบริการ ( Service Revenue Account ) ใช้บันทึกรายการค้าอันเกิดจาก การบริการ เช่น ธุรกิจการบิน รายได้ คือ ค่าขายตั๋วโดยสาร รายได้ค่ารับส่งสินค้า
 • บัญชีรายได้ดอกเบี้ย ( Interest Revenue Account ) ใช้บันทึกรายได้อันเกิดจากการให้บริการ เงินกู้ หรือการฝากเงิน หากเป็นสถาบันการเงินดอกเบี้ยรับจากการให้บริการเงินกู้ถือเป็นรายได้หลัก ของกิจการ
 • บัญชีรายได้ค่าธรรมเนียม ( Fees Revenue Account ) ใช้บันทึกรายได้ของกิจการที่มีรายได้ จากวิชาชีพอิสระ เช่น แพทย์ ทนายความ และผู้สอบบัญชี
 • บัญชีรายได้อื่น ๆ ( Other Revenues Account ) ใช้บันทึกรายได้ที่มิใช่รายได้โดยปกติของ กิจการ เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นนาน ๆ ครั้งในแต่ละงวด เช่น กําไรจากการขายสินทรัพย์

ความหมายของธุรกิจ

รายได้สำหรับธุรกิจทั่วไป กิจการที่ขายสินค้า ให้บริการ และให้ผู้อื่นใช้สินทรัพย์ของกิจการจะมีรายได้จากการขายสินค้ารายได้จากการให้บริการ และรายได้จากดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล

รายได้ทางธุรกิจ
รายได้ทางธุรกิจ

รายได้ทางธุรกิจมีอะไรบ้าง

 • รายได้จากการขายสินค้า
 • รายได้จากการให้บริการ
 • รายได้ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผล
 • รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
 • รายได้สำรับธุรกิจเฉพาะ
 • รายได้จากสัญญาเช่า
 • รายได้จากสัญญาก่อนสร้าง
 • รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ตัวอย่างรายได้

1.รายได้ จากการขายสินค้า

การขายสินค้า ประกอบด้วยกิจกรรมตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อของลุกค้าการออกคำสั่งขาย การส่งมอบสินค้า และการรับชำระเงินค่าสินค้า ประเด็นที่ควรพิจารณาในเรื่องการรับรู้ได้จากการขายสินค้า ก็คือจุดใดหรือวันใดที่กิจการควรรับรู้  ดังนี้

รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้า

เงื่อนไขการรับรู้รายได้

 • กิจการได้โอนความเสี่ยง และผลตอบแทน ที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของในสินค้านั้นให้กับผู้ซื้อแล้ว
 • กิจการไม่เกี่ยวข้องในการบริหารสินค้าอย่างต่อเนื่อง หรือควบคุมสินค้าที่ขายไปแล้วทั้งหมดทั้งทางตรง และทางอ้อม
 • กิจการสามารถวัดมูลค่าของจำนวนรายได้แล้วอย่างน่าเชื่อถือ
 • มีความเป็นไปได้แน่นอนที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
 • กิจการสามารถวัดมูลค่าต้นทุนที่เกิดนขึ้นรืออาจจะเกิด อันเนื่องมาจากรายการบัญชีนั้น ได้อย่างน่าเชื่อถือ เป็นต้น

ตัวอย่าง รายได้จากการขายสินค้า

 • การขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ
 • การนำสินค้าไปฝากขาย และขายได้แล้ว
 • การขายสินค้าได้แล้วแต่ยังไม่ได้ส่งมอบ เนื่องจากลุกค้ายังไม่พร้อมรับ
 • การขายสินค้าอย่างมีเงื่อนไขได้รับเงินแล้ว เช่น การซื้อแอร์ แต่ยังไม่ได้ไม่ติดตั้ง แต่ลูกค้าชำระเงินแล้ว เป็นต้น

2.รายได้ จากการให้บริการ

กิจการต้องรับรู้รายได้จากการให้บริการหากกิจการสามารถเมิณผลของรายการบัญชีนั้ได้อย่างน่าเชื่อถือ ตามขั้นความสำเร็จของงาน จากรายการบัญชีนั้น ๆ ตามมาตรฐานการบัญชีดังนี้

รายได้จากการบริการ
รายได้จากการบริการ

เงื่อนไขการรับรู้รายได้

 • ความน่าเชื่อในการวัดมูลค่ารายได้
 • กิจการสารมารถวัดมูลค่าได้
 • มีความเป็นไปได้ค่อยข้างแน่นของที่จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
 • กิจการวัดความสำเร็จของการการบัญชีนั้นได้

ตัวอย่าง รายได้จากการขายสินค้า

 • รายได้จากการแสดงคอนเสิร์ต เมื่อขายบัตรเข้าชมคอนเสริต์ยังไม่ควรรับรู้เป็นรายได้ จนกว่าการแสดงคอนเสริต์จะจบลง
 • รายได้จากการขายบัตรโดยสารรถไฟฟ้า เมื่อผู้โยสารได้ใช้บริการแล้ว
 • รายได้ค่านายหน้าจากการขายที่ดิน อาจรับรู้เมื่อขายที่ดินได้แล้ว
 • รายได้จากการโฆษณา เมื่อโฆษณาได้ออกเผยแพร่แล้ว เป็นต้น

รวม รายได้ รายรับ ของกิจการ พร้อมคำอธิบาย

 1. รายรับจากการขายสินค้า เป็นรายได้ที่ได้รับจากการขายสินค้าหรือสินค้าบริการให้แก่ลูกค้า
 2. รายรับจากการให้บริการ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการหรือการจ้างงานให้กับลูกค้า
 3. รายรับจากการเช่าทรัพย์สิน เป็นรายได้ที่ได้รับจากการเช่าทรัพย์สิน เช่น อสังหาริมทรัพย์, รถยนต์, หรืออุปกรณ์ต่างๆ
 4. รายรับจากการลงทุน เป็นรายได้ที่ได้รับจากการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ หรือการลงทุนในตลาดทางการเงิน
 5. รายรับจากการรับบริการทางการเงิน เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางการเงิน เช่น ดอกเบี้ยจากเงินฝาก, ค่าธรรมเนียมการบริการทางการเงิน
 6. รายรับจากการขายทรัพย์สิน เป็นรายได้ที่ได้รับจากการขายทรัพย์สิน เช่น การขายที่ดิน, อสังหาริมทรัพย์, หรือทรัพย์สินอื่นๆ
 7. รายรับจากการรับบริการทางการแพทย์ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางการแพทย์ เช่น ค่าตรวจสุขภาพ, ค่ารักษาพยาบาล
 8. รายรับจากการให้บริการทางการศึกษา เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางการศึกษา เช่น ค่าเทอม, ค่าสอนพิเศษ
 9. รายรับจากการขายสิทธิบัตร เป็นรายได้ที่ได้รับจากการขายสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์
 10. รายรับจากการรับบริการทางการเกษตร เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางการเกษตร เช่น ค่าบริการด้านการเพาะปลูก, การจัดสวน
 11. รายรับจากการให้บริการทางการท่องเที่ยว เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการท่องเที่ยว เช่น ค่าทัวร์, ค่าบริการที่พัก
 12. รายรับจากการขายสิทธิ์การใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้า เป็นรายได้ที่ได้รับจากการขายสิทธิ์การใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้าของกิจการ
 13. รายรับจากการให้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น บริการด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์, บริการด้านระบบเครือข่าย
 14. รายรับจากการลงทุนในตลาดทุน เป็นรายได้ที่ได้รับจากการลงทุนในตลาดทุน เช่น ดอกเบี้ยส่วนต่าง, กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์
 15. รายรับจากการให้บริการทางการเกษตร เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางการเกษตร เช่น ค่าบริการด้านการเพาะปลูกพืช, การจัดสวน
 16. รายรับจากการขายสิ่งก่อสร้าง เป็นรายได้ที่ได้รับจากการขายสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าขายอสังหาริมทรัพย์, ค่าขายโครงการก่อสร้าง
 17. รายรับจากการให้บริการทางการประกัน เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางการประกัน เช่น ค่าเบี้ยประกันชีวิต, ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ
 18. รายรับจากการขายสิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการขายสิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มเทคโนโลยี
 19. รายรับจากการให้บริการทางการจัดการ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางการจัดการในกิจการ เช่น การจัดทำแผนธุรกิจ, บริการที่ปรึกษาการจัดการ
 20. รายรับจากการขายสิทธิ์ใช้งานทรัพย์สินทางปัญญา เป็นรายได้ที่ได้รับจากการขายสิทธิ์ใช้งานทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร
 21. รายรับจากการให้บริการทางการตลาดและโฆษณา เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางการตลาดและโฆษณาให้กับลูกค้า เช่น ค่าบริการโฆษณา, ค่าบริการการตลาดออนไลน์
 22. รายรับจากการให้บริการทางการบิน เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางการบิน เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าบริการเสริมการบิน
 23. รายรับจากการลงทุนในกิจการอื่น เป็นรายได้ที่ได้รับจากการลงทุนในกิจการอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่ลักษณะหลักของกิจการ
 24. รายรับจากการขายสัดส่วนหรือหุ้น เป็นรายได้ที่ได้รับจากการขายสัดส่วนหรือหุ้นของกิจการ
 25. รายรับจากการให้บริการทางการประชาสัมพันธ์ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางการประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดงานประชาสัมพันธ์, การให้คำปรึกษาทางการประชาสัมพันธ์
 26. รายรับจากการให้บริการทางด้านเทคโนโลยี เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านเทคโนโลยี เช่น บริการด้านซอฟต์แวร์, บริการด้านระบบคอมพิวเตอร์
 27. รายรับจากการให้บริการทางด้านการออกแบบและสร้างแบรนด์ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการออกแบบและสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้า
 28. รายรับจากการให้บริการทางด้านการปรับปรุงโรงงาน เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการปรับปรุงโรงงานและกระบวนการผลิต
 29. รายรับจากการขายสิทธิ์ใช้งานและการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการขายสิทธิ์ใช้งานและการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 30. รายรับจากการให้บริการทางด้านการเปิดเผยข้อมูล เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการเปิดเผยข้อมูล เช่น บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล, บริการด้านการจัดการข้อมูล
 31. รายรับจากการขายสินค้าออนไลน์ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ขายสินค้า, แพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์
 32. รายรับจากการให้บริการทางด้านการจัดการเรื่องทรัพย์สิน เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการจัดการเรื่องทรัพย์สิน เช่น การบริหารจัดการทรัพย์สิน, การบริหารจัดการลิขสิทธิ์
 33. รายรับจากการขายสินค้าทางออนไลน์แบบตัวแทนจำหน่าย เป็นรายได้ที่ได้รับจากการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทอื่น
 34. รายรับจากการให้บริการทางด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้กับลูกค้า
 35. รายรับจากการขายสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการขายสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับลูกค้า
 36. รายรับจากการให้บริการทางด้านการบริหารกิจการออนไลน์ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการบริหารกิจการผ่านทางออนไลน์ เช่น ระบบบริหารงานบุคคล, ระบบบริหารการเงิน
 37. รายรับจากการให้บริการทางด้านการจัดการโครงการ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการจัดการโครงการให้กับลูกค้า เช่น การวางแผนโครงการ, การดูแลโครงการ
 38. รายรับจากการให้บริการทางด้านการบริหารความเสี่ยง เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการบริหารความเสี่ยงในกิจการ เช่น การวางแผนและการบริหารความเสี่ยง, การตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ
 39. รายรับจากการให้บริการทางด้านการตรวจสอบและการประเมินความถูกต้อง เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการตรวจสอบและการประเมินความถูกต้องในกิจการ เช่น การตรวจสอบบัญชี, การประเมินความถูกต้องของกระบวนการธุรกิจ
 40. รายรับจากการให้บริการทางด้านการจัดการสต๊อกสินค้า เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการจัดการสต๊อกสินค้าในกิจการ เช่น ระบบบริหารคลังสินค้า, บริการจัดส่งสินค้า
 41. รายรับจากการให้บริการทางด้านการบริหารการตลาด เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการบริหารการตลาดให้กับลูกค้า เช่น การวางแผนการตลาด, บริการจัดทำและวางแผนโปรโมชั่นการตลาด
 42. รายรับจากการให้บริการทางด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลในกิจการ เช่น บริการจัดการการจ้างงาน, บริการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร
 43. รายรับจากการให้บริการทางด้านการเปิดตัวสินค้าหรือบริการใหม่ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการเปิดตัวสินค้าหรือบริการใหม่ให้กับลูกค้า
 44. รายรับจากการให้บริการทางด้านการจัดการธุรกิจออนไลน์ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการจัดการธุรกิจออนไลน์ เช่น บริการด้านการตลาดออนไลน์, บริการจัดการระบบการขายออนไลน์
 45. รายรับจากการให้บริการทางด้านการบริหารเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการบริหารเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การจัดการลิขสิทธิ์, การจัดการสิทธิบัตร
 46. รายรับจากการให้บริการทางด้านการตรวจสอบและการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการตรวจสอบและการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการในกิจการ
 47. รายรับจากการให้บริการทางด้านการจัดการการเงิน เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการจัดการการเงินในกิจการ เช่น บริการที่ปรึกษาด้านการเงิน, บริการด้านการวางแผนการเงิน
 48. รายรับจากการให้บริการทางด้านการบริหารโครงการ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการบริหารโครงการในกิจการ เช่น การวางแผนโครงการ, การดูแลโครงการ
 49. รายรับจากการให้บริการทางด้านการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพในกิจการ เช่น การตรวจสอบระบบคุณภาพ, การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
 50. รายรับจากการให้บริการทางด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในกิจการ
 51. รายรับจากการให้บริการทางด้านการประชาสัมพันธ์และโฆษณาออนไลน์ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการประชาสัมพันธ์และโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น การตลาดออนไลน์, การโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย
 52. รายรับจากการให้บริการทางด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าในกิจการ เช่น บริการด้าน CRM (Customer Relationship Management)
 53. รายรับจากการให้บริการทางด้านการสื่อสารองค์กร เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการสื่อสารองค์กรในกิจการ เช่น บริการด้านการสื่อสารภายในองค์กร, บริการโทรคมนาคม
 54. รายรับจากการให้บริการทางด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการวิจัยและพัฒนาในกิจการ เช่น การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่, บริการด้านการวิจัยตลาด
 55. รายรับจากการให้บริการทางด้านการบริหารสินทรัพย์ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการบริหารสินทรัพย์ในกิจการ เช่น บริการด้านการบริหารทรัพย์สิน, บริการด้านการบริหารค่าเสื่อมราคา
 56. รายรับจากการให้บริการทางด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น บริการด้านการส่งออก-นำเข้าสินค้า, บริการด้านการลงทุนต่างประเทศ
 57. รายรับจากการให้บริการทางด้านการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลในกิจการ เช่น บริการด้านการสำรวจตลาด, บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
 58. รายรับจากการให้บริการทางด้านการพัฒนาองค์กร เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการพัฒนาองค์กรในกิจการ เช่น บริการด้านการจัดอบรมและพัฒนาบุคลากร, บริการด้านการบริหารโครงการ
 59. รายรับจากการให้บริการทางด้านการจัดการความเสี่ยง เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการจัดการความเสี่ยงในกิจการ เช่น บริการด้านการวางแผนและการบริหารความเสี่ยง, บริการด้านการประเมินความเสี่ยง
 60. รายรับจากการให้บริการทางด้านการบริหารโครงสร้างพื้นฐาน เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการบริหารโครงสร้างพื้นฐานในกิจการ เช่น บริการด้านการวางแผนและการจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐาน, บริการด้านการบริหารโครงการสถาปัตยกรรม
 61. รายรับจากการให้บริการทางด้านการจัดการความเชื่อมโยงในระบบเทคโนโลยี เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการจัดการความเชื่อมโยงในระบบเทคโนโลยี เช่น บริการด้านการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์, บริการด้านการจัดการระบบเซิร์ฟเวอร์
 62. รายรับจากการให้บริการทางด้านการสร้างและจัดการพื้นที่เช่า เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการสร้างและจัดการพื้นที่เช่าให้กับลูกค้า เช่น บริการด้านการจัดการอสังหาริมทรัพย์พาณิชย์, บริการด้านการจัดการโครงการสร้างสรรค์
 63. รายรับจากการให้บริการทางด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือให้กับลูกค้า
 64. รายรับจากการให้บริการทางด้านการจัดการความปลอดภัยและความเสถียรในระบบเทคโนโลยี เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการจัดการความปลอดภัยและความเสถียรในระบบเทคโนโลยี เช่น บริการด้านการจัดการความปลอดภัยข้อมูล, บริการด้านการจัดการความเสถียรของระบบ
 65. รายรับจากการให้บริการทางด้านการพัฒนาและบริหารโครงการทางด้านเทคโนโลยี เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการพัฒนาและบริหารโครงการทางด้านเทคโนโลยีให้กับลูกค้า
 66. รายรับจากการให้บริการทางด้านการบริหารความรู้และการฝึกอบรม เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการบริหารความรู้และการฝึกอบรมให้กับลูกค้า เช่น การจัดอบรมเกี่ยวกับทักษะทางธุรกิจ, การบริหารจัดการเพื่อการเติบโต
 67. รายรับจากการให้บริการทางด้านการให้คำปรึกษาธุรกิจ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการให้คำปรึกษาธุรกิจให้กับลูกค้า เช่น การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ, การประเมินและวางแผนธุรกิจ
 68. รายรับจากการให้บริการทางด้านการจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับลูกค้า
 69. รายรับจากการให้บริการทางด้านการบริหารการสื่อสารองค์กร เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการบริหารการสื่อสารองค์กรให้กับลูกค้า เช่น บริการด้านการจัดการสื่อสารภายในองค์กร, บริการด้านการจัดการระบบโทรคมนาคม
 70. รายรับจากการให้บริการทางด้านการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจให้กับลูกค้า เช่น การวางแผนและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ, การตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยง
 71. รายรับจากการให้บริการทางด้านการพัฒนาและจัดการซอฟต์แวร์ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการพัฒนาและจัดการซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้า
 72. รายรับจากการให้บริการทางด้านการสร้างและบริหารโครงการด้านอินเฟราสตรัคเจอร์ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการสร้างและบริหารโครงการด้านอินเฟราสตรัคเจอร์ให้กับลูกค้า
 73. รายรับจากการให้บริการทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างแบบจำลอง เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างแบบจำลองให้กับลูกค้า
 74. รายรับจากการให้บริการทางด้านการจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับลูกค้า
 75. รายรับจากการให้บริการทางด้านการจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการจัดการข้อมูลและฐานข้อมูลให้กับลูกค้า
 76. รายรับจากการให้บริการทางด้านการประมวลผลข้อมูล เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการประมวลผลข้อมูลให้กับลูกค้า
 77. รายรับจากการให้บริการทางด้านการจัดการโครงการด้านธุรกิจออนไลน์ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการจัดการโครงการด้านธุรกิจออนไลน์ให้กับลูกค้า
 78. รายรับจากการให้บริการทางด้านการจัดการความเชื่อมต่อและโครงสร้างระบบเทคโนโลยี เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการจัดการความเชื่อมต่อและโครงสร้างระบบเทคโนโลยีให้กับลูกค้า
 79. รายรับจากการให้บริการทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้กับลูกค้า
 80. รายรับจากการให้บริการทางด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าให้กับลูกค้า
 81. รายรับจากการให้บริการทางด้านการจัดการโครงการด้านวิศวกรรม เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการจัดการโครงการด้านวิศวกรรมให้กับลูกค้า
 82. รายรับจากการให้บริการทางด้านการตรวจสอบความปลอดภัยและการประกันคุณภาพ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการตรวจสอบความปลอดภัยและการประกันคุณภาพให้กับลูกค้า
 83. รายรับจากการให้บริการทางด้านการจัดการธุรกิจออนไลน์ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการจัดการธุรกิจออนไลน์ให้กับลูกค้า
 84. รายรับจากการให้บริการทางด้านการสร้างและบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการสร้างและบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับลูกค้า
 85. รายรับจากการให้บริการทางด้านการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจให้กับลูกค้า
 86. รายรับจากการให้บริการทางด้านการจัดการโครงการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการจัดการโครงการด้านสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้า
 87. รายรับจากการให้บริการทางด้านการตลาดและโฆษณา เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการตลาดและโฆษณาให้กับลูกค้า
 88. รายรับจากการให้บริการทางด้านการบริหารการเงินและบัญชี เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการบริหารการเงินและบัญชีให้กับลูกค้า
 89. รายรับจากการให้บริการทางด้านการวางแผนธุรกิจ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการวางแผนธุรกิจให้กับลูกค้า
 90. รายรับจากการให้บริการทางด้านการจัดการโครงการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการจัดการโครงการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับลูกค้า
 91. รายรับจากการให้บริการทางด้านการวางแผนการตลาด เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการวางแผนการตลาดให้กับลูกค้า
 92. รายรับจากการให้บริการทางด้านการบริหารจัดการโครงการ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการบริหารจัดการโครงการให้กับลูกค้า
 93. รายรับจากการให้บริการทางด้านการวิเคราะห์ตลาด เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการวิเคราะห์ตลาดให้กับลูกค้า
 94. รายรับจากการให้บริการทางด้านการจัดการโครงการด้านการตลาดออนไลน์ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการจัดการโครงการด้านการตลาดออนไลน์ให้กับลูกค้า
 95. รายรับจากการให้บริการทางด้านการบริหารการสื่อสารองค์กร เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการบริหารการสื่อสารองค์กรให้กับลูกค้า
 96. รายรับจากการให้บริการทางด้านการวางแผนการตลาดออนไลน์ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการวางแผนการตลาดออนไลน์ให้กับลูกค้า
 97. รายรับจากการให้บริการทางด้านการจัดการโครงการด้านการตลาดออนไลน์ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการจัดการโครงการด้านการตลาดออนไลน์ให้กับลูกค้า
 98. รายรับจากการให้บริการทางด้านการวางแผนและการจัดการโครงการด้านการตลาด เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการวางแผนและการจัดการโครงการด้านการตลาดให้กับลูกค้า
 99. รายรับจากการให้บริการทางด้านการจัดการโครงการด้านการตลาด เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการจัดการโครงการด้านการตลาดให้กับลูกค้า
 100. รายรับจากการให้บริการทางด้านการวางแผนธุรกิจและการจัดการโครงการด้านการตลาด เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการวางแผนธุรกิจและการจัดการโครงการด้านการตลาดให้กับลูกค้า
 101. รายรับจากการให้บริการทางด้านการพัฒนาและจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการพัฒนาและจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับลูกค้า
 102. รายรับจากการให้บริการทางด้านการวางแผนและการจัดการโครงการด้านการตลาดทางโซเชียลมีเดีย เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการวางแผนและการจัดการโครงการด้านการตลาดทางโซเชียลมีเดียให้กับลูกค้า
 103. รายรับจากการให้บริการทางด้านการพัฒนาและจัดการเว็บไซต์ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการพัฒนาและจัดการเว็บไซต์ให้กับลูกค้า
 104. รายรับจากการให้บริการทางด้านการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการตรวจสอบและประเมินผลโครงการให้กับลูกค้า
 105. รายรับจากการให้บริการทางด้านการจัดการโครงการด้านการตลาดทางออนไลน์ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการจัดการโครงการด้านการตลาดทางออนไลน์ให้กับลูกค้า
 106. รายรับจากการให้บริการทางด้านการจัดการโครงการด้านการตลาดทางอีเมล์ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการจัดการโครงการด้านการตลาดทางอีเมล์ให้กับลูกค้า
 107. รายรับจากการให้บริการทางด้านการพัฒนาและจัดการแอปพลิเคชันมือถือ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการพัฒนาและจัดการแอปพลิเคชันมือถือให้กับลูกค้า
 108. รายรับจากการให้บริการทางด้านการบริหารความรู้และการฝึกอบรมทางออนไลน์ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการบริหารความรู้และการฝึกอบรมทางออนไลน์ให้กับลูกค้า
 109. รายรับจากการให้บริการทางด้านการจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีคลาวด์ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีคลาวด์ให้กับลูกค้า
 110. รายรับจากการให้บริการทางด้านการจัดการโครงการด้านธุรกิจออนไลน์ เป็นรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านการจัดการโครงการด้านธุรกิจออนไลน์ให้กับลูกค้า
 111.  

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com