เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า

วิธีจำ 2 เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าบอกจุดสังเกตุให้ดูง่าย?

เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า

หลายๆ คนที่ผู้ปกครองก็มักจะใช้ใช้วิธีการมาเป็นการสอนเรื่อง สัญลักษณ์มากกว่าน้อยกว่าไปเปรียบเทียบกับปากจระเข้ วิธีนี้ต้องใช้ความจำเป็นส่วนใหญ่ ที่นี้เรามาดูวิธีคิดโดยไม่ต้องจำ คือการทำความใจให้เด็ก หรือแม้กระทั้งผู้ใหญ่อย่างเราๆ จะได้ไม่ต้องจำกันอีกต่อไป

การเปรียบเทียบจำนวนที่เท่ากันจะใช้สัญลักษณ์เท่ากับและรายละเอียดของสัญลักษณ์ = นี้ล่ะที่จะทำให้เราเข้าใจสัญลักษณ์อื่นๆ นักคณิตศาสตร์ออกแบบสัญลักษณ์ ( = ) นี้ เพื่อให้ตรงตามผลของการเปรียบเทียบ เช่น จำนวน 2 ฝั่งเท่ากัน เส้น 2 เส้นจึงขนานกันระยะห่างของปลายทั้งสองเท่ากัน แล้วเมื่อผลการเปรียบเทียบออกมาว่าไม่เท่ากันก็จะเติมสัญลักษณ์ทขีดตรงกลางเพิ่มเข้าไปกลายเป็นเครื่องหมาย “ไม่เท่ากับ”

พอมาถึงการเปรียบของสิ่งของ หรือจำนวน ที่มีค่าไม่เท่ากัน ก็จะทำการเอียงปลายเข้าหากันจนชนกันจึงทำให้ ที่สิ่งกว่างกว่าคือมากกว่า ส่วนที่ชิดกันมีค่าน้อยกว่านั้นเองส่วนการอ่าน จะต้องอ่านจากซ้ายมากว่า เพื่อให้อ่านได้ถูกต้อง หากไม่อ่านจากซ้ายมาขวา สัญญาลักษณ์ >< ก็จะมีค่าที่ผิดเพี้ยนไปนั้นเอง  เช่น

 • 7 > 3 อ่านว่า “ เจ็ดมากกว่าสาม “
 • แต่ถ้าเราอ่านจากขวามาซ้าย ด้วยโจทย์เดียวกัน เช่น 7 > 3 ก็จะอ่านกว่า “สามมากกว่าเจ็ด” ทันที

เครื่องหมายมากกว่าคืออะไร 1

เครื่องหมาย มากกว่าเท่ากับ และเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ เป็นเครื่องหมายพิเศษของทางคณิตศาสตร์ เป็นการ เปรียบเทียบจำนวน เมื่อจำนวนสองจำนวนได้ถูกนำมาเปรียบเทียบกัน จะมีค่าเท่ากัน มากกว่ากัน หรือน้อยกว่ากัน อย่างใดอย่างหนึ่ง

 • เครื่องหมาย มากกว่า คืออะไร สัญญาลักษณ์ ที่แสดงก้นแหลม ๆ ไปทางด้านขวา
 • เครื่องหมาย น้อยกว่า คืออะไร สัญญาลักษณ์ ที่แสดงก้นแหลม ๆ ไปทางด้านซ้าย

การเปรียบเทียบด้วยเครื่องหมาย คือ การนำจำนวนสองจำนวน มาเปรียบเทียบกัน  เพื่อให้รู้ว่า จำนวนสองจำนวนนั้นมีค่าเท่ากัน มีค่ามากกว่า มีค่าน้อยกว่ากัน

เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า ดูยังไง

เครื่องหมาย “มากกว่า” และ “น้อยกว่า” จะใช้ในการเปรียบเทียบค่าของสิ่งต่าง ๆ เช่น ตัวเลข จำนวน หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ซึ่งถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดผลการทดสอบหรือการวิเคราะห์ข้อมูล ในการอ่านเครื่องหมายเหล่านี้ คุณสามารถตรวจสอบความหมายได้ตามที่มีอยู่ดังนี้

 • เครื่องหมาย “>” เรียกว่าเครื่องหมาย “มากกว่า” ซึ่งใช้ในการแสดงค่าที่มีค่ามากกว่าค่าอื่น ๆ ที่เปรียบเทียบกับมัน เช่น 2 > 1 แปลว่า 2 มากกว่า 1
 • เครื่องหมาย “<” เรียกว่าเครื่องหมาย “น้อยกว่า” ซึ่งใช้ในการแสดงค่าที่มีค่าน้อยกว่าค่าอื่น ๆ ที่เปรียบเทียบกับมัน เช่น 1 < 2 แปลว่า 1 น้อยกว่า 2
 • เครื่องหมาย “>=” เรียกว่าเครื่องหมาย “มากกว่าหรือเท่ากับ” ซึ่งใช้ในการแสดงค่าที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าอื่น ๆ ที่เปรียบเทียบกับมัน เช่น 2 >= 2 แปลว่า 2 มากกว่าหรือเท่ากับ 2
 • เครื่องหมาย “<=” เรียกว่าเครื่องหมาย “น้อยกว่าหรือเท่ากับ” ซึ่งใช้ในการแสดงค่าที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าอื่น ๆ ที่เปรียบเทียบกับมัน เช่น 1 <= 2 แปลว่า 1 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2

เครื่องหมาย “มากกว่า” หมายความว่า ตัวเลขหรือค่าที่อยู่ด้านซ้ายของเครื่องหมายนั้นมีค่ามากกว่าตัวเลขหรือค่าที่อยู่ด้านขวาของเครื่องหมายนั้น

ในขณะที่เครื่องหมาย “น้อยกว่า” หมายความว่า ตัวเลขหรือค่าที่อยู่ด้านซ้ายของเครื่องหมายนั้นมีค่าน้อยกว่าตัวเลขหรือค่าที่อยู่ด้านขวาของเครื่องหมายนั้น

ตัวอย่างเช่น

 • 5 > 3 หมายความว่า 5 มากกว่า 3
 • 2 < 6 หมายความว่า 2 น้อยกว่า 6

การอ่านเครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่า สามารถอ่านได้ว่า “มากกว่า” และ “น้อยกว่า” ตามลำดับ ดังนั้นเราสามารถอ่านค่าตัวเลขได้ตามลำดับเช่นกัน และจะได้ความหมายเดียวกันกับตัวเลขที่เรามองเห็นบนเครื่องหมายนั้นๆ

ตัวอย่างมากกว่าน้อยกว่า

ตัวอย่างการใช้เครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่า

 1. 5 > 3 (5 มากกว่า 3) ในกรณีนี้ 5 อยู่ด้านซ้ายของเครื่องหมายมากกว่า 3 ที่อยู่ด้านขวาของเครื่องหมาย
 2. 10 < 20 (10 น้อยกว่า 20) ในกรณีนี้ 10 อยู่ด้านซ้ายของเครื่องหมายน้อยกว่า 20 ที่อยู่ด้านขวาของเครื่องหมาย
 3. -2 < 0 (ลบสองน้อยกว่าศูนย์) ในกรณีนี้ -2 อยู่ด้านซ้ายของเครื่องหมายน้อยกว่า 0 ที่อยู่ด้านขวาของเครื่องหมาย
 4. 8 > -3 (แปดมากกว่าลบสาม) ในกรณีนี้ 8 อยู่ด้านซ้ายของเครื่องหมายมากกว่า -3 ที่อยู่ด้านขวาของเครื่องหมาย

วิธี จำ เครื่องหมาย มากกว่า น้อยกว่า

การจำเครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่าสามารถทำได้โดยใช้วิธีการตั้งคำถามเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างค่าสองค่าที่ต้องการเปรียบเทียบว่าอยู่ในรูปแบบใด ๆ ดังนี้

 1. มากกว่า หากต้องการเปรียบเทียบค่าสองค่า หากค่าด้านซ้ายมีค่ามากกว่าค่าด้านขวา เราสามารถใช้เครื่องหมาย “>” (เครื่องหมายมากกว่า) เพื่อแสดงว่าค่าด้านซ้ายมีค่ามากกว่าค่าด้านขวา เช่น 5 > 3 หมายความว่า 5 มากกว่า 3
 2. น้อยกว่า หากต้องการเปรียบเทียบค่าสองค่า หากค่าด้านซ้ายมีค่าน้อยกว่าค่าด้านขวา เราสามารถใช้เครื่องหมาย “<” (เครื่องหมายน้อยกว่า) เพื่อแสดงว่าค่าด้านซ้ายมีค่าน้อยกว่าค่าด้านขวา เช่น 2 < 6 หมายความว่า 2 น้อยกว่า 6

หากคุณยังไม่แน่ใจว่าเครื่องหมายที่จะใช้เป็นอย่างไร ลองวาดเส้นตรงบนกระดาษ แล้วเขียนตัวเลขไว้บนเส้นนั้น เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว เราสามารถตรวจสอบค่าที่เป็นไปได้โดยการใช้เครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่าเพื่อเปรียบเทียบค่าสองค่าดังกล่าว

เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ

เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ (“<=”) ใช้ในการเปรียบเทียบค่าระหว่างสองค่า โดยมีความหมายว่าค่าด้านซ้ายของเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าด้านขวาของเครื่องหมาย

ตัวอย่างเช่น

 • 5 <= 5 (ห้าน้อยกว่าหรือเท่ากับห้า) เป็นจริง เนื่องจากค่าด้านซ้ายของเครื่องหมายเท่ากับค่าด้านขวาของเครื่องหมาย
 • 2 <= 3 (สองน้อยกว่าหรือเท่ากับสาม) เป็นจริง เนื่องจากค่าด้านซ้ายของเครื่องหมายน้อยกว่าค่าด้านขวาของเครื่องหมาย
 • 6 <= 4 (หกน้อยกว่าหรือเท่ากับสี่) เป็นเท็จ เนื่องจากค่าด้านซ้ายของเครื่องหมายมากกว่าค่าด้านขวาของเครื่องหมาย

การจำเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ (<=) สามารถทำได้โดยการนึกถึงว่าเครื่องหมาย “<” (น้อยกว่า) และเครื่องหมาย “=” (เท่ากับ) รวมกัน ดังนั้นหากค่าด้านซ้ายมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าด้านขวา เราสามารถใช้เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ (<=) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสองค่าได้

เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่ามีขีด

เครื่องหมายมีขีดเส้นใต้มากกว่าหรือเท่ากับ (≥) และน้อยกว่าหรือเท่ากับ (≤) เป็นเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าระหว่างสองค่า โดยมีความหมายว่าค่าด้านซ้ายของเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับหรือน้อยกว่าค่าด้านขวาของเครื่องหมาย

ตัวอย่างเช่น

 • 5 ≥ 5 (ห้ามากกว่าหรือเท่ากับห้า) เป็นจริง เนื่องจากค่าด้านซ้ายของเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับค่าด้านขวาของเครื่องหมาย
 • 2 ≤ 3 (สองน้อยกว่าหรือเท่ากับสาม) เป็นจริง เนื่องจากค่าด้านซ้ายของเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าด้านขวาของเครื่องหมาย
 • 6 ≥ 4 (หกมากกว่าหรือเท่ากับสี่) เป็นจริง เนื่องจากค่าด้านซ้ายของเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับค่าด้านขวาของเครื่องหมาย

การจำเครื่องหมายมีขีดเส้นใต้ในเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ (≥) และน้อยกว่าหรือเท่ากับ (≤) สามารถทำได้โดยการนึกถึงว่าเครื่องหมาย “>” (มากกว่า) และเครื่องหมาย “=” (เท่ากับ) รวมกันหรือเครื่องหมาย “<” (น้อยกว่า) และเครื่องหมาย “=” (เท่ากับ) รวมกัน ดังนั้นหากค่าด้านซ้ายมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับหรือน้อยกว่าค่าด้านขวา

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบกัน ที่ควรรู้มี ดังนี้

สัญลักษณ์ มากกว่า

เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับ

เครื่องหมาย  >= และ ≥ สามารถใช้แทนกันได้หรือไม่ ? โดยปกติ ก็สามารถใช้แทนกันได้ แต่ในทางคณิตศาสตร์ เมื่อมีเครื่องหมายที่แสดง สัญญาลักษณ์ชัดเจน คนส่วนใหญ่ จึงนิยมใช้ เครื่องหมาย ≥ เยอะกว่า เครื่องหมาย  >= แต่ก็ไม่เสมอไป หาก ผู้เขียนใช้มือเขียนก็จะทำได้ แต่หากใช้แป้นพิมพ์เขียนด้วยคอมพิวเตอร์ ก็จะไม่สัญญาลักษณ์ ≥ ให้พิมพ์ ก็อาจจะพิมพ์ >= แทนไปเลยก็ได้

ตัวอย่าง เครื่องหมายต่าง ๆ

” > ” เรียกว่า มากกว่า หมายถึง สิ่งของหรือตัวเลข ที่อยู่ทางซ้ายมือของเรา มีค่ามากกว่า สิ่งของหรือตัวเลขที่อยู่ทางขวามือของเรา คือ ความหมายของเครื่องหมายมากกว่า

ตัวอย่าง

10 > 3

250+30 > 220

(100 x 2 ) > ( 50 x 2 )

” <  ” เรียกว่า น้อยกว่า หมายถึง สิ่งของหรือตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายมือของเรามีค่าน้อยกว่า  สิ่งของหรือจำนวนตัวเลขที่อยู่ทางขวามือเรา

ตัวอย่าง

500 < 800

15+50 < 250

( 2 x 40 )  < 100

” = ” เรียกว่า เท่ากับ หมายถึง จำนวนทางด้านซ้ายเท่ากับจำนวนทางด้านขวา

ตัวอย่าง

1,000 = 50 x 20

500+200 = 1,000-300

30 x 3 = 50+40

” ≠ ” เรียกว่า เครื่องหมายไม่เท่ากับ หมายถึง จำนวนทางด้านซ้ายไม่เท่ากับจำนวนทางด้านขวา

ตัวอย่าง

50 x 20 ≠ 1,200

30 +75 ≠ 100-15

40 x 3 ≠ 30 x 40

ตัวอย่างมากกว่าน้อยกว่า

มากกว่า น้อย กว่า ป 1 ตัวอย่างมากกว่าป.1
มากกว่าน้อยกว่า ป.1

การเขียนแทนด้วยเส้นจำนวนจะช่วยทำให้เข้าใจมากขึ้น

ซึ่งการเปรียบเทียบจำนวนก็ตรงตามตัวเลย ไม่มีอะไรที่ค่อนข้างจะซับซ้อน สามารถทำให้เข้าใจง่ายอ่านง่าย

 • x มากกว่า 0 เขียน x > 0
 • 0 น้อยกว่า x เขียน 0 < x

ดังนั้น  ถ้าเขียน x > 0 ก็ต้อง อ่านว่า ” x มากกว่า 0 ” ตามเครื่องหมายที่เขียน

ถ้าเข้าใจแบบง่ายๆ เลยของ มากกว่าหรือน้อยกว่า ก็คือ

 • ถ้าปลายแหลม >,< อยู่ด้านไหน ด้านนั้นน้อย การที่ไม่มีปลายแหลมชี้ไป นั้นคือ สัญลักษณ์มากกว่า
 • การอ่าน ก็อ่าน สัญลักษณ์มากกว่าน้อยกว่า
 • อ่านจาก ซ้ายไปขวา
  • x > 0 อ่านว่า x มากกว่า 0
  • 0 < x อ่านว่า 0 น้อยกว่า x

เชื่อเหลือเกินว่า การอ่านสัญลักษณ์มากกว่าน้อยกว่า จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป

การเปรียบเทียบจำนวน

การเปรียบเทียบจำนวนนับ ให้เปรียบเทียบค่าของเลขโดดทีละหลัก โดยเริ่มจากตัวแรกทางซ้ายมือของในแต่ละจำนวนว่าเป็นเลขอะไร อยู่ในหลักใด จะเท่ากันหรือไม่เท่ากัน ถ้าเท่ากันให้เปรียบเทียบค่าของเลขโดดในหลักถัดไป ทางขวามือ เช่น เปรียบเทียบ 160,924 กับ 89,379

 1. เปรียบเทียบ 1 กับ 8
 2. เมื่อ 1 อยู่ในหลักแสน มีค่า 100,000
 3. และ 8 อยู่ในหลักหมื่น มีค่า 80,000

ดังนั้น 100,000 มากกว่า 80,000 ได้คำตอบว่า 160,924 มากกว่า 89,379 แล้วจึง เขียนแทนด้วยสัญญาลักษณ์ 160,924 > 89,379 เป็นต้น จากการที่เราเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้วิธีเปรียบเทียบค่าของเลขโดดทีละหลัก สรุปว่า ; จำนวนที่มีหลักน้อยกว่า จะน้อยกว่าจำนวนที่มีหลักมากกว่าเสมอๆ

สรุป เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า ดูยังไง

การเปรียบเทียบ เครื่องหมาย ” มากกว่า ” ” น้อยกว่า ” หรือ ” เท่ากับ ” หมายถึง การนำจำนวนสองจำนวนมาเปรียบเทียบกัน  เพื่อให้รู้ว่าจำนวนสองจำนวนนั้นมีค่าเท่ากัน   มากกว่า  หรือน้อยกว่ากัน

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเปรียบเทียบกันที่ควรรู้มีดังนี้

 • ” =  ” เท่ากับ หมายถึง จำนวนสองจำนวนที่เท่ากับ เครื่องหมายเท่ากับ
 • ” <  ” น้อยกว่า หมายถึง สิ่งของหรือตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายมือของเรามีค่าน้อยกว่า  สิ่งของหรือจำนวนตัวเลขที่อยู่ทางขวามือเรา
 • ” >  ” มากกว่า หมายถึงสิ่งของหรือตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายมือของเรามีค่ามากกว่า  สิ่งของหรือตัวเลขที่อยู่ทางขวามือของเรา

สัญลักษณ์มากกว่า น้อยกว่า จะไม่กลาย เป็นเรื่องเข้าใจยากเกินไปสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าสอบวัดความรู้ของหน่วยงานราชการ อย่างเช่นการสอบ การสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปข้าราชการพลเรือน หรือ กพ. การสอบเข้าทำงาน ข้าราชการท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การสอบเข้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และธนาคาร หรือแม้แต่ตามบริษัทใหญ่ๆ ก็มีการบรรจุโจทย์ปัญหา ความรู้วิเคราะห์มากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ กันมากมาย เพราะเป็นเรื่องของการทดสอบความรู้พื้นฐาน หรือการวัด ไอคิว (ข้อสอบวัดIQ) ส่วนใหญ่จะกำหนดเกณฑ์การผ่านประเมินของผู้เข้าสอบอยู่ที่ 60 ข้อ หรือ 60%0

ฉะนั้นเรื่อง เครื่องหมายน้อยกว่า หรือเท่ากับ มากกว่า ไม่เท่ากับ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ไม่ควรละเลย อย่างน้อยสามารถนำมาประยุกต์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ต่อการถ่ายทอดความรู้ การนำเข้าสู่ใบงานมากกว่าน้อยกว่า เป็นพื้นฐานของการให้ความรู้ต่อเด็กๆ และต่อยอดสำหรับการใช้สอบเข้าทำงาน การใช้เพื่อการสอบเข้าหรือการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาอื่นไปต่อไป การมีความรู้ติดตัวจึงเป็นเสมือนขุมทรัพย์อันล้ำค่าที่จะคงอยู่กับชีวิตของเราตลอดไปและเป็นสิ่งที่โจรหรือใครก็ไม่สามารถปล้นจี้ได้ เนื่องจากมีความยั่งยืนมากที่สุด

เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่า ภาษาอังกฤษ

 • เครื่องหมายมากกว่า ภาษาอังกฤษ  greater than
 • เครื่องหมายน้อยกว่า ภาษาอังกฤษ less than
 • มาก กว่าหรือเท่ากับ greater than or equal to
 • น้อย กว่าหรือเท่ากับ less than or equal to

เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์

เครื่องหมาย

คำอ่าน

ตัวอย่าง

+

  plus, add   บวก

  minus / take away   ลบ

±

  plus-minus   บวก-ลบ

×

  multiplied by / times   คูณ

÷

  divided by   หาร

=

  is equal to   เท่ากับ

  is not equal to   ไม่เท่ากับ

<

  is less than   น้อยกว่า

>

  is greater than   มากกว่า

  is less than or equal to   น้อยกว่าหรือเท่ากับ

  is greater than or equal to   มากกว่าหรือเท่ากับ

~

  is similar to   ประมาณ

  is approximately equal to   ค่าประมาณ

%

  percent   เปอร์เซ็นต์ (ร้อยละ)

π

  pi   พาย (ค่าคงตัว)

  infinity   อนันต์ (ค่าไม่สิ้นสุด)

  square root   รากที่สอง

  cube root   รากที่สาม
  to   ต่อ (อัตราส่วน)

  therefore   ดังนั้น, เพราะฉะนั้น

  because   เพราะว่า, เนื่องจาก

เครื่องหมาย มากกว่า น้อยกว่า ใน Excel

แหล่งอ้างอิง
https//sites.google.com/site/khrunathsyakr/kar-periyb-theiyb-canwn
https//sites.google.com/site/kpugbubpha21/comparatives-number

https//sites.google.com/site/khrunathsyakr/kar-periyb-theiyb-canwn
https//sites.google.com/site/kpugbubpha21/comparatives-number