เครื่องหมาย ในภาษาไทย

เครื่องหมาย ในภาษาไทยหมายถึงอะไร 5 เครื่องหมาย?

“เครื่องหมาย” ในภาษาไทยหมายถึงอะไร?

คำว่า “เครื่องหมาย” ในภาษาไทยอาจมีความหมายหลากหลายตามบ context หรือรายละเอียดของบทสนทนา ซึ่งอาจหมายถึงอะไรก็ได้ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์หรือสัญลักษณ์ตัวหนังสือเพื่อแสดงความหมายหรือข้อมูลเฉพาะ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างความหมายของ “เครื่องหมาย” ในบางสถานการณ์

  1. เครื่องหมายประทับ เครื่องหมายที่ใช้ประทับลงบนเอกสารเพื่อแสดงความถูกต้องหรือความเป็นเจ้าของ เช่น ลายเซ็นต์หรือตราประทับ.

  2. เครื่องหมายการจราจร เครื่องหมายทางถนนหรือสัญญาณทางจราจรที่ใช้บนถนนเพื่อแสดงคำแนะนำหรือคำสั่งเพื่อความปลอดภัยขณะขับรถ เช่น สัญญาณสีแดงและสีเขียว.

  3. เครื่องหมายทางศาสนา สัญลักษณ์ทางศาสนาที่ใช้แสดงความเชื่อหรือสัญลักษณ์ทางศาสนา เช่น คริสต์เทียน, พระพุทธศาสนา, อิสลาม, ฯลฯ

  4. เครื่องหมายเปรียบเทียบ เครื่องหมายที่ใช้ในภาษาหรือคณิตศาสตร์เพื่อแสดงความเปรียบเทียบระหว่างสิ่งสองสิ่ง เช่น เครื่องหมายเท่ากับ (=), เครื่องหมายน้อยกว่า (<), เครื่องหมายมากกว่า (>), ฯลฯ

  5. เครื่องหมายวรรคตอน เครื่องหมายที่ใช้ในเนื้อเรื่องหรือข้อความเพื่อระบุบรรทัดใหม่, การพักหรือเปลี่ยนแนวความคิด เช่น เครื่องหมายจุลภาค (,) และ เครื่องหมายจุลภาคบรรทัดใหม่ (.)

หากคำถามเจาะจงกับบริบทหรือสถานการณ์ที่แน่นอนมากขึ้น เราอาจจะสามารถระบุความหมายของ “เครื่องหมาย” ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นได้ว่าเป็นเครื่องหมายแบบใด

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com