วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

3 วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ส่วนประกอบด้วยอะไรบ้างทำได้อย่างเจ๋ง?

วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย ประกอบด้วย 3 ส่วนประกอบ อะไรบ้าง

วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยสามส่วนประกอบหลัก ดังนี้

 1. แหล่งจ่ายไฟ (Power Source) นี่เป็นแหล่งพลังงานหรือแหล่งไฟฟ้าที่ให้กระแสไฟฟ้าในวงจร แหล่งจ่ายไฟอาจเป็นแบตเตอรี่ หรือปลั๊กไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับแหล่งไฟฟ้าจากภายนอก เช่น ที่ไฟฉายเสียบเข้ากับปลั๊กไฟฟ้าในบ้าน.

 2. อุปกรณ์โหลด (Load) อุปกรณ์โหลดคืออุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ, แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์, มอเตอร์, และอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งมีการทำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้า.

 3. วงจร (Circuit) วงจรเป็นเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน วงจรปิด (Closed Circuit) หมายถึงวงจรที่มีเส้นทางให้กระแสไฟฟ้าไหลไปมาตลอดเวลา ในขณะที่วงจรเปิด (Open Circuit) หมายถึงส่วนของวงจรที่ไม่มีเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าสามารถไหลไปได้

ดังนั้น ในวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย จะมีแหล่งจ่ายไฟฟ้า (แหล่งพลังงานหรือแหล่งไฟฟ้า), อุปกรณ์โหลด (อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า), และวงจร (เส้นทางที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน) เป็นส่วนประกอบหลักๆ ของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย.

วงจรไฟฟ้า มี ชนิด ได้แก่

วงจรไฟฟ้ามีหลายชนิดตามลักษณะการทำงานและการเชื่อมต่อ แต่พูดอย่างย่อคือ

 1. วงจรไฟฟ้าปิด (Closed Circuit) นี่คือวงจรที่เปิดตัวแหล่งจ่ายไฟฟ้าเข้ากับอุปกรณ์โหลด และกระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านอุปกรณ์โหลดได้ นี่คือวงจรที่มีเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าสามารถไหลไปมาตลอดเวลา

 2. วงจรไฟฟ้าเปิด (Open Circuit) นี่คือวงจรที่ไม่มีเส้นทางให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่าน มักเกิดขึ้นเมื่อมีการตัดหรือขาดขาดการเชื่อมต่อในวงจร

 3. วงจรไฟฟ้าผสม (Mixed Circuit) นี่คือวงจรที่ผสมระหว่างวงจรไฟฟ้าปิดและวงจรไฟฟ้าเปิด เช่น มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์โหลดเป็นแบบลูปที่อาจถูกตัดหรือเปิดได้

แต่ง่ายๆ วงจรไฟฟ้าปิดคือวงจรที่ทำงานปกติ วงจรไฟฟ้าเปิดคือวงจรที่ขาดการเชื่อมต่อ และวงจรไฟฟ้าผสมคือวงจรที่มีส่วนประกอบที่เปิดและปิดได้ตามความต้องการ

ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า มีอะไรบ้าง

วงจรไฟฟ้าประกอบด้วยส่วนประกอบหลายอย่างที่ทำให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้และอุปกรณ์โหลดทำงานได้อย่างถูกต้อง ส่วนประกอบที่สำคัญของวงจรไฟฟ้าประกอบด้วย

 1. แหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power Source) นี่เป็นแหล่งพลังงานหรือแหล่งไฟฟ้าที่ให้กระแสไฟฟ้าในวงจร แหล่งจ่ายไฟฟ้าอาจเป็นแบตเตอรี่ หรือระบบไฟฟ้าจากภายนอก เช่น ปลั๊กไฟฟ้าในบ้าน.

 2. อุปกรณ์โหลด (Load) อุปกรณ์โหลดคืออุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ, แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์, มอเตอร์, และอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งมีการทำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้า.

 3. ลวดหรือสายไฟ (Wires) ลวดหรือสายไฟเป็นทางเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า, อุปกรณ์โหลด, และส่วนประกอบอื่นในวงจร เพื่อให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านไปมา.

 4. สวิตช์ (Switch) สวิตช์คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้า โดยการเปิดหรือปิดเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน.

 5. สายต่อ (Connectors) สายต่อหรือคอนเนคเตอร์ใช้เชื่อมต่อส่วนประกอบต่างๆ ในวงจร เช่น การเชื่อมต่อสายไฟกับลวดหรืออุปกรณ์โหลด.

 6. หมวกหรือหัวปลั๊ก (Plug or Socket) หมวกหรือหัวปลั๊กใช้เชื่อมต่อสายไฟกับแหล่งจ่ายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์โหลด ซึ่งอาจเป็นสายไฟปลั๊กหรือปลั๊กไฟฟ้า.

 7. เครื่องปรับแรงดันหรือกระแสไฟ (Voltage Regulator or Current Limiter) เครื่องปรับแรงดันหรือกระแสไฟใช้ในการควบคุมแรงดันหรือกระแสไฟฟ้าในวงจร เพื่อป้องกันความเสียหายในอุปกรณ์โหลด.

 8. โครงสร้างหรือเสาตั้ง (Frame or Supports) โครงสร้างหรือเสาตั้งใช้เพื่อรักษาและปกป้องส่วนประกอบภายในวงจร และช่วยให้วงจรเรียงเรียบเรียง.

 9. อุปกรณ์ควบคุมเพิ่มเติม (Additional Control Devices) เช่น หน้าจอแสดงผล, สวิตช์ควบคุมระดับความสว่าง, หรืออุปกรณ์ควบคุมอื่น ๆ ที่อาจมีในวงจรเพื่อควบคุมหรือตรวจวัดสภาพการทำงาน.

 10. อุปกรณ์ความปลอดภัย (Safety Devices) เช่น มินิเฟส, มินิบริเกต์, หรืออุปกรณ์ความปลอดภัยอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า.

เมื่อคุณสร้างหรือเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า ควรระมัดระวังความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเสมอ เนื่องจากกระแสไฟฟ้าอาจเกิดความเสียหายหรืออันตรายได้ถ้าไม่ได้จัดการอย่างถูกต้อง

วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย คือ

วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายเป็นการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า (เช่น แบตเตอรี่หรือปลั๊กไฟ) กับอุปกรณ์โหลด (เช่น หลอดไฟหรือมอเตอร์) ในรูปแบบของเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านไปมาได้ เมื่อวงจรถูกปิด หรือเมื่อการเชื่อมต่อถูกสร้างขึ้น กระแสไฟฟ้าจะไหลจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าผ่านสายไฟไปยังอุปกรณ์โหลด เพื่อให้อุปกรณ์โหลดทำงานหรือส่งแสงสว่างออกมา เมื่อวงจรถูกเปิด การเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าจะถูกขัดตัด และอุปกรณ์โหลดจะไม่ได้รับพลังงานจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าและจะไม่ทำงาน

ดังนั้น วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้า (เช่น แบตเตอรี่หรือปลั๊กไฟ), สายไฟที่เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้ากับอุปกรณ์โหลด, อุปกรณ์โหลดที่ได้รับพลังงานจากกระแสไฟฟ้า เช่น หลอดไฟหรือมอเตอร์ และการเชื่อมต่ออาจถูกเปิดหรือปิดโดยสวิตช์หรือสวิตช์อื่นๆ ที่ควบคุมกระแสไฟฟ้าในวงจรนั้นๆ

สัญลักษณ์วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

สัญลักษณ์ทางวิศวกรรมไฟฟ้าถูกใช้เพื่อแสดงและแสดงองค์ประกอบต่างๆ ในวงจรไฟฟ้า นี่คือสัญลักษณ์พื้นฐานของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

 1. แหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power Source) แสดงแหล่งจ่ายไฟฟ้า อาจเป็นแบตเตอรี่หรือแหล่งไฟฟ้าจากภายนอก เช่น ปลั๊กไฟฟ้า.

 2. อุปกรณ์โหลด (Load) แสดงอุปกรณ์โหลดเช่น หลอดไฟหรือมอเตอร์ ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า.

 3. สวิตช์ (Switch) แสดงสวิตช์ที่ใช้เปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้า.

 4. สายไฟ (Wires) แสดงสายไฟที่เชื่อมต่อส่วนประกอบต่างๆ ในวงจรไฟฟ้า.

 5. ลวดคลอส (Crossing Wires) แสดงการเชื่อมต่อของสายไฟที่มาคร่อมกัน.

 6. ที่ตัด (Junction) แสดงจุดที่สายไฟตัดกัน.

 7. โครงสร้างหรือเสาตั้ง (Frame or Supports) แสดงโครงสร้างหรือเสาตั้งที่รองรับส่วนประกอบต่างๆ ในวงจร.

ควรทราบว่าสัญลักษณ์เหล่านี้เป็นสัญลักษณ์พื้นฐานและอาจมีสัญลักษณ์เพิ่มเติมที่ใช้ในการแสดงองค์ประกอบในวงจรไฟฟ้าที่ซับซ้อนมากขึ้น การเข้าใจสัญลักษณ์เหล่านี้จะช่วยในการอ่านและเขียนแผนผังวงจรไฟฟ้าอย่างถูกต้องและเข้าใจได้ง่าย.

วงจรเปิดคือ

วงจรเปิดคือวงจรที่ไม่มีเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านไปได้ นั่นคือ เมื่อเส้นทางไปถึงจุดนั้น กระแสไฟฟ้าจะถูกขัดตัด และไม่สามารถไหลผ่านไปต่อได้

อุปกรณ์ที่จะทำให้วงจรเป็นวงจรเปิดได้แน่นอนคือสวิตช์ โดยเมื่อสวิตช์ถูกเปิด จะทำให้เส้นทางไปยังอุปกรณ์โหลดถูกขัดตัด ทำให้กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านไปได้ อย่างไรก็ตาม มีกรณีอื่น ๆ ที่ทำให้วงจรเปิด เช่น การถอดสายไฟจากสายต่อหรือปลั๊ก หรือการตัดสายไฟ

วงจรเปิดมีความสำคัญในการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ในกรณีที่มีการทำงานบนอุปกรณ์ที่ต้องการเปิด-ปิดสวิตช์เพื่อควบคุมกระแสไฟฟ้า เช่น การเปิด-ปิดไฟในบ้าน การทำงานบนเครื่องจักร หรืออุปกรณ์อื่น ๆ การใช้วงจรเปิดเป็นวงจรควบคุมช่วยในการควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายและสัญญาณการทำงาน.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com