สิ่งที่ควรระวังเมื่อเขียนกลอนสุภาพ

8 สิ่งที่ควรระวัง เมื่อเขียนกลอนสุภาพไม่ให้เกิดความสับสน?

สิ่งที่ควรระวังเมื่อเขียนกลอนสุภาพเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนหรือความเข้าใจผิด?

เมื่อเขียนกลอนสุภาพควรระวังและใส่ใจในหลาย ๆ ด้านเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนหรือความเข้าใจผิด ดังนี้คือสิ่งที่ควรระวัง

  1. ความสมดุลของจำนวนพยางค์ รักษาความสมดุลในจำนวนพยางค์ของแต่ละวรรคเพื่อให้กลอนดูเป็นระเบียบและสวยงาม หากมีความไม่สมดุลจะทำให้คำกลอนไม่เป็นระเบียบและยากต่อการอ่านหรือฟัง

  2. ความสัมพันธ์ระหว่างบรรทัด ควรให้ความสัมพันธ์ระหว่างบรรทัดแรกและบรรทัดที่สองมีความเสมอภาคและไม่ควรให้คำกลอนในบรรทัดที่สองสับสนหรือขัดแย้งกับคำกลอนในบรรทัดแรก

  3. ความหมายและอรรถประโยชน์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำกลอนมีความหมายชัดเจนและเชื่อมโยงกับหัวข้อหรือเนื้อเรื่องที่กล่าวถึง และให้คำกลอนมีอรรถประโยชน์ต่อผู้อ่านหรือผู้ฟัง

  4. การใช้คำหรือสำนวนที่มีความกาลเทศะ เลือกใช้คำหรือสำนวนที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดความกาลเทศะหรือความสับสนในการตีความหมาย

  5. การตรวจสอบความเสียงและลักษณะกลอน ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างสัมผัสเสียงและลักษณะกลอนว่าสอดคล้องกับหรือไม่สอดคล้องกับแบบกลอนที่เลือกใช้

  6. การเลือกใช้คำศัพท์ เลือกใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องและมีความสอดคล้องกับหัวข้อหรือเนื้อเรื่องของกลอน

  7. การรักษาความน่าสนใจ ต้องรักษาความน่าสนใจในเนื้อเรื่องของกลอน ไม่ควรทำให้เนื้อเรื่องดูเบื่อหรือน่านิ่ง

  8. การแก้ไขและตรวจสอบ หลังจากเขียนกลอนเสร็จแล้วควรทำการแก้ไขและตรวจสอบคำกลอนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือคำใดที่อาจเป็นไปได้

การรักษาความสมดุลในหลาย ๆ ด้านนี้จะช่วยให้กลอนสุภาพมีความสมบูรณ์และความสวยงามในทุกๆ ด้าน และไม่เกิดความสับสนหรือความเข้าใจผิดในผู้อ่านหรือผู้ฟัง

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com