คำคุณศัพท์สามารถเปรียบเทียบ

5 คำคุณศัพท์ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสองสิ่งหรือไม่?

คำคุณศัพท์สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสองสิ่งหรือไม่? และอธิบายขั้นตอนการทำเช่นไร?

ใช่, คำคุณศัพท์สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสองสิ่งได้ เพื่อแสดงถึงวิธีที่สิ่งหรือบุคคลหนึ่งมีคุณสมบัติหรือลักษณะที่แตกต่างกันจากอีกสิ่งหรือบุคคลหนึ่ง โดยใช้รูปเทียบกับ “เท่ากับ” (as… as), “ไม่เท่ากับ” (not as… as), “มากกว่า” (more… than), “น้อยกว่า” (less… than) หรือ “เท่ากับที่สุด” (the…est) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างในระดับต่าง ๆ

ตัวอย่างประโยคการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสองสิ่งๆ

 1. เทียบเท่ากับ (as… as)

  • This cake is as delicious as the other one. (เค้กนี้อร่อยเท่ากับเค้กอันอื่น)
 2. ไม่เท่ากับ (not as… as)

  • Her drawing is not as detailed as his. (รูปของเธอไม่ละเอียดเท่ากับของเขา)
 3. มากกว่า (more… than)

  • The new car is more expensive than the old one. (รถใหม่แพงกว่ารถเก่า)
 4. น้อยกว่า (less… than)

  • This movie is less interesting than the previous one. (ภาพยนตร์นี้น่าสนใจน้อยกว่าภาพยนตร์ก่อนหน้า)
 5. เท่ากับที่สุด (the…est)

  • She is the tallest girl in the class. (เธอเป็นสาวที่สูงที่สุดในชั้นเรียน)

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสองสิ่ง ส่วนใหญ่จะใช้คำเปรียบเทียบเพิ่มเติมเพื่อแสดงความเป็นไปในทางเท่ากันหรือไม่เท่ากัน หรือเพื่อระบุว่าสิ่งหรือบุคคลใดมีคุณสมบัติมากกว่าหรือน้อยกว่า ถ้าต้องการเน้นความเป็นไปในทางเท่ากัน จะใช้ “เท่ากับ” หรือ “เท่ากับที่สุด” แต่ถ้าต้องการเน้นความแตกต่าง จะใช้ “มากกว่า” หรือ “น้อยกว่า” หรือรูปเทียบอื่น ๆ ในการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งหรือบุคคลทั้งสอง

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com