การใช้สรรพนามและคำคุณศัพท์

7 การใช้สรรพนามและคำคุณศัพท์ในประโยคมีข้อกำหนดอะไรบ้าง?

การใช้สรรพนามและคำคุณศัพท์ในประโยคมีข้อกำหนดอะไรบ้าง?

การใช้สรรพนามและคำคุณศัพท์ในประโยคมีข้อกำหนดอยู่เพื่อให้ประโยคมีความชัดเจนและถูกต้องในการสื่อสาร. นี่คือข้อกำหนดสำคัญในการใช้สรรพนามและคำคุณศัพท์ในประโยค

  1. ความเป็นเอกสาร ใช้สรรพนามในการระบุคนหรือสิ่งของที่ถูกกล่าวถึงไว้ดังเป็นความเป็นเอกสาร เช่น “He is a teacher” (เขาเป็นครู) ในกรณีนี้ “He” เป็นสรรพนามที่ระบุคน.

  2. ความชัดเจน ใช้สรรพนามเมื่อมีความชัดเจนว่าสิ่งที่ถูกกล่าวถึงเป็นสิ่งที่มีการกล่าวถึงมาก่อนหน้า ไม่ควรใช้สรรพนามที่ไม่ชัดเจนทำให้ไม่เข้าใจได้ เช่น “She saw a bird, and it was beautiful” (เธอเห็นนก และมันสวย) ในกรณีนี้ “it” ใช้เพื่ออ้างถึงนกที่เคยกล่าวถึง.

  3. ความสอดคล้องของเพศ ในภาษาอังกฤษมีสรรพนามเพศ เช่น “he” (ชาย), “she” (หญิง), “it” (สิ่งของ) ซึ่งควรเลือกใช้ตรงกับเพศของคนหรือสิ่งของที่ถูกกล่าวถึง.

  4. คำคุณศัพท์แสดงลักษณะ คำคุณศัพท์ถูกใช้เพื่อบอกลักษณะหรือคุณลักษณะของสิ่งที่ถูกกล่าวถึง เช่น “beautiful flower” (ดอกไม้สวย) ในกรณีนี้ “beautiful” เป็นคำคุณศัพท์ที่บอกลักษณะของดอกไม้.

  5. การคำนึงถึงสัมพันธ์ ในบางกรณี คำคุณศัพท์และสรรพนามต้องสอดคล้องกันเพื่อให้เข้าใจสัมพันธ์ ยกตัวอย่างเช่น “his car” (รถของเขา) ในกรณีนี้ “his” เป็นสรรพนามและ “car” เป็นคำคุณศัพท์.

  6. การใช้คำคุณศัพท์ก่อนนาม คำคุณศัพท์มักถูกวางไว้ก่อนนามที่มันแสดงลักษณะ ยกเว้นในกรณีที่มีสรรพนามมาด้วย เช่น “a big house” (บ้านใหญ่) แต่ “his big house” (บ้านใหญ่ของเขา).

  7. ความหมายของประโยค การใช้สรรพนามและคำคุณศัพท์ต้องเหมาะสมกับความหมายของประโยค ต้องตรงกับบทบาทและบทความที่เราต้องการสื่อให้เข้าใจ.

การใช้สรรพนามและคำคุณศัพท์ให้ถูกต้องเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประโยคที่มีความชัดเจนและถูกต้องทางภาษา. การรับรู้และปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้จะช่วยให้การสื่อสารของคุณเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com