อธิบายความแตกต่างระหว่าง คำนามเฉพาะ

2 อธิบายความแตกต่างระหว่าง “คำนามเฉพาะ” และ “คำนามทั่วไป.”

อธิบายความแตกต่างระหว่าง “คำนามเฉพาะ” และ “คำนามทั่วไป.”

“คำนามเฉพาะ” (Proper Noun) และ “คำนามทั่วไป” (Common Noun) เป็นสองประเภทหลักของคำนามที่มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันดังนี้

 1. คำนามเฉพาะ (Proper Noun)

  • คำนามเฉพาะเป็นคำนามที่ใช้เพื่อระบุชื่อเฉพาะของบุคคล, สถานที่, หรือองค์กรที่เฉพาะเจาะจง และมักขึ้นตัวใหญ่ทั้งหมด ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดในประโยคก็ตาม โดยไม่มีการใช้ “a,” “an,” หรือ “the” นำหน้า.
  • ตัวอย่างของคำนามเฉพาะรวมถึงชื่อคน, เช่น “John,” “London,” “Microsoft,” หรือ “Eiffel Tower.”
 2. คำนามทั่วไป (Common Noun)

  • คำนามทั่วไปเป็นคำนามที่ใช้ในการอธิบายสิ่งของทั่วไปและไม่ใช่ชื่อเฉพาะ ซึ่งอาจจะเป็นคำนามที่ใช้กันทั่วไปในภาษาและไม่เจาะจงเฉพาะตัวอะไร คำนามทั่วไปมักจะขึ้นตัวใหญ่เฉพาะเมื่ออยู่ในตำแหน่งแรกของประโยค หรือหากมีเหตุผลเฉพาะในบริบทที่นั้น.
  • ตัวอย่างของคำนามทั่วไปรวมถึงคำอาหารเช่น “apple,” “book,” “cat,” หรือ “car.”

ในสรุป, คำนามเฉพาะใช้เพื่อระบุชื่อเฉพาะของสิ่งของที่เจาะจงและมักขึ้นตัวใหญ่ทั้งหมด ในขณะที่คำนามทั่วไปใช้เพื่ออธิบายสิ่งของทั่วไปและมักขึ้นตัวใหญ่เฉพาะเมื่ออยู่ในตำแหน่งแรกของประโยคหรือเมื่อมีเหตุผลเฉพาะในบริบทที่นั้น.

นี่คือตัวอย่างของคำนามเฉพาะและคำนามทั่วไป

คำนามเฉพาะ (Proper Noun)

 1. “Harry Potter is a famous wizard.” (Harry Potter เป็นนักเวทมนตร์ที่มีชื่อเสียง)

  • ในที่นี้ “Harry Potter” เป็นคำนามเฉพาะที่ใช้ระบุชื่อของนักเวทมนตร์ที่เฉพาะเจาะจง.
 2. “I visited Paris last summer.” (ผมไปเที่ยวปารีสในฤดูร้อนที่ผ่านมา)

  • “Paris” เป็นคำนามเฉพาะที่ระบุชื่อของเมืองที่เฉพาะเจาะจง.

คำนามทั่วไป (Common Noun)

 1. “An apple a day keeps the doctor away.” (กินแอปเปิ้ลทุกวันช่วยรักษาสุขภาพ)

  • “apple” เป็นคำนามทั่วไปที่ไม่เจาะจงและใช้เพื่ออธิบายสิ่งของทั่วไป.
 2. “I read a book last night.” (ผมอ่านหนังสือเมื่อคืน)

  • “book” เป็นคำนามทั่วไปที่ไม่เจาะจงและใช้ในบทบาททั่วไปของหนังสือในประโยค.
 3. “Cats are known for their independence.” (แมวมีชื่อเสียงในการเป็นอิสระ)

  • “cats” เป็นคำนามทั่วไปที่ใช้เพื่ออธิบายสิ่งของที่ไม่เจาะจง (ทุกชนิดของแมว).

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com