วันมาฆบูชา

1250 คำบูชาวันมาฆบูชา คําบูชาดอกไม้สวดที่ไม่มีใครพูด?

คำบูชาวันมาฆบูชา

คำถวายดอกไม้ธูปเทียนในวันมาฆบูชา

อัชชายัง / มาฆะปุณณะมี / สัมปัตตา / มาฆะนักขัตเตนะ / ปุณณะจันโท / ยุตโต / ยัตถะ ตะถาคะโต / อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ / จาตุรังคิเก / สาวะกะ สันนิปาเต / โอวาทะปาติโมกขัง / อุททิสิ / อัฑฒะเตระสานิ / ภิกขุสะตานิ / สัพเพสังเยวะ / ขีณาสะวานัง / สัพเพเต / เอหิภิกขุกา / สัพเพปิ เต / อะนามันติตาวะ / ภะคะวะโต / สันติกัง อาคะตา / เวฬุวะเน / กะลันทะกะนิวาเป / มาฆะปุณณะมิยัง / วัฑฒะมานะกัจฉายายะ / ตัสสะหมิง สันนิปาเต / ภะคะวา / วิสุทธุโปสะถัง / อะกาสิ / โอวาทะปาติโมกขัง / อุททิสิ / อะยัง อัมหากัง / ภะคะวะโต / เอโกเยวัง / สาวะกะสันนิปาโต / อะโหสิ / จาตุรังคิโก / อัฑฒะเตระสานิ / ภิกขุสะตานิ / สัพเพสังเยวะ / ขีณาสะวานัง / มะยันทานิ / อิมัง /มาฆะปุณณะมี นักขัตตะสะมะยัง / ตักกาละสะทิสัง / สัมปัตตา / สุจิระปะรินิพพุตัมปิ / ตัง ภะคะวันตัง / อะนุสสะระมานา / อิมัสสะหมิง / ตัสสะ ภะคะวะโต / สักขิภูเต / เจติเย / อิเมหิ / ทัณฑะทีปะ / ธูปะ ปุปผาทิ / สักกาเรหิ / ตัง ภะคะวันตัง / ตานิจะ / อัฑฒะเตระสานิ / ภิกขุสะตานิ / อะภิปูชะยามะ

สาธุ โน ภัณเต ภะคะวา / สะสาวะกะสังโฆ / สุจิระ ปะรินิพพุโตปิ / คุเณหิ / ธะระมาโน / อิเม สักกาเร / ทุคคะตะปันนา การะภูเต / ปะฏิคคัณหาตุ / อัมหากัง / ทีฆะรัตตัง / หิตายะ / สุขายะ

คำแปล

ดิถีเพ็ญฤกษ์มาฆะนี้ ถึงพร้อมวันนี้แล้ว ในดิถีเพ็ญ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลาย ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ขึ้น ในที่ประชุมสาวก พร้อมองค์สี่ประการ พระภิกษุซึ่งประชุมนั้น ๑๒๕๐ รูป ล้วนแต่ขีณาสพอรหันต์ อุปสมบทด้วย เอหิภิขุอุปสัมปทา ไม่มีผู้ใดเรียก มายังสำนักพระผู้มีพระภาค ณ อารามเวฬุวัน เวลาตะวันบ่าย ณ ดิถีมาฆปุณณมีนั้น

พระผู้มีพระภาค ทรงกระทำวิสุทธิอุโบสถ ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมนั้น การประชุมใหญ่ของพระสาวก ๑๒๕๐ รูป ของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลาย ครั้งนี้มีเพียงครั้งเดียวเท่านี้

ข้าพเจ้าทั้งหลาย มาถึงมาฆปุณณมีนี้ คล้ายวันสาวกสันนิบาตนั้นแล้ว ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น แม้ปรินิพพานนานแล้ว ขอบูชาพระผู้มีพระภาค กับสงฆ์สาวก ๑๒๕๐ รูปนั้น ด้วยสักการะ มีเทียนธูปดอกไม้เหล่านี้ ณ เจดียสถาน คือ พระสถูปและพระพุทธรูป ซึ่งเป็นพยานของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น

ขอสมเด็จพระผู้มีพระเจ้ากับพระสงฆ์สาวก แม้ปรินิพพานนานด้วยดีแล้ว ยังดำรงอยู่ด้วยพระคุณทั้งหลาย จงทรงรับเครื่องสักการะ บรรณาการของคนยากเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั่งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญ.

อ่านบทความทั้งหมด >>> pangpond.com